Rau hnub tim 15 lub 01 hli 2012

Ib tsoom ntseeg thiab phooj ywg txhua leej,
Hnub no, peb nkag rau hnub chiv 2 lub caij nruab xyoo. Tiam sis, kuj yog ib hnub ua hmoov loj nyob hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv. Nej twb paub, cov ntseeg Kav Tos Liv, peb muaj ib tug tswj saib peb, peb yuav mloog nws thiab hwm nws. Peb tus tswj yog txiv vaj qhia Benoît 16, nws yog peb txiv, nws sawv Huab Tais Yes Xus npe tswj peb lub Koom Txoos Kav Tos Liv. Hnub no, nws caw tag nrho ib tsoom ntseeg sawv daws ua lub hmoov nco txog ib tsoom neeg tsiv teb tsaws chaw thiab thoj nam : “La journée mondiale des Migrants et des Réfugiés, World day of Migrants and Refugees” Vim li ntawd, peb yuav los cev txiv vaj qhia thiab cov tswv qhia tej lus hais txog lub hnub nyoog no qhia rau sawv daws paub, nws muaj txiaj ntsim tus dab tsi hauv peb kev teev hawm Tswv Ntuj ? Nej yuav pom kev nco tib neeg ntiaj teb tsiv teb tsaws chaw thiab thoj nam muaj txiaj ntsim loj kawg rau peb tus neeg teev Tswv Ntuj.

Txiv vaj qhia Benoît 16 cov lus, nws hais tias : Cov kwv tij thiab cov muam,
Kev tshaj Yes Xus Pleev, tus Cawm lub qab ntuj neeg “Yog lub Koom Txoos txoj dej num tseem ceeb lub Koom Txoos yim huab yuav txhawj xeeb txog vim ntiaj teb neeg muaj ntau yam xwm txawv txav loj” (Exhort. apost. Evangelii nuntiandi, n.14). Twb yog cov lus vaj qhia Paj Lug 6 tau hais hnub xiab 8.12.1975, ze 40 xyoo los no lawm. Zim txwv no, peb puav leej pom zoo tib yam nkaus yuav tsum tau maj raus tes kom sai los tshaj lub moo zoo rau lub ntiab teb no, muaj tej yam xwm tshiab tawm tuaj ua rau tib neeg ntiaj teb tsis pom qab nyob muaj ciam dej ciam av ; ntau haiv neeg yuav los sib xyaws ua kwv ua tij vim txoj kev mus los nkoj lum nkoj deg dhau dhuv, khiav nruab nqhuab thiab lub nkoj cua ya nruab ntug yooj yim rau sawv daws thiab tej xov tooj cab tshab plaws tim ub tim no, ib suab hu qab ntug hauv ntuj hnov thoob.

Kuv xaiv lub ntsiab lub tshaj tawm hnub no : tsiv teb tsaws chaw thiab tshaj moo zoo “Migrations et nouvelle évangélisation” vim tej xwm zoo li no tshwm tuaj zuj zuj nyob ntiaj teb. Lub Koom Txoos yuav nrhiav txoj kab txoj ke los tshaj lub moo zoo rau sawv daws paub kom dhos rau ntiaj teb neeg zim txwv no, tsis hais cov teb chaws txais kev ntseeg tshiab thiab txawm yog cov teb chaws laus ib txwm ntseeg ntev los lawm.

Txiv tswv qhia Claude Schockert, tus saib ib tsoom neeg thoj nam nyob rau Fab Kis teb kuj tau hais cov lus no : xyoo no, yog 98 xyoo nkaus, lub Koom Txoos ua lub hnub nyoog nco txog tib neeg kev tsiv teb tsaws chaw. Lub ntsiab lus, raws li txiv vaj qhia Zam Pag Lug 2 tau hais xyoo 2000 : tsis yog yuav tsim ib txoj kab ib txoj ke tshiab los tshaj lub moo zoo rau peb tiam neej no. Yog txoj kab txoj ke ib txwm muaj nyob rau ntawd, raws peb tej poj yawm tus roj tus hnee kev tshaj lub moo zoo. Kev tshaj moo zoo, yog qhia Leej Pleev tus kheej rau leej tib neeg paub, qhia neeg nyiam, qhia neeg yoog, kom neeg tig los nrog Leej Pleev hloov tib neeg lub neej los rau qhov zoo mus txog hnub kawg hnub peb nkag mus hauv lub Yes Lus Xas Les saum qaum ntuj kom neeg nrog Leej Pleev koom tib txoj sia.

Txoj kev peb yuav taug, yog tshaj lub moo zoo. Tib neeg lub neej tom ntej yuav tsum kawg rov los nrhiav kom tau lub moo zoo txoj kab txoj lw taug. Hnub no yog ib hnub qhia rau peb tus neeg ntseeg Tswv Ntuj kom nco ntsoov « Peb yog tib neeg taug kev xwb », peb txoj kev taug tsis tau kawg, peb zoo li yawg koob Has Nplas Has, Mos Xes thiab Yes Xus cov thwj tim Tswv Ntuj hu peb sawv kev tsees mus rau ib lub teb chaws peb tsis tau paub dua.

Peb cov thawj tswj : txiv vaj qhia, cov tswv qhia lawv hais li ntawd rau peb mloog hnub no. Vim txoj kev ntseeg Tswv Ntuj yog ib lo lus, yog ib lub suab hu peb, caw peb sawv kev, taug kev, coj peb lub neej raws li Yes Xus qhia, lawv Yes Xus qab. Nyob hauv zaj nyeem hnub no, ob tug thwj tim mloog Zam Ntxuav Plig lus, nkawd mus nrhiav Yes Xus. Hnub ntawd, nkawd pom Yes Xus lub chaw nyob : “38 Yes Xus tig lees ntsia pom nkawd raws nws, nws hais rau nkawd : “Neb nrhiav tus tsi ?” Nkawd hais rau nws : “Las Npis, txhais tias : Xib Hwb, koj lub chaw nyob qhov twg ?” 39 Nws hais rau nkawd : “Neb tuaj ces neb yuav pom.” Nkawd txawm mus nkawd pom nws lub chaw nyob, nkawd nrog nws nyob hnub ntawd ; yog sij hawm rau teeb.” Nkawd cim ntsoov hauv nruab siab hnub nkawd pom Yes Xus lub chaw nyob, ua rau nkawd zoo siab tshaj plaws tsis muaj dab tsi pauv tau. As Nres thiaj mus qhia nws tus kwv tij Xis Moos, coj Xis Moos tuaj xyuas Yes Xus thiab.

Ib tsoom phooj ywg, nco ntsoov tias hnub no, yog ib hnub ua hmoov loj nco txog tib neeg kev tsiv teb tsaws chaw. Txawm yog peb tus kheej, peb tej kwv tij neej tsa, peb paub muaj tib neeg ntau leej ntau tus tsiv teb tsaws chaw nyob saum daim av niaj hnub no. Ib txhia mus nyob muaj teb muaj chaw, tau lub neej ua ; ib txhia mus poob qho tej tog kev, vim nkoj tog, tsheb nchuav, raug tub sab tua tuag ; ib txhia raug tej tub ceev xwm ntes kaw hauv nkuaj li tej neeg raug txim tsis pom qab ua neej. Kom peb nco tias daim av yog tib neeg lub chaw thoj nam, chaw nyob ib ntus xwb. Vim li ntawd, tsis phim ib txhia tib neeg muaj noj seem noj so, muaj lwm cov tshaib thiab nqhis vau duj de tuag kus. Tus neeg ntseeg Tswv Ntuj tsis txhob ua neeg mom txheej, huab noj huab haus rau nws tus kheej lub plab. Peb yuav faib peb mov rau tus neeg tshaib noj, cev tes plhws cov neeg tsis muaj leej twg hlub li niam nkauj xwb Teresa ua tsev coj cov neeg pw tshav puam los nyob. Peb yuav nco ntsoov txiv vaj qhia leej ntshiab Zam Paj Lug 2 cov lus : “Peb yuav noj Tswv Ntuj lus, peb thiaj li yuav ciaj tau Leej Lo Lus cov tub ntxhais txib hauv kev tshaj moo zoo.”

10.01.2012                           Cwj Vuam ChivChers frères et soeurs,
Annoncer Jésus Christ unique Sauveur du monde «constitue la mission essentielle de l’Eglise, tâche et mission que les mutations vastes et profondes de la société actuelle ne rendent que plus urgentes » (Exhort. apost. Evangelii nuntiandi, n.14). Aujourd’hui, nous ressentons même l’urgence de promouvoir, avec une force nouvelle et des modalités renouvelées, l’œuvre d’évangélisation dans un monde où l’élimination des frontières et les nouveaux processus de mondialisation rendent les personnes et les peuples encore plus proches, soit grâce au développement des moyens de communication, soit grâce à la fréquence et à la facilité avec lesquelles les déplacements de personnes et de groupes sont rendus possibles.
Le thème que j’ai choisi cette année pour la Journée mondiale du Migrant et du Réfugié - « Migrations et nouvelle évangélisation » - découle de cette réalité. En effet, le moment présent appelle l’Eglise à accomplir une nouvelle évangélisation également dans le phénomène vaste et complexe de la mobilité humaine, en intensifiant l’action missionnaire tant dans les régions de première annonce que dans les pays de tradition chrétienne.
Mgr Claude Schockert Evêque de Belfort-Montbéliard es responsabilité de la Pastorale des Migrants : cette 98è-" journée mondiale du migrant et du réfugié. Ce thème prolonge ce que le Bienheureux Jean-Paul II écrivait dans son exhortation apostolique en l’an 2000 : Il ne s'agit pas alors d'inventer un « nouveau programme ». Le programme existe déjà: c'est celui de toujours, tiré de l'Évangile et de la Tradition vivante. Il est centré, en dernière analyse, sur le Christ lui-même, qu'il faut connaître, aimer, imiter, pour vivre en lui la vie trinitaire et pour transformer avec lui l'histoire jusqu'à son achèvement dans la Jérusalem céleste.

Oui, notre programme est bien d'annoncer l'Evangile. L'avenir du christianisme dans la société actuelle passe par la redécouverte de la vigueur du message évangélique. Cette journée mondiale nous rappelle que le chrétien est « un homme en route », un pèlerin, un homme « en exode », celui qui, à l'appel de Dieu, comme Abraham, Moïse, comme les disciples de Jésus, se met en marche, poussé par l'Esprit, vers une terre qu'il ne connaît pas encore.

Conclusion :
Le bienheureux Jean-Paul II nous invitait à « nous nourrir de la Parole, pour que nous soyons des « serviteurs de la Parole » dans notre mission d’évangélisation..

Journée mondiale du migrant et du réfugié 

Le pape Jean-Paul II, après diverses consultations, avait décidé, en octobre 2004, que l'Église catholique célébrerait la Journée mondiale du migrant et du réfugié en une même date chaque année. Il s'agira du deuxième dimanche après le 6 janvier,
Aux origines de cette journée   
         
Initiée en 1914, particulièrement consacrée à l'attention des migrants italiens, cette journée a pris force et contenu d'année en année. En 1969, le pape Paul VI rappelait que la célébration de cette journée doit tendre à ce que les membres du Peuple de Dieu, connaissent mieux leurs devoirs et prennent leurs propres responsabilités dans le soutien des œuvres en faveur  des personnes en migration.

0 commentaires: