COV ZAJ NYEEM HNUB 04/03/2012
( Hnub chiv 2 Caij 40 - Xyoo B )

  • Zaj nyeem 1 : Hauv Paus 22,1-2.9a.10-13.15-18
1 Thaum tej xwm no dhau tas, Tswv Ntuj sim Has Nplas Has siab, hais rau nws : “Has Nplas Has !” Nws teb tias : “Kuv nyob ntawm no !”
2 Nws hais tias : “Coj koj tus tub, His Xas Has tus kheej tus koj hlub, koj mus lawm thaj chaw Mos Lis Yas nce saum cov roob ib lub kuv yuav qhia rau koj txi rau ntawd.”
9 Nkawd tuaj txog thaj av Tswv Ntuj tau qhia rau nws ; Has Nplas Has tsa tau ib lub thaj rau ntawd, muab cov taws teeb rau ;
10 Nws xyab nws txhais te mus nthos rab nyuam riam los hlais nws tus tub caj pas.
11 Huab Tais tus tshiab saum ntuj hu nws tias : “Has Nplas Has, Has Nplas Has !” Nws teb tias : “Kuv nyob ntawm no !”
12 Nws hais tias : “Txhob xyab koj tes rau saum tus me tub ! Tsis txhob ua dab tsi rau nws ! Vim ziag no kuv paub meej tias koj hwm Tswv Ntuj tiag, koj tsis zais koj tus tub ib leeg kheej deb ntawm kuv.
13 Has Nplas Has tsa muag zoj ntsia pom ib tug laug yaj txwm kub daig hauv tauv khaub sab nraud, Has Nplas Has mus ntes tus laug yaj los tso saud txi taj nws tus tub chaw.
15 Huab Tais tus tshiab hu saum ntuj tuaj rau Has Nplas Has zaum ob,
16 Hais tias : “Kuv tus kheej, Huab Tais, tsa ncauj hais : vim koj tau ua npaum no, koj tsis muab koj leej tub kheej zais,
17 Koob hmoov, kuv yuav foom koob hmoov rau koj thiab huam vam kuv yuav ua koj tsoom xeeb ntxwv huam vam cuag hnub qub saum ntuj thiab cuag suab zeb tom ntug hiav txwv. Koj tsoom xeeb ntxwv yuav kav lawv cov yeeb ncuab lub qhov rooj.
18 Tas txhua haiv neeg saum daim av yuav tau koob hmoov ntawm koj tsoom xeeb ntxwv vim koj mloog kuv lub suab.”
  • Zaj nyeem 2 : Los Mas 8,31-34
31 Peb hais tau dab tsi rau tej yam no : Yog Tswv Ntuj tuaj peb tog, leej twg yuav tiv peb ?
32 Nws li, nws twb tsis qee nws Leej Tub kheej muab laub tuaj rau peb sawv daws, dab tsi tag nrho nws yuav pub tsis tau rau peb nrog nws Leej Tub ?
33 Leej twg, tus muab txim rau cov Tswv Ntuj xaiv,Tswv Ntuj tus ua ncaj ?
34 Leej twg yuav txiav tau txim ? Leej Pleev tus tuag nthi, tus sawv lis tsees, tus nyob ntawm Tswv Ntuj sab xis thiab tus thov ntuj rau peb
  • Mas Kos Ntawv Moo Zoo 9,2-10
2 Rau hnub tom qab, Yes Xus txawm coj Pob Zeb, Yas Kos thiab Zam lawv nkaus mus ib cag nce saum ib lub roob siab. Nws txawm txia ntshis ntawm lawv xub ntiag,
3 Nws tej tsoos tsho txawm ci hob dawb paug tam li paj xo, saum av no tsis muaj tus tsi yuav dawb npaud.
4 Ua ciav Es Lias thiab Mos Xes tshwm plaws rau lawv, nkawd nrog Yes Xus tham tuj taws.
5 Pob Zeb cia li tsa ncauj hais rau Yes Xus : “Las Npis, cas yuav zoo tas npaum li rau peb nyob ntawm no, tsa zoj peb lub tsev tsam phooj ib lub rau koj, ib lub rau Mos Xes thiab ib lub rau Es Lias.
6 Xyov nws tsis paub yuav hais dab tsi vim lawv yeej ntshai kawg.
7 Ib twv huab tuaj qhwv nkaus lawv, ib lub suab tuaj hauv twv huab tuaj : “Tus no kuv Leej Tub zoo hlub, nej mloog ntsoov nws.”
8 Ib sij huam, lawv xam ncig lees pawv neeg tas, tshuav Yes Xus tib leeg nrog lawv nkaus.
9 Lawv nqes saum roob los, nws hais ntsees rau lawv kom txhob tham yam lawv pom ntawd rau leej twg mus txog thaum neeg leej tub tuag thiab sawv ciaj sia.
10 Lawv nco ntsoov lo lus ntawd thiab lawv sib hais qees saib tus yuav sawv ciaj sia hauv tsoom tuag yog dab tsi.

0 commentaires: