Rau hnub tim 18 lub 12 hli 2011

Ib tsoom ntseeg thiab phooj ywg nrhiav Tswv Ntuj,

Cov zaj nyeem hnub no yog ib co lus koob lus hmoov txhawb peb txhua leej, xav kom peb txhua tus khaws tau cov koob hmoov no pab peb ua neeg txawj hlub Tswv Ntuj npaum li vaj ntxwv Das Vis thiab nkauj xwb Mab Liab nkawd.

Peb yuav xub piam ob peb los txog vaj ntxwv Das Vis. Thaum Tswv Ntuj coj lawv dim kev ciaj qhev nyob Hais Nkws Tos teb los ua neeg twj lij rau Kas Nas Has teb, lub teb chaws Tswv Ntuj cog lus muab pub rau lawv. His Xais Lais pib huam nroo ntws xws xub ntab, vam ntws xws xub mu. Lawv los khwv tau noj tsis tshaib, haus tsis nqhis, sau qoob puv txhab, tu tsiaj puv nkuaj, muaj nyiaj puv nas. Lawv kev teev hawm Tswv Ntuj pib muaj teeb meem sawv tuaj. Tej xeeb leej xeeb ntxwv tsis nco Tswv Ntuj txiaj ntsim Tswv Ntuj tau cawm lawv cov yawg koob dim kev ua qhev los ciaj neeg twj lij. Lawv tsis xwb fab txoj kev teev hawm Tswv Ntuj cuag lawv kev xwb fab nrhiav nyiaj txiag thiab nrhiav ua nom ua tswv. Lawv mus yoog luag pej kum teev luag dab (Lawv txhim tej chaw rau npas hlawv lawv tej tub ki hauv hluav taws txi rau npas…YLM 19,5) nrauj kev teev hawm Huab Tais Tswv Ntuj. Lawv tuaj yeem tsa nyuag tib neeg (Xas Ws) ua lawv tus vaj ntxwv kav lawv raws li tej teb chaws nyob ib ncig, tso Tswv Ntuj lawv tus tseem Vaj Ntxwv muaj hwj huam pov tseg. Tiam sis, Tswv Ntuj kuj ua ib siab, tsuas yog Tswv Ntuj pab xaiv Das Vis sawv ua vaj ntxwv kav His Xais Lais taj Xas Ws. Muaj ib hnub, Das Vis txawm seev xav kom tsoom pej xeem His Xais Lais muaj ib lub chaw pe hawm Tswv Ntuj, muaj tsev los tiam los txi Tswv Ntuj : “2 Vaj ntxwv hais rau saub Nas Tas: “Saib yom ! kuv nyob tsev ntoo ciab, hos Tswv Ntuj lub xab nyob nyuag tsev tsam phooj ntaub !” 3 Nas Tas hais rau vaj ntxwv : “Muaj li cas hauv koj siab, mus ua kom tau, vim Huab Tais nrog koj nyob.” Das Vis txhim tsev zeb tsev tsua, xov tsev ntoo ciab ntoo thuv nyob muaj tub mab tub qhe tiam, muaj peeb zov keeb, zov rooj paim rooj txuas, zov vaj loog, muaj tub rog xab txheeb tiv thaiv ciam dej ciam av sib nrawg tsis ntshaw luag pej kum huab tais vaj ntxwv kav teb kav chaw, ua rau pej xeem His Xais Lais tau ntsej muag. Tiam sis, Das Vis siab tsis nqig vim tshuav Tswv Ntuj lub xab rau Mos Xes txoj cai daim phiaj zeb txaug Tswv Ntuj lo lus nyob nyuag tsev tsam phooj ntaub li txheej laus thaum ub hla hav suab puam. Tswv Ntuj pom Das Vis yog Tswv Ntuj ib tug tub txib siab loj siab dav, tsis mom luag txheej, hlub Tswv Ntuj, hwm Tswv Ntuj. Vim li ntawd, Tswv Ntuj thiaj li tshoj saub Nas Tas kom qhuab qhia Das Vis paub, Huab Tais Tswv Ntuj yog tus coj Das Vis nyuag tub zov tsiaj nog zaub nyob tshav puam sawv ciaj vaj ntxwv tswj kav His Xais Lais nyob tsev vaj loog xov zeb xov ntoo. Yog Huab Tais tsis tho kev ua ntej thiab tsis txhawb Das Vis sawv tsis tau ib leeg taj Xas Ws lub chaw ua vaj ntxwv. Huab Tais Tswv Ntuj tsis yog ntshaw nyob lub tsev zeb tsev tsua Das Vis npaj txhim rau Tswv Ntuj hauv nruab siab, tiam sis kom Das Vis paub npaum li cas Tswv Ntuj yuav roos Das Vis lub teb chaws (son royaume) thiab nws lub theej kiab (son trône) kom nyob mus ib txhiab ib txhis : “16 Koj lub tsev yuav ruaj nreb thiab koj lub teb chaws vaj ntxwv nyob ib txhis ntawm koj xub ntiag koj lub theej kiab yuav nyob ib txhis.” Yog yam Tswv Ntuj xav pub kom Das Vis muaj rau Tswv Ntuj tsis yog tej tsev zeb tsev tsua. Tswv Ntuj lus yog koob hmoov hais li cas tsheej xeeb li ntawd.
Tsoom tub ki His Xais Lais cov muaj pluaj siab dai lias teev Tswv Ntuj tib leeg, kuj muaj coob leej ntau tus poj niam txiv neej laus thiab hluas. Lawv txawm yuav raug cua daj cua dos ntsawj npaum twg, lawv siab ntsws tsis qaij tsis qaug qab ke qaum kev hauv txoj xub kab npuab Tswv Ntuj. Mab Liab, yog ib tug me ntxhais nyuam qhuav hlob tiav nkauj muaj pluaj siab npuab Tswv Ntuj. Vim Mab Liab yeej tos rhw Tswv Ntuj tej lus saib tav twg yuav tsheej xeeb hauv nws lub neej thiab nws siab yeej dai ncuv rau Tswv Ntuj li Es Lis Xas Npes, Zas Kas Lias, As Nas thiab Xis Mes Oos. Thaum tub hlob tiav nraug, ntxhais hlob tiav nkauj, yuav tsum muaj txig muaj nkawm thiaj tsheej cuab. Yos Xes tau ntoj tau thuv, taug kev tuaj qhaib Mab Liab mus ua Yos Xes nyab. Thaum ntawd, yog ib lub zoo caij zoo nyoog rau Tswv Ntuj tshoj Mab Liab. Tswv Ntuj xa tshiab Nkas Nplias tuaj tshaj ib tsab xo rau Mab Liab : “Zoo siab, tus xis siab tshaj ! Huab Tais nrog nraim koj.” Tshiab Nkas Nplias tsab xo qhia npaum li cas Mab Liab pluaj siab npuab Tswv Ntuj tau koob hmoov rau Mab Liab, rau tas ib zeej tsoom neeg teev Tswv Ntuj thiab rau tas txhua leej cov neeg hwm Tswv Ntuj. Yog ib lub moo zoo ua rau Mab Liab ceeb tag. Mab Liab to taub, thaum lub hauv paus, As Das thiab Es Vas nkawd ntseeg dab phem thiaj ua rau nkawd qaug rau dab phem zaj. Tswv Ntuj tau tsawm yuav cia txoj kev sib tiv rau ntawm tus nab thiab tus poj niam. Ziag no, Nkas Nplias tuaj tshab xo qhia Tswv Ntuj lub hom phiaj ua txiaj ntsim rau Mab Liab. Thaum ntej Mab Liab tsuas npaj nrog Yos Xes ua neej. Tiam sis, Mab Liab ntseeg tias Tswv Ntuj twb xub qhaib Mab Liab hauv Tswv Ntuj lawm : “Mab Liab, koj txhob txhawj, vim koj muaj txiaj ntsim rau ntawm Tswv Ntuj 31 Koj cev yuav xeeb tub thiab koj yuav yug ib tug tub, koj yuav tis lub npe Yes Xus rau nws 32 Nws yuav hlob yuav loj, luag yuav hu nws ua tus Siab Tshaj Leej Tub. Huab Tais Tswv Ntuj yuav muab nws txiv Das Vis lub theej kiab rau nws.” Mab Liab pom tias lub hom phiaj xub npaj nrog Yos Xes ua neej rais los ua Tswv Ntuj lub hom phiaj Tswv Ntuj tau npaj tseg thaum ntej thaum ntxov rau Mab Liab. Tsis tas li ntawd, leej twg pluaj siab ib txwm npuab Tswv Ntuj kuj puav leej muaj txiaj ntsim tsheej xeeb hauv tus ntawd lub neej : “Tej ntawd yuav zoo li cas, kuv twb tsis paub ib tug txiv neej li?” 35 Tshiab teb nws tias : “Ntsuj Plig Ntshiab yuav tshwm saum koj, tus Siab Tshaj lub hwj huam yuav roos koj. Yog vim li, tus yuav yug los thiaj li hu ua Ntshiab, Tswv Ntuj Leej Tub.36 Saib ! Es Lis Xas Npes, koj tus viv ncaus nws kuj xeeb tub muaj rau hli lawm, luag hu nws ua pog khab seeb.”

Ib tsoom phooj ywg hmov thiab tshua, peb txawm muaj leej twg tau lub neej txom nyem, muaj kev txob txhawj loj npaum twg, peb tsis txhob poob siab cov phooj ywg. Vim hmoov zoo kawg, peb twb los ntseeg peb tus Huab Tais Tswv Ntuj tus hlub peb tas nrho, nws thiaj tso nws Leej Tub Yes Xus tuaj cawm peb ntawm tas txhua txoj xub ke. Peb tus Huab Tais twb pab tau Das Vis, nyuag tub hluas zov tsiaj sawv los ua vaj ntxwv, pub tau Mab Liab xeeb Tswv Ntuj Leej Tub Yes Xus, pub tau Es Lis Xas Npes xeeb nws tus tub thaum nws yav laus. Tswv Ntuj kuj yuav pab kom tau peb kev txhob txhawj, kev txom nyem, kev tshaib nqhis niaj hnub no rau peb yog peb muab tag peb lub siab los npuab Tswv Ntuj li Das Vis, Mab Liab thiab Es Lis Xas Npes. Vim li ntawd, leej twg pom nws yog tus txom nyem tshaj, nws yuav tau txais cov koob hmoov hauv cov zaj nyeem hnub no, kom nws los khaub zig Tswv Ntuj.

16.12.2011                  Cwj Vuam Chiv
0 commentaires: