Rau hnub tim 30 lub 10 hli 2011

Tsoom ntseeg thiab phooj ywg mloog Tswv Ntuj lus,

 Peb tseem muaj txoj sia nyob txog lub sij hawm no, hnub no peb zoo siab rov tuaj pe, teev hawm peb tus Huab Tais Tswv Ntuj. Peb yuav qhib peb pob ntseg thiab siab ntsws los mloog Huab Tais Tswv Ntuj lus peb hnov hnub no : peb tsuas muaj tib leej txiv, tib tug xib hwb thiab tib tug thawj coj ntug, yog tus nyob saum qaum ntuj, Huab Tais Tswv Ntuj tib leeg.

Yog peb qhib ntsej los mloog Huab Tais Yes Xus cov lus qhia hnub no, peb pom npaum li cas peb coj tsis tau thiab ua tsis tau raws cov lus Huab Tais Yes Xus qhia peb hnov hnub no. Nej twb pom cov neeg ntseeg Yes Xus ua ntau pab ntau pawg, ua ntau lub me nyuam koom txoos. Lub twg los tsuas khav yog lub zoo dua cov. Qhov teeb meem yog cov lus tej me nyuam koom txoos thuam neeg. Lawv qhib ncauj thuam cov tseem teev dab qhuas los thuam cov neeg teev lwm yam kev teev hawm thiab thuam cov neeg ntseeg ntuj hauv lub Koom Txoos Niam yam tsis txawj txuag lawv tus kheej lub meej mom. Lawv tsuas pom lawv zoo tsis muaj qhov xyeej. Hos cov Hmoob ntseeg ntuj hauv lub Koom Txoos Niam tsis mloog Huab Tais Yes Xus cov lus qhuab qhia, lam thim dab qhuas, tseem teev ntuj thiab ua dab sis xyaws. Thaum muaj tub muab nyab muaj ntxhais qua, Kav Tos Liv tseem pheej mus ua kab ke Hmoob, ua tshoob kos li qub noj nqaij haus cawv, mus pe niam pe txiv pe kwv tij neej tsa, mus pe tib neeg ces txhaum. Thaum muaj mob muaj nkeeg, teev Tswv Ntuj pab thiab tseem vam tej poj koob yawm txwv lub txiaj lub ntsig txhawb, vam niam txiv vaj huam tuaj pov, ua li ces txhaum. Thaum muaj ploj muaj tuag, Kav Tos Liv tseem pheej mus pab kwv tij neej tsa teev dab qhuas leg qav leg num, mus noj haus koom tsum, teev ntuj thiab xa plig li kev cai Hmoob, ces txhaum. Thaum kwv tij neej tsa Hmoob muaj ib pluag noj haus ua kev zoo siab khi tes ua plig rau ib tug me nyuam, los ua plig rau ib tug laus mob nkeeg zoo los, ua li ces txhaum. Thaum muaj ib pluag qav, Hmoob nyiam ua txhij ua txhua, kom muaj nqaij txhiab nqaij ncu, nthee qe nqaij, ua ntshav ciaj xyaw txuj lom txhij txhua noj, caiv vim noj tsis tau ntshav…Txhais tias yeej ua tsis tau dab tsi kiag, tub ntxhais noj tshoob los yeej yoj tsis tau cev dhia dag dhia luag, caiv. Cov neeg ntseeg hauv tej me nyuam koom txoos qhia tib neeg teev hawm Tswv Ntuj no, muab kab ke caiv rau nqe, ua qhov loj tshaj kev teev hawm Tswv Ntuj lawm. Tim li cas yuav muab kab ke caiv los qhia neeg taj kev teev hawm Tswv Ntuj ? Vim kev teev hawm Tswv Ntuj tsis yog qhia neeg caiv, nws yog kev hlub neeg thiab hlub Tswv Ntuj kom kawg siab kawg ntsws. Sawv daws yuav tsum nrog xav tswv yim kom txaus kom txhij txhua, muab teev los luj xyuas txoj kev ntseeg Huab Tais Tswv Ntuj raws Huab Tais Yes Xus qhia, tsis dhos kev qhuab qhia neeg kom caiv txhiam xws, caiv yam ub yam no npaum li ntawd : Tas nej sawv daws mloog kuv hais, kom nej to taub zoo. 15 Tsis muaj dab tsi nyob sab tib neeg nraud nkag hauv nws nruab nrog ua tau kom nws tsis huv. 18 Nws hais rau lawv : Nej thiab, nej tsis muaj tswv yim lod ? Nej tsis to taub tias txhua yam sab nraud nkag rau hauv tib neeg tsis qias tau nws;19 Vim nkag tsis tau hauv nws lub siab, tsuas nkag hauv plab thiab tawm mus rau hav xub tsuag, tas txhua yam txhiam xws puav leej huv.” Yog tas txhua yam txhiam xws puav leej huv, leej twg xis yam twg, noj yeej tsis caiv. Cov neeg muab kev caiv los ua qhov loj, tsis dhos txoj kev ntseeg Tswv Ntuj raws li Yes Xus qhia. Cov neeg qhia kev caiv, tsuas qhia lawv zaj tswv yim yuam neeg. Lawv tsis qhia kev ntseeg Tswv Ntuj raws kev raws cai, tsis raws Yes Xus lus qhia. Peb yuav ceev faj kawg nkaus rau tej kab ke caiv, vim thaum tseem caiv qhov noj qhov haus xwb, nws tsis tau puas tib neeg loj. Thaum nej pom tib neeg caiv tib neeg, tej ntxhais mus yuav tau cov ntseeg coj nruj coj ti, tsis tuaj xyuas niam tais yawm txiv, cais neej cais tsav yog tej yam txhaum loj kawg nkaus los tseem yuam qhi dhau plaws. Los tseem tsis pom tias txhaum neeg, tus ua txhaum neeg, kuj ua txhaum Huab Tais Tswv Ntuj tib yam. Vim li ntawd, tus pib qhia neeg caiv, ntxiv mus yog kev sib cais pab cais pawg thiab cais npoj. Sawv daws twb niaj hnub pom ntawm qhov muag, txawm yog tib pab neeg ntseeg koom tib lub Koom Txoos, twb teev ntuj ua ke tsis tau, teeb meem loj npaum li ntawd tsis dhos Tswv Ntuj lub siab thiab tus yam ntxwv neeg hwm ntuj, teev ntuj. Thaum ntawd, lam ua neeg teev Tswv Ntuj lawm xwb tsis muaj nuj nqes dab tsi. Vim txoj kev teev hawm Tswv Ntuj yog kev sib cog phooj ywg, hu tus teev dab thiab tus teev ntuj los ua kwv ua tij, hu ob tug yeeb ncuab los sib fim, los noj haus ua ke, tam li Yes Xus koom tsum nrog cov sau se thiab cov neeg txhaum ; Tswv Ntuj qhia kom neeg sib hlub tam li Tswv Ntuj hlub neeg.

Peb sim xav saib, peb los ua tus neeg teev hawm Tswv Ntuj, peb puas mloog  Tswv Ntuj lus, peb puas ua raws li Tswv Ntuj qhia kom peb ua ? Piv li thaum muaj ib pluag noj, luag npaj txhiam xws txhij txhua nyob ntawm rooj mov caw tsoom kwv tij neej tsa sawv daws noj. Yog tus nyiam tais ntshav ciaj, nws noj yeej tsis txhaum leej twg thiab yeej tsis txhaum Tswv Ntuj. Tus noj tsis tau ntshav ciaj, nws tsis noj los Tswv Ntuj yeej tsis qhuas nws tshaj tus tau noj. Tus tsis noj ntshav yeej tsis tau txiaj ntsim tshaj tus noj. Tsis phim peb muab tais ntshav los ua peb lub chaw sib cav thawm niaj thawm xyoo, zoo tam cov me nyuam tsis paub tab sis txeeb qab zib dob plaub hau. Yog leej twg ho hais tias noj ntshav txhaum, vim Ntawv Ntshiab sau muaj tseg kom caiv. Yog nws saib kev caiv loj muaj txiaj ntsim npaum ntawd, nws puas caiv kom tas txhua lo lus sau hauv Ntawv Ntshiab kom tom thawj tiag ? Yog nws tsuas caiv nyuag ntshav tsis noj xwb tshuav lwm yam loj tshaj ntshav, nws twb tsis caiv : kev sib ntxub, kev khav theeb, kev sib thuam hauv kev ua neej. Qhov nyuag caiv ntshav muaj nuj nqes dab tsi hauv kev ua neeg teev Tswv Ntuj ? Qhov loj thiab tseem ceeb Tswv Ntuj qhia kom ua tsis kam ua, ho mus raug hnyav rau yam niag tsis tsim nyog. Nej xav li cas rau hom neeg ntseeg zoo li no tej siab, puas yog siab neeg ? Txoj kev sib ntxub, txoj kev khav theeb, kev tub sab, kev lim hiam, kev ua plees ua yis…kev twm xeeb cam thawj kawg kiag, thuam neeg, tsis hwm leej twg li, nws ho tsis ntshai txhaum. Hom neeg zoo li no, tseem pheej ua cov neeg paub paub cai, hais cai rau luag xwb thiab. Sawv daws ntsia ntsoov, cov neeg nyiam coj nruj no lub ncauj puam suab khawv, lawv tus kheej pauv tsis ntxiv, zoo tsis tshaj luag tej, thoob tsib tsis txaus. Peb yog Hmoob, peb muaj peb txuj ci thiab kab lis kev cai. Yog peb thoob tsib, peb yuav tsum kawm kom paub peb txuj ci kab lis kev cai Hmoob npaum peb rau siab kawm mab sua li txuj ci. Peb thiaj txawj nrog kwv tij neej tsa Hmoob thiab nrog mab sua ua neej. Thaum kwv tij neej tsa Hmoob muaj ib pluag noj luag tsis hu txog los tseg, luag hu txog, yus yuav mus koom luag ua kev zoo siab khi ib txoj hlua ua plig rau luag tej tub ki, los ua plig rau luag tus neeg mob nkeeg zoo rov los, nrog luag zoo siab. Yus txawm tsis paub hais tsheej zag, los yus txawj li cas yus hais li ntawd thov koob thov hmoov ntawm poj koob yawm txwv tuaj txhawb, thov Tswv Ntuj cev tes hlub, dauv muag los ntsia pov hwm luag, twb yog txiaj yog ntsim. Tus ua tej no tsis yog ua dab, yuav txhaum Tswv Ntuj qhov twg. Qhov txhaum loj tseem yog kev twm xeeb, cam thawj, txiav neej txiav tsav tsis thuv tsis xauj kwv tij neej tsa Hmoob ua neej, ho tsis pom tsis ras txog li. Cov neeg coj nruj coj ti no tsis yog txhaum nkaus xwb, tseem yuav khaum ntxiv rau yav tom ntej. Lawv yuav tsis pom qab ua Hmoob, vim rhuav kev cai Hmoob ploj tag, kuj ho mus khaws tsis tau mab sua tus roj tus hneev taug tsis tsheej thiab mab sua kuj tsis xam ua mab sua neeg. Thaum ntawd, yuav ua dab tsis tsheej dab, yuav ua neej tsis tsheej neej, txaj muag rov los ua Hmoob, ua neej tu caj tu ces, khaum thaum zoo li ntawd. Peb nyob koom zej ua zos, muaj daim qab sawv daws sib faib noj, muaj qhov tsw sawv daws sib pab nta. Thaum kwv tij neej tsa muaj kev tsaus ntuj, yus yuav mus pab kwv tij neej tsa leg qav leg num, noj thiab haus koom tsum. Vim peb yog Hmoob, tseem teev dab qhuas thiab txawm los teev Tswv Ntuj, sawv daws koom tib tug txuj, yog tib haiv neeg. Peb los teev Tswv Ntuj lawm tiag, thaum muaj ib siab ob qig, tus nyiam ua kab ke teev ntuj xa plig raws li kev cai Hmoob yeej tsis txhaum Tswv Ntuj, ua cas tseem txhaum cov coj ti coj nqaim thiab cov tseem teev dab qhuas. Vim cov siab me siab nqaim ua zaj ua ntxeev tib : kev seev tej suab Hmoob teev ntuj ces yog ua dab. Cov ho tseem teev dab qhuas yuav hais hnyo daws : yog tseem pheej khuv xim tej txuj ci thiab kev cai Hmoob ces kom rov los ua dab. Kuj tsis yog li cov neeg cam thawj siab nqaim thiab cov teev dab qhua hais ntawd. Vim ntuj tsim peb sawv daws yog Hmoob, tej lus taum, kwv txhiaj, tej suab seev, tej suab quaj, tej suab nyiav yog sawv daws tug tag nrho, txawm teev dab, txawm teev ntuj. Peb leej twg xav siv txuj Hmoob teev ntuj yeej tsis txhaum, vim tej txuj ntawd yog peb tug, tsis yog cov ua dab tug xwb. Tus ho ntxub ntxub txuj Hmoob thuam lo quav li los nws rov rhuav nws lub meej mom thiab lub npe xwb. Thaum muaj kev tu siab loj, Hmoob lus suab quaj suab nyiav yeej deeg qas daws ua kua muag poob tej sis nthav, vim peb yog Hmoob, quaj nyiav yeej tsis txhaum. Vim li ntawd, thaum muaj kev tsaus ntuj, peb leej twg xav teev ntuj li kev cai Hmoob, seev tej suab qhuab ke, tej suab qeej, suab nruas yeej yog teev Tswv Ntuj tib yam tus mus qog mab sua txuj seev lub suab mab sua. Tsis tas li ntawd, hauv Hmoob kev ua neej, thaum muaj tub muab nyab muaj ntxhais qua, ua tshoob ua kos, yus mus coj tau luag ib tug ncej neeg los nrog yus ua neej. Hmoob lub siab xav tsis tag, Hmoob yuav tsum mus pe niam pe txiv nco niam txiv kev iab kev daw pauj niam txiv tej koob hmoov. Hmoob kev cai tshoob kos, pe niam txiv, pe kwv tij neej tsa yog ib lub meej mom zoo tshaj plaws piv rau luag lwm haiv neeg tshoob kos. Vim li ntawd, kev pe, Hmoob muaj kab muaj ke tsis lam taus lam pe. Thaum tsim nyog pe Hmoob thiaj pe : hauv kev ua tshoob, kev thov dag zog los kev txhaum plaub thov luag zam Hmoob thiaj pe. Txoj kev pe yog ib lub txiaj ntsim zoo tshaj plaws ntawm tej laus Hmoob kev qhuab qhia tub ki ua neej, zoo npaum li cas tshaj txheej no sawv tej tug mluas mlob tsis paub qab hau, tsis txawj hais ib lo zoo nco luag tshav ntuj. Cov neeg cam thawj kev qhuab qhia ib qho los caiv, ob qho los caiv, ib qho los txhaum, ob qho los txhaum. Lawv yuam kev loj thuam Hmoob kab li kev cai thiab tseem yuam kev qhia tsis raug muab tsis tau Yes Xus cov ntsiab lus los qhuab qhia neeg : 8 Nej li, txhob cia luag hu nej ua xib hwb ; tsuas muaj tib tug yog nej tus xib hwb, tas nej sawv daws puav leej yog kwv tij. 9 Txhob hu nej leej twg ua txiv saum ntiaj teb no, tib tug thiab yog nej txiv, tus saum ntuj.10 Txhob cia luag hu tus coj ntug, nej tus coj ntug yog Leej Pleev tib leeg.” Vim cov neeg cam thawj raug ntiab tawm ntawm lub Koom Txoos Niam Kav Tos Liv nyias mus tsim nyias lub me nyuam koom txoos phis phais lais qhia Yes Xus lub Moo Zoo tsis raws kab raws kev cai, txw neeg yuam kev li lawv. Cov neeg cam thawj tsis mloog cov txiv plig, cov tswv qhia thiab vaj qhia lus, kuj yog tsis mloog Yes Xus lus qhia. Yes Xus twb hais tias kom txhob cia luag hu yus ua xib hwb. Tsim nyog lawv yuav tsum qhia neeg caiv txhob hu lawv ua xib hwb. Ua cas lawv ho tsis qhia, ho qhia kom caiv tej nyuag noj haus me me ntawd ? Lawv tseem yog cov nyiam kom tib neeg hu lawv ua « Xib Hwb ». Tseem muaj ib txhia xav kom tau lub npe loj dua, nto koob meej dua xib hwb, tseem ntxiv « Kws Xib Hwb » kom loj zog ntxiv. Lawv qhuas lawv yog cov txawj mloog Yes Xus lus. Nej pom, thaum kawg, lawv kuj tsis txawj mloog Yes Xus lus zoo tshaj luag tej. Yog lam txhob thuam neeg, txhob hais lus khav theeb no yuav tsis tshua txaj muag npaum no.

Ib tsoom phooj ywg, peb los teev Tswv Ntuj, peb yuav tsis txhob coj nruj coj ti cuag ib txhia neeg teev Yes Xus hauv lwm pab lwm pawg me nyuam koom txoos raws li peb tau piav tas los saum no. Cov Txiv Plig, cov tub Tsob Hwb thiab cov Xib Hwb hauv koom txoos Kav Tos Liv yuav tau ceev faj tsis txhob yuam kev hauv kev qhuab qhia Yes Xus lub Moo Zoo. Sawv daws yuav nquag sib fim kom zoo tshaj niaj hnub no, xyeej tsawg xwb tsis xyeej coob. Thaud, tej laus ua teb, sawv daws sib pauv zog ua teb tiv tshav thiab tiv nag lom zem ntws. Zim txwv no, sawv daws kuj yuav sib pauv zog teev ntuj ib leeg txhawb ib leeg kom lom zem ntws : koj tuaj kuv church, kuv mus koj church. Thaum muaj kev qaij qaug, cov thawj coj tsis txhob kaw kev rau tsev xyom cuab. Tsev xyom cuab twg nyiam teev ntuj raws kev cai Hmoob, ua kev cai Hmoob raws lub Koom Txoos tus txhooj tus cai. Yog tus nyiam mab sua txuj, teev ntuj raws mab sua txuj rau. Cov coj peb yog Yes Xus tub txib, leg num rau Yes Xus. Txoj hauj lwm peb ua, peb tsis txhob txeeb los ua peb tug, nrog Yes Xus tshaj Yes Xus lub Moo Zoo, mloog Yes Xus yog peb tus Xib Hwb txib peb.


27.10.2011                     Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: