Rau hnub tim 20 lub 11 hli 2011

Tsoom ntseeg thiab phooj ywg teev Huab Tais Tswv Ntuj,

Peb ib txhia paub tus txhooj tus cai teev hawm Tswv Ntuj hauv peb lub Koom Txoos Kav Tos Liv kev coj. Tiam sis tshuav ib txhia kuj tsis paub. Vim li ntawd, lub lis piam no, peb nyob hauv lis piam kawg, lis piam xaus kab ke teev ntuj xyoo 1. Hnub no, lub Koom Txoos Kav Tos Liv thoob ntiaj teb ua kab ke teev Tswv Ntuj xaus xyoo laus ua “Peb Caug” xyoo 1. Tas tsoom ntseeg, peb tsis npaj ib daim tsoos tshiab hnav, tsis pov pob, tsis tua npua tsiab noj. Tiam sis tsoom ntseeg, peb npaj ib lub siab tshiab zoo nkauj sab nruab nrog, nrauj peb lub qub siab nkhaus siab dub pov tseg ; cug pob ntseg kom zoo los mloog peb tus Xib Hwb Huab Tais Yes Xus cov lus qhia. Peb yuav los piav Huab Tais Yes Xus yog tus tseem Vaj Ntxwv kav qaum ntuj, ntiaj teb neeg thiab tag nrho puag nruab yeeb.

Peb twb paub, tus loj yog Huab Tais Tswv Ntuj loj, tus nyob siab yog Huab Tais Tswv Ntuj. Tus tseem Vaj Ntxwv tsuas yog Tswv Ntuj tib leeg, kav qaum ntuj tas nrho tsoom tshiab, tas tsoom ntsuj duab ntsuj plig dawb huv nyob saum qaum ntuj, kav tag nrho yaj ceeb no thiab puag nruab yeeb, tas tub tuag teb huv si : “Yes Xus tsa ncauj hais tias : “Kuv qhuas koj Txiv, Huab Tais Tswv Ntuj Tswv Teb, vim koj zais tej ntawd rau neeg thoob tsib thiab txawj ntse, koj qhia rau tej me nyuam yaus 26 Tiag Txiv, vim koj pom zoo ua li ntawm koj.27 Kuv Txiv pub tag txhua yam rau kuv, tsis muaj leej twg paub Leej Tub yog tsis lees Leej Txiv, kuj tsis muaj leej twg paub Leej Txiv yog tsis lees Leej Tub thiab tus Leej Tub xav qhia rau nws.MT 9,25-27 Peb txais kev ntseeg Tswv Ntuj ntawm peb lub Koom Txoos Kav Tos Liv tus txhooj tus cai, raws peb lub Koom Txoos kev coj qhia. Koom Txoos Kav Tos Liv cai qhia kev ntseeg, yog qhia raws li tus tsa ncauj qhia Lub Koom Txoos : raws li cov tim khawv, raws Yes Xus cov thwj tim qhia. Tus qhia rau cov thwj tim yog Huab Tais Yes Xus. Vim li no, thaum peb qhia tias Yes Xus yog peb tus Huab Tais Vaj Ntxwv kav qaum ntuj, kav ntiaj teb thiab kav tub tuag teb, peb tsis yog lam xav tswv yim hais, peb tsuas qhia qhov ncaj qhov tseeb rau ib zeej tsoom neeg nyob ntiaj teb kom paub, kom ntseeg Tswv Ntuj raws kev raws cai, raws li Yes Xus cov thwj tim qhuab qhia thaum chiv keeb Koom Txoos Kav Tos Liv sawv los txog lub zim txwv no. Yog tus xib hwb twg tsis qhia kev ntseeg raws kev raws cai, yog tim nws tsis txawj thiab tsis paub qhia. Peb puas nco Yes Xus tus thwj tim Paj Lug cov lus : 8 Yog peb ciaj sia, peb ciaj rau Huab Tais, txawm peb tuag, tuag rau Huab Tais tib yam. Peb txawm ciaj sia los txawm tuag yog rau Huab Tais. 9 Tos Leej Pleev tuag thiab rov ciaj kom ua tas tsoom tuag thiab tsoom ciaj tus Huab Tais. LM 14,8-9 Tswv Ntuj yog tas tsoom ciaj thiab tsoom tuag thiab tsoom ntsuj tus Huab Tais Vaj Ntxwv kav qaum ntuj, yaj ceeb no thiab puag nruab yeeb. Ua li, Yes Xus kev ua Vaj Ntxwv kav peb yog kav li cas ?
1-Ua ntej, cov neeg raug txib tuav dej num nrog lub Koom Txoos kuj nrog lub Koom Txoos tshaj Yes Xus lub Moo Zoo rau ib zeej tsoom neeg. Vim peb tsis ua tub ntxhais txib rau peb tus kheej thiab tsis ua rau peb pawg nyuag neeg niaj hnub sib pom. Peb ua Yes Xus tub ntxhais txib nrog lub Koom Txoos cawm tag lub ntiaj teb neeg. Lub Koom Txoos yog tus muab dej num rau peb ua, txib peb dab tsi peb ua dab tsi. Yog peb cav ncauj, ua li peb siab nyiam, cam dhau plaws tus txiv plig los tus tswv qhia, tsis yog peb cav lub Koom Txoos xwb, yog Yes Xus tus kheej peb yuam cai dhau plaws. Peb zoo li pab tshis cam thawj tus tswv muab cais rau sab laug : “31 Thaum Neeg Leej Tub yuav rov tuaj nrog nws lub hwj chim puv npo, tas ib tsoom tshiab yuav nrog ncig nws zaum ntawm lub theej kiab hwj chim.32 Tas txhia haiv neeg yuav sawv ntawm nws xub ntiag, nws yuav txhem txhua leej txhua tus, tam li tus tswv txhem cov yaj thiab cov tshis.33 Nws yuav faib cov yaj rau sab xis, cov tshis rau sab laug MT 25,31-33” Yog tus neeg ntseeg twg cam tus xib hwb, tus xib hwb twg cam tus txiv plig, los tus txiv plig twg cam tswv qhia, tswv qhia ho cam dhau plaws vaj qhia, tus neeg cam thawj no tsis cam leej twg, nws cam Yes Xus : “16 Leej twg mloog nej, nws mloog kuv thiab leej twg thuam nej nws thuam kuv ; tus thuam kuv thuam tus xa kuv tuaj LK 10,16. Peb twb ntsia ntsoov muaj npaum li tus neeg ntseeg, tus xib hwb, tus txiv plig thiab tswv qhia ua mos nkawj mos muv ntsauv paj lub rau lub, tawm lub Koom Txoos Niam mus zwm lub me nyuam, los mus rau lub xeeb ntxwv, los mus tsim nws tus kheej lub nyuag ntsuag no tu qab tu twv. Tej zaum ib txhia hais tias : ua cas cov coj lub Koom Txoos Niam ho tsis hais, ho cia ua ? Yuav ua cas hais tau. Kuj zoo li nej cuab yim neeg, nej yug muaj ob peb leeg. Muaj cov mloog nej lus hwm nej ua niam ua txiv. Tiam sis kuj muaj cov cav ncauj, cam thawj, yuam cai hla dhau plaws nej tej lus qhia, lawv txawj dua, paub dua nej ua niam ua txiv hais tsis mloog, qhia tsis yuav : tus mus ua tub sab, tus mus tua neeg, tus mus quav dej quav cawv, quav yeeb, deev luag txij nkawm…nej txawm cem pov khawv tej me nyuam ntawd yog nej yug, mob nej siab los lawv tsis mloog nej. Huab Tais Yes Xus ua Vaj Ntxwv kav lub ntiaj teb neeg tus phem, tus zoo, tus ntseeg ntuj, teev ntuj thiab tus tsis teev ntuj, teev dab qhuas teev mlom, teev mawv xim lim…sawv daws yog Tswv Ntuj me nyuam. 
2- Yes Xus kev ua Vaj Ntxwv kav ntiaj teb neeg muaj hwj huam loj tas nrho peb paub tsis tag thiab pom tsis txhij. Tib neeg ntiaj teb sawv daws yog Tswv Ntuj me nyuam. Txawm peb yog neeg ncaj siab zoo, txawm yog neeg phem lim hiam, Huab Tais Yes Xus ua Vaj Ntxwv kav peb tag nrho. Tus neeg siab dawb siab ncaj txawm yog tus teev dab qhuas, teev mlom, teev mawv xim lim, teev kev cai heeb dus, txawm tsis teev tsis ntseeg ntuj, puj sis nws yog neeg siab dawb siab ncaj, tsim nuj nqes, coj lub neej dhos tau thiab haum lub Moo Zoo, tus ntawd kuj txais Yes Xus kev ua Vaj Ntxwv kav ntiaj teb tib yam nkaus tus neeg teev Yes Xus siab dawb siab ntshiab.
Muab piv rau Mahatma Gandhi, yog ib tug teev kev cai heeb dus (Hindouisme) haiv neeg Is Nrias. Raws li sawv daws paub, cov As Kiv tuaj kav Is Nrias teb txij 1858 txog 1947. Lub caij ntawd, tsoom pej xeem Is Nrias raug teeb meem loj kawg, vim nom tswv As Kiv sau se hnyav. Pej xeem huab hwm yuav tsum them se rau tej khoom noj khoom haus, mov, roj ntsev, zaub nqaij, tsiaj txhu…Gandhi yog ib tug thawj coj tsoom pej xeem, nws txhib sawv daws sawv tiv nom tswv As Kiv kev tsib nuj tsib nqe. Hnub 12 lub 3 hli 1930, Mahatma Gandhi tawm rooj nrog nws cov thwj tim mus ev ntsev puag tom dej hiav txwv. Lawv mus 300 km deb, hnub xiab 6 lub 4 hli 1930, lawv mus txog ntug dej hiav txwv. Lawv mus ce hiav txwv los nyoj ua ntsev. Neeg pom lawv, neeg txawm tuaj coob thiab coob puv ntug hiav txwv rau nom tswv ntsia ntsoov ntag. Tas tsoom pej xeem Is Nrias sawv daws cia li caiv tsis noj nom tswv cov niag ntsev. Thaum ntawd, nom tswv ntes tau 60 000 leej coj mus kaw nkuaj. Gandhi raug kaw nkuaj tau 9 lub hlis. Tiam sis, nom tswv As Kiv swb cai rau tsoom peb xeem Is Nrias, nyias nyoj nyias ntsev noj tsis txhaum dab tsi. Thaum kawg, nom tswv rov tso tag sawv daws. Qhov no, ua ib lub cim loj heev rau nom tswv As Kiv pom ntsoov : “35 Vim kuv tshaib, nej tau pub kuv noj ; kuv nqhis, nej tau pub kuv haus ; kuv yog neeg pej kum, nej tau txais kuv. 36 Kuv liab qab, nej pub kuv hnav, mob nej tuaj xyuas ; loj faj, nej tuaj saib kuv. 37 Cov ncaj ncees yuav teb rau nws tias : Huab Tais, thaum twg peb pom koj tshaib pub koj noj, pom koj nqhis muab rau koj haus ; 38 Ua pej kum neeg peb txais koj, liab qab pub rau koj hnav ; 39 Raug mob thiab loj faj peb tuaj xyuas koj ? 40 Tus Vaj Ntxwv yuav teb lo lus no rau lawv : kuv hais tseeb rau nej, thaum nej tau ua zoo rau ib leeg me tshaj hauv kuv tej kwv tij leej twg lawm, yog rau kuv ntag nej tau ua MT 25, 35-39.” Yes Xus kev ua Vaj Ntxwv yog nrog tus tshaib tiv kev tshaib, nrog tus raug mob nyiaj mob, nrog tus pluag tiv kev pluag, nrog tus raug luag quab yuam hais cai, nrog tus nyob hauv tsev loj faj nrhiav kev tshwm…

Ib tsoom phooj ywg, tas ntiaj tej neeg txhua tus yog leej twg nrog Yes Xus tshaj nws lub Moo Zoo, tus ntawd yog tus neeg siab dawb siab zoo txawm yog neeg teev Tswv Ntuj, yog neeg teev dab qhuas, yog neeg teev lwm yam kev teev hawm twg kuj xij. Tus neeg siab dawb siab zoo no yog tus hlub tib neeg ntiaj teb, nws txoj kev hlub neeg rais ua Yes Xus kev cawm neeg ; nws nrog Yes Xus cawm ntiaj teb thiab nrog Yes Xus ua Vaj Ntxwv kav ntiaj teb.

 
18.11.2011                                   Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: