COV ZAJ NYEEM HNUB 24/12/2011
( Hmo Tsuj Xeeb   - Xyoo B )
  • Zaj nyeem 1 : Es Xais 9, 1-6
1 Haiv neeg cov muaj kev tsaus ntuj pom qhov pom kev loj, cov nyob hauv lub teb chaws tsaus ntuj nti ib qho pom kev ntsa tuaj saum lawv.
2 Koj ua lub teb chaws kom huam vam, ua kom nws zoo siab hlo, ua lawv luag ntxhwb ntxhi ntawm koj xub ntiag, npaum nkaus lub caij sau qoob, ua rau lawv muaj qhuas npaum thaum lawv sib faib paj tshab.
3 Vim tus quab tsuam nws thiab tus ntas saum nws xwb pwg thiab tus zov keeb rab qws qhuab neeg koj muab lov ntho li thaum Mas Dias hnub.
4 Nkawm khau luj tsuj tuaj nqeeg nkaws thiab lub tsho khub ntshav kauv tseg yuav cig nplaim ua taws tsaj phov.
5 Vim ib tug me nyuam yug los rau peb, pub tau ib tug tub tuaj rau peb, hwj chim nyob rawv saum nws xwb pwg, luag yuav hu ua : Tuav xam zoo, Tswv Ntuj muaj zog, Leej Txiv nyob mus li, tus vaj txheeb thaj yeeb.
6 Lub hwj chim loj li loj thaj yeeb tsis kawg saum Das Vis theej kiab thiab ua nws kev kav nyob khov kho, txhawb txhim nws kom tseeb kom ncaj zim txwv no mus ib txhis, yog tas Huab Tais muaj hwj huam kev hlub ua tuaj.

  • Zaj nyeem 2 : Tis Tos 2, 11-14
11 Vim Tswv Ntuj lub txiaj ntsim twb tshwm sim tuaj txhawv yaws los kom cawm tag txhua leej tib neeg
12 qhia tau kom peb txawj cheem kev thuam Ntuj thiab tso tau tseg txoj kev ntshaw lub sim ceeb no, kom tiam neej no, peb txawj cheem kom tau peb, ua kom tau ncaj ncees thiab txawj  hwm Ntuj tiag.
13 Tos ntshi kev vam khom hnub yuav pom xyeem peb yawg Hlob Tswv Ntuj Leej Cawm Seej Yes Xus Pleev lub hwj chim
14 Nws tuaj yeem cia luag hiam nws kom txhiv tau peb ntawm txhua txoj kev phem thiab ntxuav ib haiv neeg kom huv los ua nws tug, thiab kub siab lug ua cov dej num zoo.

  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 2, 1-14
1 Lub sij hawm ntawd, vaj ntxwv Aus Nkus Tus tshaj lus ceeb toom kom txheeb suav tag ntiaj teb neeg.
2 Lub caij ntawd, Kis Lis Nyus ua nom tswj Xis Lias teb, yog thawj zaug txheeb tib neeg.
3 Tas txhua leej, nyias mus sau nyias npe hauv nyias lub nroog.
4 Yos Xes kuj sawv kev hauv lub nroog Nas Xas Les, xeev Nkas Lis Lais mus pem Das Vis lub nroog hu ua Npes Les Hes, hauv lub xeev Yus Das, vim Yos Xes yog Das Vis tsev neeg thiab Das Vis caj ces.
5 Nws coj Mab Liab, nws poj niam, cev hnyav lawm, nrog nws mus sau npe.
6 Kuj txog nws caij yuav daws cev.
7 Nws yug nws thawj tug tub, nws muab ntaub qhwv tso pw hauv ib lub dab zaub, vim lub tsev txais qhua tsis muaj chaw rau nkawd so lawm.
8 Nyob thaj tsam ntawd, muaj ib co neeg zov yaj nyob nruab tshav nruab nrag hmo ntuj zov lawv tej tsiaj.
9 Huab Tais tus tshiab txav los rau lawv pom, Huab Tais lub hwj chim ci lam lug tuaj qhwv lawv, ua rau lawv ntshai rwg.
10 Tshiab hais rau lawv tias : “Nej txhob ntshai, kuv tuaj xa ib lub moo zoo rau nej, ib txoj kev zoo siab rau tsoom neeg.
11 Hnub no, tus Cawm neeg yug los rau nej, nyob hauv Das Vis lub nroog. Yog Leej Pleev, yog Huab Tais.
12 Muaj ib lub cim qhia pub rau nej: nej yuav pom ib tug me nyuam mos qhwv ntaub pw hauv ib lub dab zaub.”
13 Ib sij huam, txawm muaj ib npoj yaig saum ntuj suav tsis txheeb nrog tus tshiab cav lus zoo txog Tswv Ntuj nplawg ntia:
14 “Nyob saum txheej ntuj siab, Tswv Ntuj nto meej nto moo, tsoom tib neeg Tswv Ntuj nyiam, thaj yeeb nyab xeeb nyob ntiaj teb.”

0 commentaires: