Rau hnub tim 24 lub 12 hli 2011

Ib tsoom ntseeg thiab phooj ywg,

Hnub no zoo hnub, hmo no zoo hmo, tas nrho lub Koom Txoos Kav Tos Liv nyob ntiaj teb nco txog peb tus Huab Tais Yes Xus lub hmoov Tsuj Xeeb. Vim li ntawd, peb yuav los piav ob peb los txog lub txiaj ntsim hmoov Tsuj Xeeb raws li nram qab no.
Tus neeg ntseeg Tswv Ntuj Kav Tos Liv niaj xyoo nco txog Huab Tais Yes Xus lub hmoov Tsuj Xeeb, muaj txiaj ntsim tus dab tsi rau nws ? Yog peb tsis teev Tswv Ntuj, tsis ntseeg Tswv Ntuj, txawm peb nco thiab tsis nco lub hmoov Tsuj Xeeb, nws tsis ntxiv nuj nqes dab tsi rau peb. Tiam sis, yog peb leej twg teev Tswv Ntuj, peb leej twg hwm Tswv Ntuj tiag, Yes Xus lub hmoov Tsuj Xeeb muaj nuj nqes tshaj nyiaj thiab kub, muaj txiaj ntsim tshaj tej laus, tej niam txiv thiab poj yawm tej txiaj ntsim. Ib txwm peb Hmoob yeej ntseeg hais tias tej laus muaj txiaj ntsim, tej laus tso tau koob hmoov rau tej hluas; tej niam tej txi, tej poj yawm tso tau koob hmoov rau tej me nyuam rau tej tub ki. Yeej muaj raws li Hmoob kev hwm niam hwm txiv, hwm poj koob yawm txwv. Tus twg hlub nws niam nws txiv, hwm nws tej poj yawm, tus ntawd yeej taus txais koob hmoov tiag tiag. Peb txoj kev teev Tswv Ntuj, hwm Tswv Ntuj raws li Koom Txoos Kav Tos Liv kev qhuab qhia nws loj dua thiab tseem ceeb dua peb txoj kev teev dab qhuas. Vim li ntawd, txoj kev teev hawm Tswv Ntuj tau txais Tswv Ntuj tej koob hmoov loj tshaj thiab zoo tshaj tas nrho tib neeg ntiaj teb txhua txoj kev teev hawm tib si, muaj koob hmoov tshaj plaws peb tej poj yawm tej koob hmoov tib si los ua ke. Vim peb tej poj yawm yog neeg, tsuas muab tau tib neeg koob hmoov rau peb; kev teev Tswv Ntuj tau Huab Tais Tswv Ntuj koob hmoov, nws loj dua tib neeg koob hmoov. Yes Xus lub hmoov Tsuj Xeeb yog Huab Tais Tswv Ntuj txiaj ntsim pub rau cov neeg hwm Tswv Ntuj thiab teev Tswv Ntuj. Cov tau txais Tswv Ntuj txiaj ntsim yog cov teev Tswv Ntuj : Has Nplas Has, Mos Xes, cov saub, Es Lis Xas Npes, Mab Liab, Pob Zeb, Paj Lug, cov leej ntshiab...Cov neeg txais Tswv Ntuj txiaj ntsim tsis yog txais txij li Yes Xus los txog niaj hnub no. Cov neeg tau txais Tswv Ntuj txiaj ntsim, puav leej yog cov neeg teev Tswv Ntuj, hwm Tswv Ntuj puag thaum chiv keeb, ua ntej Yes Xus piv li Has Nplas Has txog rau Yes Xus txog yav tom qab los txog niaj hnub no thiab mus txog hnub ntiaj teb kawg. Vim li ntawd, kev teev Tswv Ntuj muaj txiaj ntsim loj tshaj plaws tshaj peb lub siab xav tau. Saub Es Xais twb xub txais Tswv Ntuj lub txiaj ntsim hwm Tswv Ntuj. Es Xais thiaj xub ceeb toom qhia rau tsoom neeg teev Tswv Ntuj nrog saub Es Xais ua ke txhawb lawv kev hwm Tswv Ntuj : “5 Vim ib tug me nyuam yug los rau peb, pub tau ib tug tub tuaj rau peb, hwj chim nyob rawv saum nws xwb pwg, luag yuav hu ua : Tuav xam zoo, Tswv Ntuj muaj zog, Leej Txiv nyob mus li, tus vaj txheeb thaj yeeb.” Saub Es Xais cov lus no ua dej ua tshuaj cawm cov neeg ntseeg Tswv Ntuj tso siab rau Tswv Ntuj tiam dhau tiam los txog lub caij tus me tub Yes Xus yug los. Muaj coob tus neeg teev Tswv Ntuj tos Tswv Ntuj ua hnub ua hmo, tos xyoo dhau xyoo, tiam dhau tiam mus txog hnub zoo hnub, hmo zoo hmo : “muaj ib co neeg zov yaj nyob nruab tshav nruab nrag hmo ntuj zov lawv tej tsiaj 9 Huab Tais tus tshiab txav los rau lawv pom…hais rau lawv tias : Nej txhob ntshai, kuv tuaj xa ib lub moo zoo rau nej, ib txoj kev zoo siab rau tsoom neeg 11 Hnub no, tus Cawm neeg yug los rau nej, nyob hauv Das Vis lub nroog. Yog Leej Pleev, yog Huab Tais 12 Muaj ib lub cim qhia pub rau nej: nej yuav pom ib tug me nyuam mos qhwv ntaub pw hauv ib lub dab zaub.” Lub txiaj ntsim hmoov Tsuj Xeeb xub tshwm tuaj rau cov teev Tswv Ntuj hwm Tswv Ntuj nyob nruab liaj nruab teb zov tsiaj nog zaub pom ua ntej. Nyob hauv tsoom His Xais Lais, muaj vaj ntxwv Hes Los, muaj cov thawj leej choj Fas Lis Xais, muaj cov tub txawj tub ntse tuav ntaub ntawv, muaj tub lag luam, muaj tej poj ntsuam, muaj cov neeg liaj neeg teb yug tsiaj txhu nyob roob nyob ha. Cov zov tsiaj yog cov pluag hauv tsoom pej xeem. Lawv yog cov khwv ciaj khwv tuag kom muaj noj muaj haus. Lawv yog cov pej xeem raug teb chaws thuam tshaj, txom nyem, tshaib plab, nrog tsiaj pw nruab tshav nruab nrag, tsis da dej, luag saib tsis tshua tau pes tsawg. Tiam sis, Tswv Ntuj xub xa tshiab tuaj tshaj lub moo zoo rau lawv : tus Cawm neeg yug los rau lawv. Tus Cawm neeg kuj yug los zoo li lawv thiab, tsis muaj tsev, tsis muaj txaj chaw zoo. Muaj ib lub cim yuav qhia rau lawv paub tus Cawm neeg, tsis pw txuam zooj muaj txaj chaw mos nyoos. Tiam sis : “nej yuav pom ib tug me nyuam mos qhwv ntaub pw hauv ib lub dab zaub.” Cov zov tsiaj tau lub cim ntawd ua pov thawj qhia rau lawv : tus me nyuam qhwv ntaub pw hauv dab zaub yog lawv tus Huab Tais, yog Leev Pleev. Thaum lawv tuaj txog chaw, muaj raws li cov lus tshiab qhia rau lawv.

Peb txoj kev teev Tswv Ntuj txawv txoj kev ua nom ua tswv, txawv txoj kev nrhiav suab nrhiav npe nrhiav koob meej. Vim li ntawd, tus vaj ntxwv, tus nom tswv, tus nplua nuj, tus pluag, tus neeg raug txim loj faj, tus neeg mob nkeeg da luj luam…sawv daws puav leej muaj nuj nqes tag nrho. Tswv Ntuj hlub tag nrho tus neeg liam txwv thiab tus neeg muaj tsim, tus neeg qhev thiab tus vaj ntxwv, tus teev dab qhuas thiab tus teev Tswv Ntuj. Tiam sis, tsis yog vim Tswv Ntuj hlub ces peb yuav rau siab ua neeg liam txwv, plhom moj los rau siab mus tiam dab. Peb los teev Tswv Ntuj, peb yuav coj li cov zov tsiaj, tsis txhob nyob peb lub qub chaw, peb yuav nrog cov zov tsiaj mus nrhiav tus Cawm neeg yug los rau peb. Cov zov tsiaj tsis plhis ua tub lag luam, tsis plhis ua nom ua tswv. Lawv mus nrhiav tus Cawm neeg li lawv tus neeg zov tsiaj. Peb los teev ntuj li peb tus Hmoob muab qhov zoo tshaj hauv peb Hmoob los teev, los hawm, los qhuas Tswv Ntuj, txhob ua txuj plhis ua lwm haiv neeg xav tias ntshai Tswv Ntuj yuav qhuas dua li tej txhia xib hwb qhia rau sawv daws hnov. Cov zov tsiaj tsis ua neeg muab hlob khav theeb saib tsis taus luag tej li tej nom tswv thiab cov thawj leej choj Fas Lis Xais. Tswv Ntuj thiaj xub qhia Tswv Ntuj lub txiaj ntsim rau cov zov tsiaj tseg cov nom tswv thiab cov Fas Lis Xais : Nyob saum txheej ntuj siab, Tswv Ntuj nto meej nto moo, tsoom tib neeg Tswv Ntuj nyiam, thaj yeeb nyab xeeb nyob ntiaj teb.”

Ib tsoom phooj ywg, peb los teev Tswv Ntuj, ntiaj teb tib neeg yog Tswv Ntuj tug, Tswv Ntuj hlub tsis txawj tag. Vim li ntawd, Tswv Ntuj thiaj li xa Tswv Ntuj Leej Tub Yes Xus los cawm tag ntiaj teb neeg. Lub txiaj ntsim hmoov Tsuj Xeeb yog muab rau tag ib tsoom neeg teev Tswv Ntuj kom qhuab qhia rau tas ntiaj teb neeg cov pluag, cov txom nyem kom paub npaum li cas lawv yog tsoom tib neeg Tswv Ntuj hlub thiab nyiam dua tej tib si. Vim li ntawd, Tswv Ntuj Leej Tub thiaj yug los nrog lawv ua kwv ua tij, ua phooj ua ywg, muaj lub neej txom nyem, tsis muaj vag muaj tsev nyob ib yam peb neeg txom nyem. Yog peb leej twg tshaib thiab nqhis, raug luag ntxub, raug luag thuam, peb txhob poob siab, Huab Tais Yes Xus tuaj cawm peb, nws nrog peb tshaib thiab nqhis, raug neeg ntxub, raug neeg thuam kom coj tau peb muaj Leej Txiv lub hwj chim. Niaj hnub no, thov kom lub txiaj ntsim hmoov Tsuj Xeeb txhawb kom peb tso siab rau Huab Tais Tswv Ntuj ruaj thiab khov.

22.12.2011 Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: