COV ZAJ NYEEM HNUB 18/03/2012
( Hnub chiv 4 Caij 40 - Xyoo B )

  • Zaj nyeem 1 : 2 Xwm 36,14-16.19-23
14 Tag cov thawj leej choj thiab haiv neeg rau siab ntso ua txhaum tam li tej teb chaws kev luab tsuab, lawv ua qias Tswv Ntuj lub tsev nws ua tau ntshiab huv nyob Yes Lus Xas Les.
15 Lawv cov yawg koob tus Huab Tais Tswv Ntuj cuab ntxov xa nws cov tub xo tuaj qhuab lawv vim nws khuv leej nws haiv neeg thiab nws lub chaw nyob.
16 Tiam sis lawv puam chawj Tswv Ntuj cov tub xo thuam nws cov lus thiab hnyos nws cov saub txog txij Huab Tais chim heev rau nws haiv neeg tsis muaj tug zoo.
19 Lawv hlawv Tswv Ntuj tsev thiab rhuav Yes Lus Xes Les ntsa yeej, rho taws hlawv tej vaj loog tsoo tej cuab yeej muaj nqes kom puas tsuaj.
20 Cov dim tsis raug ntaj, vaj ntxwv muab cab tag rau Npas Npis Los mus ua nws thiab nws tej tub ki cov tub qhe txog kiag cov Fas Las sawv los kav.
21 Huab Tais lo lus tshwm sim raws li Yes Les Mias tau tsa ncauj hais txog thaum lub teb chaws kho tag nws xya caum xyoo xas npas, caij nyoog nws ua puas kev caiv xas npas.
22 Xyoo ib cov Fas Las tus vaj ntxwv Kos Les sawv kav kom xwv Huab Tais lo lus tshwm sim raws li Yes Les Mias tsa ncauj hais : Huab Tais tshoj Kos Les Fas Las tus vaj ntxwv ntsuj plig, nws tsa ncauj tshaj thoob plaws nws lub teb chaws thiab sau tseg :
23 Kos Les cov Fas Las tus vaj ntxwv hais li no : Huab Tais Tswv Ntuj saum ntuj muab cov teb chaws saum daim av rau kuv, nws tau txib kom kuv txhim ib lub tsev rau nws nyob Yes Lus Xas Les ntawm Yus Das, nej leej twg yog nws haiv neeg, cia li mus Huab Tais nws tus Tswv Ntuj nrog nws.
  • Zaj nyeem 2 : Es Fes Xos 2,4-10
4 Txawm li ntawd, Tswv Ntuj kev khuv leej loj tas nrho, vim nws kev hlub peb hlub kawg kiag,
5 Vim kev txhoj ua peb tuag, nws ua tau kom ciaj nrog Leej Pleev nej txais kev cawm dawb do,
6 Tsa sawv ciaj sia nrog muab chaw zaum nrog Leej Pleev saum qaum ntuj
7 Qhia fab lwm tiam lub txiaj ntsim ntws lug vim nws kev hlub peb hauv Leej Pleev Yes Xus.
8 Li ntawd, nej tau kev cawm dawb do vim ntseeg, yog Tswv Ntuj paj tshab, tsis tim nej,
9 Tsis tim ib qho dej num, txhob muaj leej twg muaj plhus.
10 Peb yog nws dej num, tsim peb hauv Leej Pleev Yes Xus zoo dej num Tswv Ntuj twb xub npaj tseg cia peb taug tus lwj lwm zoo num.
  • Zam Ntawv Moo Zoo 3,14-21
14 Zoo tam Mos Xes tsa tus nab hauv hav suab puam, neeg leej tub kuj yuav tsum raug tsa li ntawd,
15 Kom xwv tus ntseeg nws muaj txoj sia ib txhiab ib txhis.
16 Tswv Ntuj hlub lub ntiaj teb npaum li ntawd, nws thiaj pub nws Leej Tub tus kheej kom xwv tus ntseeg nws tsis txhob ploj, tiam sis muaj txoj sia nyob ib txhis.
17 Vim Tswv Ntuj tsis xa Leej Tub tuaj hauv ntiaj teb kom muab txim rau ntiaj teb, tiam sis ntiaj teb txais txoj kev cawm vim nws.
18 Leej twg ntseeg nws tsis raug txiav txim ; tus tsis ntseeg twb raug txim lawm, vim nws tsis ntseeg Tswv Ntuj Leej Tub tus kheej npe.
19 Kev txiav txim yog li no : qhov pom kev tuaj hauv ntiaj teb, tiam sis tib neeg tshua kev tsaus ntuj tshaj qhov pom kev ; vim lawv cov dej num phem.
20 Tus ua kam yam phem ntxub qhov pom kev, tsis xav tuaj cuag qhov pom kev kom txhob tau hais nws tes dej num tawm;
21 Tus ua tej yam tseeb nws tuaj cuag qhov pom kev qhia nws tes dej num tawm vim yog dej num hauv Tswv Ntuj.”

0 commentaires: