COV ZAJ NYEEM HNUB 22/04/2012
( Hnub Chiv 3 Hla  - Xyoo B )

  • Zaj nyeem 1 : Hauj Lwm 3, 13-15.17-19
13 Has Nplas Has, His Xas Has, thiab Yas Kos tus Tswv Ntuj thiab peb cov yawg koob tus Tswv Ntuj ua nws tus tub txib Yes Xus nto koob meej, tus nej tsis lees paub muab nws ntes ntho, Pis Las Tos twb tuaj yeem tso nws dim.
14 Hos nej tsis kam lees nws tus neeg ntshiab tus ncaj, nej tuaj yeem kom tso tus tua neeg dim rau nej,
15 Nej muab tus chiv txoj sia tua, Tswv Ntuj tsa nws sawv tsees hauv qhov tuag los, peb yog nws cov tim khawv.
17 Kwv tij, kuv paub tias nej thiab nej cov thawj tau ua li ntawd vim nej tsis paub dab tsi.
18 Tswv Ntuj twb xub tshaj tawm ntawm cov saub lub ncauj tias nws Leej Pleev yuav raug hiam, ces txawm muaj tshwm li ntawd.
19 Nej yuav tau hloov thiab ris siab, nej tej txhaum thiaj yuav ploj tag,

  • Zaj nyeem 2 : 1 Zam 2, 1-5a
1 Kuv cov me nyuam, kuv sau li no rau nej kom nej tsis txhob ua txhaum, yog leej twg ua txhaum, peb muaj Yes Xus Pleev tus ncaj ncees ua tus nres nroos ntawm Leej Txiv.
2 Nws yog tus nqe theej peb tej txhaum, tsis yog rau peb nkaus xwb, tiam sis rau tag lub ntiaj teb,
3 Thiab li no ua peb paub tias peb paub nws, yog peb coj nws cov lus qhia.
4 Tus hais tau tias : kuv paub nws, tiam sis tsis khaws nws cov lus qhia, yog ib tug dag, qhov tseeb tsis nyob hauv tus ntawd.
5 Leej twg khaws nws cov lus, Tswv Ntuj kev hlub tsheej xeeb tiag hauv tus ntawd ;
  • Lus Kas ntawv Moo Zoo 24, 35-48
35 Thiab nkawd piav yam tau tshwm tuaj nyob tom kev tim li cas nkawd thiaj zeem tau nws thaum nws ntais lub ncuav mov.
36 Lawv tseem sib tham zom zaws, nws tus kheej cia li nyob nruab nrab ua ke nrog lawv, nws hais lawv tias : “nej sawv daws nyob thaj yeeb.”
37 Ua rau lawv ceeb thiab ntshai tag, lawv xav zoj tias lawv pom dab.
38 Yes Xus hais lawv tias : “Vim li cas nej poob siab ? Vim li cas nej thiaj xav tej zaj li ntawd hauv nej nruab siab ?
39 Nej saib kuv ob txhais tes thiab ob txhais taw : yog kuv tiag ! Nej xuas kuv saib, nej ntsia mas : dab tsis muaj nqaij tsis muaj txha, nej pom tseeb kuv muaj.”
40 Hais li tag, nws muab nws ob txhais tes ob txhais taw rau lawv saib.
41 Zoo lawv siab heev, cuag tsis txaus lawv ntseeg, ua lawv yoob tas. Yes Xus hais lawv tias : “Nyob ntawm no, nej muaj dab tsi noj ?”
42 Lawv cev tau ib ya nqaij ntses txhiab rau nws.
43 Nws txais nkaus noj tam sis ntawm lawv xub ntiag.
44 Nws hais lawv tias : “Nej puas nco cov lus kuv tau hais rau nej, thaum kuv tseem nrog nej nyob : Yuav tsum tshwm sim raws li ntawv sau tseg txog kuv hauv Mos Ses Txoj Cai, cov yaj saub lus thiab cov nkauj paj nruag”
45 Nws ua lawv siab to ntshua txais nkaus lub tswv yim cov ntsiab Ntawv.
46 Nws hais lawv tias : “Muaj tseeb raws li Ntawv sau tseg, Leej Pleev kev raug hiam, nws kev sawv tsees hnub peb hauv tsoom tub tuag ciaj sia los,
47 Thiab kev ua nws npe mloog lus, zam tau txim txhaum, mus tshaj qhia kom ntiaj teb neeg paub thoob pib ntawm Yes Lus Xas Les ua ntej tuaj mus.
48 Nej yog cov ua tim khawv txog tej ntawd.”0 commentaires: