Rau hnub tim 12 lub 02 hli 2012

Tsoom niam txiv kwv tij phooj ywg,

Leej tib neeg puav leej ntshaw lub neej zoo, neej nplua nuj, muaj noj tsis tshaib haus tsis nqhis. Peb los ntseeg Tswv Ntuj lawm, xav kom peb kub siab fim Tswv Ntuj loj tshaj peb tej kev ntshaw ib lub neej zoo rau peb. Hnub twg, hmo twg kev txhawj xeeb tuaj nphav, yus thiaj pom Tswv Ntuj lub txiaj ntsim txuag yus. Hnub no, peb yuav piav txog txoj cai qub thaum ub thiab cov lus tshiab Yes Xus tuaj qhuab qhia hais txog tus neeg raug txom nyem mob ruas.

Txoj cai qub thaum ub hais txog tus mob ruas. Peb tus neeg ntseeg Tswv Ntuj, peb yuav tsum paub phau Ntawv Ntshiab kom thoob kom ti txha. Muaj lus dab tsi nyob hauv phau Ntawv Ntshiab ? Muaj cov lus qub yog Tswv Ntuj cov lus cog tseg thaum ub rau Mos Xes thiab cov yaj saub ua ntej Huab Tais Yes Xus Tswv Ntuj Leej Tub yug los ua neeg. Muaj cov lus tshiab Huab Tais Yes Xus tau cog tseg rau nws cov thwj tim thiab cov thwj tim cov lus qhia txog Yes Xus rau sawv daws paub. Ua li mas Yes Xus cov thwj tim, peb cov yawg koob, muab Tswv Ntuj cov lus qub thiab muab Yes Xus cov lus qhuab qhia tshiab sau ua ib phau, peb hu ua phau Ntawv Ntshiab (La Sainte Bible). Vim li ntawd, tus nyeem phau Ntawv Ntshiab, yuav tsum paub zaj lus nws nyeem yog zaj lus twg, qub los tshiab. Phau Ntawv Ntshiab zoo li txoj kev neeg taug mus teb. Phau Ntawv Ntshiab qhia kev rau peb taug ntiaj teb no mus lawm qaum ntuj. Niaj lub lis piam hauv Thaj Txi Ntuj, lub Koom Txoos muab ib zaj lus qub thiab ob zaj lus tshiab hauv phau Ntawv Ntshaib los qhuab qhia tsoom ntseeg.
Zaj lus qub peb mloog hnub no, hauv phau ntawv Les Vis, hais txog tus txhooj Tswv Ntuj qhia rau Mos Xes thiab As Loos yuav coj tus mob ruas li cas rau li cas : “45 Tus ruas khub kev txhab yuav hnav tsoos khaub hlab, cia do hau thiab npog hwj txwv rau qw hais tias : Neeg paug, neeg paug no ! 46 Lub caij nws khub kev txhab nws yog neeg paug, nws mus nyob twj cuab sab ntug zos nraud.” Phau ntawv Les Vis yog ib co txhooj, ib co cai sau rau cov leej choj tuav tswj hwm tsoom ntseeg sawv daws. Muab piv tau rau peb lub Koom Txoos Kav Tos Liv cov txhooj tswj hwm tsoom neeg ntseeg niaj hnub no (le droit canon de l’Eglise). Yav thaud, ruas yog ib yam mob tsiv mob phem, kis neeg thiab tsis muaj tshuaj kho tau. Ruas ua neeg lub cev sawv hlwv ib txheej lwj ua kua yig, ntiv tes ntiv taws nqws tas, pob ntseg, qhov muag qhov ntswg thiab di ncauj khis tag. Tib neeg ntshai ruas cuag ntshai dab. Vim li ntawd, tsis pub tus ruas nyob hauv zos, muab khaub hlab rau npua, ntiab xa mus nrauj zoo, kom nws qw taug kev, neeg paug neeg qias, ceeb toom rau luag paub. Tus ruas twb mob txom nyem ti txha nkaus los neeg tseem ntxub thiab ntshai tus ruas kawg kiag. Vim, yeej tsis pom qab ua li cas rau tus ruas. Cov leej choj xwb thiaj muaj cai txiav txim txhem tus mob ruas xa mus ua twj cuab thiab yog ruas zoo, tso cai rov los ciaj neeg hauv zos. Vim li ntawd, neeg lub ncauj tsis hais los siab ntsws yeej xav twj ywm tim khaum thiaj raug nplua ua mob phem cuag li ntawd. Tus mob ruas los cia li poob siab thiab ntseeg tias tim nws txhaum loj nws thiaj khaum : “3 Tus leej choj tawm sab ntug zos nraud, yog leej choj pom tus ruas cov kev txhaj zoo lawm tiag 4 Leej choj hais rau tus neeg zoo ruas kom nqa ob tug noog ciaj huv huv thiab ib tsuag taws thuvmus txi Lv14,3-4” Kev muab nkawm noog los tua txi ntuj yog ib lub cim zeem tseeb, nws zoo tu qab lawm tiag, nws muaj cai los ciaj ua neeg nrog sawv daws.

Cov lus tshiab Yes Xus tuaj qhia txog tus mob ruas. Peb yog neeg teev Yes Xus nyob thoob ntiaj teb. Peb yuav tsum paub cov lus qub thiab cov lus tshiab, mloog Yes Xus cov lus qhia. Tus neeg teev Yes Xus yog Yes Xus ib tug thwj tim yuav tshaj Yes Xus tej lus rau zeej tsoom neeg. Vim li ntawd, tus neeg teev Yes Xus yuav tsum paub phau Ntawv Ntshiab, mus kawm kom muaj kws, muaj xib hwb qhia. Cov xib hwb, cov kws qhia yuav tsum muaj hauv paus tso cai, muab cai rau lawv qhia Yes Xus lub Moo Zoo thiaj yog cov tseeb. Nej yuav ceev faj cov xib hwb qus sawv tsim lawv pawg ntseeg zoo li tus tub sab txeem los hauv nkuaj li Yes Xus hais, muab Yes Xus lub Moo Zoo ua kev lag kev luam nrog nej xwb. Yog nej xav paub Huab Tais Yes Xus tseeb tiag, nej xav kom nej kev teev hawm Yes Xus tau txiaj ntsim, nej yuav taug kom tau lub hauv paus, kom tau poj yawm, lawv thiaj yog cov tim khawv tau noj tau haus nrog Yes Xus, nej mloog lawv lus nej thiaj tsis yuam kev. Thaum nej nrhiav tau cov cag lub hauv paus lawm, cog nej txoj kev ntseeg npuab lawv kom ruaj khov, nej thiaj tau koob hmoov. Nej tso siab rau lub Koom Txoos Kav Tos Liv, nws yog lub hauv paus, yog nej Niam. Nej txhob mus txuas nplooj, nplooj yuav zeeg ; txhob mus txuas kav, kav yuav qhuav. Nej yuav txuas hauv paus kom ruaj khov nej thiaj ciaj sia. Peb ntseeg tias Huab Tais Yes Xus ua lub Koom Txoos Kav Tos Liv taub hau coj nws kev. Peb pom Yes Xus kho tau tus mob ruas zoo, tus mob ruas tau Huab Tais Yes Xus txiaj ntsim. Peb yog neeg muaj txhaum, tiam sis Yes Xus pub peb cov neeg txhaum qee leej dawb thiab huv ntshiab si tuaj. Cov leej ntshiab yog cov txais Huab Tais Yes Xus txiaj ntsim : “43 Yes Xus hais ntsees tam sid rau nws kom nws cia li tawm mus 44 Hais rau nws tias : “Koj pom, txhob hais ib los rau leej twg, tiam sis mus thws koj tus kheej rau leej choj thiab nqa yam Mos Xes tau kom ua rau koj qhov huv tuaj no ua pov thawj rau lawv.” Yes Xus cawm tus mob ruas ntawm nws tus mob qias mob phem thiab pub ib lub neej tshiab rau nws nrog luag ua. Vim li ntawd, nws kev teev ntuj, kev txi ntuj tsuas pauj Tswv Ntuj txiaj ntsim raws txoj cai. Leej choj ua tim khawv zeem tseeb Tswv Ntuj lub txiaj ntsim kho tus ruas zoo lawm tiag. Rau peb cov neeg ntseeg Tswv Ntuj, peb cov txhaum yog kev paug kev qias Tswv Ntuj lis ruas qias peb. Tiam sis, peb ntseeg tias Yes Xus kev hlub peb loj tshaj peb cov txhaum. Yog peb tuaj teev, pe thiab tsa ncauj thov, peb yuav txais Yes Xus cov txiaj ntsim ntxuav peb dawb huv thiab ntshia si tuaj li tus mob ruas.

Ib tsoom ntseeg thiab phooj ywg, yog tus mob ruas thov Yes Xus kho tau nws huv tuaj tos tau nws nkag los hauv zos, peb cov txhaum ua peb paug thiab qias tsis zoo nyiam li ruas, tsim nyog cia peb nyob dab teb li tus mob ruas nyob nraum ntug zos. Tiam sis, yog peb tuaj thov Huab Tais Yes Xus zam peb cov txhaum, nws yuav zam thiab ua kom peb ntshiab huv, tos peb mus ua lub neej tshiab ciaj sia ib txhiab ib txhis lawm qaum ntuj. Yog peb mloog lub Koom Txoos kev qhuab qhia nquag mus daws txhaum, tig los yuav lub siab tshiab thiab hlub neeg kuj yog peb mloog Huab Tais Yes Xus.


07.02.2012                     Cwj Vuam Chiv 


0 commentaires: