Rau hnub tim 04 lub 03 hli 2012

Ib tsoom ntseeg thiab phooj ywg cia siab ntsoov rau Huab Tais Tswv Ntuj,

Peb ib txhia twb ntseeg Tswv Ntuj tau ntev xyoo, ib txhia los ntseeg tau xyoo puav lawm, hos cov los tshiab tej zaum tseem niaj hnub kawm kev ntseeg kom paub Tswv Ntuj raws li Huab Tais Yes Xus cov thwj tim qhuab qhia tseg hauv peb lub Koom Txoos Kav Tos Liv. Hnub no, yog hnub Chiv 2 lub caij plaub caug, peb yuav hais txog tus neeg ntseeg kev cia siab rau Huab Tais Tswv Ntuj raws Koom Txoos Kav Tos Liv kev coj ib tsoom ntseeg.

Hauv tib neeg lub neej, yuav tsum muaj piv txwv rau sawv daws yoog, tib neeg thiaj li txawj ua neej. Tus neeg txawj hais lus, tus neeg nquag, tus neeg thoob tsib ua ib tug qauv zoo qhia teb chaws yoog. Hauv kev ntseeg Tswv Ntuj, tus neeg mloog Tswv Ntuj lus thiab cia siab rau Tswv Ntuj kuj ua piv txwv zoo rau tas tsoom ntseeg sawv daws yoog. Cov zaj nyeem hnub no tseem ceeb kawg rau peb kom txawj cia siab ntseeg Tswv Ntuj ruaj thiab khov li Has Nplas Has thiab cov thwj tim. Peb nyias xav txog nyias tus kheej saib, peb kev cia siab rau Huab Tais Tswv Ntuj puas phim tus neeg teev Tswv Ntuj los tsis phim. Vim li ntawd, peb yuav cuab ntsej mloog kom zoo zaj nyeem hais txog peb yawg koob Has Nplas Has no, nws tsis yog ib zag dab neeg hais laug caij laug nyoog, hos yog Tswv Ntuj zaj lus. Xav kom Tswv Ntuj zaj lus sim Has Nplas Has siab no ua txiaj ntsim pab peb lub siab ntseeg ncuj ncee kom ruaj, hloov peb lub siab dub siab kheej thiab nrauj peb lub siab lim hiam pov tseg, tig los ua ib tug Has Nplas Has tshiab mloog Tswv Ntuj lus. Txij li Tswv Ntuj tshoj Has Nplas Has nrauj dab qhuas los ntseeg Tswv Ntuj, Has Nplas Has pom xyeem Tswv Ntuj lub hwj huam pab nws. Yam li nws lub neej txom nyem yug tsis muaj tub ki xws teb xws chaw, Huab Tais Tswv Ntuj pub nws yug tau tub ki txhaws tau nws kev lwj siab. Tiam sis, Has Nplas Has kev cia siab rau Tswv Ntuj tob tshaj nws lub neej raug txom nyem, pluag tub ki, nrog luag ntshaw tub ki. Peb kev cia siab rau Tswv Ntuj ne, puas yog vim peb vam Tswv Ntuj daws peb kev lwj siab thiab pab tshem peb kev txom nyem xwb ? Tswv Ntuj tos Has Nplas Has kev cia siab rau Tswv Ntuj, yog tos saib Has Nplas Has lub siab yuav npuab Tswv Ntuj txij li cas, txog txij twg. Thaum Has Nplas Has txom nyem, Has Nplas Has vam Tswv Ntuj pab, ua tus mloog Tswv Ntuj lus. Ziag no Tswv Ntuj pab Has Nplas Has daws tau nws kev txom nyem, pub tub ki txhaws nws lub siab ntshaw, nws puas mloog Tswv Ntuj lawm. Vim li ntawd, Tswv Ntuj kom Has Nplas Has thim nws tus tub rov qab, muab ua txim txi rau Tswv Ntuj saum ncov roob Mos Lis Yas. Has Nplas Has ua siab txhib ib tsuag taws muab nog rau nws tus tub kwv nce roob. Ob txiv tub tuaj txog ntawm thaj chaw Tswv Ntuj teem nkawd. Thaum ntawd, Has Nplas Has mam paub lub txiaj ntsim thiab koob hmoov sis laub sis lug Tswv Ntuj pub rau nws : “18 Tas txhua haiv neeg saum daim av yuav tau koob hmoov ntawm koj tsoom xeeb ntxwv vim koj mloog kuv lub suab.” Tswv Ntuj zoo siab npaum li cas rau Has Nplas Has kev cia siab npuab Tswv Ntuj ciaj zoo siab nrog Tswv Ntuj ciaj, tuag zoo siab tuag rau Tswv Ntuj. Tus cia tau siab rau Tswv Ntuj, Tswv Ntuj yuav tus ntawd sawv Tswv Ntuj chaw. Tswv Ntuj zoo siab yuav Has Nplas Has ua piv txwv rau Tswv Ntuj Leej Tub ib leeg kheej txi rau peb. Tswv Ntuj Leej Tub Yes Xus tus kheej kwv ntoo cuam nce lub roob khauj khaum taub hau (Golgotha) pub nws txoj sia txhaws tib neeg kev txhaum.

Leej twg cia siab rau Tswv Ntuj txawm yog Has Nplas Has, Yes Xus peb tug thwj tim los peb leej twg, nws yuav pom Tswv Ntuj hwj huam. Hauv Mas Kos zaj Ntawv Moo Zoo hnub no, Yes Xus pub ib lub cim rau Pob Zeb, Yas Kos thiab Zam lawv peb leeg pom xwb. Tim li cas Tswv Ntuj ua tej lub cim rau qee leej pom xwb, tshuav coob leej tsis pom ? Yog peb tig ntsia Has Nplas Has, Tswv Ntuj ua tej lub cim rau Has Nplas Has pom. Peb ne, peb puas yuav muaj hmoo pom tej lub cim li Tswv Ntuj ua rau Has Nplas Has ? Peb sim xav, txoj kev teev ntuj xwb peb twb nkees, ceeb laj teev ntuj, mus koom teev ntuj tsis cuag ncua. Lub txiaj ntsim teev ntuj loj npaum li ntawd, peb twb saib tsis muaj nuj nqes, luaj thuam lub txiaj ntsim teev ntuj cuag nkaus tsis zoo dab tsi. Peb lam ua neeg teev Tswv Ntuj, peb lub qub siab dub thiab nkhaus twb tsis hloov kiag li. Peb lam ntseeg Tswv Ntuj sab nraud, yuav ntsej muag, kom hnub twg qaij qaug los txog thiaj muaj tus tu qab tu kev ua peb chaw cob cuab. Peb ua neeg ntseeg Tswv Ntuj, peb puas mob siab tiam Tswv Ntuj li peb muaj peev xwm ua tau tiag. Peb tus kheej, hnub peb ntsib kev txhawj xeeb, peb cia siab tshaj rau dab tus peb ntshai los peb cia siab rau Huab Tais Tswv Ntuj tus hlub peb ? Tswv Ntuj twb paub, pom peb nruab siab. Yog Tswv Ntuj tseem kom peb muab peb ib tug tub los ib tug ntxhais txi Tswv Ntuj thiab, xyov lauj, peb puas tshuav txog ob leeg kam mloog Tswv Ntuj lawd : “Tus no kuv Leej Tub zoo hlub, nej mloog ntsoov nws.” Pob Zeb, Yas Kos thiab Zam lawv mloog Yes Xus lus, tiam sis lawv yeej tsis paub mloog Yes Xus lus yuav zoo dab tsi rau lawv. Tej lub sij hawm zoo li no, lawv mam paub kev raws Yes Xus qab qhib tej txoj kev sim neej ntiaj teb tsis tau pom dua : kev mloog Yes Xus ua tau lawv pom xyeem lawv cov yawg koob txheej thaud ciaj sia ua rau lawv zoo siab los zoo siab, ntshai los ntshai. Tiam sis lawv tseem xav tsis tau thoob, tsis tau paub lub ntsiab lus yog tim li cas lawv thiaj muaj hmoo pom lawv cov yawg koob. Twb yog puag tom qab no, lub caij Yes Xus tuag Pob Zeb thiab Zam nkawd pom Yes Xus lub ntxa qhuav qhawv tsis paub xyov Yes Xus dua twg lawm, nkawd mam to taub thiab ntseeg tias Yes Xus sawv ciaj sia tsis nyob hauv ntxa lawm.

Ib tsoom phooj ywg thiab tsoom ntseeg sawv daws, peb yuav hwm Huab Tais Yes Xus loj tshaj tas txhia tsav puas yam, muab tag peb lub siab los khi tuag nthi rau Huab Tais Yes Xus, tuag los zoo siab nrog Huab Tais Yes Xus tuag vim peb yuav qaij qaug ib hnub twg. Huab Tais Yes Xus xwb yog tus yuav tsa peb sawv tsees ciaj sia nrog nws ciaj nyob txhiab niaj puas xyoo ib yam li Es Lias thiab Mos Xes nrog Yes Xus tham tuj taws.


29.02.2012                                Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: