Rau hnub tim 11 lub 12 hli 2011

Ib tsoom ntseeg thiab phooj ywg txhua leej,

Peb nyob hauv lis piam 3 lub caij tos Huab Tais. Hnub no, lub Koom Txoos caw tas peb cov neeg teev Yes Xus npaj peb tej siab ntsws thiab peb lub neej tos txais peb tus Huab Tais Yes Xus tuaj nrog peb nyob. Vim li ntawd, peb yuav tig mus ntsia peb cov yawg koob lawv kev npaj tos Huab Tais thiab peb ne, peb yuav npaj dab tsi tos peb tus Huab Tais zim txwv no ?

1-Peb cov yawg koob kev npaj tos Huab Tais. Txij thaum Tswv Ntuj tshoj tas ntiaj teb neeg, Tswv Ntuj xaiv raug haiv His Xais Lais ua Tswv Ntuj haiv neeg. Tswv Ntuj pom tias yuav tsum qhuab qhia His Xais Lais kom txawj coj haum Tswv Ntuj siab nyiam. Vim li ntawd, Tswv Ntuj thiaj li tshoj kom muaj tej tus poj niam los tej tus txiv neej sawv los qhuab qhia Tswv Ntuj tej lus rau tsoom His Xais Lais. Es Xais (His Xais) yog ib tug sawv los qhuab qhia Tswv Ntuj lus ze ntawm 760-700 xyoo ua ntej Yes Xus yug los. Es Xais yog ib tug saub loj kawg. Es Xais loj rau nws cov lus nws hais puav leej tshwm sim tsheej xeeb rau tib neeg pom. Peb yuav piav tsis tag saub Es Xais cov lus rau sawv daws mloog hnub no. Peb tsuas khaws nws lo puav lus hauv tsab ntawv no ua tshuaj xwb. Muaj ib yam tseem ceeb, peb yuav tsum paub qhov txawv ntawm tej saub Hmoob thiab Tswv Ntuj tej saub sib txawv deb kawg, tsis zoo tib yam. Vim peb los hwm, los ntseeg Tswv Ntuj lawm, peb yuav tsum ua li Tswv Ntuj qhia rau His Xais Lais. Peb tsis txhob coj li qub, raws li Hmoob kev cai teev dab qhuas, tiam sis coj li Tswv Ntuj cov saub qhia kom ua. Peb yuav tau tig mus ntsia peb cov pog koob yawg koob saub lus qhuab qhia.
Saub Hmoob: Thaum Hmoob piav dab neeg hais txog: “Mus nug saub”, vim Hmoob tsis pom qab ua zaj twg, ntsia kev tws lawm ces taug kev “Mus nug saub.” Hmoob ntseeg tias saub pom yav tom ntej, yuav pab tau Hmoob. Yog leej twg nyuaj siab, kev tws lawm, saub yuav qhia kev tshwm rau tus ntawd taug. Hmoob cov poj saub yawm saub yog cov neeg txhais npau suav, saib kab teg, saib ko taw qaib, saib qhov muag qaib, tsawv qe, khi ncau…txawm leej thiab tsis leej los Hmoob ntseeg kawg nkaus. Tseem muaj tej tus poj niam los txiv neej Hmoob, niaj hnub no, ncig toj ncig pes ua saub kho neeg ncig zej ncig zos. Tus puav saub Hmoob tseem muaj cuab kav hais tias lawv no tseem loj tshaj thiab paub tshaj Yes Xus. Tsis tas li ntawd xwb, tseem muaj neeg mus npuab tej nyuag saub no qab tshob thiab. Peb yuav tsum ceev faj kom zoo tiag tiag, xav tswv yim kom txaus: Ua cas liv xwm Hmoob tsis muaj, tej laus Hmoob tsis hais ib zaug txog tus saub Hmoob twg npe, nws tej lus nws hais thaum tiam neej no, lo lus nws hais yog lo no, muaj hwj huam txog niaj hnub no...Tsis pom muaj ib tug saub Hmoob loj li no. Hais tau tias cov saub Hmoob ploj thaum twg ces num tag thaum ntawd. Tsis kawg saub Hmoob thiaj zoo li ntawd xwb, lwm haiv neeg tej saub, cov saub cuav kuj chaws tib lub dawm, mus tib txog kab li ntawd.
Tswv Ntuj cov saub: Cov saub Tswv Ntuj tshoj xws li Es Lias, Mos Xes, Es Xais, Yes Les Mias, Os Xes, As Mos, Zas Kas Lias, Xos Fos Nias, Zam Ntxuav Plig, Pob Zeb, Paj Lug…cov tseem saub tej lus muaj hwj huam mus ib txhis tiam dhau tiam txog niaj hnub no. Leej twg ntseeg Tswv Ntuj cov saub, yeej txais koob hmoov quj qees tsis txawj tag. Cov leej ntshiab hauv Koom Txoos Kav Tos Liv yog cov pov thawj txais saub tej koob hmoov no, vim Tswv Ntuj yog tus muab tej koob hmoov ntawd rau tus neeg mloog saub lus: “1 Huab Tais Tswv Ntuj Ntsuj Plig nyob saum kuv, vim Tswv Ntuj tau pleev kuv; nws xa kuv mus tshaj xo rau cov pluag, mus qhwv tej siab ntsws ntsoog lis ntxaws, qhia kev tshwm rau cov neeg loj faj thiab kev cawm rau cov nyob qhov taub 2 Tshaj Tswv Ntuj xyoo txiaj ntsim thiab peb tus Tswv Ntuj hnub pauj tuaj nplij tag cov neeg muaj kev tu siab” Saub Es Xais cov lus hais tau 700 xyoo ua ntej tsheej xeeb rau Yes Xus. Vim saub lus, yog Tswv Ntuj lus. Es Xais tsuas ua Tswv Ntuj tub txib hais Tswv Ntuj lus txhawb tus neeg ncaj neeg ntshiab txheej dhau txheej. Leej twg cuab ntsej mloog Es Xais txawm muaj Tswv Ntuj lub zog ua neej, txawm nws lub cev ntaj ntsug yuav raug kev txhawj xeeb loj npaum cas, nws kev ntseeg Tswv Ntuj tsis ntaug tsis thim ib qho me me. Peb tseem nco, thaum Yes Xus qhib ncauj tshaj nws lub Moo Zoo qhuab qhia ib zeej tsoom neeg, Yes Xus hais rau lawv tias saub cov lus no tsheej xeeb ntawm lawv qhov muag. Vim Yes Xus tau kho cov mob ruas, cov dig muag, cov tuag ceg, cov raug dab, cov neeg tuag…dim lawv kev tsaus ntuj raug txom nyem. Tswv Ntuj kev pauj neeg txom nyem, tsis yog ua kom tus txom nyem yim txom nyem loj ntxiv, tiam sis pauj tus raug txom nyem loj npaum twg muaj kev zoo siab yim loj tsis kawg. Vim li, tus mob ruas, tus dig muag, tus tuag ceg zoo siab npaum li ntawd rau Yes Xus kev cawm. Txoj kev zoo siab ntawd, saub Es Xais ua tus hais tseg ua ntej. Yes Xus yog tus ua tsheej xeeb rau cov txom nyem.

2-Peb yuav npaj dab tsi tos peb tus Huab Tais zim txwv no ? Lub caij tos Huab Tais, tsis zoo li tus neeg mus zaum tos tsheb tsis muaj dab tsi ua ; kuj tsis zoo li ib leej niam mus sawv nraum qhov rooj ntseg ntsees tos nws tus me nyuam tawm hauv tsev kawm ntawv coj los tsev. Peb kev tos peb tus Huab Tais, peb yuav sis zog ntsos rau tej dej num npau xi hauv peb lub neej teev Tswv Ntuj, peb yuav nrhiav li cas kom peb paub Huab Tais Tswv Ntuj zoo dua yav tag los, kom peb swm Tswv Ntuj li ib tug phooj ywg, kom peb zoo siab pom, zoo siab ntsib Tswv Ntuj li peb mus txoj kev deb tos ntshi yuav los ntsib peb lub cuab lub yig. Twb muaj tej tug neeg ntseeg Tswv Ntuj ua tau tej yam rau yus pom pab yus txoj kev ntseeg loj hlob, muaj zog ib thawj. Lawv tsis yog yuav ua tej yam muaj muaj ceem rau teb rau chaw cav lawv lub npe tshwm hauv xyam los hauv xov tooj cua. Tiam sis, lawv lub pliaj plhu, lawv lo lus, lawv kev nquag, lawv lub siab ntev…txhab tau txoj kev ntseeg Tswv Ntuj muaj ceem nyob ib ncig ntawm lawv, yam lub cub tawg muaj ceem neeg xav los ntsauv. Zoo li Zam tus cwj pwm thiab Zam lo lus muaj kuab, nqus neeg tuaj ntsauv, lawv xav pom, muaj lus xav nug ntau yam rau Zam : “25 Lawv nug nws ntxiv dua ib los tias : “Koj twb tsis yog Leej Pleev, tsis yog Es Lias, tsis yog tus yaj saub loj, vim li cas koj thiaj muab tib neeg ntxuav ?”26 Zam teb rau lawv tias : “Kuv ntxuav neeg hauv dej. Hos muaj ib tug nyob nruab nrab hauv nej, tiam sis nej tsis paub tus ntawd 27 Nws lawv kuv qab tuaj, kuv twb tsis tsim nyog daws nws txoj hlua khau.” Peb leej twg muab Tswv Ntuj lo lus tswj peb lub neej, coj peb kev ua neej, yeej ua rau cov neeg nyob ib ncig ntawm peb pom kev dua qub. Yus tej dej num kuj dib tau lawv tej siab ntsws kom hloov. Vim li ntawd, peb yuav tau ceev faj, lub caij tos Huab Tais, yog lub caij nyoog rau peb yoog Zam, tsis txhob txeeb Yes Xus lub chaw li tej saub cuav muaj cuab kav hais tias lawv tseem loj dua, paub dua Yes Xus. Kawg Yes Xus xwb thiaj loj thiab muaj tsim tas nrho, peb twb pe tsis nyog Yes Xus ko taw. Zam muab dej ntxuav neeg, ua lub cim ntxuav neeg cov txhaum nraum daim tawv kom huv. Tiam sis, Yes Xus yog tus loj, tus Huab Tais, tus muaj peev xwm muab tau ntsuj plig tshiab cog rau peb thiab ua kom peb dawb huv tau rau Leej Txiv  Tswv Ntuj.

Ib tsoom phooj ywg, xov kom cov zaj nyeem hnub no coj tau peb ua neeg nyiam Tswv Ntuj, ntshaw nrog Tswv Ntuj ua ke, nyob npuab Tswv Ntuj kom tag peb lub siab lub ntsws.


08.12.2011                     Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: