Rau hnub tim 29 lub 01 hli 2012

Ib tsoom ntseeg thiab phooj ywg teev Tswv Ntuj,

Peb nyob hauv lis piam hnub chiv 4 lub caij nruab xyoo. Peb xav nrog nej khaws 3 lub ntsiab lus hauv cov zaj nyeem hnub no :

1-Peb xav hais txog kev tuag ciaj tsis taus ua Tswv Ntuj tub ki. Peb tib neeg txhua tus puav leej ntshaw noj ntshaw haus, ntshaw kom muaj tus hlub yus nyob saum daim npoo av. Tiam sis, yam loj muaj nqes peb ntshaw tshaj tej, yog txoj sia. Tus neeg tshaib thiab nqhis peb faib tau rau noj, peb cawm tau tus neeg txom nyem. Hos tib neeg txoj sia peb faib tsis tau rau leej twg. Thaum tib neeg siav yuav tu, peb pab tsis tau, peb cawm tau rau nws. Vim li ntawd, peb thiaj li khuv xim txoj sia, txuag txoj sia zoo tshaj tej. Txoj sia thiaj ua rau peb tib neeg txhawj xeeb tshaj plaws. Peb yuav vam txog tus muaj hwj huam tshaj peb daws peb kev txhawj xeeb no. Leej twg thiaj cawm tau peb ? Kawg Huab Tais Tswv Ntuj tib leeg. Tswv Ntuj yog peb Niam peb Txiv hlub peb, peb yuav tsum hwm yuav tsum thov Tswv Ntuj pab peb. Yog peb txoj kev ua neeg ntseeg Tswv Ntuj. Yam peb yuav txhawj, yog txhawj peb kev thuam tsis teev tsis hwm Tswv Ntuj : zoo li tus me nyuam tawv ncauj, niam txiv qhia tsis pub kov riam tsam raug tes, los nws cam dhau plaws niam txiv mus kov riam txiav tes tu, ua rau niam txiv txuas tsis tau, pab tsis tau tus me nyuam. Tus neeg thuam Tswv Ntuj kuj zoo li ntawd : “20 Tus saub muaj plhus hais lus ua kuv npe tiam sis, kuv tsis tau kom hais thiab tseem hais ua lwm cov dab npe, tus saub ntawd kawg tuag.” Tus neeg cam thawj los tus saub cuav, yog neeg thuam ntuj. Nej twb hnov dua tej saub cuav tej lus hais : “Qaum ntuj tso kuv los kho neeg…Kuv tseem loj tshaj Yes Xus…” Tus neeg muaj cuab kav hais lus li no, tus neeg ntawd tsis ntshai tub qaug Tswv Ntuj thiaj hais tej lus no. Tus me nyuam tsis mloog niam txiv lus, riam yeej hlais tes. Peb tib neeg tus tsis hwm Tswv Ntuj yeej kawg yuav txom nyem. Tus neeg txhaum tsis thov lees nws tej txhaum, yuav ua li cas txais Tswv Ntuj kev zam txhaum rau nws ? Vim kev txhaum ua peb ntsuj duab ntsuj plig tuag mus ib sid. Peb yog me nyuam tib neeg xwb, peb yuav mloog peb niam peb txiv tej lus qhuab qhia tsis txhob twv ntuj twv teb. Peb twb los teev Tswv Ntuj lawm, peb yuav mloog Tswv Ntuj lus peb thiaj yuav muaj Tswv Ntuj txoj sia nyob ib txhiab niaj ib txhis.

 2-Peb kev txhawj xeeb txog Huab Tais. Paj Lug cov lus nws hais rau peb hnub no yog hais rau tag sawv daws cov laus cov hluas, cov muaj txig muaj nkawm thiab cov tab seeb, hais rau tas ib tsoom neeg teev Yes Xus txhua leej. Cav cuag ib nkawm niam txiv : tus txiv twb paub yuav coj li cas thiaj ntxim nws poj niam lub siab nyiam. Tus poj niam los twb paub yuav ua niam tsev li cas thiaj ntxim nws tus txiv lub siab nyiam. Ntawm tus neeg ntseeg Tswv Ntuj kuj tib yam nkaus, peb paub yuav ua dab tsis thiaj ntxim Tswv Ntuj lub siab nyiam. Muaj ntau txoj dej num peb yuav ua tau ntxim Tswv Ntuj siab. Muab piv li leej ntshiab Elisabeth de Hongrie, yog ib tug poj vaj, nws tus txiv yog tus vaj ntxwv Louis IV de Thuringe. Nws yog ib tug poj vaj txawv lwm tus poj vaj, nws txawj hlub cov neeg pluag. Nws tsis ua tej yam dab tsi loj kom neeg qhuas nws. Elisabeth nquag mus ko taw kom tau ntsib tsoom pej xeem pluag hauv nroog. Nws tus txiv tsis nyiam mus taw kiag li. Muaj ib hnub, nws zais tau ib tsuas mov ci ntsaws hauv nws lub tsho loj taug kev mus faib rau cov neeg tshaib plab noj. Nws tus txiv txawm ntsib nws ntawm kev, cem npau taws nki hais tias : “Koj zais dab tsi hauv koj lub tsho ? Nws xub teb tias : Kuv nqa ib tsuas paj ntoos-Ces nws mam qhia ncaj rau nws tus txiv : Kuv nqa ib tsuas mov ci mus faib rau cov neeg tshaib noj.” Nws tus txiv kom cia li nthuav nws lub tsho. Thaum nws nthuav hlo nws lub tsho, ua ciav yog ib tsuas paj ntoos. Tej lub hwj huam no qhia hais tias tus poj vaj Elisabeth txhawj xeeb cov neeg tshaib yog txhawj xeeb txog Huab Tais Tswv Ntuj.

3-Dab phem ntshai Yes Xus. Tas ntiaj teb neeg sawv daws puav leej xyeej qhov phem xaiv qhov zoo. Tus neeg lim hiam thiab siab phem los yeej nyiam zoo, tiam sis yog nws tsis xav ua neeg zoo nyiam. Tsis yog tus neeg teev Tswv Ntuj thiaj nyiam zoo xwb. Peb nyiam zoo los peb tib neeg tsis muaj zog ua zoo. Vim li ntawd, Tswv Ntuj yog ntiaj teb neeg tus phem tus zoo, tus teev dab, teev mlom los tus teev ntuj tas sawv daws Niam thiab Txiv. Tswv Ntuj hlub tag nrho ntiaj teb neeg txhua tus. Tswv Ntuj thiaj li xa Tswv Ntuj Leej Tub Yes Xus tuaj cawm ntiaj teb neeg dim ntawm txoj kev phem. Huab Tais Yes Xus yog tus cawm peb tib neeg dim peb lub txim txhaum ; lub txim txhaum loj yog kev ploj tuag nqus peb ntsuj duab ntsuj plig tuag mus ib sid. Tus mloog Yes Xus lus thim xav, nrauj nws lub siab phem hloov tau ua neeg ntshiab thiab huv, hnub kawg nws nrog Yes Xus sawv ciaj sia tshiab ua Tswv Ntuj tub ki : “Muaj tus tsi rau peb thiab koj, Yes Xus Nas Xas Les ? Koj tuaj kom peb ploj mus ? Kuv paub koj yog leej twg, Tswv Ntuj Leej Ntshiab.”25 Yes Xus cheem zoj hais rau nws tias : “Tswm seeb, tawm khiav ntawm nws.”26 Tus ntsuj plig qias ncho ntho tus neeg, qw suab tawg ntho tawm plaws khiav ntawm nws.” Ib txwm, dab phem yog tus tiv Tswv Ntuj, yog tus tsim kev tuag, ntxias neeg ua txhaum. Yes Xus tuaj qhuab qhia neeg nrauj kev phem tig los sib haum xeeb, sib hlub. Tus mloog Yes Xus lus ntaus rog sawv tiv dab phem. Vim li ntawd, dab phem pom Yes Xus tuaj tshwm twb ua rau dab phem ntshai. Yes Xus tseem tsa ncauj hais ib los thiab ua rau dab phem qw tej niag suab tawm khiav hauv tus neeg raug dab qias. Yog peb tsis niaj hnub teev Yes Xus, tsis mloog Yes Xus lus, dab phem kuj yuav tsis sawv khiav hauv peb lub siab lub ntsws.

Ib tsoom ntseeg thiab phooj ywg, peb txoj kev sib haum xeeb, peb txoj kev sib hlub, peb lub dag zog khuv leej cov neeg pluag raws li Yes Xus qhia tsis nkim dag, yog txoj num yuav coj peb mus ntsib tau Huab Tais Yes Xus lub pliaj plhu nyob ntiaj teb no.

26.01.2012                      Cwj Vuam Chiv


0 commentaires: