Rau hnub tim 08 lub 01 hli 2012

Tsoom ntseeg thiab phooj ywg txhua leej,

Hnub no, tas nrho tsoom neeg teev Tswv Ntuj hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv ua lub hmoov (πιφάνεια, manitestation de Dieu) txhais lus hmoob : Huab Tais Tswv Ntuj tshwm sim rau ntiaj teb neeg txhua leej txhua tus. Ua li lub hmoov no muaj txiaj ntsim tus dab tsi rau ib tug neeg teev Tswv Ntuj ? Peb yuav khaws ob lub ntsiab lus hauv cov zaj nyeem hnub no ua tshuaj cawm peb txoj kev ntseeg :

Peb xub mloog saub Es Xais cov lus txhawb txhim. Ua neej nyob, dua ntawm kev ntshaw noj haus thiab nyiaj txiag, txoj sia yog yam tib neeg ntshaw tshaj plaws. Vim li ntawd, txoj sia ua chaw rau tib neeg txhawj xeeb khuv xim tshaj dua tej tag tib si. Txoj sia yog Tswv Ntuj tug, Tswv Ntuj faib tuaj rau daim av, tej nroj tsuag, kab ntsaum, tsiaj txhu nruab deg nruab nqhuab, lub hnub, lub hli, tej hnub qub thiaj ciaj sia. Rau peb tib neeg kuj tib yam. Tib neeg yog tsav Tswv Ntuj tsim muaj siab muaj ntsws nrog tau Tswv Ntuj txuas lus, ua rau Tswv Ntuj hlub thiab tshua dua tag tib si. Tswv Ntuj tos ntshi saib puas muaj leej tib neeg twg mloog lus, mob siab ua raws li Tswv Ntuj nyiam. Yam li leej twg puas ua tsau pom kev rau tej neeg nyuaj siab nyob tsaus ntuj nti, ua teeb kaj nrig rau cov neeg txhawj xeeb tsis pom qab ua neej. Rau luag tus noj qab nyob zoo, ces cav tsis txawj nyuaj siab. Yus tus txhawj xeeb cas yuav ceeb laj tag npaud, hnub tam li niaj, hmo tam li xyoo ; ib hnub tsis txawj tsaus ntuj, ib hmo tsis txawj kaj ntug. Lub neej cas yuav nyuaj siab tsis txawj tag, kheev lam muaj tus pab tau yus ris yus txoj kev txhawj xeeb ntshai yus siav yuav loj tuaj. Saub Es Xais thiaj hais tias : “2 Ntsia saib ! ntuj tsaus ntais qhwv tas daim av thiab teb tsaus nti qhwv cov haiv neeg ; tab sis Huab Tais sawv los saum koj thiab nws lub hwj chim ci tuaj saum koj.3 Tej teb chaws yuav sawv kev tuaj cuag koj txoj kev pom kev thiab tej vaj ntxwv cuag koj kev kaj ntug” Ntiaj teb kev teev dab qhuas los teev lwm yam kev cai, tsuas ua leg cav tsis muaj hwj huam cawm neeg tam lub ntuj tsaus tav twg li yuav kaj. Sawv daws yuav los koom His Xais Lais pe hawm tus tseem Huab Tais Tswv Ntuj, tus nyob saum lub yis ntuj ua Vaj Ntxwv muaj hwj huam loj kav txhiab niag tim puas xyoo, tus tseem Vaj Ntxwv zaum lub yis teb mus ib txhis thiaj tseem kev kaj lug. Tswv Ntuj thiaj xeeb ua neeg kom cawm tau tus neeg ncaj ncees, mloog lus kom dim tas txhua yam kev tsaus ntuj, yog Yes Xus : “5 Koj yuav pom, koj yuav luag ntxhi…Thooj nyiaj kub sab dej hiav txwv nraum ub yuav sis laub sis lug tuaj cuag koj nrog cov teb chaws nplua nuj…Tas cov neeg Ses Npas nqa kub thiab xyab ntaw tuaj cav lus zoo txog Huab Tais.” Vim Tswv Ntuj tshua thiab hlub tas ntiaj teb tib neeg, kom txhua tus muaj kev kaj siab nyob luag ntxhi ntawm Tswv Ntuj. Tsis yog Tswv Ntuj cawm cov neeg hwm Tswv Ntuj xwb, Tswv Ntuj xav cawm kom tag txhua leej tus phem tus zoo, teev dab qhuas, teev mlom, txawm lim hiam, luab tsuab ua dev npua, rov taw tuam ntuj los yog Tswv Ntuj me nyuam…Nyias yuav tsum nrauj nyias txoj kev phem pov tseg, nyias thiaj li yuav muaj kev nyab xeeb tiag tiag saum daim av thiab hnub kawg nrog tau Tswv Ntuj ciaj sia ib txhis ua ke saum lub yis ntuj.

Hauv Mas Tais tsab ntawv Moo Zoo peb mloog hnub no qhia hais tias : Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub ib leeg kheej, tshwm tuaj rau tag ntiaj teb neeg. Tsis yog npau suav, Yes Xus yog tseem tseem lub cim Tswv Ntuj cawm tib neeg hauv kev ciaj qhev ua txhaum los ua neeg dawb huv, dim kev txom nyem los ua neej nyab xeeb kaj lug, tsis muaj txob txhawj. Txhua tus neeg ncaj ncees puav leej muaj hmoo. Vim li ntawd, cov txiv muam tseem yog cov xub pom tus me nyuam mos Yes Xus : “Muaj ib co txiv muam sab Toob Fab tuaj txog Yes Lus Xas Les. 2 Lawv hais tias : "Cov Yus Das tus vaj ntxwv nyuam qhuav yug los nws nyob qhov twg ? Nyob Toob Fab, peb pom nws lub hnub qub, peb tuaj pe hawm nws. Cov txiv muam no yog neeg pej kum teev dab qhuas, tsis yog neeg teev ntuj li His Xais Lais. Tiam sis, lawv yog neeg ncaj ncees, hwm neeg thiab hwm ntuj ua haum Tswv Ntuj siab nyiam. Tswv Ntuj thiaj pub tej lub cim rau lawv pom deev siab, cia hnub qub coj lawv kev tuaj nrhiav tus vaj ntxwv Yus Das nyuam qhuav yug los, txawm lawv tsis paub tias yog Tswv Ntuj Leej Tub. Lawv tsis tuaj tes dawb tes npliag li tej txhia neeg tsis paub cai. Lawv ntim paj tshab yam muaj nqes tshaj plaws tuaj pe tuaj hawm cov Yus Das tus vaj ntxwv. Lawv tsis thuam tus me nyuam, lawv saib nws rau nqe, tsis zoo li vaj Hes Los, cov Yus Das, cov thawj leej choj, cov neeg nyob Yes Lus Xas Les. Cov ntawd, yog cov khib ciaj khib tuag rau tus me nyuam yug los tshiab tsam tuaj txeeb lawv tus nom,  txeeb lawv lub koob meej. Vim li ntawd, peb to taub ua cas Tswv Ntuj xub qhia cov txiv muam neeg pej kum no tuaj mus pom, mus pe hawm me nyuam Yes Xus. Lawv yog neeg ncaj ncees, tsis muaj pluaj siab lim hiam, khib npaj tua neeg, nrhiav hwj chim. Lawv nqa nyiaj nqa kub, nqa xyab ntaw tuaj thov koob hmoov. Hos vaj Hes Los thiab cov nyob Yes Lus Xas Les yog lawv lam paub, lawv yuav tsis nqa nyiaj nqa kub thiab xyab ntaw mus hawm, yuav nqa ntaj nqa riam mus ua kom tus me nyuam ploj xwb.

Ib tsoom phooj ywg, lub hmoov hwm Huab Tais Tswv Ntuj tawm tuaj no yog Tswv Ntuj tuaj rau tag ntiaj teb neeg tus phem tus zoo, tus lim hiam, tus ncaj ncees, tus txom nyem tus tau zoo…Cov kwv tij, nej cov nyob hauv cov teb chaws txom nyem, nyob roob nyob hav, tsis tshuav av, tsis pom qab ua noj ; tsis muaj tus pab nej tej me tub me nyuam kawm txuj kawm ci. Tej nom tswv tsis quav ntsej, tsis hlub tsis pab nej hlo. Luag tseem tswj hwm kav nej nruj nreem nti tsis taus, soj ntsuam nej ncauj xub ke mus los, tsis tseev nej teev hawm Tswv Ntuj, tsis tseev kom nej seev kev txom nyem ib los rau leej twg mloog. Tiam sis, cov phooj ywg, nej yog cov Tswv Ntuj hlub thiab tshua li cov txiv muam tuaj pe hawm Huab Tais Yes Xus muab nej kev txom nyem ua paj tshab, vim kev txom nyem yog nej tug. Tswv Ntuj yuav pauj tuaj rau nej, qhib txoj kev dav nom tswv tsis paub rau nej taug, luag yuav kaw tsis tau nej kev, luag peev xwm yuav tsis luaj Tswv Ntuj lub peev xwm. Nej sawv daws ua siab loj, txhob poob siab, Huab Tais Yes Xus yog tus nyob ze nej, nej yog cov yuav xub pom.   
                                    
Tim 05.01.2012           Cwj Vuam Chiv 

0 commentaires: