COV ZAJ NYEEM HNUB 18/12/2011
( Hnub Chiv 4 Tos Huab Tais   - Xyoo B )
  • Zaj nyeem 1 : Xas Muas Phau Ob 7, 1-5.8b-12.14a.16
1 Vaj ntxwv Das Vis los nyob hauv nws lub tsev ; Huab Tais pub nws so tsis txob txhawj nws cov yeeb ncuab koos nws.
2 Vaj ntxwv hais rau saub Nas Tas: “Saib yom ! kuv nyob tsev ntoo ciab, hos Tswv Ntuj lub xab nyob nyuag tsev tsam phooj ntaub !”
3 Nas Tas hais rau vaj ntxwv : “Muaj li cas hauv koj siab, mus ua kom tau, vim Huab Tais nrog koj nyob.”
4 Hauv hmo ntawd, Huab Tais lo lus hais rau Nas Tas:
5 “Mus hais qhia kuv tus tub txib Das Vis, Huab Tais hais li no : xyov puas yog koj tus yuav txhim ib lub tsev kom kuv tuaj nyob ?
8 Kuv yog tus tuaj coj koj tus lawv cov tsiaj qab tom tshav zaub los ua kuv haiv neeg His Xais Lais tus tswj.
9 Kuv nrog nraim koj tas txhua txoj xub ke koj taug, kuv txhem koj cov yeej ncuab ua koj ntej, kuv yuav ua kom koj lub npe loj li cov npe loj saum daim av.
10 Kuv yuav cog ib lub chaw rau kuv haiv neeg, rau His Xais Lais, kuv muab nws cog rau, nws yuav nyob tsheej nws chaw, nws yuav tsis ntas yees ntxiv, cov tub ki nkhaus yuav tsis ua phem rau nws ntxiv li yav thaud.
11 Txij li hnub kuv tsa muaj cov txwj laus txiav txim rau kuv haiv His Xais Lais thiab pub koj so tsis txob txhawj koj cov yeeb ncuab, Huab Tais hais rau koj tias Huab Tais yuav ua tsev rau koj.
12 Thaum koj puv hnub nyoog, koj mus pw nrog koj cov yawg koob, kuv yuav ua kom koj xeeb ntxwv ib tug tawm ntawm koj roj ntsha hwj xwm nws ua tus kav.
14 Kuv yog ib Leej Txiv rau nws thiab nws yog ib leeg tub rau kuv ;
15 Kuv lo lus tshua yuav tsis thim rau nws li kuv thim rau Xas Ws uas kuv thim cia ntawm koj.
16 Koj lub tsev yuav ruaj nreb thiab koj lub teb chaws vaj ntxwv nyob ib txhis ntawm koj xub ntiag koj lub theej kiab yuav nyob ib txhis.

  • Zaj nyeem 2 : Paj Lug Tsab Ntawv Rau Cov Los Mas 16, 25-27
25 Rau tus muaj peev xwm txhawb nej hauv lub Moo Zoo kuv tshaj txog Yes Xus Pleev raws nraim kev qhuab qhia ib txhis los tsis muaj tug paub,
26 Ziag no, tej ntawv Tswv Ntuj tus nyob ib txhis tau kom saub sau cia tshwm plaws los kom txhua lub teb chaws mloog tau, los ntseeg thiab nrog paub.
27 Rau Tswv Ntuj tib tug thoob tsib vim Leej Pleev, tus muaj koob meej mus ib txhis. 
Ua Li
  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 1, 26-38
26 Lub rau hli, Tswv Ntuj xa tshiab Nkas Nplias mus hauv lub nroog Nas Xas Les, nyob Nkas Lis Lais,
27 Cuag ib tug nkauj xwb, twb muab qhaib rau tus txiv neej npe hu ua Yos Xes, yog Das Vis tsev, tus nkauj xwb no npe hu ua Mab Liab.
28 Chaws los ntawm nws, tshiab hais tias : “Zoo siab, tus xis siab tshaj ! Huab Tais nrog nraim koj.”
29 Lo lus ntawd ua nws ceeb tas thiab nws xav zoj tias lo lus hu nws ntawd muaj ntsiab li cas tiag.
30 Tus tshiab thiaj hais nws tias : “Mab Liab, koj txhob txhawj, vim koj muaj txiaj ntsim rau ntawm Tswv Ntuj.
31 Koj cev yuav xeeb tub thiab koj yuav yug ib tug tub, koj yuav tis lub npe Yes Xus rau nws.
32 Nws yuav hlob yuav loj, luag yuav hu nws ua tus Siab Tshaj Leej Tub. Huab Tais Tswv Ntuj yuav muab nws txiv Das Vis lub theej kiab rau nws.
33 Nws yuav ua vaj kav Yas Kos tsev mus tas ib txhis thiab nws kev ua vaj yuav tsis muaj caij kawg.”
34 Mab Liab hais rau tshiab : “Tej ntawd yuav zoo li cas, kuv twb tsis paub ib tug txiv neej li?”
35 Tshiab teb nws tias : “Ntsuj Plig Ntshiab yuav tshwm saum koj, tus Siab Tshaj lub hwj huam yuav roos koj. Yog vim li, tus yuav yug los thiaj li hu ua Ntshiab, Tswv Ntuj Leej Tub.
36 Saib ! Es Lis Xas Npes, koj tus viv ncaus nws kuj xeeb tub muaj rau hli lawm, luag hu nws ua pog khab seeb.
37 Tas nrho lus, tsis tshuav dab tsi yuav ua rau Tswv Ntuj txhawj.”
38 Mab Liab hais tias : “Saib, Huab Tais ntxhais txib ; xav kom muaj tuaj rau kuv raws li koj lus hais.” Tshiab thiaj txav kev ntawm nws mus lawm.0 commentaires: