Rau hnub tim 05 lub 02 hli 2012

Ib tsoom ntseeg thiab phooj ywg nyiam mloog Tswv Ntuj lus,

Yog lis piam hnub chiv 5 lub caij nruab xyoo, hnub teev hawm Tswv Ntuj. Peb tsuas khaws 2 lub ntsiab lus ua koob ua hmoov pauj Tswv Ntuj tej txiaj ntsim Tswv Ntuj pub peb txais tsis muaj caij kawg thiab pab peb daws peb tej kev txhawj xeeb kom ploj kom yaj mus.

1-Pauj Tswv Ntuj tej txiaj ntsim. Leej tib neeg txhua tus yug los hauv lub sim ceeb puav leej ntsib kev nyuaj siab, muaj kev txob txhawj. Vim li ntawd, tus neeg muaj mob thiaj paub npaum li cas nws txhawj tsam vuag tsis tau nws txoj sia nyob. Cov neeg txom nyem tsis muaj liaj teb, tsis muaj qav num ua, tshaib nqhis thawm hnub thawm hmo thiaj paub kev txob txhawj yog dab tsi. Ib txwv keeb, kev txob txhawj yeej xeeb txawm muaj nyob hauv tib neeg lub siab lub ntsws thiab lub tswv yim. Tsuav hu ua neeg, yeej paub txhawj tas tus : “3 Kuv tsuas tau lub hli qhuav rau kuv thiab cov hmo txhawj los ua kuv tug 4 Kuv nyuam qhuav pw twb xav zoj ntshai yuav tau sawv, ib hmos dab ntub tsis tau tuaj twb kaj ntug 6 Kuv lub neej dua toj sai cuag lub liag xov kiv qab xo los txog” Yob pom nws lub neej khwv tas npaum li no los tsis dim txoj kev txom nyem. Tiam sis, Yob pom muaj lwm txoj kev yuav pab tau Yob ua neej kaj siab lug nyob ntiaj teb no. Txawm peb los teev Tswv Ntuj, peb zoo li Yob, peb coj tas peb kev txhawj xeeb nrog peb. Tus neeg teev Tswv Ntuj yog tus tso tau siab rau Tswv Ntuj, nws yog peb tus tswv. Vim lub ntuj thiab daim av muaj tsw, txawm peb tsis pom tus tswv lub pliaj plhu. Tej dej peb haus dawb, tej xyoob ntoo sawv daws siv luam thuam tsis paub khuv xim, tas txhua yam toob xib tooj thiab hlau, nyiaj thiab kub…muaj tsw faib rau peb tib neeg txhua tus tau siv, tsis txhob ua neeg siab kheej. Tsuas kawg tus neeg mom txheej thiaj tsis pom tias lub ntuj tiab daim av muaj tsw. Tiam sis, tus neeg teev Tswv Ntuj txhob ua neeg mom luag txheej : “16 Kuv tshaj Moo Zoo tsis yog ua kom kuv tau ntsej muag, vim kev tseem ceeb yuam kuv ; yog kuv tsis tshaj Moo Zoo, yuav khaum kuv Peb twb lees ua neeg ntseeg, peb yuav qee sij hawm los teev Tswv Ntuj. Peb puas ntshai khaum, yog peb twb tsis teev ntuj li ? Nej sim xav, Tswv Ntuj hlub peb tib neeg npaum li cas, 1 hnub peb muab 1 sij hawm los teev Tswv Ntuj twb pauj tsis tau Tswv Ntuj kev hlub peb. Yog peb tseem qee tsis tau 1 h hauv ib lis piam los teev Tswv Ntuj thiab, peb puas zoo tsa ncauj thov Tswv Ntuj pab txuag peb ? Lis piam twg los peb nyob dawb nyob ncaj; hli twg los peb tsis muaj caij nyoog mus teev hawm Tswv Ntuj, ho tuaj yeem mus quav yeeb, quav dej quav cawv, mus twv txiaj yuam pov. Xyoo tag xyoo tuaj, peb kev lim hiam tseem yim phem cuag tus tub sab tua neeg txov luag siav, tsis teev tsis hwm ntuj. Thaum zoo li ntawd, peb puas tseem muaj nuj nqes dab tsi lawm? Muaj ib txhia yuav xav tias yus tsis tau tub sab, tsis tua neeg, yus nyob yus vaj yus tsev tsis ua tub qaug leej twg, tus phem tsis yog yus. Tias sis, ntawm Tswv Ntuj, tus neeg phem yog yus thiab ntag vim yus twb tsis hwm, tsis ntshai Tswv Ntuj li tus neeg phem. Yog Paj Lug tsis tshaj lub Moo Zoo yuav khaum nws ; peb tus neeg ntseeg lam yuav npe ua neeg hwm ntuj, sim neej tsis teev ntuj kuj yuav khaum peb tib yam. Peb yuav tig ntsej mloog Paj Lug hais, raug hnyav Tswv Ntuj yog peb Niam peb Txiv, muab caij nyoog pe hawm pauj Tswv Ntuj txiaj ntsim thiaj tsis khaum peb.

2-Yes Xus tuaj daws tib neeg kev txob kev txhawj. Peb yog haiv neeg teev Yes Xus nyob thoob ntiaj teb nrog ntau haiv neeg tsis paub teev hawm Tswv Ntuj nyob ua ke. Piv li hauv tej zos Hmoob, muaj cov yim neeg teev Yes Xus nrog cov kwv tij neej tsa teev dab qhuas sawv daws nyob ua ke koom zos. Cov teev Yes Xus, nej sib sau ua Thaj Txi Ntuj twb yog tshaj Yes Xus lub Moo Zoo rau cov kwv tij neej tsa tsis paub tsis teev Tswv Ntuj. Tsis tas li ntawd, nej tseem yuav ua lwm yam dej num ntxiv kev teev ntuj : Yam li tsis txhob cais, tsis txhob thuam nej cov kwv tij neej tsa teev dab qhuas. Nej yuav nrhiav kev zam nej tus yeeb ncuab tsis txhob pauj, nej thiaj nrog Yes Xus tshaj lub Moo Zoo ib ncig ntawm nej nyob. Yes Xus tsis qhia neeg sib cais sib thuam sib ntxub. Yes Xus qhia kom neeg sib pab, sib txhawb, sib hlub. Cov neeg nyob hauv tej nroog kuj tib yam nkaus tsis txhob sib cais, txhob sib thuam, lub nroog thiaj yuav nyob thaj yeeb. Xyov, lub nroog neeg yim coob ua rau neeg yim dhuav neeg, niaj hnub sib phoom taug tib txoj kev, twb tsis sib hu, tsis sib paub thiab : “35 Tag kis kaj ntug txoog, nws sawv los, nws tawm mus teev ntuj ntawm ib thaj suab puam deb tsawv 36 Xis Moos thiab nws cov kwv luag tuaj nrhiav nws 37 Lawv nrhiav tau nws thiab hais rau nws tias : “Sawv daws nrhiav koj.” 38 Nws hais rau lawv : “Peb mus hauv lwm tej zej zog kom kuv qhuab qhia lawv thiab; vim li ntawd kuv thiaj tuaj.” Peb pom Yes Xus nquag teev ntuj tsis tseg, hnub tsis tau tawm, Yes Xus twb mus teev ntuj nyob tej thaj chaw xu kev. Teev ntuj tag, Yes Xus mam coj nws cov thwj tim nrog nws mus qhuab qhia lub Moo Zoo kom txhua nrho tej zej zog. Peb kev tub nkeeg teev ntuj, kev sib cais sib thuam los kev dhuav neeg tsis ua raws lub Moo Zoo li Yes Xus qhia. Tej ntawd, yog kab mob ntxooj rau peb lub siab, lub tswv yim thiab rau peb ntsuj plig. Kawg Huab Tais Yes Xus xwb thiaj pab peb kho tau tej kab mob no zoo. Tib neeg yeej tsis muaj tshuaj tub nkeeg rau tus neeg nkees noj kom nquag tuaj, tsis muaj tshuaj kho cov kab mob sib cav sib ceg, sib ntxub, sib ntaus sib tua, ua plees ua yis, lim hiam, tub sab tub nyiag. Peb tib neeg liam txwv loj leeb, xyob txhiaj, tshoj cuab yig puas tsuaj, raug kaw qhov taub vim peb lub siab lub ntsws thiab ntsuj plig raug tej kab mob, tej dab no lwm thiab vij : “33 Tas lub nroog tuaj ntsauv nws ntawm qhov rooj 34 Nws kho zoo coob tus muaj mob ntau yam mob thiab ntiab tawm ntau tus dab phem, tsis cia dab phem hais lus vim lawv paub nws.” Kawg Yes Xus lub Moo Zoo thiaj li yuav cawm tau peb. Yog peb tig mus ntsia peb lub neej qub thaum tseem teev dab qhuas thiab lub neej teev Tswv Ntuj zim txwv no, ua rau peb muaj kev kaj siab ntau npaum li cas. Txij peb nrog Yes Xus taug kev peb tsis nco poob plig, tsis ntshai dab lawm ; txij peb los teev Yes Xus hauv Koom Txoos Kav Tos Liv, peb muaj cov leej ntshiab tej koob hmoov txhawb peb thiab peb muaj kwv tij nyob thoob ntiaj teb suav tsis txheeb. Peb ntseeg tias peb tus Huab Tais Yes Xus daws tau peb txoj kev txhawj xeeb pov tseg, nws nrog peb nyob pov hwm peb.

Ib tsoom phooj ywg, nej tus muaj kev nyuaj siab tsis pom qab hais qhia leej twg, nej coj tag nej kev txhawj xeeb mus thov Huab Tais Yes Xus pab. Yog nej teev hawm nws, nej yuav pom nws lub zog roos nej. Cov tsis tau paub teev Yes Xus, nej ho qhib qhov muag ntsia cov neeg teev Yes Xus, lawv dim plhuav txoj kev ua dab qhev puag ntxov lawm.

31.01.2012                            Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: