Rau hnub tim 18 lub 03 hli 2012

Ib tsoom ntseeg thiab phooj ywg sawv daws,


Zoo siab peb rov tuaj sib fim mloog Huab Tais Tswv Ntuj lus ua ke. Peb ua Tswv Ntuj tsaug kawg nkaus vim Tswv Ntuj cawm tag lub qab ntuj neeg txhua leej, tus muaj lub sim xeeb vam khom Tswv Ntuj, yeej tau txais Tswv Ntuj lub txiaj ntsim pab nws.

Peb yuav tsum paub, Huab Tais Tswv Ntuj tsis cawm cov neeg teev Tswv Ntuj nkaus xwb. Tswv Ntuj cawm tag txhua tsav puas yam Tswv Ntuj tsim tau los : cawm lub sim ceeb qhov muag pom thiab lub sim ceeb qhov muag pom tsis tau, cawm neej thiab ntsuj, tsiaj txhu, xyoob ntoo, daim av, hnub thiab hli tej hnub qub…tus neeg teev dab qhuas los teev lwm txoj kev teev hawm, tus ncaj ncees siab zoo, tsis ua neeg lim hiam siab nkhaus, Huab Tais Tswv Ntuj yeej hlub tag nrho. Tswv Ntuj tsis muaj khib rau tus teev dab qhuas los teev lwm txoj kev teev hawm. Peb tib neeg, koj khib rau kuv vim kuv hlub lwm tus dua hlub koj ; los kuv khib rau koj vim kuv pheej pom koj hlub lwm tus tshaj hlub kuv. Tswv Ntuj tsis khib rau Hmoob vim Hmoob teev dab qhuas tsis los teev Tswv Ntuj. Vim Tswv Ntuj siab loj siab dav tsis zoo li peb tib neeg siab nqaim, muaj khib. Tswv Ntuj lub tswv yim loj thiab  tob heev ntsia saum tawv tshab nruab plawv, pom saum yaj ti nruab yeeb. Hmoob kev teev dab qhuas kuj muaj yam thoob tsib thiab zoo nyiam ntxim Tswv Ntuj siab. Thaum Hmoob poj yawm fiv lub ntuj, Tswv Ntuj kuj mloog thiab pub txiaj ntsim cawm poj yawm Hmoob thiab. Vim li ntawd, peb los ntseeg Tswv Ntuj, teev Tswv Ntuj, peb yuav mloog Tswv Ntuj lus, ua siab loj siab dav cuag Tswv Ntuj, txhob ua neeg siab nqaim siab ti li tej txhia neeg teev Tswv Ntuj hais tej lus no sawv daws hnov : “Los ntseeg Tswv Ntuj lawm, kom muab hmoob tej kab ke txiav pov tseg ; tsis txhob hlawv xyab, tsis txhob hlawv ntawv, yog ua dab ; tsis txhob pe niam pe txiv, pe neeg ces ua txhaum Tswv Ntuj lawm, cuag Tswv Ntuj muaj khib npaum li neeg ; kom qog luag kab ke teev hawm npuab luag qab tshob, no ces yog tseem kab ke teev ntuj, hos siv kab ke hmoob no ces yog ua dab.” Thaum Hmoob fiv yeem ntuj, Hmoob siv kab ke hmoob, twb tsis txhaum Tswv Ntuj thiab sad. Ua ntej, tus yuav tsa ncauj thuam kev cai hmoob, nws puas xav tswv yim kom txaus, nws puas xam pom tej txiaj ntsim Tswv Ntuj tau pab poj yawm Hmoob pes tsawg tiam los lawm ? Tim li cas, teev ntuj raws kab ke hmoob ho txhaum Tswv Ntuj, yog qog mab sua kab ke ho tsis txhaum Tswv Ntuj ? Xyov tej zaj tswv yim ntawd yog tswv yim dab tsi tiag !
Hnub no peb hnov tsab ntawv hais txog tej xwm tshwm tuaj rau His Xais Lais cov yawg koob thaum ub pom. Haiv neeg Fas Las (Perse) kuj yog cov neeg teev dab qhuas thaud. Tswv Ntuj kuj tshoj thiab pov hwm cov neeg Fas Las teev dab qhuas tib yam nkaus li His Xais Lais, haiv neeg teev Tswv Ntuj : “23 Kos Les cov Fas Las tus vaj ntxwv hais li no : Huab Tais Tswv Ntuj saum ntuj muab cov teb chaws saum daim av rau kuv, nws tau txib kom kuv txhim ib lub tsev rau nws nyob Yes Lus Xas Les ntawm Yus Das, nej leej twg yog nws haiv neeg, cia li mus Huab Tais nws tus Tswv Ntuj nrog nws.” Sawv daws twb paub ntsoov, tas txhua txoj kev thoob tsib, kev zoo tus cag thiab lub hauv paus yog Tswv Ntuj. Hmoob kev cai dab qhuas muaj fab qhuab qhia tub ki, xeeb leej xeeb ntxwv kom tsim txiaj, ua neeg zoo, hwm niam hwm txiv, hwm poj koob yawm txwv : nyuj tuag los tshuav nyuj kub, poj yawm dua nra los tshuav poj yawm tub ki tseem tos poj yawm tus txiaj tus ntsig. Hmoob kab ke teev dab qhuas yog teev poj yawm txwv txoob ntsuj duab ntsuj plig pov hwm tub ki, xeeb leej xeeb ntxwv nyob tom qab, kom txhiab niaj tsis muaj mob, puas xyoo tsis muaj nkeeg, ua neej nyab xeeb. Hmoob tej kab ke tsis yog siv rau dab xwb, kuj siv rau fab kev ua neej nyob sib hlub : leej tij leej viv tam niam tam txiv, niam txiv tam lub ntuj. Yog dab tsi ? Yog kev qhuab qhia hwm niam hwm txiv, hwm kwv hwm tij, hwm neej hwm tsav. Txawm Hmoob tsis teev Tswv Ntuj los Hmoob hwm Tswv Ntuj l0 lo lus qhia thaum ntej thaum ntxov los lawm : Hwm lub ntuj thiab hwm niam hwm txiv. Thaum Hmoob pauj yeem, Hmoob ua lub ntuj tsaug, vim Hmoob txais lub ntuj kev cawm. Yog kev hwm ntuj raws kab ke hmoob : “16 Tswv Ntuj hlub lub ntiaj teb npaum li ntawd, nws thiaj pub nws Leej Tub tus kheej kom xwv tus ntseeg nws tsis txhob ploj, tiam sis muaj txoj sia nyob ib txhis.17 Vim Tswv Ntuj tsis xa Leej Tub tuaj hauv ntiaj teb kom muab txim rau ntiaj teb, tiam sis ntiaj teb txais txoj kev cawm vim nws.” Thaum T.P Nyiaj Pov tuaj qhia Yes Xus lub Moo Zoo rau Hmoob, T.P twb pom Tswv Ntuj lus coj Hmoob ua neej puag ntxov los lawm, tshuav Hmoob tsis tau paub lub ntuj npe. T.P zoo siab muab tag T.P lub neej los tshaj Yes Xus lub Moo Zoo qhia Hmoob thiab siv zog ntsos khaws tej txuj hmoob tseg txhob cia ploj. Hnub T.P qaij qaug T.P thov kom Hmoob nta T.P lub paj xau raws li Hmoob kab ke, tsis yog kom ua dab rau T.P. Tiam sis, vim T.P nyiam Hmoob kab ke, nco poj yawm tej koob hmoov txhawb tub ki ua neej, txhob ua neeg mom txheej, txawj nco niam txiv kev iab kev daw, muab caj npab ua hauv ncoo, ncej puab ua tog zaum. Tsis yog T.P Nyiaj Pov xwb thiaj nyiam Hmoob kab ke. Leej Ntuj Plig yog tus tshoj tej kab ke rau Hmoob siv, qhia Hmoob ua lub neej ntsuag tsis nrog luag muaj teb muaj chaw. Vim li ntawd, Hmoob kev teev dab qhuas tsis ua khib Tswv Ntuj qhov twg.

Ib tsoom phooj ywg sawv daws, peb los ntseeg Tswv Ntuj, teev Tswv Ntuj, peb tsis nrauj tsis txiav peb tej kab ke hwm niam hwm txiv hwm poj yawm txwv txoob pov tseg. Vim peb lub Koom Txoos Kav Tos Liv yeej ib txwm hwm tag tej poj yawm txwv txoob ntshiab, qhia peb yoog lawv tus roj tus hneev ua neeg siab dawb siab ntshuab cuag li Tswv Ntuj thiab hlub txhua tus tib neeg ib ncig ntawm peb nyob. Tiam sis, peb yuav tsis xa tej ntsuj duab ntsuj plig mus cuag poj cuag yawm li thaum Hmoob tsis tau paub lub ntuj npe. Ziag no, peb paub lub ntuj npe, peb thov Tswv Ntuj txais peb tej ntsuj duab ntsuj plig nrog Tswv Ntuj nyob thiab hnub kawg pub kom peb lub cev thiab ntsuj plig sawv ciaj sia nrog Huab Tais Yes Xus nyob niaj ib txhiab ib txhis. 

   16.3.2012             Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: