Rau hnub tim 23 lub 10 hli 2011

Tsoom ntseeg thiab phooj ywg txhua tus,

Xyov yog hmoov dab tsi, peb tus Huab Tais Tswv Ntuj yuav hlub peb tag npaum li ntawd. Hnub no, peb yuav qhib peb lub siab los mloog Huab Tais cov lus nws hais rau peb hauv cov zaj nyeem no. Peb yuav tsis muaj caij nthuav tas cov ntsiab lus peb hnov no. Peb tsuas khaws tib lub ntsiab lus hais txog kev ua neeg hwm Tswv Ntuj.

Tus neeg ntseeg ntuj yuav hwm Tswv Ntuj thiab hwm neeg. Tag nrho lub sim ceeb thiab ntiaj teb neeg yog Tswv Ntuj tsim, yog Tswv Ntuj tug. Tas lub ntiaj teb neeg yog Tswv Ntuj me nyuam. Tiam sis, neeg ntiaj teb tsis paub teev Tswv Ntuj hwm Tswv Ntuj tas txhua tus. Cov coob yog cov tsis paub teev, tsis paub hwm Tswv Ntuj. Cov ntseeg thiab teev hawm Tswv Ntuj yog cov tsawg. Peb yeej tsis muaj leej twg paub tau, tim li cas muaj ib co neeg yeej tsis ntseeg Tswv Ntuj li. Peb tsis muaj tus twg muaj peev xwm hloov tau lawv tej siab kom los npuab Tswv Ntuj, ntseeg Tswv Ntuj. Tiam sis, Tswv Ntuj kuj txuag lawv, saib xyuas lawv kev ua neej. Peb kuj tsis paub tim li cas ho muaj ib co neeg ntseeg thiab teev Huab Tais Tswv Ntuj, mloog Tswv Ntuj lus. Peb pom Tswv Ntuj kuj txuag lawv, saib xyuas lawv kev ua neej tib yam li sawv daws. Vim li cas ? Vim cov tsis ntseeg Tswv Ntuj thiab cov ntseeg Tswv Ntuj sawv daws puav leej yog Huab Tais Tswv Ntuj me nyuam, Tswv Ntuj yeej hlub sawv daws sib npaug zos. Nej sim nrog xav thiab saib puas mus li ntawd. Ua cas peb ntseeg li ntawd ? Yog sawv daws tsis muaj Tswv Ntuj ua sawv daws Niam sawv daws Txiv hlub sawv daws, peb yuav muab lub cuab tam daim av qhov twg los rau peb tiag taw ua neej nyob, muab dej qhov twg los haus daws nqhis, muab txhiam xws qhov twg los noj yug peb txoj sia ? Vim daim av, dej haus, txhiam xws yog Tswv Ntuj tsim tag nrho…peb tib neeg kuj yog Tswv Ntuj tsim tawm ntawm Tswv Ntuj txhais tes los. Cov neeg tsis ntseeg tsis teev Tswv Ntuj thiab cov ntseeg, cov teev Tswv Ntuj sawv daws puav leej yog Tswv Ntuj me nyuam thiab Tswv Ntuj yog sawv daws Niam thiab Txiv. Kuj zoo li peb muaj niam muaj txi, peb txais peb niam peb txiv kev iab kev khwv tu peb, hlub peb, tsa peb tsheej cuab tsheej yig. Ntiaj teb tib neeg txhua leej kuj txais Leej Txiv Tswv Ntuj cuab tam cuaj pluag sib luag yim pluaj sib nte tsa sawv daws ua neej. Ntiaj teb neeg khaws dawb daim av tiag sawv daws ko taw, nqa dej los haus dawb, nrom noob qoob noob loo rau nruab liaj nruab teb nyob tos, tus khwv yog Tswv Ntuj ua tshav ziab, ua nag ywg txooj qoob loo txhawv tau ua txhiam xws yug sawv daws txoj sia. Vim li no, peb ntsia ntsoov Huab Tais Tswv Ntuj yog tag ntiaj teb neeg Niam thiab Txiv hlub ntiaj teb neeg txhua tus txawm tsis paub, tsis hwm, tsis teev Tswv Ntuj thiab txawm hwm txawm teev los Huab Tais Tswv Ntuj hlub tag nrho ntiaj teb neeg tiag.

Qhov sawv daws yuav tau ceev faj, txhob xav tswv yim yuam kev hais tias Tswv Ntuj puav leej hlub tag nrho tus tsis teev thiab tus teev Tswv Ntuj. Yog li ntawd ces, nrhiav kev yooj yim taug thiaj tsis tau khwv, tsis nkim yus lub dag zog. Yus txawm nquag npaum twg, los Tswv Ntuj tsuas hlub li ntawd. Tus tub nkeeg tub sab thov khawv noj, loj leeb pw qab choj los Tswv Ntuj hlub thiab tshua, ces tsis liam fab teev teev ntuj. Kuj tsis yog lawm, txhob xav tswv yim yuam kev li no. Kev teev Tswv Ntuj hwm Tswv Ntuj kuj zoo tib yam li peb hwm peb niam peb txiv. Txawm nej paub nej niam nej txiv hlub nej kawg los nej twb tsis ua tsias rau nej niam nej txiv, ua dog dig ywj nej siab, xij peem nej niam nej txiv. Nej kuj tsis lam taus lam hais lus rau nej niam nej txiv, lam taus lam mus txhoj puab thab kom tau plaub dob ; nej kuj tsis lam nyob dawb nyob dag nuam yaj puag tes puag taw tsis cev tes raus nej niam nej txiv plaj qoob plaj loo. Nej kuj paub hlub, paub txhawj, nej tsis ntshai siv tag nej lub zog los pab nej niam nej txiv. Cov neeg ntseeg Tswv Ntuj teev Tswv Ntuj kuj muab lawv lub caij lub nyoog, muab lawv pluaj siab thiab lawv lub neej tiam Huab Tais Tswv Ntuj. Vim dej num npau xi, Tswv Ntuj kib hlo lub ntiaj teb rau peb yuav ua peb tug kom peb ua tswv kav daim av, tej nroj tsuag thiab tas txhua yam tsiaj txhu. Peb xav hlub peb Leej Niam Leej Txi Tswv Ntuj tus kib hlo lub ntiaj teb ua peb tug : “Koj hlub koj tus Huab Tais Tswv Ntuj tag nrho koj lub siab…koj yuav hlub tus ze ntawm koj tam li koj tus kheej.” Cov neeg ntseeg Tswv Ntuj teev Tswv Ntuj peb tsis txhob ua li tus me nyuam looj koov paub tias niam txiv hlub ces txawm yuav ua tsias rau niam txiv. Peb tsis txhob lam looj koov rau Tswv Ntuj, los ua neeg ntseeg Tswv Ntuj yuav lub npe tsis txawj pom Tswv Ntuj kev hlub peb. Tsis txhob yoog tus neeg phem tsis mus teev tsis mus hawm Tswv Ntuj los tseem muaj plhus hais tias Tswv Ntuj yeej hlub npaum li tus niaj hnub teev ntuj ua tshais ua su thiab ua hmo. Tsis txhob lam xav tswv yim yooj yim npaum li ntawd. Peb yuav nrhiav txoj kev ua neeg teev Tswv Ntuj txoj zoo tshaj plaws taug. Sawv daws yuav tsum teev Tswv Ntuj zoo tshaj qhov sau tseg hauv tus txhooj thiaj yog cai, tsis yog ua npaum li txoj cai los twb tseem tsis npaum li txoj cai. Tus neeg teev Tswv Ntuj, yuav tsum pom deb, pom kev sab nraum cev nqaij daim tawv thiab sab nruab siab. Peb ua neeg teev Tswv Ntuj, tsis yog ua kom tas kev cai ib yam li Yes Xus hais cov Fas Lis Xais lub ncauj lam teev ntuj, siab ntsws nyob deb ntawm Tswv Ntuj. Cov neeg ntseeg Tswv Ntuj yuav nyiam Tswv Ntuj hlub Tswv Ntuj tiag tiag. Lub ntiaj teb muaj toob xib, xyoob ntoo txaus kom txhua txhia tus neeg nyob muaj vag muaj tse nkaum tshav nkaum nag. Tswv Ntuj twb cia lub ntiaj teb rau tib neeg saib tib neeg kav. Peb yog cov ua tswv kav daim av, tim li cas, peb cia coob leej ntau tus tib neeg khooj nraum tej kev hauv tej nroog tsis pom qab ua neej tas nrho, tsis muaj leej twg nrog txhawj : “tab sis neeg Leej Tub tsis muaj lub chaw tso taub hau LK 9,58” Tus neeg txom nyem tsis muaj vag muaj tse tsis muaj neeg hlub ntawd kuj yog Huab Tais Tswv Ntuj tus kheej peb hlub tsis tau. Tseem muaj tej lub teb chaws pluag thiab txom nyem, tej pej xeem tshaib npaum li cas, yog tsis muaj tej lub cim rau yus pom, yus yeej tsis paub tias muaj neeg tshaib plab. Vim sawv daws tshaib npaum li cas, yeej tsis pom qab qhia rau leej twg. Yus mus noj sus ntawm tej kev, muaj tej sob me nyuam los ntsauv yus, tom qab yus mam paub tim li cas luag ntsauv yus. Luag ntsia yus kaws daim puav txha tso ntawm rooj, qee leej me nyuam twb huas ntia nqa mus yaim zawg zog lawm. Cas yuav mob yus siab deeg qas daws, ncia mov tam sid. Peb ua neeg teev Tswv Ntuj, yog Huab Tais Yes Xus cov lus tsis deeg puag hauv peb tej siab ntsws, peb lam muaj pob ntseg, peb yog neeg lag los lam muaj qhov muag tiam sis peb tsis pom kev. Tus neeg teev Yes Xus yuav nrog Yes Xus hlub tas txhua tus tib neeg nyob ntiaj teb no. Yog tus neeg teev Yes Xus tsis hnov Yes Xus lo lus deeg hauv nws tej siab ntsws, nws yog neeg looj koov, tsis pom luag kev khwv, kev txom nyem, neeg cib nyeej, neeg dag lim hiam ntxias luag nce nthab lauj luag taw ntaiv.

Ib tsoom phooj ywg, tos peb los ua neeg ntseeg ntuj teev Tswv Ntuj, vim Tswv Ntuj hlub peb xaiv tau peb nrog Tswv Ntuj kav lub ntiaj teb. Hauv kev teev hawm Tswv Ntuj, tsis yog niaj hnub tuaj ua zaj qub, hu zaj nkauj qub, pom cov qub neeg xwb, yog niaj hnub nrog Tswv Ntuj faib Tswv Ntuj lub cuab tam. Peb muab kom tau caij nyoog mus teev Tswv Ntuj, vim peb nrog Tswv Ntuj faib lub ntiaj teb rau txhua tus tib neeg kom cuaj pluag sib luag yim pluaj sib nte, kom tus tsis zoo hlub muaj neeg hlub, kom tus tsis zoo ua neeg hnov ib lo lus mos lus muag ces nws zoo siab tuag. Thov kom peb txhob nkim txoj hmoo ua neeg teev Tswv Ntuj.

19.10.2011                               Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: