Rau hnub tim 19 lub 02 hli 2012

Ib tsoom kwv tij neej tsa nquag fim Tswv Ntuj,


Hnub no lis piam hnub chiv 7 nruab xyoo, lub ntsiab lus peb yuav hais txog yog lub neej tshiab, Huab Tais Tswv Ntuj muab pub rau peb nrog nws Leej Tub Yes Xus.

Lub neej tshiab nrog Huab Tais Yes Xus. Peb yuav tham me ntsis txog lub qub neej, peb thiaj li yuav to taub lub neej tshiab. Tib neeg lub neej muaj yav dhau los, lub zim txwv no thiab tag kis, yav lawm tom ntej. Ua li mas peb tsis paub lub neej lawm tom ntej txij tag kis mus yuav zoo li cas. Peb tsuas paub hnub no, txoj dej num peb ua, pluas noj pluas haus, tej lus zoo peb xav hais rau luag hnub no. Yav tag los li nag hmo, peb tseem nco tau. Tiam sis, yav dhau los txheej thaud ub, peb tsis paub lawm. Piv li tej kwv huam, peb tsuas nco tej laus hais dab neeg txog tej poj yawm khiav suav rog. Lawv hla toj tuag tshaib dawm tuag no, raug txom nyem thiab tshaib li tshaib; tej txhia tau muab me nyuam pauv ncuav pias noj taug kev los. Nyias haiv neeg muaj nyias kwv huam piav txog nyias poj koob yawm txwv.
His Xais Lais kuj muaj His Xais Lais liv xwm. Lawv cov pog yawg Has Nplas Has tawm puag Npas Npis Los teb (Iraque) thoj nam tuaj txog Kas Nas Has teb. Vim lub ntuj qhuav, teb chaws Kas Nas Has tshaib plab, lawv thiaj mus nyob Hais Nkws Tos teb (Egypte). Tswv Ntuj tau tshoj Mos Xes kom mus coj lawv rov los lawv teb chaws. Muaj tej lub cim ua rau His Xais Lais ntseeg Tswv Ntuj ruaj thiab khov : zoo li Tswv Ntuj qhib kev rau lawv hla qab thu hiav txwv thiab Tswv Ntuj tseem yug kuam cej kuam xua mas nas rau lawv noj tuav siav 40 xyoo nyob hav suab puam thiab muab txhooj muab cai rau lawv kawm ua neeg teev hawm Tswv Ntuj. Huab Tais muab 10 lo lus qhia ua txhooj hwm neeg, hwm niam hwm txiv, txhob tua neeg, txhob thab luag txij nkawm, txhob tub sab. Saub Es Xais hais rau His Xais Lais kom txhob khuv xim tej hwj huam yav dhau los ntawd : “18 Txhob tshua txog thaum ub lawm, txhob ntshaw yav dhau los, txhob khuv xim 19 Saib mas ! Kuv ua dua yam tshiab, tus kaus twb nthaw, nej puas paub ? Kuv rhawv ib txoj kev hauv suab puam, ua dej ntws hauv thaj chaw qhuav 21 Haiv neeg kuv cob qhia ua kuv tug yuav qhuas kuv lub koob meej 22 Yas Kos koj tsis nquag hu kuv, His Xais Lais koj tseem dhuav kuv” Lub neej tshiab His Xais Lais yuav npaj rau niaj hnub no, yog kev txi ntuj thiab qhuas Tswv Ntuj txiaj ntsim, txhob dhuav Tswv Ntuj li tus neeg tub nkeeg, txhob mus yoog mus kawm ua neeg qias neeg phem, ua plees ua yis, lim hiam, huab noj huab haus, txeeb liaj txeeb teb, txeeb nom li tej neeg tsis paub tsis hwm ntuj.
Rau peb tus neeg teev Yes Xus niaj hnub no kuj tib yam nkaus. Yav thaud, peb tej poj yawm tseem teev dab qhuas, lawv yuav tsum tiam dab, txi dab tas lub neej txhob cia dab tshaib dab thiaj tsis los ua mob ua ntsaj rau neej. Txij peb los teev Yes Xus, peb tsis laig dab ib daim nqaij los ib dia kua lawm. Tej dab cia li yoo tau, tsis txawj tshaib plab li thaum ub los xyov yog peb tsis laig es dab tuag tshaib tas lawm. Peb lub neej los npuab Tswv Ntuj, teev Tswv Ntuj tau nyob nyab xeeb, ua neej tshav ntuj nrig. Peb pom ntsoov muaj tseeb, kev teev Yes Xus pub ib lub neej tshiab rau peb tiag. Tiam sis, lub neej tshiab raws li Yes Xus lub Moo Zoo, tsis yog ua kom peb lub cev noj qab nyob zoo, ua rau peb dim kev dhuav neeb dhuav yaig xwb. Lub neej tshiab raws li Yes Xus qhia, yog siab ntsws, tswv yim thiab ntsuj plig tau nyob kaj nrig phim lub cev. Yes Xus qhia rau peb pom 2 yam zoo li no hauv nws lub Moo Zoo. Tus neeg teev Yes Xus yuav tau kam thiab yoog :
1-Kev zam txhaum. Hu ua tib neeg, txoj kev zam txhaum tsis yooj yim rau leej twg. Ntiaj teb tsis muaj kev sib zam. Leej twg ua txhaum kawg raug nplua ; tus tub sab tua neeg, txhaum loj txhaum hnyav, kawg raug tua pov tseg, tib neeg thiaj zoo siab. Ntiaj teb tsis zam tus neeg lim hiam. Tiam sis, peb tus Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo qhia tib neeg hais tias muaj kev rau peb sib pab, sib hlub thiab muaj kev rau peb sib zam txhaum. Tos ntiaj teb ua tsov rog, neeg sib ntaus sib tua, sib ntxub ua neej tsaus ntuj nti, vim neeg tsis sib zam txhaum. Peb cov txhaum lo peb lub siab lub ntsws thiab ntsuj plig li tus tuag tes taw nrug tsis tau nws lub txaj : “5 Yes Xus pom lawv kev ntseeg hais rau tus tuag tes taw :Me nyuam, koj cov txhaum zam tas.” 6 Ib txhia thoob xwm zaum nyob ntawd txawm xav twj ywm hauv lawv siab : 7 “Tim li cas tus neeg no hais li ntawd ? Nws thuam ntuj ; leej twg zam txhaum tau, kawg Tswv Ntuj tib leeg ?” Peb leej twg lam ua npe teev Yes Xus, tsis hloov siab ntsws los mloog Yes Xus lub Moo Zoo, tsis zam leej twg, ua neeg cib nyeej, khav theeb, peb zoo li cov thoob xwm no, lam ua neeg teev ntuj dag, peb thuam Yes Xus ib yam cov neeg phem ib txwm tsis teev Yes Xus thiab.
2-Kho tus neeg tuag tes taw zoo hlo sawv tsees. Yes Xus tsis yog zam txhaum ntawm ncauj thiab kho ntsuj plig kom huv xwb. Yes Xus ua tau tus tuag tes taw zoo hlo sawv mus kev. Yam num peb ua tau, peb yuav tsum ua, yuav tsum nquag teev ntuj, txhob dhuav Tswv Ntuj. Peb noj tsis tshaib haus tsis nqhis, muaj cov neeg txom nyem tshaib plab, peb yuav hlub yuav pab lawv kom dim kev tshaib kev nqhis. Peb tsis muaj liaj teb, ua neej txom nyem, pluag, raug luag ntxub, raug luag thuam. Tsis muaj neeg pab tau peb dim peb lub neej txom nyem. Peb nti tsis taus li tus tuag tes taw. Peb yuav nrhiav kev kom ntsib tau Yes Xus ib yam li tus tuag tes taw tsis nyob twj ywm hauv tsev, nkaum hauv txaj. Nws muaj peev xwm nrhiav tau kev ntsib dheev Yes Xus. Muaj neeg nyob ntom nti thaiv kev tag, nws kom lawv dauv nws saum ru tsev los ntsib Yes Xus. Yog peb coj tag peb kev txom nyem mus ntsib Yes Xus, peb yuav dim plaws ib puas tsav yam kev iab kev daw, kev txhawj xeeb, rov los vaj los tsev ua lub neej tshav ntuj nrig. Yam peb ntshaw, peb ua tsis tau, Huab Tais Yes Xus yuav muab tuaj pub rau peb : “11 Kuv hais rau koj : sawv los, tshem koj lub txaj thiab rov mus koj tsev.” Lub txiaj ntsim Yes Xus pub rau peb pom no tsis txawj nqhuab, tsis txawj tag. Leej twg nquag nrhiav ces nws yuav tau txais Yes Xus lub Moo Zoo.

Ib tsoom phooj ywg, peb los teev Yes Xus lawm, peb yuav tso siab lug rau Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo. Tsis muaj ib lub txiaj ntsim zoo tshaj thiab loj tshaj peb txoj kev mloog Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo. Yog vim peb tsis muaj zog hlub tau, peb tsis muaj peev xwm zam tau peb tus yeeb ncuab, peb yim huab yuav siv zog nrhiav kom tau kev ntsib peb tus Huab Tais Yes Xus, nws yuav ua kom peb sawv tau lawv nws qab.

14.02.2012                             Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: