Rau hnub tim 16 lub 10 hli 2011

Tsoom ntseeg thiab phooj ywg hmov tshua,

 
Vim peb yog neeg teev Tswv Ntuj, thov caw peb txhua tus xyiv fab cov txoos Txi Ntuj txhua txhia lub sij hawm, cheem peb tseem muaj sia nyob ntiaj teb no. Kev xyiv fab yog pub yam peb muaj zoo tshaj plaws thiab ntxim Tswv Ntuj siab rau Tswv Ntuj npaum li nws pub rau peb, txuag peb txoj sia hauv ntiaj teb no thiab lwm tiam ciaj nrog Tswv Ntuj ciaj. Zaj Ntawv Moo Zoo peb yuav los nthuav ob peb los nram qab no, yog cov lus Yes Xus teb rau cov neeg uas cov Fas Lis Xais tso tuaj sim nws. Vim peb kuj yog neeg ntseeg Tswv Ntuj tib yam li thaum ub cov tuaj sim Yes Xus thiab cov Fas Lis Xais. Peb yuav nthuav ob nqe lus raws li no :
1-Cov Fas Lis Xais kev teev hawm Tswv Ntuj raws li Mais Xes qhia.
2-Peb kev teev hawm Tswv Ntuj raws Huab Tais Yes Xus qhia.

1-Cov Fais Lis Xais kev teev hawm Tswv Ntuj. Lawv yog cov txwj laus, cov thawj leej choj, cov thoob xwm qhuab qhia tsoom pej xeem His Xais Lais teev hawm Tswv Ntuj raws li Mai Xes tus txhooj tus cai teev hawm Tswv Ntuj. Kawg Yes Xus, lawv pom tsis yog Fas Lis Xais, tsis yog thawj leej choj, tsis yog thoob xwm tsis qhuab qhia, tsis ua li lawv nyiam. Lawv pom Yes Xus ua tej yam tsis haum thiab tsis dhos lawv tej lus qhuab qhia tsoom pej xeem. Lawv hais tias Yes Xus txw neeg kom yuam kev thiab tsis hwm Mai Xes txoj cai teev hawm Tswv Ntuj. Lawv iab liam Yes Xus coj xoob, tsis hwm txoj cai : thaum muaj pluas noj, tsis yaug tes raws kev raws cai, tseem cia li los noj mov ; txog hnub caiv, xas npas tos, tsis caiv li, tseem pheej ua qav ua num muaj cuab kav kho neeg mob hnub caiv ; pom tej neeg sau se, neeg txhaum, neeg mob ruas, tsis txav kev kom deb, haj tseem mus koom tsum, mus tham pem, mus poo lawv, mus nrog lawv nyob nrog lawv zaum, tsis tau pom dua, tsis muaj tus ua li ntawd txhaum thiab rhuav txoj cai…Lawv meem txom thiab ua rau lawv ntxub heev. Lawv tsis zoo cia li lam liam Yes Xus, vim muaj neeg coob qhuas Yes Xus, pom Yes Xus kev ncaj ncees, pom tej hwj huam Yes Xus ua tau, lawv ua tsis tau, neeg los poog Yes Xus coob zuj zus. Hauv zaj nyeem hnub no, lawv tso neeg tuaj sim kom Yes Xus hais lus yuam kev ces lawv tau cai txwv, muaj cai ntes thiab tau muab Yes Xus dov, tsoom pej xeem yuav tsis tib hais tsis tau lawv : “Xib Hwb, peb paub koj yog ib tug neeg ncaj, koj qhia tseeb Tswv Ntuj txoj kev thiab koj tsis tuaj leej tib neeg twg tog thiab tsis tsom tib neeg twg ntsej muag ;17 Hais rau peb saib koj xav li cas : puas yuav tsum them se rau Kais Xas los tsis them ?” Qhov Yes Xus teb rau lawv yog qhov lawv tsis nco qab tos. Qhov Yes Xus teb lawv yog qhov lawv tsis ua li lawv txoj cai thiab lawv lo lus qhia. Qhov ncaj, qhov yog lawv tsis ua, lawv mus ua tej yam xu kev das thiab yuam kev rhuav. Tsis tas li ntawd, cov yuam kev hauv kev qhuab qhia, ntawm kev coj neeg yog lawv. Cov qhuab qhia tsoom pej xeem neeg tsis ncaj kab tsis ncaj ke, coj tseev kom sawv daws taug lawv kab raws lawv lw, yog lawv cov ua thawj. Yes Xus paub thiab pom lawv qhov yuam kev no. Yes Xus hais ntau zaus, qhia lawv npaum twg los lawv tsis yuav, tsis mloog Yes Xus qhia.

2-Peb kev teev hawm Tswv Ntuj. Peb txhua tus yuav xyiv fab tas peb sim neej kom peb tsis txhob yuam kev li cov Fas Lis Xais. Vim li ntawd, kuv tus kheej kuv paub thiab pom kuv tsis muaj tus tsi zoo thiab ntxim Huab Tais Tswv Ntuj siab. Tiam sis, tej zaum nej muaj tej yam zoo ntxim Tswv Ntuj siab kuv tsis pom thiab tsis paub. Yog nej leej twg muaj mas kuv nrog tus ntawd yim zoo siab xwb. Vim nws yuav tau txais koob hmoov ntau ntawm Tswv Ntuj li cov neeg siab dawb siab ncaj. Vim tus neeg ncaj ua tau thiab pub tau rau Tswv Ntuj tej yam ntxim Tswv Ntuj siab. Txawm yog peb tsis muaj tus tsi ntxim Tswv Ntuj siab pub tau rau Tswv Ntuj, peb yim yuav xyiv fab txoj kev teev hawm Tswv Ntuj. Vim peb tsis muaj tus tsi muab rau Tswv Ntuj, peb thiaj li huas caij huas nyoog peb muaj, qee kom tau sij hawm tuaj ntsib Tswv Ntuj teev Tswv Ntuj. Peb yog me nyuam neeg xwb, nyiaj thiab kub peb tsis muaj. Peb tej txheeb tej ze, tej phooj tej ywg muaj mob dias hau, peb tsis yog kws tshuaj, peb pab tsis tau lawv dab tsi. Tiam sis txawm peb yog me nyuam neeg, yam loj neeg qhuas peb tsis muaj muab los tej yam me ntawm peb ntiag tug peb muaj. Peb muaj caij muaj nyoog, peb muab tau qee tau peb lub caij nyoog. Niaj hnub, peb muaj sij hawm mus nrhiav noj nrhiav haus, muaj caij nyoog nyob tham pem ua si. Yog peb tsis qee lub sij hawm tuaj fim Tswv Ntuj, teev hawm Tswv Ntuj, mloog Tswv Ntuj lus, ces peb yog tus tub nkeeg thiab pluag khee kawv tsis tsim nyog ua neej nyob. Huab Tais Tswv Ntuj paub peb zoo, nws tsis tos tej yam loj loj ntawm peb kom peb peev xwm tsis cuag muab rau nws yuav txaus peb txhawj. Tiam sis, Tswv Ntuj tos lub caij nyoog peb qee tau mus teev hawm, tuaj vij, tuaj seev peb lo lus qhuas Tswv Ntuj : “Nej kav tsij rov Kais Xas tug rau Kais Xas thiab Tswv Ntuj tug rau Tswv Ntuj.” Yam li cov me nyuam neeg ncaj ncees dawb huv tos lawv tau koob tau hmoov yeeb vim lawv nquag thiab mloog lus. Ib hnub, lawv teev yim zaug Tswv Ntuj los twb tseem tsis txaus lawv yees. Yeej muaj tseeb tiag li Yes Xus qhia rau cov neeg tuaj sim Yes Xus : ntawm nqe nuj nqe se, nom tswv tsis lam yib tus twg tsis them nws qhov se rau nom tswv yeej tsis tag plaub. Tus tawv tshaj, yeej tawv tsis dhau tus txhooj tus cai, leej twg tshuav se, kawg them thiaj dim tsi raug nplua, tsis raug cuab. Yog peb them se rau nom tswv, vim peb hwm nom tswv, mloog nom tswv lus. Yog peb mloog nom tswv lus ces peb tsis muaj plaub ntug nrog nom tswv. Peb twb ua tau rau nom tswv, peb kuj ua tau rau Huab Tais Tswv Ntuj. Nom tswv twb loj tsis cuag Tswv Ntuj, peb twb mloog nom tswv cai tswj hwm. Tswv Ntuj nws loj tshaj nom tswv npaum li cas, peb kuj yuav yim huab maj khaws kom tag Tswv Ntuj lus coj peb lub neej. Yes Xus tsuas piav me me rau cov tuaj sim nws, qhia kom lawv xyiv fab rau Huab Tais Tswv Ntuj tug npaum li lawv xyiv fab ua rau nom tswv Kais Xas tug. Puas yog li ntawd, cov neeg ncaj ncees dawb huv nquag thiab mloog lus yeej tau koob tau hmoov ntawm Tswv Ntuj tiag. Yog peb tig mus ntsia cov neeg siab ncaj, lawv muab tau lawv lub caij nyoog pab ib zeej tsoom neeg. Ua cas lwm leej lwm tus ho muab tsis tau nws lub caij nyoog los pab luag tej ? Peb tseem pom lawv tsis muab lawv lub caij nyoog nkaus xwb, lawv tseem muab lub neej thiab lawv txoj sia cev rau Huab Tais Tswv Ntuj cawm cov neeg pluag, raug luag ntxub, raug luag hiam. Vim li ntawd, nyob Mes Kas teb, tus xib hwb Martin Luther King tau muab nws lub neej los coj cov Dub thiab cov Dawb kom sib haum xeeb txhob sib cais, kom los sib hlub ua kwv ua tij, tsis txhob sib ntxub ua yeeb ncuab sawv daws nyob ua zej ua zos. Vim li ntawd, cov neeg ntxub nws tau muab nws tua tuag hnub xiab 4 lub plaub hlis 1968 nyob Memphis. Muaj coob leej cov neeg ncaj nyob ntiaj teb muab tau lawv txoj sia cog rau Tswv Ntuj txhais xib teg raws Huab Tais Yes Xus qhia mus lawv Huab Tais Yes Xus qab. Thaum peb ua neej nyob, peb muab tau peb lub neej thiab txoj sia rau Tswv Ntuj. Hnub peb qaij qaug, peb kuj muab tau peb txoj kev tuag rau Tswv Ntuj tib yam : “46 Qw ib suab nrov muaj ceem, Yes Xus hais : Txiv, kuv muab kuv tus plig tso hauv koj txhais tes, hais li ntawd ces nws siav tu nrho LK 23,46. Vim li ntawd, txawm peb lub cev cwj yag ua plhaub mag los thaum peb tseem ciaj nyob, peb teev peb hwm Tswv Ntuj, peb txawm yaj ua plua av plua tshauv los Tswv Ntuj muaj hwj huam tsis txhawj yuav rub peb tes nqus peb npab sawv tsim txoj sia tshiab lawv Huab Tais Yes Xus qab.

Ib tsoom ntseeg thiab phooj ywg, peb yuav ua peb tus Huab Tais Yes Xus tsaug tsis txawj tag rau nws kev hlub peb ntiaj teb neeg. Nws xav pab peb txhua tus kom peb lub neej nyob kaj siab lug hauv ntiaj teb no thiab hnub kawg, kom peb tau nrog nws ua ke mus ib txhiab ib txhis saum qaum ntuj. Peb twb paub ntsoov, tsis yog dab yuav pab tau, cawm tau peb ; tsis muaj lwm tus huab tais twg yuav hlub peb cuag peb tus Huab Tais Tswv Ntuj. Peb nco ntsoov saub His Xais lo lus hnub no : “6 Kom sawv daws paub, dua kuv tus tseem Huab Tais txij hnub tuaj txog hnub poob tsis muaj ntxiv.” Vim Tswv Ntuj hlub peb, nws xaiv tau peb los ua neeg teev hawm nws. Vim li ntawd, lub caij nyoog teev hawm peb tus Huab Tais Tswv Ntuj ua tshais ua hmo muaj txiaj ntsim npaum li cas. Xav kom peb tshaib thiab nqhis txog peb tus Huab Tais li peb tshaib thiab nqhis kev noj kev haus.


13.10.2011                    Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: