Rau hnub tim 26 lub 02 hli 2012

Ib tsoom ntseeg thiab phooj ywg mloog Tswv Ntuj lus,

Hnub no, tag nrho tsoom ntseeg hauv Koom Txoos Kav Tos Liv peb nkag hauv lub caij 40. Yog ib lub caij nyoog rau peb txhua tus neeg Kav Tos Liv thim nyias kev poob zoo thiab nyias kev twm xeeb los ua neeg tsob hwb mloog Yes Xus lub Moo Zoo. Peb yuav los piav ob peb los txog lub caij 40 thiab cov zaj nyeem hnub no ua txiaj ntsim pab peb nrog peb tus Huab Tais Yes Xus tiv dab Xas Tas.

Txawm peb ntxuav plig tas, peb txhob xav yooj yim tias peb los ua neeg teev Yes Xus nrog lub Koom Txoos Kav Tos Liv lawm, ntshai peb yuav dawb thiab huv txaus, muaj ntsej muag ntawm Tswv Ntuj dua cov tseem teev dab qhuas thiab cov neeg tsis ntseeg tsis hwm ntuj. Peb yuav tau ceev faj, nws tsis yooj yim npaum li ntawd. Vim muaj tej txhia lub ncauj tsis hais los siab xav li ntawd, lawv thiaj muaj ntsej muag thuam thiab muaj plhus txiav txim rau cov neeg teev dab qhuas tias cov teev dab yuav mus lawm ntxwg nyoog teb. Tseem muaj lwm cov xav hauv lawv tus kheej tias twb kawm kev ntseeg txaus, paub teev ntuj, paub phau Ntawv Ntshiab thiab ntxuav plig tag lawm ces hauj lwm ua neeg ntseeg tag li ntawd, tsis tas yuav teev teev ntuj lawm. Kev teev ntuj ua leg dhau rau lawv lub neej thiab tab kaum lawv kev noj haus, kev tawm rooj mus tsham kwv tij neej tsa thiab mus twv txiaj yuam pov…Kev ua neeg teev Yes Xus nws tsis mus li peb lub ncauj hais thiab peb zaj tswv yim xav tau no. Vim li ntawd, lub caij 40 yog ib lub caij nyoog rau peb txhua tus neeg teev Yes Xus thim xav tsis txhob coj li cov neeg tswv yim tws tswv yim nqaim. Peb yuav muab lub caij 40 no ua chaw ntoj chaw thuv peb tus Huab Tais Yes Xus ua peb lub chaw cuab zog nrauj peb lub qub siab peb coj kam, kov kam mus pov tseg. Hnub 4 peb txais tshauv qhib lub caij 40, lub Koom Txoos thiaj muab cov zaj nyeem rau peb mloog kom pab peb lub tswv yim tws tswv yim nqaim kom txawj nthuav dav, qhib peb qhov muag kom pom kev deb. Vim li cas peb thiaj mus txais tshauv ? Vim tshauv yog ib lub cim them txim txhaum. Hnub peb txais tshauv, txiv plig tsuab ib txaum tshauv ntaus cim ntawm peb hauv pliaj hais rau peb tias : “Thim xav los ntseeg lub Moo Zoo, Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle” Peb zoo siab hlo thim txoj xub ke coj peb ua neeg phem los mloog Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo txhawb peb ua neeg zoo. Piv li lub Cim Ntxuav muaj txiaj ntsim cawm tau tus neeg txhaum thim los ris siab ua neeg zoo. Peb cov txhaum zoo li dej nyab ntiaj teb nyab peb lub neej puas tsuaj thiab nyam peb tuag mus ciaj dab ncav tsis cuag Tswv Ntuj txoj sia. Tus neeg siab zoo, tus neeg ncaj, yog tus neeg mloog lus thiab xyuam xim, nws tsis ua tub qaug leej twg, nws tsis dhuav Tswv Ntuj. Nom Hes yog neeg siab zoo, neeg ncaj mloog Tswv Ntuj lus. Tswv Ntuj hais rau Nom Hes kom txua nkoj, tus neeg tub nkeeg muab nws lub caij nyoog mus laug, mus loj leeb. Thaum dej los nyab ntiaj teb, lub nkoj cawm tau Nom Hes tsev neeg dim 8 leej ciaj sia nrog cov tsiaj txhu nyob hauv nkoj. Lub Cim Ntxuav zoo li lub nkoj cawm peb cov neeg mloog Yes Xus lub Moo Zoo qhia peb lug kev txhaum, kev phem txhob ua; peb yuav tiv tas zog Xas Tas kev haub kev ntxias tuaj nyab peb lub neej li dej nyab ntiaj teb thaum Nom Hes tseem ua neej : “Lub cim ntxuav cawm nej tam sis no, tsis yog yaug nej nqaij ntsu kauv, yuav coj tag nrho nej lub siab zoo rau ntawm Tswv Ntuj, vim Yes Xus Pleev sawv tsees ciaj sia,22 Mus dua saum qaum ntuj, nws zaum ntawm Tswv Ntuj sab xis” Tus neeg txais lub Cim Ntxuav tiam sis nyob tej tug tuag luav tas sim neej, tsis paub hauj lwm ua neeg ntseeg Tswv Ntuj, tsis hloov nws lub siab nkhaus, tsis hloov nws lub siab twm xeeb los ua neeg zoo, yuav ua cas muaj txiaj ntsim qhov twg los pab nws. Ib tug me nyuam niam txiv yug tau, niam txiv hlub hlub qhuab qhia tas zog kom ua neeg nquag, ua neeg tsim txiaj los tus me nyuam ntawd yeej yuav nws lub siab twm xeeb tsis mloog niam txiv lus. Thaum hlob tiav neeg, nws lub siab tseem yim tawv tuaj, mus tub sab tub nyiag, tua neeg raug luag ntes tua pov tseg thiaj tag. Tus me nyuam no yeej xam tsis pom niam txiv kev khwv tu nws hlob, yeej tsis ris niam txiv txiaj ntsim kev hlub tu nws da quav da zis hlob. Tus neeg lam ntxuav plig, lam ua neeg teev Yes Xus tsis hloov nws lub siab nkhaus, siab twm xeeb ib qho, tsis xyaum ua zoo kuj tib yam nkaus tus me nyuam cam thawj tuag kus no.

Peb tuaj yeem los teev Yes Xus peb tus kheej, tsis muaj neeg yuam peb los. Peb yuav tig mus mloog Yes Xus lub Moo Zoo qhia peb kom peb txawj ua neeg paub tab, txawj xav, ua neeg ncaj ncees hauv paus nto plaws ntsis. Yes Xus txais lub cim ntxuav tas ntawm Zam, Leej Ntuj Plig coj Yes Xus mus 40 hnub hauv hav suab puam, raug tshaib raug nqhis. Peb los ntxuav plig ua neeg teev Yes Xus, Leej Ntuj Plig kuj coj peb kev hla hav suab puam tag peb sim neej. Yes Xus raug dab Xas Tas haub thiab ntxias 40 hnub hauv hav suab puam. Tiam sis, ntuj cov tshiab nrog Yes Xus nyob ib ncig tiam Yes Xus. Peb lub neej suab puam tsis yog dab tsi : yog tsis muaj noj muaj haus txuas pluas, tsis muaj nyiaj txiag nrog luag siv, pom luag vaj tse zoo nrog luag ntshaw; pom luag txij nkawm zoo, xav thab ua kom luag lub neej puas tsuaj; pom luag muaj qoob loo zoo, khib thiab ntshaw, mus nyiag; pom luag tej teb chaws kev plees kev yis ua dev ua npua, tsis cheem tiag yus lub siab mus kawm mus yoog luag. Cov neeg teev Yes Xus kuj raug dab Xas Tas haub ntxias tag sim neej. Peb yuav vam cov neeg ncaj neeg zoo nyob ib ncig ntawm peb, pab peb, tiam peb, peb yuav mloog lawv lus : “Yes Xus tuaj hauv Nkas Lis Lais tshaj Tswv Ntuj lub Moo Zoo,15 Hais tias : sij hawm los txog, Tswv Ntuj qaum ntuj nyob ze ze kom thim xav thiab ntseeg lub Moo Zoo.

Ib tsoom phooj ywg, peb yuav tsum xyiv fab muab lub caij 40 no ua peb lub chaw cuab zog teev ntuj thov peb tus Huab Tais Yes pab peb nrauj peb lub siab phem thiab lub tswv yim nkhaus pov tseg. Vim peb thawj tus dab Xas Tas yog peb lub siab dub siab nkhaus thiab lub tswv yim lim hiam, peb yuav tsum ntiab tawm, nrauj peb lub siab phem kom tu taw. Yog peb tsis hloov siab tshiab, peb yuav mus ciaj dab ntxwg nyoog xeeb ntxwv ua ntej cov neeg teev dab qhuas. Kawg lub Moo Zoo Yes Xus tshaj thiaj cawm tau peb.


23.02.2012                         Cwj Vuam Chiv   

0 commentaires: