COV ZAJ NYEEM HNUB 20/11/2011
( Hnub chiv 34  nyob nruab xyoo - Xyoo A ) 
 
  • Zaj nyeem 1 : Es Xes Kias 34, 11-12.15-17
11 Huab Tais Tswv Ntuj hais li no : kuv yuav nrhiav kuv pab nyuam tsiaj, kuv yuav saib ntsoov lawv.
12 Kuv yuav saib ntsoov kuv pab nyuam tsiaj, tam zoj tus tswv hnub nws nyob nruab nrab nws pab nyuam tsiaj ncaim npoj, kuv yuav mus cawm lawv ntawm tas txhua thaj chaw thaum tsaus huab teb tsaus nti lawv poob zoo.
15 Kuv yuav coj kuv cov nyuam tsiaj nog zaub thiab kuv yuav cia lawv so, Huab Tais Tswv Ntuj hais li ntawd.
16 Kuv yuav mus nrhiav tus poob zoo, kuv yuav mus coj tus ncaim npoj rov los, kuv yuav qhwv tus ntshaus hlaub rau, tus muaj mob kuv yuav pub kom muaj zog tuaj, kuv yuav tua tuas nrog thiaj ntug, kuv yuav cob lawv nog zaub raws kev ncaj ncees.
17 Huab Tais Tswv Ntuj hais li no : kuv yuav ua tus txiav txim rau kuv cov me nyuam tsiaj, cov maum thiab maum, ntawm cov thav yaj thiab thav tshis.

  • Zaj nyeem 2 : 1 Kos Lis Nthos 15, 20-26.28
20 Ziag no, Leej Pleev thawj tug ntawm tas tsoom tuag, twb sawv tsees ntawm cov tuag.
21 Txawm tib neeg muaj tuag, yuav sawv tsees ciaj sia ntawm tsoom tuag kuj yuav yog tus tib neeg.
22 Kuj tib yam sawv daws tuag tim As Das, tos sawv daws rov ciaj neeg vim Leej Pleev.
23 Tiam sis nyias muaj nyias fij, tus thawj yog Leej Pleev, tag mam yog cov nrog Leej Pleev thaum nws rov tuaj,
24 Mam li suaj kaum rau thaum nws tsuj nthi tej hwj chim, tej peev xwm thiab tej hwj huam thiab cob nws kev ua vaj rau Leej Txiv Tswv Ntuj,
25 Nws yuav kav kom txog thaum nws muab tas cov yeeb ncuab tsuj nthi ntawm taw.
26 Kev tuag yog tus yeeb ncuab kawg.
28 Thaum tas txhua yam zwm nws, Leej Tub tus kheej yuav zwm rau tus muab txhua yam zwm nws kom xwv Tswv Ntuj rau tag nrho txhua yam.  • Mas Tais Ntawv Moo Zoo 25,31-46
31 Thaum Neeg Leej Tub yuav rov tuaj nrog nws lub hwj chim puv npo, tas ib tsoom tshiab yuav nrog ncig nws zaum ntawm lub theej kiab hwj chim.
32 Tas txhia haiv neeg yuav sawv ntawm nws xub ntiag, nws yuav txhem txhua leej txhua tus, tam li tus tswv txhem cov yaj thiab cov tshis.
33 Nws yuav faib cov yaj rau sab xis, cov tshis rau sab laug.
34 Vaj Ntxwv yuav hais rau cov sab xis tias : nej txav los, cov muaj kuv Txiv hmoo, nej txais qaum ntuj rau nej ua nej tug thaum txawm lub ntiaj teb los.
35 Vim kuv tshaib, nej tau pub kuv noj ; kuv nqhis, nej tau pub kuv haus ; kuv yog neeg pej kum, nej tau txais kuv.
36 Kuv liab qab, nej pub kuv hnav, mob nej tuaj xyuas ; loj faj, nej tuaj saib kuv.
37 Cov ncaj ncees yuav teb rau nws tias : Huab Tais, thaum twg peb pom koj tshaib pub koj noj, pom koj nqhis muab rau koj haus ;
38 Ua pej kum neeg peb txais koj, liab qab pub rau koj hnav ;
39 Raug mob thiab loj faj peb tuaj xyuas koj ?
40 Tus Vaj Ntxwv yuav teb lo lus no rau lawv : kuv hais tseeb rau nej, thaum nej tau ua zoo rau ib leeg me tshaj hauv kuv tej kwv tij leej twg lawm, yog rau kuv ntag nej tau ua.
41 Ces nws yuav hais rau cov sab laug tias : nej txav mus kom deb ntawm kuv, cov khaum, nyob mus li hauv hluav taws npaj tseg nrog dab thiab nws cov ntsuj.
42 Vim kuv tshaib nej tsis pub noj, kuv nqhis nej tsis pub rau kuv haus,
43 Kuv yog neeg pej kum, nej tsis txais kuv ; liab qab nej tsis pub kuv hnav ; mob thiab loj faj nej tsis tuaj xyuas kuv.
44 Ces lawv yuav nug nws tias : Huab Tais, thaum twg pej tau pom koj tshaib thiab nqhis, ua pej kum neeg los liab qab peb ho tsis thuv laj koj ?
45 Ces nws yuav teb li no rau lawv : kuv hais tseeb rau nej, thaum nej tsis ua zoo rau tus me tshaj nyob twg xij, puav leej rau kuv ntag nej tsis tau ua.
46 Ces tas sawv daws, cov no yuav mus nyob txim tas ib txhis, hos cov ncaj ncees muaj txoj sia nyob mus ib txhis.
0 commentaires: