Rau hnub tim 09 lub 10 hli 2011

Tsoom ntseeg thiab phooj ywg txhua leej,

Yog ib hnub zoo caij nyoog, peb rov tuaj teev hawm peb tus Huab Tais Tswv Ntuj. Peb yuav nthuav ob peb los txog tsab ntawv Moo Zoo Huab Tais Yes Xus hais rau peb hnub no. Peb yuav hais txog ob lub ntsiab lus no :
1-Muaj tej yam hauv vaj ntxwv lub neej qhia tau kom to taub qaum ntuj.
2-Peb tsis muaj leej twg muaj cai loj cuag Tswv Ntuj.

Peb cov neeg ntseeg Tswv Ntuj, nej puas tseem nco muaj ntau zaus peb hnov Yes Xus piav qaum ntuj qhia rau peb. Yes Xus muab ntau zaj txhais los qhuab qhia peb. Vim qaum ntuj peb pom tsis tau txawv ntau lub ntiaj teb daim av peb qhov muag pom. Peb nyob ntiaj teb, txawm peb muaj qhov muag rua pliav los peb twb tseem yuam kev poob zoo qees thiab xaiv tsis tau yam khoom zoo rau peb siv. Tej laus thiaj pheej hais tias : “Cas yuav tsis muaj qhov muag ntsia kiag li !” Peb txawm muaj pob ntseg hnov lus, peb tseem yuam kev ua tsis yog qhov luag hais rau peb : “Neeg qig lus, cas koj lub qhov ntsej yuav tsis to qhov ua luaj !” Nyob ntiaj teb twb nyuaj npaum li ntawd, qaum ntuj tej ntsuj peb pom tsis tau thiab muaj ntau yam pob ntseg tsis tau hnov dua, peb yim huab tsis paub txog qaum ntuj. Yes Xus thiaj li muab lub caij lub nyoog los piav los phim qaum ntuj loj thiab dav qhia peb, txawm qhov muag pom tsis tau los peb ho to taub qaum ntuj ; Yes Xus thiaj li muab me paj hmab paj ntoos tawg nra paug los piv qaum ntuj zoo nkauj thiab xyov yuav ua peb zoo siab npaum li cas tshaj tej paj hmab paj ntoos tawg tshiab dee peb tib neeg kev zoo siab. Hnub no, peb mloog Yes Xus muab ib yam hauv vaj ntxwv lub neej qhia peb li no :

1-Muaj tej yam hauv vaj ntxwv lub neej qhia tau kom to taub qaum ntuj.
Thaum peb hais txog ib tug txwj laus, ib tug nom los ib tug vaj ntxwv, tib neeg nrog peb to taub qhov peb hais. Ib tug vaj ntxwv kav ib lub teb chaws, nws muaj hwj chim, hais dab tsi pej xeem huab hwm nyo hau mloog thiab ua kom tau raws vaj ntxwv lo lus hais ; vaj ntxwv muaj txhooj muaj cai sau nuj sau se, muaj tub rog thaiv ciam dej ciam av, muaj cai cawm tau neeg los tua neeg…Tsis hais tus vaj ntxwv twg puav leej coj cai thiab siv lub hwj chim zoo li ntawd. Tus ua nom, ua vaj ntxwv tej tib neeg txawm hwm, txawm pe. Ib tug me nyuam neeg txawm raug luag txib, raug yuam ua qhev. Vim li ntawd, tib neeg thiaj pheej npau suav toog ntshaw ua nom, ua vaj ntxwv. Hmoob thiaj pheej hais : “Tuag mus mam los thawj thiab ua nom.” Vim vaj ntxwv yeej tau lub neej zoo ua, muaj vaj tse loj thiab dav nyob, noj tsis tshaib haus tsis nqhis, hnav ntaub ntsuj ntaub npuag, muaj tub mab tub qhe tiam, mus txoj ke twg pej xeem huab hwm ua ntaj teg hwm khoov pe ntsej muag ti av. Hos tus pej xeem, nyuag me nyuam neeg pluag, tsis muaj leej twg quav ntsej, tseem raug thuam, luag twb saib tsis taus thiab tsis muaj ib pluag noj daws nqhis, tsis pom qab ua neeg. Tus vaj ntxwv thiab tus pej xeem lub neej yeej sib txawv npaum li no. Yes Xus thiaj ua zaj txhais qhia rau peb txog qaum ntuj thiab ntiaj teb sib txawv tib yam nkaus. Tus neeg teev Yes Xus yuav taug txoj kev Yes Xus taug. Peb yuav tau hloov zuj zus nyias nruab siab los yuav lub siab tshiab li Yes Xus qhuab qhia, muab peb lub qub siab thiab lub tswv yim xav li neeg xav nrauj pov tseg kom tu taw. Peb thiaj li yuav raws tau Yes Xus qab soj tau nws lw : “8 Nws hais rau nws cov tub txib : qhov ib, rooj tshoob tiav tag, qhov ob, cov raug caw tsis tsim nyog 9 Mus tos ntawm txhua txoj ncauj xub ke txhua tus nej pom caw tuaj xaus tshoob.10 Cov tub txib no tawm mus txhua txoj xub ke coj tag cov lawv ntsib phem thiab zoo, ua neeg nchuav ntws hauv rooj tshoob.” Yog peb xwb, peb puas yuav paub muaj kev lom zem xov npo, nyob kaj siab lug saum qaum ntuj tam rooj tshoob rooj kos, noj tsis tshaib haus tsis nqhis, neeg los coob nphoo ntxuas li lub tsiab peb caug niaj ib txhiab mus ib txhis.
Peb tsuas paub peb ntiaj teb kev ua neej, kev coj noj coj ua. Neeg ntiaj teb muaj pab muaj pawg, muaj loj muaj yau, muaj nom muaj qhev, muaj nte muaj ruam, muaj neeg zoo neeg phem, neeg nquag neeg tub nkeeg, neeg zoo nkauj neeg dab tuag, neeg lim hiam tub sab tua neeg, neeg ncaj neeg huv, neeg muaj mob dia hau, neeg laus txom nyem nti luj luam…Tsis tas li, tseem muaj cov neeg teev Tswv Ntuj los kuj muaj cov neeg teev dab qhuas, teev mlom, teev hnub teev hli, muaj cov neeg tsis teev tsis hwm ntuj thiab muaj cov rov taw tuam ntuj…tas ntiaj teb txawm li ntawd los sawv daws yog Tswv Ntuj tsim. Huab Tais Tswv Ntuj nyiam thiab hlub tag nrho tsis seem ib tug twg. Peb tus neeg teev Tswv Ntuj, peb ntseeg tias Tswv Ntuj hlub sawv daws tseeb tiag tsis yog lam hais. Peb yuav ceev faj, muaj tej kws tshuaj thiab tej txoj cai “Euthanasier” tso lus txhaj tshuaj lom tej tus tib neeg mob hnyav kom tuag mus tsis txhob txom nyem. Tej zaum peb ua tau rau tsiaj, tiam sis ua tsis tau rau neeg. Vim tib neeg txawm poob tsim loj npaum twg, tshuav neeg hwj chim. Tus neeg tawv ncauj thiab tus mloog lus, Tswv Ntuj puav leej hlub li nej hlub nej tej me nyuam nej yug tus mloog nej thiab tus cav nej. Txawm nej hlub tus mloog lus dua tus cav ncauj los Tswv Ntuj tsis zoo li nej, Tswv Ntuj hlub tag ob leeg. Tus txawj mloog Leej Txiv Tswv Ntuj lus zoo dua tej yog Yes Xus. Txawm li ntawd, Tswv Ntuj kuj hlub peb ib yam hlub Yes Xus, Leej Txiv thiaj xa nws Leej Tub tuaj theej peb lub txhoj, tuag taus rau peb npaum nej tuag taus rau nej lub cuab lub yig. Peb leej twg ntseeg Yes Xus teev Yes Xus, peb mloog Yes Xus lus. Tus mloog Yes Xus, nws nrog Yes Xus ua Leej Txiv Tswv Ntuj tub ki thiab ua Yes Xus thwj tim. Vim li ntawd, txawm tus poj niam los txiv neej, laus los hluas mloog Yes Xus lus, nws ua Yes Xus tub ntxhais txib. Yes Xus tus tub txib tuav Yes Xus tes qav num, sawv Yes Xus chaw ntawm lub cuab lub yig, hauv lub zej zog, ntawm lub luag dej num nrhiav noj nrhiav haus nyob ntiaj teb no. Niaj hnub no, Yes Xus txib peb tus neeg teev Yes Xus mus txhua txoj xub ke hauv tib neeg kev ua neej : mus ntsib cov neeg hauv tsev loj faj, tsev kho mob, tsev laus ; mus tom tshav puam ntawm neeg chaw ua si dhia daj dhia luag, tom tej ntug dej neeg tuaj so pw ziab tshav ; mus nrog tej neeg poob hauj lwm nrhiav qav num txhawb lawv kev nyuaj siab ; mus fim cov neeg quav dej quav cawv, fim tej tub ntxhais ua dev ua npua, ua plees ua yis ; mus pab txhawb tej neeg loj leeb pw luag qab vag tsib taug kom muaj chaw nyob ciaj neeg…zoo li thaum ub cov thwj tim nrog Yes Xus taug kev mus ntsib cov Xas Mas Lias, cov mob ruas, cov dig, cov raug dab, cov poj ntsuam…Niaj hnub no, tus neeg ntseeg yuav nrog Yes Xus mus taug tib neeg kev ua neej, qhia tag coj tag sawv daws tus phem tus zoo mus noj Huab Tais Tswv Ntuj tus tseem Vaj Ntxwv rooj tshoob rau nws Leej Tub. Leej Txiv Tswv Ntuj xa nws Leej Tub Yes Xus tuaj qhaib lub ntiaj teb neeg qaim Leej Tub Yes Xus npab mus ua Leej Txiv Tswv Ntuj nkauj nyab puag qaum ntuj. Tshuav ntau txoj xub ke, tus neeg teev Yes Xus tsis tau taug kom txhua. Vim li ntawd, muaj coob leej neeg teev Yes Xus mus teev ntuj tag rov los zaum tib pob tsis pom qab ua dab tsi. Tseem muaj ib txhia neeg teev Yes Xus, ncauj puam suab khawv, qav num tseem ceeb tsis paub nrog ua, tsuas pom niaj hnub sib cav sib ceg ntxhov qas niab, ua tus paub txhooj paub cai kawg hais txhooj hais cai xwb : “Ua li koj ua yog coj sawv daws teev dab, yuav tsum ua li kuv thiaj yog ; tsis txhob teev ntuj li Hmoob yog ua dab, yuav tsum teev li Fab Kis thiab Mes Kas thiaj yog teev ntuj ; lub tsev teev ntuj no yog kuv lub, nej kav tsij teev twj ywm tom nej lub…” Tej nyuag lus sib cav sib ceg no yuam kev deb zoo li tseem muaj nqes dua Yes Xus tej lus qhia. Peb yuam kev vim peb tsis mus txhua txoj xub ke. Peb ua cov tub txib cam thawj, qig lus, hawv plaub ntug txhij neeg sawv ua nqag tiv lwm pab tub ntxhais txib. Peb tsis ua txoj num Huab Tais xa peb mus ua. Peb xaiv txoj peb xav ua. Yes Xus xa peb mus taug txhua txoj xub ke, peb xaiv kev taug, tsis taug txoj nce toj thiab txoj fab, peb xaiv txoj yooj yim ua qhov peb nyiam. Tseem tsis yog xaiv kev taug xwb, peb tseem xaiv neeg caw, peb tsis caw tag txhua tus neeg li peb Niam peb Txiv Huab Tais lo lus. Peb caw peb cov neeg, pawg nyuag peb fim, peb lub “church”, peb puam chawj cov teev ntuj li Hmoob yog ua dab, puam chawj cov neeg pluag noj yus zog, pab tsis tau yus...Ntawm cov neeg tseem ua dab ua qhua thiab neeg tub sab, tej neeg quav dej quav cawv, ua plees ua yis, twv txiaj yuam pov tsuas nros lawv, yim huab txhob quav ntsej txog : “5 Lawv tsis quav ntsej, nyias pla nyias, ib txhia mus nyias teb, ib txhia ua nyias luam.6 Lwm cov tseem thuam cov tub txib thiab ntes tua tuag.” Cov tub ntxhais txib coj li no yog cov rhuav lwm pab tub ntxhais txib mloog Huab Tais lus. Kev ua Yes Xus tub ntxhais txib, yuav xyaum mus txhua txoj xub ke lawv Yes Xus qab.

2-Peb tsis muaj leej twg muaj cai loj cuag Tswv Ntuj.
Peb yuav nco ntsoov Yes Xus cov lus kom txhij nco kom txhua lo. Yog lo twg peb tsis nco, peb yuav mus thuav ntawv nyeem khaws tseg rau nruab siab. Lo twg peb tsis paub, peb yuav nug tus tseem xib hwb qhia thiab txhais Yes Xus lo lus kom peb paub lub ntsiab meej tob taub kom ti txha. Peb tseem nco, Yes Xus hais tias : “24 Tus thwj tim tsis siab dua tus xib hwb los tus qhev siab dua nws tus Huab Tais. MT 10,24” Yog Huab Tais xa peb mus txhua txoj xub ke caw tus phem tus zoo tuaj mus xaus tshoob. Yog peb tsis ua neeg qig lus, peb yuav ua kom tau rau Huab Tais ib yam li cov tub txib mloog lus no ua. Peb txoj dej num ua tub txib tsuas yog ua rau Huab Tais raws li Huab Tais txib xwb. Peb tsis muaj cai mus lob lwm txoj dej num los ua, tso txoj Huab Tais txib pov tseg. Puas yog vim li ntawd, peb thiaj pom muaj plaub ntug, kev dub muag, sib cav sib ceg hauv tsoom neeg ntseeg ntxhov qas niab thawm niaj thawm xyoo. Yog Huab tais kom peb mus txhua txoj xub ke, peb yuav tsum taug txhua txoj xub ke. Yog Huab Tais kom peb caw tus phem tus zoo, peb ua li Huab Tais hais. Tej teeb meem sawv, vim peb xaiv neeg caw, peb tsuas caw tus zoo xwb los caw tus phem xwb, caw tus muaj xwb los caw tus pluag xwb…peb yuam kev tsis ua Huab Tais tub txib, peb ua peb tswv txeeb Huab Tais lub chaw. Peb sim xav, ua cas peb muaj ntsej muag hais rau luag : “Koj neeg teev ntuj koj zoo, koj mus saum qaum ntuj ; hos koj neeg ua dab koj phem, koj mus ntxwg nyoog teb ; peb teev ntuj li Mes Kas thiaj yog teev ntuj, hos nej teev ntuj li Hmoob nej ua dab.” Peb qhov muag rua pliv pom ntsoov saum daim av muaj tus neeg teev ntuj thiab tus neeg teev dab qhuas nyob ua ke, ua neej ua tsav, ua zej ua zos. Tswv Ntuj puav leej hlub tus neeg teev ntuj ib yam tus neeg teev dab qhuas, tso tib lub hnub ziab ob leeg pom ke rau ob leeg tib yam. Vim tus teev ntuj hwm Tswv Ntuj los tus teev dab qhuas kuj hwm ntuj tib yam nkaus. Vim li ntawd, nkawd ob leeg puav leej yog neeg zoo, Tswv Ntuj hlub ob leeg tib si. Tiam sis, txawm Tswv Ntuj hlub ob leeg, Tswv Ntuj kuj txawj npau taws rau ob leeg tib yam nkaus. Ntawm nej, txawm nej hlub nej tej me nyuam, nej twb txawj npau taws rau lawv thiab. Tswv Ntuj kuj txawj npau taws rau tus neeg teev ntuj thiab tus neeg teev dab qhuas tib yam. Vim tus teev ntuj, paub teev ntuj kawg los tub nkeeg thiab tsis paub hais ib los qhuas ntuj li. Txog lub caij teev hawm Tswv Ntuj mas niam tib ub tib no tuaj cia txog lwm hnub tso mam mus. Tej txhia twb tsis mus tshwm tsev teev ntuj ib taws hauv ib lub xyoo. Yog tus neeg ntseeg tseem tsis pom, tsis paub xyov Tswv Ntuj dhuav nws npaum li cas npaug qhov nws dhuav kev teev ntuj kuj tsis dua ntawm nws tus kheej. Ntawm cov neeg teev dab qhuas twb tsis paub teev ntuj li, lawv yuav ua cas mus teev ntuj. Tsis yog qhov no ua rau Tswv Ntuj npau taws. Tej zaum qhov ua Tswv Ntuj npau taws, yog qhov tsis muaj qhov muag pom Tswv Ntuj hlub lawv npaum li ntawd, ua tshav ua nag ywg lawv tej qoob lawv thiaj muaj noj muaj haus tsis tshaib tsis nqhis. Lawv tsis hais ib los tsis seev ib suab ua lub ntuj tsaug, ho mus tua tsiaj txhu cwb dab qhuas laig rau dab, tseem yog tus ntaim lawv noj lawv haus. Tus tub txib txoj dej num yog taug kev mus ntsib tus neeg teev ntuj thiab tus neeg teev dab qhuas tib si, mus coj mus caw qhib sawv daws tej siab ntsws kom tsim meej nthuav los. Daim av yog peb lub chaw so, qaum ntuj thiaj yog peb lub chaw nyob, lub vaj lub tsev.
Tiam sis peb xav paub, Tswv Ntuj twb hlub tib neeg tag npaum li, hlub tus phem tus zoo. Tim li cas Tswv Ntuj thiaj muab tus tsis npaj tsoos noj tshoob ntiab tawm nraum zoov ? Tswv Ntuj puas hlub txhua tus neeg li hais tiag ? Peb ntseeg tias Tswv Ntuj hlub txhua tus tib neeg tsis seem ib tug li. Tiam sis, txawm Tswv Ntuj hlub tib neeg txhua tus, Tswv Ntuj tsis dig muag tsis txawj pom peb kev lim hiam : “12 Nws hais tias : phooj ywg, tim li cas koj nkag los ntawm no, tsis muaj tsoos noj tshoob ? Nws nyob dub lus.13 Tus vaj ntxwv hais rau cov tub txib : muab nws pav tes pav taw cuam sab nraud hauv qhov tsaus ntuj sab nraud, kom quaj caws vos tom hniav nkawv.” Nej twb hlub nej tej me tub me nyuam txhua tus kawg vim nej yog lawv niam lawv txiv. Tiam sis nej kuj pom nej tus me nyuam lub siab phem ua rau nej tu siab, npau taws, xav xuas nplawm qhia kom quaj caws vos. Qaum ntuj, yog peb txoj kev mus ua nyab, peb yuav tsum npaj peb lub siab raws li Yes Xus tuaj qhia. Daim tsoos ua tshoob, lub zam peb yuav hnav saum qaum ntuj yog sab nruab siab. Peb lub ncauj lam lees ua neeg teev Yes Xus, tiam sis peb lub siab dub qas txig, tsis hloov peb lub siab phem pov tseg, peb zoo li tus neeg nyob dub lus tsis muaj lus teb Huab Tais. Peb yeej tsis nyiam, tsis quav ntsej Tswv Ntuj thiab tsis hlub neeg nyob ntiaj teb no. Peb lub ncauj lam teev ntuj, peb lub siab dub siab phem tsis hloov ib qho, tej zaum tseem lim hiam tshaj qub ntxiv. Leej Txiv nug peb, tim li cas ? Peb yeej tsis muaj lus teb, kawg nyob tug dub lus saum qaum ntuj li nyob ntiaj teb. Tus yuav ntiab peb tawm nraum zoov yog Leej Txiv. Vim li ntawd, nyob ntiaj teb, peb yuav siv zog ua peb txoj dej num tub txib. Peb yuav xub hloov peb lub siab phem ua ntej.

Ib tsoom phooj ywg, peb tus neeg teev Yes Xus txoj dej num yog nrog Yes Xus taug txhua txoj xub ke lawv Yes Xus qab, fim txhua txhia tus tib neeg nyob ntiaj teb no. Qaum ntuj qhib rooj lug caw tag ntiaj teb neeg tuaj mus xaus tshoob nrog Leej Pleev Yes Xus, tus tseem Vaj Ntxwv kav lub ntuj thiab daim av ciaj sia nyob tsis muaj caij kawg. Qaum ntuj loj li loj, dav li dav, tag ntiaj teb tib neeg mus nyob tsis puv ib ceg kaum ntuj. Peb npaj hloov peb lub siab, thov kom peb leej niam Mab Liab tus ua peb ntej saum qaum ntuj qhia peb mloog peb tus Huab Tais Yes Xus.


Le 07.10.2011                         Cwj Vuam Chiv.

0 commentaires: