COV ZAJ NYEEM HNUB 11/12/2011
( Hnub Chiv 3 Tos Huab Tais   - Xyoo B )
  • Zaj nyeem 1 : Es Xais 61, 1-2a.10-11
1 Huab Tais Tswv Ntuj Ntsuj Plig nyob saum kuv, vim Tswv Ntuj tau pleev kuv; nws xa kuv mus tshaj xo rau cov pluag, mus qhwv tej siab ntsws ntsoog lis ntxaws, qhia kev tshwm rau cov neeg loj faj thiab kev cawm rau cov nyob qhov taub,
2 Tshaj Tswv Ntuj xyoo txiaj ntsim thiab peb tus Tswv Ntuj hnub pauj tuaj nplij tag cov neeg muaj kev tu siab,
10 Kuv zoo siab tag nrho nyob hauv Huab Tais. Kuv ntsuj plig hom khaj nyob hauv kuv tus Tswv Ntuj. Nws muab cev tsoos dawb huv ua tsho rau kuv hnav, nws muab cev ntaub cawm seej los qhwv kuv, thooj li nraug vauv ntoo nws lub mom kub thiab nkauj nyab hnav nws cev nyiaj.
11 Piv li daim av ua tau noob qoob nthaw kaus, daim teb ua noob tsa nrhau cag, Huab Tais kuj ua tau qhov ncaj nthaw kaus thiab lub koob meej rau txhia xeem neeg pom.

  • Zaj nyeem 2 : 1 Tes Xas Los Nis 5, 16-24
16 Nej yuav zoo siab tas zog,
17 Teev ntuj tsis tseg,
18 Ua ntuj tsaug tas txhua yam ; yog qhov Tswv Ntuj ntshaw hauv Leej Pleev rau nej.
19 Nej txhob txiav Leej Ntuj Plig,
20 Txhob thuam saub lus,
21 Soj ntsuam txhua yam, khaws qhov zoo,
22 Dab tsi phem txav kev kom deb.
23 Thov kom txoj kev thaj yeeb tus Tswv Ntuj ua kom nej ntshiab si tas nrho, tas nej tus kheej, tswv yim, ntsuj plig thiab lub cev nyob txhij tsis muaj xyeej thaum txog peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev caij nyoog.
24 Tus hu nej, nws ncaj ncees, nws yuav pauj kom tau.
  • Zam Ntawv Moo Zoo 1, 6-8.19-28
6 Muaj ib tug neeg, nws npe hu ua Zam, Tswv Ntuj xa nws tuaj.
7 Nws tuaj li ib tug tim khawv, tuaj ua pov thawj txog qhov pom kev, kom xwv sawv daws ntseeg vim nws.
8 Tus neeg ntawd tsis yog qhov pom kev, tab sis nws tuaj ua pov thawj txog qhov pom kev.
19 Zam kev ua pov thawj yog li no : Thaum cov Yus Das xa ib co leej choj thiab ib co les vis puag Yes Lus Xas Les tuaj nug tias : “Koj yog leej twg ?”
20 Nws tsis zais, nws qhia ncaj rau lawv tias : “Kuv tsis yog Leej Pleev.”
21 Lawv nug tias : “Koj yog leej twg ? Koj puas yog yaj saub Es Lias ?” Zam teb tias : “Tsis yog.” “Koj puas yog tus yaj saub loj ?” Nws teb tias : “Tsis yog kuv”
22 Lawv thiaj hais rau nws tias : “Koj yog leej twg ? Peb yuav tsum teb ib lo lus meej rau cov xa peb tuaj. Koj hais li cas txog koj tus kheej ?”
23 Nws teb tias : “Kuv yog lub suab qw hla hav suab puam : Nej ua Huab Tais txoj kev kom tiaj rau, raws li yaj saub Es Xais tau hais tseg.”
24 Lawv ib txhia cov tuaj no yog Fas Lis Xais.
25 Lawv nug nws ntxiv dua ib los tias : “Koj twb tsis yog Leej Pleev, tsis yog Es Lias, tsis yog tus yaj saub loj, vim li cas koj thiaj muab tib neeg ntxuav ?”
26 Zam teb rau lawv tias : “Kuv ntxuav neeg hauv dej. Hos muaj ib tug nyob nruab nrab hauv nej, tiam sis nej tsis paub tus ntawd,
27 Nws lawv kuv qab tuaj, kuv twb tsis tsim nyog daws nws txoj hlua khau.”
28 Tej yam no tau tshwm tuaj nyob Npes Tas Nias, ntawm Zos Das Nias, ntawm thaj chaw Zam ntxuav sawv daws.


0 commentaires: