Rau hnub tim 22 lub 4 hlis 2012

 
Ib zeej tsoom ntseeg thiab phooj ywg,

Muaj lus zoo siab peb rov tuaj sib fim dua hauv lub caij nyoog Hmoov Hla Huab Tais Yes Xus sawv ciaj sia, yog ib lub txiaj ntsim txhawb peb ua neeg ntseeg thiab teev hawm Tswv Ntuj. Tim li cas Huab Tais Yes Xus kev sawv ciaj sia muaj txiaj ntsim rau peb txoj kev ntseeg Tswv Ntuj ?

Huab Tais Yes Xus kev sawv hauv tsoom tub tuag los ciaj sia nyob ib txhis qhib peb tsoom ntseeg teev Tswv Ntuj lub qhov muag los xam pom tib neeg ntiaj teb txhua txoj kev teev hawm, qhib peb neeg ntiaj teb lub siab txhawj xeeb, txom nyem, maub kev tsaus ntuj los mus rau txoj kev kaj lug nyob nyab xeeb thiab qhib peb lub tswv yim tsawg no kom loj tuaj, muaj ib lub tswv yim zoo thiab tshiab rau peb.
Peb sim rua qhov muag ntsia, tas txhua haiv neeg nyob thoob ntiaj teb puav leej muaj txhua yam kab ke teev hawm. Hauv peb Hmoob kev teev dab qhuas, peb teev dab niam dab txiv, dab caj dab ces. Tsis tas li ntawd, Hmoob kuj ntseeg tias muaj ntuj. Hmoob hais tias : ntuj tsim teb raug. Hmoob ntseeg tias lub ntuj tsim lub teb thiaj raug tau, txawm tau los nyob. Tiam sis, Hmoob tsuas paub teev dab niam dab txiv, teev dab caj dab ces raws poj yawm txwv txoob qhia. Hmoob tsis teev lub ntuj, vim poj yawm tsis qhia Hmoob teev lub ntuj.
Hauv txhua txoj kev cai teev hawm saum ntiaj teb no, tib neeg puav leej hwm ib tug huab tais ua tus loj, muaj hwj chim. Tib neeg muab tus ntawd saib hlob, hu nws ua saub thiab ua huab tais. Tib neeg mloog nws lus, teev nws, txi nws, hawm nws, tuaj khauv zig vam khom nws. Vim muaj ntau ntau tus huab tais thiaj muaj ntau txoj kab ke teev hawm saum daim npoo av. Nyias txoj kab ke qhia nyias teev hawm nyias tus huab tais. Vim li ntawd, peb pom muaj ntau ntau tus huab tais. Tiam sis, hauv txhua txoj kab ke tib neeg teev thiab hawm no, tsuas muaj tib txog thiaj yog txoj tseem kev cai teev hawm tseeb. Lwm txoj kev cai teev hawm, tsuas lam teev lwm tej huab tais tsis muaj hwj huam. Tsuas muaj tib txoj kev teev hawm thiaj yog txoj tseem thiab teev Huab Tais Tswv Ntuj tus muaj hwj huam. Vim Tswv Ntuj tib leeg xwb thiaj yog Huab Tais muaj hwj huam, txoj kab ke teev hawm Tswv Ntuj thiaj yog txoj tseem tiag.
Yog peb tig ntsia haiv neeg ib txwm teev hawm Tswv Ntuj, haiv His Xais Lais, peb kuj pom lawv ua ntau pab ntau pawg thiab : muaj cov Fas Lis Xais, cov Xas Dus Kais, cov Hes Los Dais…lawv kuj nyias ua nyias pab nyias pawg neeg teev Tswv Ntuj. Cov thwj tim, kuj yog neeg His Xais Lais, txij li lawv tig los mloog Yes Xus lus qhia, los ua Yes Xus thwj tim, lawv yog cov teev hawm Tswv Ntuj tiag. Peb mloog Pob Zeb qhuab qhia nws cov kwv tij neej tsa His Xais Lais, Pob Zeb hais li no rau lawv : “15 Nej muab tus chiv txoj sia tua, Tswv Ntuj tsa nws sawv tsees hauv qhov tuag los, peb yog nws cov tim khawv. 17 Kwv tij, kuv paub tias nej thiab nej cov thawj tau ua li ntawd vim nej tsis paub dab tsi.” Zim txwv no, peb twb pom muaj ntau pab ntau pawg neeg teev Yes Xus nyob thoob ntiaj teb. Hauv tas txhua pawg neeg teev hawm Yes Xus peb pom no, tsuas yog tsoom ntseeg Kav Tos Liv thiaj yog cov neeg teev hawm Yes Xus raws keeb kwm thiab hwm tus cag lub hauv paus kev ntseeg nto plaws ntsis. Lwm pab lwm pawg neeg teev Yes Xus tsis muaj qhia kev ntseeg raws kev raws cai chiv hauv paus kev teev hawm Yes Xus los mus nto ntsis. Tej txhia neeg lam sawv xib hwb qhuab qhia kev teev hawm Yes Xus raws li lawv zaj tswv yim lawv xav xwb, tsis txawj qhia raws lub hauv paus kev ntseeg. Lawv tej lus qhia kev ntseeg tsis raug thiab tsis dhos lub ntsiab kev teev hawm Tswv Ntuj (Le dogme). Lub Koom Txoos Kav Tos Liv thiaj li muab lawv ntiab tawm hauv Koom Txoos (Excommunication). Cov neeg raug ntiab tawm hauv Koom Txoos Kav Tos Liv yog cov neeg cav ncauj thiab cam thawj. Cov neeg no nyias mus rhawv nyias ib pab neeg teev Yes Xus, xaiv dua npe ua hom neeg teev Yes Xus tshiab. Niaj hnub no, muaj txog txhiab hom neeg teev Yes Xus. Tiam sis, lam teev Yes Xus tsis muaj paus tsis muaj ntsis, tsis muaj qab hau li. Lawv tsis muaj zwm rau vaj qhia thiab cov tswv qhia, cov tseem lub hauv paus tuav kev teev hawm Tswv Ntuj raws nraim Yes Xus cov thwj tim kev qhuab qhia. Hmoob twb hais tias : tsiaj tsis hwm tswv, tsiaj yuav tuag, tub ki tsis hwm niam hwm txiv tub ki yuav pluag. Hom neeg tsis mloog thiab tsis hwm vaj qhia no tsis yog pluag nyiaj txiag, tseem pluag yam loj tshaj nyiaj txiag, yam li pluag txiaj ntsim, vim kev cam thawj tsis tau koob hmoov. Hmoob twb niaj txhis piv txoj lus tias : Muaj qoob loo noj thawm niaj, luag thiaj qhuas tias neeg tsim txiaj ; muaj qoob loo noj thawm xyoo, luag thiaj qhuas tias yog neeg muaj hmoo. Koom Txoos Kav Tos Liv hwm vaj qhia ua leej txiv roos, muaj tswv qhia ua tswv saib, teev hawm Yes Xus raws caij raws nyoog. Tej caij nyoog teev hawm Yes Xus no pub txiaj ntsha, txhua yam kev coj qhia pub txiaj ntsim. Vim li ntawd, lub hnub nyoog Hmoov Hla no pub txiaj ntsim npaum li rau peb cov tuaj khaub zig Huab Tais Yes Xus : “4 Tus hais tau tias : kuv paub nws, tiam sis tsis khaws nws cov lus qhia, yog ib tug dag, qhov tseeb tsis nyob hauv tus ntawd. 5 Leej twg khaws nws cov lus, Tswv Ntuj kev hlub tsheej xeeb tiag hauv tus ntawdLub Koom Txoos Kav Tos Liv xav pab kom peb muab siab rau thiab raug hnyav rau txoj kev teev hawm Yes Xus raws caij raws nyoog, raws kev raws cai, tsis txhob lam teev Yes Xus nyuag dog dig. Peb tsis muaj cuab kav lam muab nyuag kua txiv hmab txiv ntoo los txi, saib tsis taus Huab Tais Yes Xus, ua tsis nyog Yes Xus lub cev thiab cov ntshav. Hauv lub Thaj Txi Ntuj, peb yuav saib Yes Xus lub cev thiab cov ntshav muaj txiaj ntsim, tso rau lub zoo sam xeeb. Tsis txhob lam ua Thaj Txi Ntuj dog dig li tej txhia neeg teev Yes Xus tsis muaj paus muaj ntsis, thiaj tau koob tau hmoov. Tsoom leej ntshiab yog Koom Txoos Kav Tos Liv cov me nyuam tau txais Huab Tais Yes Xus cov koob hmoov : “46 Yes Xus hais lawv tias : “Muaj tseeb raws li Ntawv sau tseg, Leej Pleev kev raug hiam, nws kev sawv tsees hnub peb hauv tsoom tub tuag ciaj sia los, 47 Thiab kev ua nws npe mloog lus, zam tau txim txhaum, mus tshaj qhia kom ntiaj teb neeg paub thoob pib ntawm Yes Lus Xas Les ua ntej tuaj mus. 48 Nej yog cov ua tim khawv txog tej ntawd.” Tsoom leej ntshiab yog Yes Xus kev tsa Koom Txoos Kav Tos Liv tub ki ciaj Tswv Ntuj tub ki muaj koob meej, tsa Koom Txoos kev teev hawm muaj nuj nqes thiab saib Koom Txoos kev qhuab qhia ua Yes Xus tus kheej kev qhuab qhia. Vaj qhia tej lus tshaj tawm rau ib tsoom ntseeg tam ntua Yes Xus lus tshaj tawm rau ib tsoom ntseeg. Vim li ntawd, tsoom leej ntshiab hauv Koom Txoos Kav Tos Liv yog cov cim Huab Tais Yes Xus ua tshwm tuaj tias Huab Tais Yes Xus tus kheej yog tus tsav thiab coj Koom Txoos Kav Tos Liv kev nyob ntiaj teb no. Peb kev sib zam txhaum raws li Koom Txoos Kav Tos Liv qhia, yog mloog Yes Xus lus qhia sib zam txhaum.

Ib tsoom phooj ywg, yog peb tsis mloog peb lub Koom Txoos tej lus qhia, yog peb tsa ncauj thuam txiv vaj qhia tej lus, tsis mloog cov tswv qhia thiab cov txiv plig tej lus qhub, tsis yog peb tsis hwm txiv vaj qhia, tsis hwm cov tswv qhia thiab cov txiv plig xwb, yog Huab Tais Yes Xus tus kheej peb thuam thiab tsis hwm. Peb twb tsis muab siab rau teev hawm Yes Xus, tsis kub siab ua Thaj Txi Ntuj, tsis kub siab daws txhaum, tsis paub kev cai teev hawm, lam teev Yes Xus dog dig phis phais lais, xav mus thaum twg li mus, tsis xav mus ces ib xyoos twb tsis tshwm ib taws hauv tsev teev ntuj. Yus tus kheej twb tsis paub txhawj kub siab tu yus txoj kev ntseeg kom txhob muaj mob, tsam lam ploj, lam yaj thiab tuag mus. Peb yuav tau thov lub txiaj ntsim Hmoov Hla ua tshuaj kho peb txoj kev ntseeg kom txhob muaj mob thiab daws peb tej txhaum, peb thiaj yuav nrog Huab Tais Yes Xus ciaj Tswv Ntuj sia nyob ib txhis.

18.4.2012                           Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: