Rau hnub tim 06 lub 11 hli 2011

Tsoom ntseeg thiab phooj ywg mloog Tswv Ntuj lus,


Vim peb yog tib tse neeg, peb zoo siab lauj zias lub caij lub nyoog tuaj teev hawm peb tus Huab Tais Tswv Ntuj ua ke. Peb yuav nthuav ob peb los txog zaj txhais Huab Tais Yes Xus qhia rau peb mloog hnub no. Tej zaum peb muaj coob leej kuj xav nug ntau yam, piv xam li tsib leeg nkauj xwb tsis npaj roj teeb txaus, yog lawv maub dub nrog lawv cov phooj ywg tos nraug vauv tuaj no nraug vauv puas txais lawv ned ? Los puas tim li cas nraug vauv ho chim tsis lees paub lawv thaum lawv yuav tau roj los txog ? Peb thov Leej Ntuj Plig Ntshiab coj peb kev qhia kom peb nkag siab txog Huab Tais Yes Xus zaj txhais no.

Pab nkauj xwb no, tsaus yog ib zaj txhais xwb, lawv kaum leej nkauj xwb txhais tau ntau lub ntsiab qhia rau peb xws li lub ntiaj teb neeg txhiab vam leej, los lub Koom Txoos teev Yes Xus los peb tus kheej poj niam los txiv neej txhua tus huv si. Tas sawv daws, peb zoo li kaum leej nkauj xwb tos nraug vauv yog peb tus tav, nraug vauv tuaj ntoj tuaj thuv nqes tuaj poob hnub twg, peb zoo siab hlo tuav nraug vauv tes, qaim nws npab ciaj nws sev ua nws nyab. Txawm yog lub ntiaj teb tib neeg txhua leej, txawm yog lub Koom Txoos, txawm yog peb tus kheej, sawv daws zoo li cov nkauj xwb no, tsis muaj nraug vauv, peb tsis ciaj ib cuab ib yig, tsis pom qab ua neeg, peb yuav vam nraug vauv peb tus Huab Tais Yes Xus. Qhov teeb meem hauv pab nkauj xwb vim lawv ib txhia npaj tau txhij, muaj teeb npaj tau roj ; ib txhia, lam mus tos nraug vauv, nqa tau teeb, ho tsis npaj roj. Nraug vauv tuaj, nws tsuas coj tau ib pab, khuam ib pab lawm coj tsis tau tag sawv daws. Yes Xus hais zaj txhais no rau peb mloog, caw peb tig los ntsia peb lub neej ua neeg teev Yes Xus, zoo tam zoj pab nkauj xwb no tib yam. Peb twb paub txoj kev teev hawm Tswv Ntuj, ua neeg mloog Tswv Ntuj lus, coj peb lub neej nyob ntiaj teb no kom phim, kom zoo dua tej neeg thuam ntuj, tsis hwm ntuj. Peb puas hlub neeg li Tswv Ntuj hais kom peb hlub ? Peb puas txawj sib zam, puas txawj sib yoog, puas txawj sib pab tshaj tej neeg teev dab qhuas thiab teev lwm yam kev teev hawm ? Peb puas npaj kom tau teeb, kom muaj roj txaus taws txog thaum nraug vauv tuaj ntawm chaw sib teem ntsib peb ?

Peb ua neej nyob, peb yuav npaj kom tau teeb taws pom kev thiab muaj roj txaus taws txog thaum nraug vauv tuaj. Teeb thiab roj kuj tsuas yog paj lug xwb tsis yog lub teeb nqa tau ntawm tes siv kom pom kev ntawm taw hauv vaj hauv tsev, los kom tau roj sam hauv tej teeb li yus xav. Vim li ntawd, tus npaj tau teeb thiab roj seem npaum li cas nws faib tsis tau rau tus pluag thiab tub nkeeg tsis npaj teeb thiab roj. Tus txawj npaj tau teeb pom kev, yog tus txais tau tej txiaj ntsim, muaj lub siab loj siab dav hlub tus muaj thiab tus pluag, zam tau rau cov yeeb ncuab, rau tej neeg lim hiam tam li Huab Tais Yes Xus cov lus qhia. Vim nws tsis khuv xim nws lub zog hlub tib neeg saum daim av, nws tsis tsom ntsej muag hlub, nws hlub tag nrho txhua leej txhua tus vam khom khaub zig txog nws pab. Nws zoo siab ua Yes Xus tub txib sawv Yes Xus lub npe tuav dej num pab thiab plhws cov txom nyem, cov pluag sawv daws. Nws ua tau teeb pom kev nyob ntiaj teb no tos nraug vauv yuav tuaj ib hnub twg. Txawm nws ua teeb pom kev los nws faib tsis tau nws lub teeb rau tus neeg maub dub tsis npaj teeb. Tus maub dub, yog tus pob ntseg tsis to qhov, tsis mloog Tswv Ntuj lus, lam ua neeg teev ntuj, tsis kawm, tsis paub hais ib los qhuas Tswv Ntuj. Tas sim neej, nws tsuas xav txog nws tus kheej, lub siab tseem dub thiab nkhaus lim hiam tshaj tus pej kum neeg teev pej kum dab. Yog muab sib piv, luag li luag tsis teev ntuj los luag tseem txawj hwm lub ntuj, nco ntuj txiaj ntsim. Ntawm roj los tib yam nkaus, tus npaj tau roj txawm seem los yeej tsis pom qab faib tau rau tus thov khawv qee luag roj taws dawb. Vim tus muaj roj taws sam rau teeb, yog tus muaj txiaj ntsim, tes txawj tes nquag, Tswv Ntuj txhais tes nrog nraim nws ; thaum nws tsa ncauj hais dab tsi yog dab tsi, hais haum neeg siab thiab hais xis Tswv Ntuj nyiam. Nws cev tes plhws cov neeg mob, nws txhais tes txawm ua tau cov neeg mob siab loj thiab kho tau lawv tus mob zoo. Nws lo lus hais muaj taug lom cov neeg phem, kho cov neeg ncaj, tsa tau cov tuag sawv rov ciaj sia. Hos tus npaj tsis tau roj taws, yog tus thuam neeg thiab tsis mloog Tswv Ntuj hais. Tus ntawd, lub ncauj hais lwm yam, lub siab thiab lub tswv yim ua lwm yam ; txoj num nws ua, nws tsuas ua kom neeg qhuas. Nws lub siab tsis npuab Tswv Ntuj, nws tsis coj, tsis qhia kom neeg ua pab ua pawg, sib haum xeeb thiab cog kev phooj ywg ; nws tus kheej tsis npuab thiab tsis koom Yes Xus nws tus Huab Tais ; tej lus nws hais, yog lus khav theeb thiab qhuas nws tus kheej rau luag tej ; nws tsis qhia Yes Xus nws tus Huab Tais lub Moo Zoo rau neeg paub. Tus neeg no zoo li pab nkauj xwb vwm, lam npaj tau teeb, tsis muaj roj taws teeb qauj tag, maub dub xuas dub. Yog peb zoo li ntawd, nraug vauv puas pom qab hais lo lus zoo twg rau peb ?

Thaum nraug vuav tuaj txog, nws qhib rooj ntug tos txais pab muaj teeb muaj roj taws pom kev nrig nkag mus noj tshoob niaj ib txhiab ib txhis. Pab qeeb pab lig caij nyoog dhau tas mam los txog, luag twb dua toj tag ntuj teb ntsiag to : Ib chim lwm cov nkauj xwb los txog hais tias : “Huab Tais, Huab Tais, qhib rooj rau peb os !” 12 Nws thiaj teb hais tias : “Kuv hais tseeb rau nej, kuv laj paub nej.” Yog peb leej twg yog cov nkauj xwb nquag ces peb hmoov yuav zoo. Yog peb leej twg zoo li pab qeeb pab lig ces peb yuav khaws nkaus lawv tus roj tus hneev taug. Thaum ntej thaum ntxov, yus twb tsis quav ntsej luag lo lus qhia, yus pob ntseg twb tsis to qhov luag tej lus hais ib qho, tas ib txwd, yus tsuas xav txog yus tus kheej, tsis hlub, tsis txhawj leej twg, yus pom luag teev ntuj tseem ua rau yus txaj muag, pom cov neeg tshaib neeg txom nyem tseem xav hnyos ntxiv, xav tsawm ntxiv. Txoj kev ua neeg ntseeg ntuj tseem ua rau yus xeeb xeeb txob los xyov qaug qaug zog luj luas. Xyov peb puas tseem piv tau rau pab nkauj xwb qeeb thiab lig no thiab. Lub ntuj yuav kawg ib hnub rau txhua leej txhua tus, yog peb twb tsis raug hnyav rau peb txoj kev teev ntuj, tsis kub siab ua neeg tsob hwb Tswv Ntuj li, peb puas tseem muaj ntsej muag tsa ncauj thov luag : “Huab Tais, Huab Tais, qhib rooj rau peb os !” Nraug vauv muab qhov rooj liaj rau lawm, tsis lees paub cov lawv qab los khob qhov rooj. Muaj tej zaj lus piav pab kom peb to taub yooj yim zaj txhais no. Peb yuav tig mus ntsia cov leej ntshiab lub neej nyob ntiaj teb no, qhia rau peb pom zem zuag zaj txhais no ntawm qhov muag. Xyoo 1946, muaj ib tse neeg Mes Kas xwb tim tuaj puag Philadelphia, USA, tuaj txog lub nroog San Giovanni Rotondo, Italia teb, tuaj pauj txiaj ntsim ua tsaug rau Padre Pio. Vim ib xyoos ua ntej, teb chaws tseem ua rog, lawv tus tub tsav dav hlau mus pov hoob pob rau Ziv Pee teb. Ziv Pee cov dav hlau txais raug nws lub kub nyiab : “Ntawg ntiag, kuv lub dav hlau cia li tawg ua hluav. Kuv tsis paub, xyov ua cas kuv ho dhia tau dim. Tshuav kuv lub kaus, kuv qhib li cas los tsis nthuav. Kuv pom ib tug txiv twj cuab paig txig muab kuv maj mam tso txawb kiag ntawm qhov rooj nkag hauv peb lub yeej hauv lub nyuam pov txwv. Txhob ua li ces kuv twb paim tag tom plawv hiav txwv. Nej pom, thaum kuv piav kuv zaj no rau kuv cov phooj ywg, tsis txaus lawv ntseeg, tiam sis vim kuv ciaj sia ces lawv thiaj ntseeg. Thaum lawv tso cai rau kuv mus so, kuv thiaj rov mus tsev. Kuv niam muab Padre Pio ib daim duab rau kuv saib, nws niaj hnub thov Padre pio kom pab txuag kuv. Thaum kuv pom dheev daim duab, yog nws, tus txuag tau kuv txoj sia.” Nyob hauv Koom Txoos Kav Tos Liv, peb teev thiab hwm Huab Tais Tswv Ntuj, tus Loj thiab Ntshiab. Tiam sis, peb hwm peb niam peb txiv tsis txhaum thiab tsis caiv, vim Yes Xus kom peb hwm, peb kuj hwm peb tej poj koob yawm txwv, peb hwm tsoom leej ntshiab. Peb ntseeg tias tsoom leej ntshiab muaj txiaj ntsim, lawv yog cov neeg ntshiab thiab huv, peb vam txog lawv tej koob hmoov pab peb, roos peb, txuag peb. Sawv daws twb pom ntawm qhov muag, cov leej ntshiab tej txiaj ntsim leej twg tsa ncauj thov tau txais. Muaj coob leej tus neeg ntshiab huv ua Yes Xus tes qav num plhws peb tib neeg kev txom nyem, kev txhawj xeeb tau. Leej ntshiab Martin de Porres, nws tau tas sim neej 3.11.1639 nyob Lima, Pérou. Nws ua tau Yes Xus tes qav num ntau yam hauv ntau lub teb chaws pab cov neeg pluag. Nws xav xav tuaj mus rau sab As Xias, tshaj Yes Xus lub Moo Zoo, tiam sis tas nws sim neej nws tsis tau tawm nws teb chaws ib zaug li. Txawm yog Padre Pio, txawm yog Martin de Porres…lawv zoo li pab nkauj xwb muaj teeb pom kev thiab muaj roj txaus taws lawv cov teeb ntsib tau nraug vauv ntawm chaw sib teem : “nraug vauv tuaj, cov npaj txhij nkag nrog nws mus noj tshoob liaj qhov rooj nkaus rau.” Lawv lub cev nyob tau thooj txhij ob qho chaw ua ke : Padre Pio nyob rawv San Giovanni thiab ho mus pab tau lawv tus tub poob dav hlau hauv plawv hiav txwv Pacifique ; Martin de Porres nyob rawv Lima, tiam sis neeg pom nws qhuab qhia Yes Xus lub Moo Zoo nyob Suab teb, Ziv Pee teb. Lawv muaj lub txiaj ntsim li Huab Tais Yes Xus, nrog peb txhua tus nyob thiab nyob thoob ntiaj teb : “19 Nej mus ua kom tas zeej tsoom neeg kuv thwj tim, ntxuav lawv plig hauv Leej Txiv thiab Leej Tub thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab npe, 20 Qhuab qhia lawv hwm tas tej kuv tau kom rau nej ; ntawm kuv, kuv nrog nraim nej niaj hnub mus txog thaum lub caij kawg MT 28,19-20.”

Ib tsoom phooj ywg sawv daws, peb yuav los nyeem Huab Tais Yes Xus zaj lus qhuab qhia hnub no kom peb tsis txhob nruam ib los li. Peb yuav khaws cia kom zoo chaw zaj txhais hnub no ua koob ua hmoov txhawb peb lub neej thiab peb txoj kev tso siab rau peb Tus Huab Tais Yes Xus. Cov leej ntshiab yog cov neeg mloog lus, cov neeg nquag teev ntuj, cov neeg hlub luag tej, cov tub txib sawv Yes Xus lub npe ua Yes Xus tes dej num nyob ntiaj teb no. Peb tsa ncauj thov lawv tej koob hmoov ces peb kuj yuav tau txais. Thov kom peb txawj hlub neeg tib yam li peb cov leej ntshiab.


03.11.2011                           Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: