Rau hnub tim 04 lub 12 hli 2011

Ib tsoom ntseeg thiab phooj ywg khaub zig Tswv Ntuj,


Peb nyob hauv lub lis piam 2 lub caij tos Huab Tais nqes los ciaj neeg. Peb caw ib tsoom phooj ywg nej txhua leej txhua tus nyob thoob ntiaj teb txij hnub tuaj txog hnub poob, nrog peb mloog ob lub ntsiab lus hauv cov zaj nyeem hnub no : Tus tseem Tswv Ntuj ib tug tub ntxhais txib ; rhawv kab rhawv kev tos peb tus Huab Tais Yes Xus.

1-Tus tseem Tswv Ntuj ib tug tub ntxhais txib. Muaj ntau txoj kab txoj ke rau peb txhua leej taug ua neeg teev ntuj hwm ntuj, ua Tswv Ntuj tub ntxhais txib. Vim muaj ntau hom kab ke, peb thiaj li yuav tsum xaiv hom zoo. Thaum peb xaiv tau lub Koom Txoos zoo lawm, peb yuav tsum tuav kom ruaj khov tam yus lub cuab lub yig, yus nkawm niam txiv sib ceg tag tsis nrauj txag, ua cav lwj sis ib nyob. Tsis txhob ua hom neeg ntseeg loj leeb nuam yaj ncig txhua txhia lub koom txoos. Peb yuav tsum paub, muaj tej lub koom txoos yog tej nyuag koom txoos dai phiaj ntawv sab nraud teev Yes Xus, tiam sis nruab siab zais ntshis tho nej qab nas tshau. Hnub nej qab nas du, ces lub ntuj lub teb txawm kaj nrig los nej tej siab ntsws yeej tsaus nti. Vim li ntawd, yus ob lub qhov muag yuav tsum txhob cia qi, yus lub tswv yim txhob cia qhwv. Yuav tsum rua qhov muag los ntsia, nthuav tswv yim xav kom txhij txhua. Hauv tas txhua hom kev cai teev hawm Tswv Ntuj nej pom muaj luam taw, tsis zoo tas txhua txoj. Tsuas muaj tib txoj xwb thiaj yog txoj qhia ncaj ncees Huab Tais Yes Xus rau nej paub hauv paus nto hauv ntsis tsis zais tsis dag leej twg. Yog nej hmoov zoo nej thiaj li yuav ntsib tau txoj loj txoj tseeb ntawd, nej tsis tshawb tsis nrhiav tiag, nej yeej tsis ntsib thiab tod ! Peb twb pom xeeb zoo siab ua neeg ntseeg Tswv Ntuj, peb yuav tsum nrhiav txoj tseeb, txoj muaj txiaj ntsim pab tau peb, coj tau peb mus ntsib Huab Tais Tswv Ntuj raws li peb lub siab ntshaw tiag. Yog peb tsis pom qab xaiv txoj twg hauv tas txhua txoj npaum li, leej twg puas pab tau peb ? Tsis txhob txhawj, nej muab cov koom txoos teev Yes Xus no los piv rau ib cuab kwv tij ces nej thiaj li pom qab cia siab. Nej niam nej txiv yug tau nej ib cuab kwv tij. Nej twb pom ntsoov ntawm qhov muag, uas cas hauv nej cuab kwv tij, muaj ib tug txawj hlub nej niam nej txiv dua cov, nej twb yog tib cuab kwv tij xwb ned, ua cas nyias sib txawv nyias ? Hauv cov koom txoos teev Yes Xus pawg lug nyob ib ncig ntawm nej kuj tib yam li ntawd, nyias sib txawv nyias. Qhov txawv yog txawv ntawm txoj kev ntseeg (La foi), ntawm txoj kab ke teev hawm (Le culte liturgique), ntawm kev coj thiab cwj pwm (Le comportement moral)...sib txawv deb kawg. Yus los teev Yes Xus, yus yuav tsum nrhiav taug kom tau pawg hauv paus thiaj tag yus lub siab, paub kev teev Yes Xus chiv li cas tuaj mus. Tsis txhob cia yus txoj kev teev Yes Xus npuab nyuag ceg, nyuag kav, nyuag nplooj hauv txoj kev teev hawm thiaj muaj txiaj ntsim tau koob hmoov tsis nkim zog rau yus. Tus me nyuam twg txawj hlub nws niam nws txiv, nws yeej tau koob tau hmoov. Lub Koom Txoos qhuab qhia Yes Xus ncaj ncees, raws lub hauv paus, raws keeb kwm cov thwj tim coj thiab qhia kom ua yeej tau txais Yes Xus txiaj ntsim tsis zoo li tej me nyuam koom txoos ceg ncau, kav hlav thiab nplooj ntxhov tsis tawg paj txi txiv : “10 Saib Huab Tais Tswv Ntuj : Nws tuaj muaj hwj huam tas nrho thiab nws muaj peev xwm puv nkaus npab. Tej tsoos phij tsab nrog nws lub zog heev ua ke tuaj, khoom phij cuam nws lub nqe zog tuaj ua nws ntej.” Saub qhia tias Huab Tais Tswv Ntuj xav kom peb txhua tus hlob yau, laus hluas txais Tswv Ntuj tsoos phij tsab hauv peb kev teev hawm thiab muaj Tswv Ntuj khoom phij cuam ntawm peb tes qav num, muaj Tswv Ntuj hwj huam. Tus tseem Tswv Ntuj tub ntxhais txib yeej muab kev teev hawm Tswv Ntuj ua nws nas nyiaj nas kub hauv nws lub neej. Cov leej ntshiab yeej muaj koob hmoov, lawv tes plhws neeg ua tau hwj huam hlub khaub dab ntsoj ntsuag teev kua muag, lawv ncauj lus yog dej tshuaj ua Tswv Ntuj ntej kho neeg pluag, neeg txom nyem siab loj thiab kaj tuaj. Huab Tais Tswv Ntuj pub kom peb nyuag tib neeg muaj txhaum ua tau hwj huam cuag Tswv Ntuj tus kheej. Tej no, yog Tswv Ntuj tej tsoos phij tsab, khoom phij cuam peb qhov muag pom rau peb cov leej ntshiab hauv lub tseem Koom Txoos taug Yes Xus roj hneev thaum chiv keeb txog zim txwv no. Yog peb leej twg paub li ntawd, peb txoj hmoo zoo, peb yuav nco ntsoov ua Huab Tais Yes Xus tsaug lub sij hawm caij nyoog tos Huab Tais no. Vim peb pauj tsis tau tej koob hmoov Yes Xus muab tuaj rau cov leej ntshiab, cov tseem Tswv Ntuj tub ntxhais txib hauv peb lub Koom Txoos ntxim Yes Xus siab nyiam.

2- Rhawv kab rhawv kev tos peb tus Huab Tais Yes Xus. Tib neeg ntiaj teb tsis teev, tsis hwm, tsis khaub zig Tswv Ntuj los Tswv Ntuj tsis quaj. Tiam sis, yog tib neeg tus yuav quaj pos muag nti tuaj cuag Tswv Ntuj xwb. Leej twg lees nrhiav Tswv Ntuj, tus ntawd tus nrog Tswv Ntuj tho kev rau ntiaj teb neeg teev hawm thiab ntseeg Tswv Ntuj. Zam Ntxuav Plig, yog Huab Tais tus tub txib tho kev rau tsoom His Xais Lais taug los teev hawm Tswv Ntuj. Txij Mos Xes los tav li ntawd, His Xais Lais teev hawm Tswv Ntuj raws li Mos Xes tus txhooj tus cai sau tseg. Tswv Ntuj xa Zam Ntxuag Plig tuaj rhawv kab rhawv kev, coj His Xais Lais hloov siab tshiab, yoog zaj tswv yim tshiab. Kev hloov siab tshiab, yoog zaj tswv yim tshiab tsis yog nrauj Mos Xes tus txhooj tus cai pov tseg puag qab roob qab ha. Kev hloov siab tshiab, yog hloov His Xais Lais lub siab neeg los npuab Tswv Ntuj lub siab, hloov His Xais Lais lub siab dub siab noj kheej yuav kheej los rau lub siab dawb siab hlub neeg li Tswv Ntuj. Kev yoog zaj tswv yim tshiab yog qhia His Xais Lais lub qub tswv yim qog Mos Xes tus txhooj yaug tes yaug taw huv nraum daim tawv tsis cuag hloov lub tswv yim lim hiam, tswv yim nkaus pov tseg los yoog Huab Tais Yes Xus kev hlub neeg thiab zam neeg tej txhaum rau neeg :  “nej npaj Huab Tais txoj kev, nej kho nws txoj hau kev kom ncaj.4 Txawm muaj Zam Ntxuav Plig tshwm tuaj nyob hav suab puam tshaj txoj kab ke ntxuav thim los txais kev zam txhaum.” Zam Ntxuav Plig yog tus rhawv kab rhawv kev rau His Xais Lais hloov ua neeg teev ntuj hwm ntuj raws Yes Xus kev qhuab qhia teev ntuj hwm ntuj. Kev rhawv kab ke tos peb tus Huab Tais Yes Xus tsis tag rau hnub peb txais lub Cim Ntxuav, kuj tsis tag rau lub caij npaj ua Hmoov Tsuj Xeeb xwb, yog rau tas nrho peb sim neej nyob ntiaj teb no. Peb yuav ua li Zam Ntxuav Plig ua Yes Xus tub ntxhais txib hauv peb lub cuab lub yig, rau ntawm peb lub luag dej luag num, rau hauv peb lub Koom Txoos…Peb niaj hnub coj peb lub neej kom phim tus neeg teev Yes Xus : “6 Zam hnav ib ce plaub ntxhuav, sia siv tawv ncig nws duav, noj kab kooj thiab zib mu.” Peb ua neej nyob ntiaj teb no, cov txom nyem, cov pluag, cov raug luag ntxub, raug thuam muaj coob leej ntau tus. Tej zaum peb kuj yog ib tug hauv cov neeg zoo li no. Peb yuav tsis txhob ua siab me. Hauv yus lub neej txom nyem, yus nco ntsoov txog Tswv Ntuj. Yus mus txoj ke twg, Tswv Ntuj yauv lawv yus qab tuaj pab yus. Zam mus txoj ke twg, Tswv Ntuj tiv thaiv Zam ua Zam ntej thiab tuaj tom qab. Tswv Ntuj muab kooj kab thiab zib mu cuab tom kev cawm Zam txoj sia. Ntiaj teb neeg txom nyem muaj coob leej ntau tus. Lawv hu txog yus, thov yus pab daws lawv kev tshaib kev nqhis. Tsis txhob tos yus muaj tej txhab qoob los tej txhab nyiaj mam cev tes hlub cov neeg txom nyem. Yus muab kooj kab thiab zib mu yus tau txom ncauj cawm yus txoj sia los pub rau luag : yus yus cev tes plhws tus neeg pluag neeg txom nyem raws li yus txoj kev pluag. Tsis tag li  ntawd, vim yus pluag, yus thiaj li yuav siv zog khaub zig Tswv Ntuj kom tuaj hlub peb neeg txom nyem. Yog peb ntseeg li ntawd tiag, peb kuj yuav pom Tswv Ntuj lub zog loj tshaj tej nyiaj tej kub tuaj pab peb neeg txom nyem.

Ib tsoom phooj ywg sawv daws, peb nco ntsoov peb tus Huab Tais Tswv Ntuj tej tsoos phij tsab khoom phij cuam sis lauj sis lug tsis txawj tu, Tswv Ntuj xav pub rau peb txhua tus. Vim li ntawd, thov kom lub caij tos Huab Tais no pub peb txais Tswv Ntuj cov txiaj ntsim ntawd hauv peb txoj kev nquag khaub zig thiab teev Tswv Ntuj.


01.12.2011                          Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: