COV ZAJ NYEEM HNUB 13/11/2011
( Hnub chiv 33  nyob nruab xyoo - Xyoo A ) 
 
(Hais lus Hmoob - En Français)

  • Zaj nyeem 1 : Paj Lug 31, 10-13.19-20.30-31
10 Leej twg tau ib tug poj niam puab cuab tseem tshaj lub pov haum muaj nqes.
11 Tus txiv siab ntsws yuav dai ncuv nws, tsis pluag cuab tam.
12 Nws tus txiv tsuas muaj zoo tsis muaj phem mus tag nws sim neej.
13 Fab taws ntsos tsos maj tsos ntuag hauv nws xib teg.
19 Nws lauj tes cuam noog pej, lauj xib nas tsawv noog kos.
20 Nws tsawj teg cug tos tus pluag, nthuav tes plhws tus txom nyem.
30 Qhov zoo nkauj yog daj, qhov tsab yog cuav, tus tseem poj niam hwm Huab Tais tsim nyog qhuas.
31 Luag tsuas cav nws tes txawj tes nquag, qhuas thawm niaj  nws tes qav num thoob txhua lub rooj vag.
  • Zaj nyeem 2 : Tsab Ib Tes Xas Los Nis 5,1-6
1 Kwv tij, ntawm lub caij nyoog thiab zim txwv, tsis txog nej tos kom peb sau rau nej.
2 Nej twb paub qas ntsoov tias Huab Tais hnub yuav tuaj li tub sab hmo ntuj hmo teb nti.
3 Thaum luag cav zom zaws tias : “Kev thaj yeeb, kev ywj pheej, thaum ntawd ntag, tos nco kem txom nyem ti nkaus saum lawv, npaum nkaus mob plab, lawv yuav tsis dim ib tug.
4 Ntawm nej, kwv tij, nej tsis nyob hauv kev tsaus ntuj nti, nej tsis ceeb hnub ntawd li tub sab.
5 Vim nej yog qhov pom kev tub ki thiab nruab hnub nrig tub ki. Peb tsis yog kev maub thiab tsaus qas nti tug.
6 Peb tsis txhob tsaug zog nris li luag tej, tiam sis ceev faj ua neeg sib kha.”  

  • Mas Tais Ntawv Moo Zoo 25, 14-30
14 Tam zoj ib tug neeg yuav tawm rooj, nws hu nws cov tub txib thiab faib nws lub cuab tam rau lawv ;
15 Nws muab tsib hub nyiaj rau ib leeg, ob hub rau lwm leej, ib hub rau lwm tus ; muab rau nyias raws li nyias peev xwm, ces nws tawm rooj lawm.
16 Tus txais tsib hub coj tam sid mus khwv tau tsib hub ntxiv.
17 Tus tau ob khwv tau ob los ntxiv.
18 Tiam sis tus tau ib coj nws tus Huab Tais cov nyiaj mus faus qhov av rau
19 Ntev loo tom qab, cov tub txib tus Huab Tais tuaj nrog lawv xam txiaj.
20 Tus txais tsib hub nam zog nqa tau tsib hub los ntxiv hais tias : “Huab Tais, koj faib tsib hub rau kuv, kuv tau tsib hub ntxiv tiag !”
21 Nws tus Huab Tais hais rau nws : “Zoo ! Tub txib siab loj thiab xwb fab, rau yam me koj xwb fab, kuv yuav tsa koj rau qhov ntau ; los nrog koj tus Huab Tais zoo siab.”
22 Tus txais ob hub nam zog los hais : “Huab Tais, koj faib ob hub rau kuv, kuv tau ob hub ntxiv.”
23 Nws tus Huab Tais hais rau nws : “Zoo ! Tub txib siab loj thiab xwb fab, rau yam me koj xwb fab, kuv yuav tsa koj rau yam ntau ; los nrog koj tus Huab Tais zoo siab.”
24 Tus txais ib hub nam zog los, nws hais tias : “Huab Tais, kuv paub koj yog ib tug neeg tawv, mus sau yam koj tsis tau tseb thiab mus kuam qhov koj tsis tau nrom,
25 Txaus ntshai, kuv thiaj coj koj hub nyiaj mus faus av. Hwb ! Koj tug.”
26 Nws tus Huab Tais teb ntua hais rau nws : “Tub txib phem thiab tub nkeeg ! Koj paub ntsoov kuv mus sau yam kuv tsis tau tseb, kuv mus kuam qhov kuv tsis tau nrom ;
27 Koj yuav tsum coj kuv cov nyiaj mus rau cov tsev nyiaj, rov los, kuv tau kuv tug nrog ib qho paj.
28 Kav tsij rho hub ntawm nws muab rau tus muaj kaum hub.
29 Tus muaj, luag yuav pub rau nws kom yim muaj ntau ; tus tsis muaj, tseem yuav khee rho du lug qhov nyuag nws muaj ntawm nws.
30 Tus tub txib tsis tsim nqi, muab ntiab pov sab nraum zoov hauv qhov tsaus ntuj nti, quaj hmlav ntshee tom hniav nkawv nyob ntawd.”

0 commentaires: