Rau hnub tim 13 lub 11 hli 2011

Tsoom ntseeg txhua tus thiab phooj ywg,

Rov txog hnub peb tuaj pe hawm Huab Tais Tswv Ntuj tus hlub peb tsis muaj caij kawg. Peb yuav piav ob peb los txog Yes Xus tsab Ntawv Moo Zoo hnub no qhia peb ua neeg teev hawm Tswv Ntuj. Thaum caij nyoog los txog, hnub ntawd, Yes Xus yuav tuaj sau nqe paj tshab ntawm nws lub Moo Zoo peb tau txais ntawm nws.

Yes Xus lub Moo Zoo muaj nqes npaum li cas npaug tib neeg tej cuab tam los puas tej nyiaj txiag. Peb tsis muaj peev xwm to taub tag lub Moo Zoo nuj nqes. Peb tsuas to taub tib neeg tej cuab tam thiab nyiaj txiag muaj nuj nqes. Vim li ntawd, Yes Xus thiaj hais ib zaj txhais muab lub Moo Zoo piv rau lub cuab tam thiab nyiaj txiag qhia rau peb. Tus tswv faib nyiaj npaum li cas rau lawv peb leeg tub txib no ? Xub piav tej nyiaj txiag thaum ub piv rau txheej no, tej nyiaj keev los tej txiaj mam laus li peb paub :
.1 τλαντoν,1 talent = 60 mines ( 6000 drachmes lub txiaj mam laus.)
.1 mine raug 100 drachmes (100 lub txiaj mam laus.)
.Tus txais 5 τλαντα (5 talents) 5x6000=30 000 drachmes lub txiaj mam laus.
.Tus txais 2 τλαντα  (2 talents) 2x6000=12 000         lub txiaj mam laus.
.Tus txais 1  τλαντoν (1talent)1x6000 = 6000              lub txiaj mam laus.
Hais tau tias tus tswv muab nyiaj ntau heev 48 000 lub txiaj mam laus rau nws 3 tug tub txib tuav.

Peb nco ntsoov tias Huab Tais Yes Xus hais zaj txhais no qhia peb, npaum li cas Leej Txiv Tswv Ntuj hlub peb. Leej Txiv Tswv Ntuj zoo li tus tswv, peb tsis tau pom dua nws, tsis tau tuav dua Tswv Ntuj tes, peb lub tswv yim xav tsis txog xyov Leej Txiv zoo li cas. Tiam sis, Leej Txiv hlub peb kawg kiag, peb tshuav nws nqe ntau heev. Tus peb pom thiab peb paub yog nws Leej Tub Yes Xus, yug los ciaj neeg muaj lub cev thiab pliaj plhu, qhuab qhia lub Moo Zoo hais lo lus ciaj sia lom dab phem xas tas qaug thiab tseem dej thiab tshuaj kho cov neeg mob zoo hlo, txhab cov txom nyem siav loj muaj zog tuaj. Lub cuab tam yog lub Moo Zoo Yes Xus muab cob rau nws cov tub txib, cov thwj tim, rau peb zim txwv no poj niam thiab txiv neej mus txog hnub Yes Xus yuav tuaj sau nws cov paj tshab. Yes Xus pub tag nws lub cuab tam, lub Moo Zoo rau ntiaj teb neeg txhua tus tsis cais, tsis txhem leej twg tsis tau. Nyob ntiaj teb no, sawv daws tau tag Yes Xus lub cuab tam. Muaj tej tug neeg zoo li tus tub txib xwb fab, tus tswv faib 5 τλαντα = 30 000 lub txiaj mam laus rau nws. Tej tus ntawd yog tej tus neeg nto koob meej nyob ntiaj teb no, piv li yawm Mahatma Gandhi thiab txiv vaj qhia Zam Paj Lug 2, lawv lub neej muaj txiaj ntsim kawg nkaus.
Hnub xiab 16 lub 10 hli 1978, pov ntawv xaiv tau txiv vaj qhia Jean-Paul 2, nws thawj lo lus : "Jésus-Christ soit loué !" Yes Xus Pleev tus nto koob meej !…Kuv tuaj ntawm no fim nej, txhib peb txoj kev ntseeg, kev vam khom, kev tso siab rau peb tus Huab Tais Pleev leej niam thiab rau lub Koom Txoos, coj sawv daws taug lub Koom Txoos txoj kev, vam Tswv Ntuj lub zog thiab ntiaj teb neeg nrog pab…” Sawv daws pom, JP 2 saib lub Moo Zoo muaj nuj nqes thiab tseem ceeb tiag. JP 2 sawv tswj lub Koom Txoos ze 27 xyoo, nws tes dej num txhawb lub Koom Txoos thiab lub ntiaj teb neeg txi txiv npaum li cas. Nws tsa tau 232 tug thawj tswv qhia (Cardinaux) thiab 3 500 tus tswv qhia, tsa muaj 1 339 tus nce ua leej ntshiab thiab 483 tus sawv leej ntshiab. JP 2 sau tau tsheej rooj ntawv qhuab qhia zeej tsoom neeg ntseeg thoob ntiaj teb : muaj 14 tum ntawv qhuab qhia (Encycliques), 11 tug txhooj txhawb kev ntseeg (Constitutions apostoliques Caté Eg Catho Garder le dépôt de la foi, telle est la mission que le Seigneur a confiée à son Eglise et qu'elle accomplit en tout temps. Le deuxième Concile œcuménique du Vatican…avait pour intention et pour désir de mettre en lumière la mission apostolique et pastorale de l'Eglise, et d'amener tous les hommes, par le resplendissement de la vérité de l'Evangile, à rechercher et à recevoir l'amour du Christ qui est au-dessus de tout (Coj tas ntiaj teb neeg raws li lub Moo Zoo kev ncaj ncees mus nrhiav thiab txais Leej Pleev kev hlub neeg yam loj dua tej tas tib si), 42 tsab ntawv txhib tsoom ntseeg (Lettres apostoliques), 28 tsab ntawv nws tus kheej kev cob qhia (Motu Proprio) thiab ntau lo lus txhawb txhim neeg. JP 2 tsis zaum rooj sau ntawv xwb, nws tawm rooj 102 zaug fim cov teb chaws nyob ntiaj teb yuav hluag txhua, 143 zaug ncig Italia teb thiab 700 zaus fim zeej tsoom hauv Roma. Xam tas nrho, JP 2 khiav kev deb 1.163.865 km, deb npaum ntiaj teb rau saum hli 3 npaug.
Txawm yog Gandhi, tus tsim txoj cai caiv mov los tiv tog yeeb ncuab (apôtre de la non violence, grève de la faim), txawm yog JP 2…lawv lub siab thiab tswv yim Tswv Ntuj pub rau lawv yug los ua neej, lawv kev hlub neeg, pab neeg nthuav tau loj thiab dav heev. Lawv tho tau tej txoj kev ua neej tshiab zoo heev rau neeg taug, cog kev phooj ywg loj tiag tiag rau tas ntiaj teb txhua leej txhua tus ntshaw : Huab Tais, koj faib tsib hub rau kuv, kuv tau tsib hub ntxiv tiag ! 21 Nws tus Huab Tais hais rau nws : “Zoo ! Tub txib siab loj thiab xwb fab, rau yam me koj xwb fab, kuv yuav tsa koj rau qhov ntau ; los nrog koj tus Huab Tais zoo siab. Peb sim muab xav saib, xyov tim li cas lawv lub tswv yim yuav loj li loj, siab yuav dav li dav tag npaud. Vim li ntawd, lawv yog neeg txawj xwb fab muab tag lawv tej siab tej tswv yim coj mus khwv, mus pauv tau nuj tau nqi, txawm tsis muaj lawv lawm los lawv lub pliaj plhu, lub npe, tej koob hmoov tsis ploj yuav nyob mus li hauv tib neeg thiab ntawm Tswv Ntuj.

Sawv daws yug ua neeg, tsawg leej thiaj zoo li lawv. Peb puav leej txais tus tswv lub cuab tam muaj siab muaj ntsws thiab muaj tswv yim. Peb nyias txais nyias hub nyiaj, peb muaj peb pliaj plhu tsis muaj lwm tus zoo li peb, nyias muaj nyias siab, nyias muaj nyias tswv yim sib txawv. Tus tau 2 hub nyiaj (2 τλαντα) ho yog leej twg ? Tej zaum yog peb tus ua nom ua tswv, peb txais lub Moo Zoo pab peb ua nom ua tswv hais tau dab tsi, ua kom tau yuav ; tej zaum yog tus ua kws tshuaj kom kho tau mob nkeeg ; los tus kws txuj kom txawj nthuav txuj ; los tus txwj laus kom txiav tau txim ncaj ncees ; los tus ua luag hau zej kav zos kom muaj peev xwm nthuav kev thaj yeeb ; los tus ua tub txib tub txuas kom tes txawj ua tau noj tsis tshaib, tes nquag ua hnav tsis tag. Tus tau 5 hub khwv tau 5 hub los ntxiv, tus tau 2 hub pauv tau 2 hub los ntxiv. Yes Xus hais zaj txhais no txhib peb ua neeg muaj tswv yim thiab nquag, hais dab tsis ua dab tsi, ntseeg lub Moo Zoo kev qhuab qhia coj peb lub neej. Yog peb cia lub Moo Zoo coj peb ua neej, luag pom peb tes dej num los ncaj ncees, neeg tso tau siab, Tswv Ntuj kuj yuav cev tes txhawb peb lub luag dej num ua peb ntej thiab lawv peb qab.
Yog sawv daws txawj ua neej ces tsis muaj lus xaiv thiab plaub ntug sawv ua pob caus ntxhov qas niab. Tus tub txib yuav tsis huas, tsis txeeb tus ua hau tes dej num. Tus thawj tswj yuav tsis quab yuam tus tub txib dag zog. Vim peb tsis txawj ua neej, ces peb zoo li tus tub txib tsis thoob tsib, tsis txawj xwb fab no. Twb tsis muaj hmoo txais ib nyuag hub nyiaj xwb tseem coj mus faus qhov av rau. Tej tus ntawd yog tej tus neeg lam muaj siab muaj ntsws, yog neeg nkhaus thiab lim hiam. Tus neeg nkhaus thiab li hiam muaj nyob tas txhua txoj xub ke hauv kev ua neej : muaj hauv kev ua txij nkawm, hauv kev ua liaj ua teb, ua lag ua luam, kev kawm txuj kawm ci, kev ua nom ua tswv, kev teev dab teev qhua, hauv kev teev hawm Tswv Ntuj…Thaum peb tsis teev Yes Xus thiab tsis mloog lub Moo Zoo coj peb kev ua neej, peb yuam kev txij thaum ntawd. Vim li ntawd, tus kws txuj tsis mloog lub Moo Zoo tau yuam kev tuaj, nws ua tag ntiaj teb kub hnyiab thiab txom nyem tim nws. Muab piv rau txoj kev cai koom tshaj yog txhawv ntawm ib tug kws txuj tawm los. Lub tswv yim koom tshaj thaum ntej yog sawv tiv cov tswv cuab yuam cov tub qhe zog noj. Tom qab no, kev koom tshaj txia ua tsov rog yuam ntiaj teb neeg kawm kev cai koom tshaj, kom ntiaj teb ciaj koom tshaj tub ki : poj niam txiv neej, qhev thiab nom yuam tseev kom sawv daws muaj vaj huam sib luag. Yog leej twg cam kev cai koom tshaj, pob ntseg tsis to qhov, qhia tus twg tsis mloog kev cai koom tshaj, kawg xuas phom thiab taum txhob qhia. Ntiaj teb thiaj ua tsov ua rog loj, neeg sib tiv, sib tua tuag sis tsub sis nias. Vim txoj kev tsis hwm Tswv Ntuj, txawm tus kws txuj los txawj yuam kev. Hauv kev teev hawm Tswv Ntuj kuj muaj cov neeg nkhaus thiab lim hiam. Cov neeg teev hawm Tswv Ntuj kuj txawj yuam kev. Yus Das yog thawj tug thwj tim ntxeev siab muab nws tus Huab Tais Yes Xus muag yuav nyiaj : 15 Nws hais tias : “Nej muab dab tsi pub kuv, kuv yuav muab nws rau nej ?” Lawv sau peb caug lub txiaj nyiag rau nws. MT 26,15” Tseem muaj tej tus txiv plig coj li tus neeg lim hiam txhom luag tej tub tej ntxhais deev, rhuav luag tej tub ntxhais lub neej puas tag thiab ua puas lub Koom Txoos npe nrog lawv. Tseem muaj tej tus xib hwb lam ua Yes Xus thwj tim tsis tshaj lub Moo Zoo raws kev cai qhia neeg sib haum xeeb. Lawv tseem cob neeg thiab qhia zeej tsoom cais pab cais pawg xu deb ntawm Yes Xus kev qhuab qhia : 28 Kav tsij rho hub ntawm nws muab rau tus muaj kaum hub. 29 Tus muaj, luag yuav pub rau nws kom yim muaj ntau ; tus tsis muaj, tseem yuav khee rho du lug qhov nyuag nws muaj ntawm nws. 30 Tus tub txib tsis tsim nqi, muab ntiab pov sab nraum zoov hauv qhov tsaus ntuj nti, quaj hmlav ntshee tom hniav nkawv nyob ntawd.” Yog peb tsis ceev faj mloog Yes Xus lub Moo Zoo, yog tsis niaj hnub muab peb lub neej chaws ntswg khi nrog Yes Xus tus Ntoo Cuam ua peb tus tswg : tus neeg ntseeg, tus xib hwb, tus tsob hwb los tus txiv plig, peb yog tus tub txib phem tsim tsis tau nuj nqes dab tsi.

Ib tsoom phooj ywg, thaum peb tsis tau ntseeg Tswv Ntuj, peb tsis paub teev ntuj, tsis paub ua Tswv Ntuj tsaug. Txij hnub peb los teev Tswv Ntuj, peb paub Tswv Ntuj yog peb Niam peb Txiv hlub peb tsis muaj caij kawg. Vim li ntawd, txawm peb ua tsis tau Yes Xus lub Moo Zoo kom tawg paj txi txiv cuag txiv vaj qhia Zam Paj Lug 2, los cuag li Mahatma Gandhi, los peb ua kom txi txiv li peb txawj. Peb txhob pub peb txoj kev ua neeg teev Tswv Ntuj thaub qab ib theem li, yuav tsum kom nce xwb xwb. Peb tsis txhob nkaum tes dawb li tus tub txib tub nkeeg muab hub nyiaj faus qhov av rau, tsis ua ib yam dab tsi hauv kev teev Tswv Ntuj li. Peb twb pom tus tub txib tub nkeeg raug cab tes tawm rau nraum zoov, thov kom peb leej niam Mab Liab qhia peb txawj mloog nws Leej Tub Yes Xus cov lus qhia.


10.11.2011                  Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: