Rau hnub tim 27 lub 11 hli 2011

Tsoom ntseeg thiab phooj ywg mloog Tswv Ntuj lus,


Hnub no, tas nrho lub Koom Txoos Kav Tos Liv thoob ntiaj teb pib dua lub xyoo teev ntuj tshiab, xyoo 2, lub caij tos Huab Tais Yes Xus Hmoov Tsuj Xeeb. Vim li ntawd, peb yuav hais tsis tag cov ntsiab lus zov hmo peb hnov hnub no. Peb tsuas nthuav 3 lub ntsiab lus raws li nram no : Tej yam tsis phim thiab tsis yog kev zov hmo ; txoj kev zov hmo raws li Yes Xus qhia ; peb txoj dej num zov hmo zim txwv no.

1-Tej yam tsis phim thiab tsis yog kev zov hmo. Txoj kev zov hmo, tsis zoo li hmoob nkauj tso tshav nraug tso nras nthuav kwv txhiaj lus taum nyob laug niaj ; kuj tsis yog noj xob yem laug nyoog tos xyoo tshiab sib huas dej ntshiab. Txoj kev zov hmo hauv peb kev ntseeg Tswv Ntuj yog hloov siab coj neej tshiab lawv peb tus Huab Tais Yes Xus qab. Peb twb paub, dua li ntawm Tswv Ntuj, tsis muaj lwm tus dab thiab lwm tus huab tais twg muaj hwj huam tshaj Tswv Ntuj. Yus los taug txoj kev ua neeg ntseeg Tswv Ntuj, cav tsis muaj twg yuam, yus yeem yus. Yus los teev Tswv Ntuj lawm, txiav meej tsis coj lub qub siab, txhob cia kev ntshaw lub neej qhov noj qhov hnav, tej nyiaj txiag lom yus qaug quav raws tib neeg ntiaj teb. Tsis tas li ntawd, txhob cia lub neej txhawj xeeb, kev mob kev ntsaj, kev ploj kev tuag auv sis niab yus tej niag ntshua siab : “Kuv hais rau nej tias : Nej txhob txhawj nej txoj sia, qhov noj thiab nej lub cev yuav hnav. Nej txoj sia tsis loj tshaj txhiam xws, lub cev tshaj tej tsoos hnav lod ?…27 Nej leej twg kev txhawj puas rub tau nws txoj sia kom ntev ib tshim ntxiv MT 6,25-27 Peb twb ntseeg Tswv Ntuj yog tsis mloog Yes Xus lus, peb tsis zov hmo, peb pauv tsis ntxiv tus tub sab los tus neeg teev dab qhuas. Yog peb tseem txhawj qhov noj qhov haus npaum lawv, peb kuj yuav zoo li lawv, txawm peb twb noj tsis tag haus tsis nqig los tseem siab hlob xav kom muaj ntau dua ntxiv tsis kum peb yees. Tseem muaj lwm yam kev ntshaw yuav laum peb ntxiv. Peb yuav nrog luag sib txeeb ua nom ua tswv. Txoj kev ua nom kuj yuav rub peb mus haub, mus dag, ntxias peb yuam kev ntawm Tswv Ntuj. Vim lub ncauj hais tias tus nom thiab tus pej xeem muaj cai sib luag. Tiam sis, tus ua nom, yeej muaj cai dua tej pej xeem huab hwm. Vim qhov tsam rau nom, nws twb yuav kheej ; qhov yuav ua rau nom poob peev, nws faib ua nuj ua se rau sawv daws them. Vim li ntawd, peb tus neeg teev Yes Xus dej num zov hmo tsis yog ua tej yam zoo li no.

2-Txoj kev zov hmo raws li Yes Xus qhia. Muaj ntau zaus, Yes Xus hais txog phau ntawv Cog Qub Lus (Ancien Testament) hauv nws kev qhuab qhia : Hauv Paus, Kev Tsiv, Txoj Cais Ob, Nkauj Ntxuag Qeej, Paj Lug...puav leej hais txog His Xais Lais tej poj yawm txwv koob Npas Npis Los tus txhooj tus cai, kev teev hawm, tej txuj ci, kwv huam. Npas Npis Los thiab Hais Nkws Tos yog tej teb chaws xub vam meej ntev niaj ntau tiam txheej puag thaum ub lawm. Luag tsim muaj txhooj muaj cai kav teb chaws. Thaum ze xyoo 1750 ua Yes Xus ntej, vaj ntxwv Hammurabi nyob Npas Npis Los tau tsa ib tug ncej zeb dub, muaj 1 puag siab 2,50 m, txaug tau 282 tug txhooj tswj hwm tsoom pej xeem:
-129.Yog ib tug poj niam muaj txiv tab tom deev hluas luag ntes tau, nkawd ob leeg yuav raug khi pov hauv dej ; tiam sis, tus txiv muaj cai zam rau nws poj niam tam zoj vaj ntxwv zam rau nws tus qhev.
-137.Yog ib tug txiv neej nrauj nws poj niam…nws yuav tsum thim nws poj niam nqe mis nqe hno (Tus nqe poj niam tas dawb)…Tus poj niam xav mus ua dua neej ywj siab.
-145.Yog ib tug txiv neej tus poj niam tsis muaj taus me nyuam, nws mus yuav niam yau ; nws coj los tau hauv tsev, tiam sis niam yau cai tsis luaj niam loj cai.
-196.Yog ib leej twg ua lwm tug neeg qhov muag dig, nws lub yuav tsum dig.
-201.Yog ib leej twg ua tus neeg dim kev ciaj qhev hniav lov, nws yuav tsum them ib feem peb kub rau tus ntawd.
Ntev xyoo tom qab, thaum Mai Xes coj His Xais Laws hla hav suab puam, nws kuj sau Huab Tais 10 lo lus qhia ua txhooj tseg. Yog peb mloog phau Ntawv Cog Qub Lus, muaj ntau yam hauv ntawv Cog Qub Lus hais txog txheej laus thaum ub tej kab ke. Zoo li thaum Has Nplas Has thiab Xas Las nkawd tsis muaj me nyuam, Has Nplas Has yuav tus poj qhev As Nkas ua niam yau yug tau Is Mas Es. Muaj ib hnub ob niam tub tso tes khiav txog tog kev, Tswv Ntuj tso nws tus tshiab tuaj raws nkawd : “Neb rov mus thawj neb tus niam tsev zwm nws HP 16,9.” Has Nplas Has thiab Xas Las nkawd yeej coj raws li lawv cov yawg koob tus txhooj 145 li hais saud. Ntawm kev sib qaws ua neej, Huab Tais Yes Xus qhia li no rau cov Fas Lis Xais : “Mai Xes pub kom nws xa nws poj niam yog nws teev muaj daim ntawv sib nrauj." 5 Yes Xus teb tias : “Yog vim nej lub siab dub twm xeeb nws thiaj teev txoj cai li ntawd…nkawd ob leeg yuav los ua ib ke. Nkawd tsis yog ob tug lawm, nkawd yuav ua tib tug xwb.9 Yog li, yam Tswv Ntuj muab sau los ua ke, kom neeg tsis txhob muab sib cais MK 10,4-9.” Yes Xus tsis tuaj qhia tib neeg nyob ntiaj teb tseev kom qog tej laus tus txhooj tsim muaj cia teeb tseg. Thaum Yes Xus pib tshaj nws lub Moo Zoo, Yes Xus qhuab qhia zeej tsoom neeg saum roob, Yes Xus hais tias : “38 Nej twb hnov luag hais : Qhov muag pauj qhov muag, hniav pauj hniav. 39 Hos kuv, kuv hais rau nej : Tsis txhob cav tus siab phem ; tiam sis tus ncuav pias koj sab plhu xis, tig sab tod rau nws thiab MT 5,38-39” Yes Xus qhia kom neeg tswv yim thiab siab ntsws nthuav loj dua tus txhooj tus cai sau tseg. Luag ua txhaum yus ib, ces pauj kom tau ib hauv txoj cai. Tiam sis yog peb mloog Yes Xus lus, muaj ib yam tshiab loj dua zoo nkauj dua ntxiv txoj cai. Yes Xus qhia kom peb hwm txoj cai thiab ua kom tau qhov zoo nkauj thiab loj ntxiv txoj cai. Qhov zoo nkauj thiab loj ntxiv txoj cai, yog txoj kev tshiab Yes Xus qhia nthuav loj thiab dav tsis txawj kawg. Yes Xus ua paj lug qhia tias : tus ncuav pias koj sab plhu xis, tig sab tod rau  yog hais dab tsi ? Puas yog cev caj dab rau luag hlais ? Tsis yog. Tiam sis, tej zaum yog qhia kom yus tsis txhob pauj, yog qhia kom yus ua siab ntev, yog qhia kom yus lub siab ua ntsuas kub ceev dhau, yog qhia kom yus hla dhau yus lub siab nqaim, coj tau lub siab dav siab zoo cuag peb tus Huab Tais. Tej zaum yog tej txoj kab ntawd, Yes Xus caw kom peb nrog Yes Xus zov hmo : Kuv ntsuj plig chim tas npaud, nej nyob ntawm no nrog kuv zov hmo.” 39 Nws txav mus deb zog, nws nyo ntsej muag ti av teev ntuj hais tias : “Kuv Txiv, yog lam tau, cia lub ntim no hla mus deb ntawm kuv ! Tab sis, tsis ua raws li kuv xav, hos raws li koj xav.”40 Nws rov los ntawm cov thwj tim, ntsib lawv tsaug zog nris, nws hais rau Pob Zeb : “Ua li, nej thev tsis taus ib teev nrog kuv zov hmo ? Mt 26,38-40.” Dab ntub laum peb tsaug zog, zoo tam zoj peb lub siab me, siab nqaim, ua neeg ntseeg tsis pov khawv, tsis tau hauj lwm.

3-Peb txoj dej num zov hmo zim txwv no. Peb twb txiav siab ua neeg teev Tswv Ntuj, peb yuav tsum tuav ruaj ruaj yus lo lus cog rau Tswv Ntuj hnub yus los ntxuav plig ua Tswv Ntuj neeg thiaj muaj koob hmoov. Vim peb noob neej ntiaj teb tsis muaj leej twg txawj plhis. Hmoob hais tias : “Thaum peb los, peb nyias nqa nyias ntawv los ua neej. Hnub twg peb ntawv tag, peb yuav tso ntiaj teb tseg.” Txog leej twg caij leej twg yug, txog leej twg hnub leej twg rov. Yus tsuas paub hnub nyob tsis paub hnub rov. Vim li ntawd, Leej Ntuj Plig Ntshiab tshoj peb, peb thiaj los ua neeg ntseeg Tswv Ntuj, teev Tswv Ntuj. Peb yuav nco ntsoov Yes Xus cov lus : “Kom nej lub teeb ci ntawm tib neeg xub ntiag, kom xwv lawv pom nej cov dej num zoo thiab lawv cav txog nej Txiv tus nyob saum ntuj. 19 Yog leej twg yuam ib los me npaum li cas hauv cov lus no thiab qhia tib neeg kom ua, yuav yog tus me tshaj saum qaum ntuj ; leej twg yoog tau thiab qhia ncaj, yuav yog tus ntawd tus loj hauv qaum ntuj. MT 5,16.19.” Yes Xus cov lus no muaj tseeb, ua tau hwj huam pub cov neeg siab loj siab dav, siab zoo ua tej lub cim loj rau peb qhov muag pom xyeem. Peb txoj dej num zov hmo zoo li ntsev las tau neeg ntiaj teb kom qab. Peb tsis txhob ua neeg ntseeg kom luag qhuas peb tiam sis kom neeg qhuas Tswv Ntuj, vim Tswv Ntuj qiv peb lub ncauj hais lus, qiv peb tes plhws tus me nyuam ntsuag, hlub ntiaj teb neeg txom nyem. Txoj num dab tsis peb ua, kom zoo cuag li Yes Xus ua.

Ib tsoom phooj ywg, Yes Xus caw peb nrog Yes Xus zov hmo, peb yuav tsum coj li Yes Xus, tos txais txhua tus tib neeg tsis txhem, tsis cais leej twg li. Peb txhob coj li tej txhia neeg ntseeg xaiv txoj kab nqaim taug txoj kev ti, niaj hnub sib cav sib ceg txog tej nyuag kab ke teev hawm : txhob seev suab Hmoob teev ntuj, txhob hlawv xyab ntaw, txhob qhuab ke, txhob foom kom…tej ntawd yog ua dab. Yuav tsum seev luag suab, hais luag lus, ntaus luag thaj cheej, khob luag nruas thiaj yog teev ntuj. Koj tus neeg paub tab nrog Yes Xus zov hmo, koj nrog lub Koom Txoos Kav Tos Liv tho txoj ke dav rau ntiaj teb neeg txhua tus taug mus cuag Huab Tais Tswv Ntuj tus siab loj siab dav. Peb tus Tswv Ntuj mloog tas ntiaj teb neeg txhua tus lus, mloog tus neeg txhaum, mloog tus teev dab qhuas thiab mloog tus neeg teev ntuj lub suab seev thiab zaj lus thov nws. Peb nrog Yes Xus zov hmo, peb yuav xyaum ua siab loj siab dav lawv Yes Xus qab.

24.11.2011                         Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: