COV ZAJ NYEEM HNUB 12/02/2012
( Hnub chiv 6 Nruab xyoo - Xyoo B )
  • Zaj nyeem 1 : Les Vis 13, 1-2.44-46
1 Huab Tais hais rau Mos Xes thiab As Loos hais tias :
2 Thaum tib neeg daim tawv nqaij ua hlwv khov kaub puab doog nkawv, nws tawv mob ruas lawm hu tus ntawd tuaj cuag leej choj As Loos los nws cov tub leej choj ib tug.
44 Tus mob ruas yog ib tug neeg paug, leej choj yuav hais rau nws neeg paug khov kev txhab saum nws taub hau.
45 Tus ruas khub kev txhab yuav hnav tsoos khaub hlab, cia do hau thiab npog hwj txwv rau qw hais tias : “Neeg paug, neeg paug no !”
46 Lub caij nws khub kev txhab nws yog neeg paug, nws mus nyob twj cuab sab ntug zos nraud.
  • Zaj nyeem 2 : 1 Kos Lis Nthos 10, 31–11, 1
31 Txawm nej noj, nej haus, nej ua yam twg, nej ua tas nrho rau Tswv Ntuj lub koob meej.
32 Tsis txhob ua chaw tib rau cov Yus Das, cov Hes Las thiab rau Tswv Ntuj lub Koom Txoos,
33 Yam li kuv nrhiav ua kom ntxim tag nrho rau sawv daws tsis nrhiav rau kuv tus kheej, tiam sis rau tag nrho cov coob kom cawm tau lawv.
1 Nej yuav yoog kuv lwj lwm li kuv yoog Leej Pleev.


  • Mas Kos Ntawv Moo Zoo 1,40-45
40 Ib tug mob ruas tuaj ntawm nws thov hais rau nws tias : “Yog koj xav, koj kawg ua tau kom kuv huv si.”
41 Raug nws siab, tsa loo nws tes mus plhws thiab hais rau tus ntawd : “Kuv xav, koj cia li huv si.”
42 Tam sis, ruas ploj ntais ntawm nws thiab nws cia li huv si tuaj.
43 Yes Xus hais ntsees tam sid rau nws kom nws cia li tawm mus
44 Hais nws tias : “Koj pom, txhob hais ib los rau leej twg, tiam sis mus thws koj tus kheej rau leej choj thiab nqa yam Mos Xes tau kom ua rau koj qhov huv tuaj no ua pov thawj rau lawv.”
45 Nws tawm mus, nws siv zog tshaj thiab qhib ncauj lug hais ua rau Yes Xus mus tsis txeem hauv tej nroog, nws nyob sab nraud ntawm tej suab puam, neeg qhov txhia chaw tuaj ntawm nws.

0 commentaires: