Rau hnub tim 25 lub 03 hli 2012

Ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa phooj ywg txhua leej,

Zoo caij zoo nyoog peb tau tuaj sib fim dua tshiab hauv lub txoos Txi Ntuj ua Tswv Ntuj tsaug thiab txais nws cov lus koob lus hmoov coj peb ua neej hauv ntiaj teb no. Vim li ntawd, peb yuav nco ntsoov peb tus Huab Tais Yes Xus zaj lus qhia rau hauv nruab siab.

Huab Tais Yes Xus zaj lus hnub no, yog ib zag lus kaj peb txhua leej txhua tus lub neej. Peb twb hnov tej laus Hmoob kev qhuab qhia niaj txhis piv txoj lus tias : ua neej nyob, leej twg los xav muaj xwb tsis xav pluag, xav ciaj xwb tsis xav tuag. Peb yug los ua neeg, Tswv Ntuj muab peb ib leeg ib lub cev thiab ib tug ntsuj plig rau peb. Tswv Ntuj tsim tau leej tib neeg zoo tshaj tas txhua tsav txhua yam, ua rau Tswv Ntuj zoo siab heev thiab hlub peb tshaj dua tej : “34 Yes Xus teb rau lawv : “Puas yog sau tseg hauv nej txoj cai : kuv hais tias nej yog tswv ntuj Z 10,34Kev ua neeg teev Tswv Ntuj, yog kev coj leej tib neeg ciaj ua Tswv Ntuj neeg. Ib hnub twg los txog, peb lub cev thiab ntsuj plig yuav ciaj Tswv Ntuj sia ib txhiab ib txhis.  Zim txwv no, peb tseem nrog plua av plua tshauv sib tw ncho hauv ntiaj teb. Peb yuav tau txuag peb lub cev cuag li txuag peb tus ntsuj plig. Yog peb lub cev muaj mob dias hau, peb yuav nrhiav dej nrhiav tshuaj kho peb lub cev kom tus mob tus ntxhia xam thiab ploj mus. Thaum peb pab tsis tau peb lub cev ua peb txoj sia yaj thiab tu, peb lub neej saum daim av mam tag thaum ntawd. Vim li ntawd, peb tsis muaj tug xav pub peb lub cev thiab txoj sia yaj saum daim npoo av mus. Tus muaj hmoo siav ntev npaum li cas yeej tsis txaus nws siab. Tsuas kawg thaum neeg muaj kev chim siab loj dhau, tim kev txhaum plaub, los kev khib siab, los kev kho siab, los kev txom nyem ua rau tej txhia tag tswv yim, tag kev cia siab, neeg thiaj txo neeg txoj sia kom tu. Cov neeg rov txo lawv txoj sia, yeej tsis muaj ib tug twg zoo siab tuag, tsuas tuag nrog kev chim, kev kho siab, los kev mob siab xwb. Yeej tsis lam muaj leej twg xav tuag, zoo siab luag ntxhi hais tias yog hnub tuag. Yeej tsis muaj hnub zoo tuag rau tus tib neeg twg li.
Peb tus neeg ntseeg Tswv Ntuj, teev Tswv Ntuj, peb yuav mloog Huab Tais Yes Xus lus, peb thiaj pom qab ua neej nyob ntiaj teb no. Ua li, kev ua neej raws li Yes Xus qhia yog ua lub neej zoo li cas ? Vim peb tsis txawj ua lub neej raws li Yes Xus qhia, peb yuav xyiv fab mloog Yes Xus lus kom xwv peb thiaj txawj. Tsis txhob yoog tej txhia neeg ntseeg lam mloog Yes Xus lus thaum tshiab, li tej tus nkauj nyab tshiab nquag thawj peb tag kis xwb. Lub neej raws li Yes Xus qhia, tsis yog kev muaj noj muaj haus, muaj nyiaj muaj txiaj los kev ua nom ua tswv raws ntiaj teb tib neeg lub siab ntshaw. Yes Xus qhia kom peb xyiv fab faib peb mov rau tus tshaib plab noj, xyiv fab sib zam txhaum, kom ob niam txiv xyiv fab sib hlub niam ncoo txiv puab, txiv ncoo niam pu, niam mloog txiv qhuab, txiv mloog niam hu, kom tas tsoom ntseeg ua tib lub siab li Leej Txiv thiab Leej Tub ua tib lub siab. Lub neej raws li Yes Xus qhia, tsis yog hais ntawm ncauj yuav tau. Peb yuav muab peb lub siab nkhaus thiab lub tswv yim lim hiam zoj rau ntawm Yes Xus zaj lus qhia ua peb tus tswg thiab ua laj kab thaiv peb lub cev txhob pub ua txiv pwj nyug dhia nkuaj. Peb tsis txhob yoog lub ntiaj teb ua neej. Huab Tais Yes Xus yog peb lub pov haum, peb thooj nyiaj thooj kub, peb txoj sia : “23 Yes Xus hais rau nkawd tias : Txog sij hawm neeg Leej Tub nto koob meej lawm.24 Kuv hais tseeb tseeb rau nej, yog lub noob nplej poob hauv av tsis tuag, nws yuav nyob ib lub kheej ; yog nws tuag, nws yuav txi txiv ntau. 25 Leej twg nyiam nws txoj sia yuav ua nws ploj, tus ntxub nws txoj sia hauv ntiaj teb no yuav khaws tau txoj sia ib txhis cia.” Tsis hais tiam neej twg, peb lub cev thiab txoj sia yog yam loj tshaj, muaj nqes tshaj plaws. Hu ua neeg, yeej tsis muaj tus xav tuag, tsuas muaj tus xav ciaj nyob ntsia lub ntuj lub teb zoo nkauj, ciaj nrog yus niam yus txiv nyob tsis dhuav, hlub yus me tub me nyuam xeeb leej xeeb ntxwv tsis tau kawg. Tus neeg mob nkeeg da luj luam xwb los yog kho tau nws zoo, nws yeej zoo siab hlo ua lub neej luag ntxhi. Yeej xav kom txhob txawj tuag li. Tsuas kawg tus neeg caij nkoj, nkoj tog, caij dav hlau poob dav hlau tuag cawm tsis tau thiaj tseg : “Muaj ib hnub, tus niam poj Hmoob no hu xov tuaj tham nws kev kho siab, kev quaj ntsuag. Nws tsuas yug tib tug ntxhais kheej twb muaj 3 xyoos, lwm cov puav leej yog tub, 5 leeg. Hnub ntawd, kuj yog ib hnub tshav ntuj nrig. Tus me ntxhais txawm pheej nqhis nqhis yuav noj dej khov qab zib txias. Muaj tib tug ntxhais xwb ces nws kuj hlub hlub li. Leej niam txawm coj nws nrog ib tug nus nto hluas, lawv peb niam tub nqes pem zos mus yuav dej khov nram nroog noj tag rov los tsev. Txoj kev sawv daws taug hla ib ntus kwj ha. Xyov ua cas, ib nthwv dej cia li nphau nphwv kuav kwj ha tsuag lug los muab lawv nyab ntawg ntiag, ntsawj lawv ib tug rau ib qho. Leej niam thiab tus nus peem tau rau tim ntug, tshuav tus muam ploj pliag lias nrog dej lawm, xyov dua twg lawm. Leej niam siab mob tsheej rhem quaj suab tawg ntho los pab tsis tau tus me ntxhais. Twb yog ob hnub tom qab, lawv thiaj li mus nrhiav tau. Lawv lam muab tus me ntxhais zais rau ntawm ntug kwj ha. Leej niam siab mob tau 3 lub xyoos no yeej tsis nqawm, chim tag mus li tsis zoo siab hlo…Txiv Plig, tu kuv siab npaum luaj no, tsis xav ua neej nyob, mus dai tuag los yuav tsis zoo, koj yuav hais dab tsis rau kuv os ! Cas nrog koj tu siab ua luaj no, niam Xeeb ! Tiam sis, txawm koj quaj tag koj kua muag los koj me ntxhais yuav tsis sawv os mog ; yog koj ho tuag lawm, leej twg yuav los hlub koj 5 tug tub, ua neej quaj ntsuag nco koj thiab…” Txawm yog tus me ntxhais hmoob no, los leej twg kuj xij, yeej tsis muaj tus xav tuag, tsis zoo siab tuag li. Leej niam no quaj kua muag puv pes tsawg nphoov tes lawm, tshuav siav tsis tu xwb, nws yeej chim tav li no tsis xav ua neej nyob.
Yog peb tus neeg ntseeg tsis mloog Huab Tais Yes Xus cov lus qhia, peb yuav peb zaj tswv nqaim tswv yim yim tws, nyias yuav nyias siab xwb, peb sib hlub sib zam tsis tau, lub ncauj lam ua neeg ntseeg, peb pauv tsis ntxiv tej neeg teev pej kum dab qhuas. Peb tus tuag yuav tsis zoo siab tso nws cov txheeb ze tseg rov tom qab. Tiam sis, yog peb mloog Yes Xus lus, peb kev tuag nrog Yes Xus tuag muaj txiaj ntsim : “26 Yog leej twg tiam kuv, kom nws raws kuv, ntawm qhov chaw kuv nyob, kuv tus tub txib yuav nyob ntawd thiab ; yog leej twg tiam kuv, Leej Txiv yuav hwm nws. 27 Ziag no, xyov kuv ntsuj plig ua cas thiab kuv yuav hais zaj twg ? Txiv, cawm kuv ntawm sij hawm no, tiam sis, twb yog sij hawm no kuv thiaj tuaj ” Peb kev cia siab rau Huab Tais Yes Xus cawm peb tag txhua txoj xub ke : cawm tau peb ntawm kev quaj ntsuag, kev chim, kev kho siab, kev cib nyeej sib ntxub, cawm tau peb ntawm lub caij nyoog tsis tau xav tuag. Yes Xus tsis tau xav tuag, tiam sis Yes Xus kev mloog Leej Txiv cawm Yes Xus. Peb kev mloog Yes Xus pub peb nrog Yes Xus txais Leej Txiv kev cawm.

Ib tsoom niam tsoom txiv, tsoom phooj ywg, peb txoj kev nyuaj siab ua rau peb tsis pom qab ua neej nyob. Peb yuav muab peb kev nyuaj siab los txawb rau ntawm Huab Tais Yes Xus xub ntiag. Yes Xus yog peb tus Huab Tais hlub peb, Yes Xus yuav npo peb lub nra hla lub ntiaj teb no lawv nws qab.

23.03.2012    Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: