COV ZAJ NYEEM HNUB 05/02/2012
( Hnub chiv 5 Nruab xyoo - Xyoo B )
  • Zaj nyeem 1 : Yob 7, 1-4.6-7
1 Tib neeg kev khwv saum npoo av puas tam li tus tub zog lub neej;
2 Tam li tus qhev nrhiav qhov ntxoov thiab tus tub txib tos nws nqe zog.
3 Kuv tsuas tau lub hli qhuav rau kuv thiab cov hmo txhawj los ua kuv tug.
4 Kuv nyuam qhuav pw twb xav zoj ntshai yuav tau sawv, ib hmos dab ntub tsis tau tuaj twb kaj ntug;
6 Kuv lub neej cas dua toj sai cuag lub liag xov kiv qab xo los txog;
7 Kom koj nco tias kuv lub neej yog txoj pa, tsam kuv qhov muag tsis pom qhov zoo.


  • Zaj nyeem 2 : 1Kos Lis Nthos 9, 16-19.22-23
16 Kuv tshaj Moo Zoo tsis yog ua kom kuv tau ntsej muag, vim kev tseem ceeb yuam kuv ; yog kuv tsis tshaj Moo Zoo, yuav khaum kuv.
17 Yog kuv yeem kuv, nqe zog kuv yuav tau; yog kuv raug yuam tsuas ua leg rau kuv;
18 Kuv tau nqe zog dab tsi ? Tshaj lub Moo Zoo dawb paug lub Moo Zoo kuv tshaj no kuv tsis yuav ntsej muag ntawm lub Moo Zoo.
19 Kuv ua yam twg ywj kuv tag nrho, tiam sis kuv ua tag txhua nrho tus qhev kom nrog tau cov ntau tshaj;
22 Ua tus muag luav rau cov muag luav kom nrog tau cov muag luav, kuv yoog txhua yam rau tag txhua yam saib kuv puas cawm tau ib txhia.
23 Tos kuv ua li no kuv thiaj yuav nrog tau lub Moo Zoo.


  • Mas Kos Ntawv Moo Zoo 1,29-39
29 Lawv tawm tam sid ntawm lub tsev txoos, lawv mus hauv Xis Moos thiab As Nres nkawd tsev nrog Yas Kos thiab Zam.
30 Xis Moos niam tais kub cev pw nrom ca, lawv tham qhia nws.
31 Txav los nws tuav niam tais tes tsa zoj sawv ; qhov kub cev laj ntxiag ua nws tiam tau lawv.
32 Hnub poob qho tsaus ntuj zus, lawv coj tas cov neeg muaj mob thiab raug dab phem tuaj rau nws ;
33 Tas lub nroog tuaj ntsauv nws ntawm qhov rooj.
34 Nws kho zoo coob tus muaj mob ntau yam mob thiab ntiab tawm ntau tus dab phem, tsis cia dab phem hais lus vim lawv paub nws.
35 Tag kis kaj ntug txoog, nws sawv los, nws tawm mus teev ntuj ntawm ib thaj suab puam deb tsawv.
36 Xis Moos thiab nws cov kwv luag tuaj nrhiav nws.
37 Lawv nrhiav tau nws thiab hais rau nws tias : “Sawv daws nrhiav koj.”
38 Nws hais rau lawv : “Peb mus hauv lwm tej zej zog kom kuv qhuab qhia lawv thiab; vim li ntawd kuv thiaj tuaj.”
39 Nws mus qhuab qhia hauv lawv tej tsev txoos thoob plaws Nkas Lis Lais ntiab tej dab phem tawm.

0 commentaires: