Txhawb Txhim Cov Neeg Pej Kum Kav Tos Liv
18.19 février 2012


Sawv daws yeej paub, nyob Fab Kis teb, muaj ntau haiv neeg pej kum tuaj ua neej nyob hauv Fab Kis daim av, kawm txuj, hais lus thiab txiav xeem ua neeg Fab Kis. Cov neeg pej kum nyob Fab Kis teb, ib txhia yog neeg ntseeg Kav Tos Liv. Lub Koom Txoos Kav Tos Liv, niaj xyoo lub 1 hlis ntuj hnub chiv 3 yog hnub ua hmoov nco txog cov neeg tsiv teb tsaws chaws thiab thoj nam thoob ntiaj teb. Hauv tas cov teb chaws thoob ntiaj teb ntseeg Kav Tos Liv yuav tsum muaj ib tug tswv qhia saib cov neeg ntseeg pej kum.

Vim li ntawd, hauv Fab Kis teb, cov tswv qhia tau tsa lub « Service National de la Pastorale des Migrants, SNPM » nrog ib tug tswv qhia khiav hauj lwm saib xyuas cov neeg ntseeg pej kum. Muaj ntau pab ntau pawg neeg ntseeg pej kum, nyias ua nyias ib lub « Aumônerie, tsev cuab yig » koom nrog lub Service Pastorale des Migrants, SNPM. Sawv daws pom tias cov «Aumônerie» neeg ntseeg pej kum muaj cov tiam lis coob leej ib txhia paub kev ntseeg, los kuj tshuav ib txhia yuav tau kawm kom paub ntxiv.

Vim li ntawd, lub lis piam tas los no, lub SNPM tau npaj kev coj qhia rau cov
« Aumônerie, tsev cuab yig » neeg tseeg pej kum hauv Fab Kis teb tuaj kawm 2 hnub ua ke ntawm lub nroog Orsay, 40 km nram qab Paris. Ib lub Aumônerie twg xa nyias cov neeg tuaj mus kawm. Peb cov Hmoob Kav Tos Liv tuaj 4 leeg. Cov ntsiab lus loj muaj 4 yam zoo li no :
  1. La naissance de l’Eglise, Qhia txog lub Koom Txoos ntseeg Yes Xus lub keeb chiv sawv los mus.
  2. Les témoignages sur des activités de certaine Aumônerie, Mloog cov tiam lis ntawm qee lub Aumônerie tes qav tes num.
  3. Présentation de l’Eglise de France, Nthuav lub Koom Txoos Kav Tos Liv Fab Kis teb rau peb cov neeg ntseeg pej kum nrog paub.

  4. Synthèse de la formation et ce qu’elle apporte et ce qu’on envisage en responsabilité commune pour le service de l’Evangile, Txoj kev kawm pab tau peb tus dab tsi thiab yam peb yuav tau raus tes ua ke tshaj lub Moo Zoo

Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: