Nyob zoo Txiv Plig T.F., ntawm no kuv uas yos VKX,

Yuav sau me ntsig txog peb tej teeb meem xa rau koj tus ua txiv.

2-3 nub no kuv muaj kev nyuaj siab ntau heev kuv thiaj tsi khoom xaa rau koj le thov txim os txiv plis T.F.

KEEB KWM MOOB VIETNAM RAUG TSIM TXOM TAU 20 LUB XYOO DHAU LOS :

Yav thaum ub peb sawvdawg puav leej coj txoj kev teev dab teev qhua los txog rau xyoo 1990 peb sawvdaws thiaj tau nov xf vam txoov lis qhia txoj moo zoo ua lus moob tawm hauv xov tooj cua nyob nroog manila philipine
txij xyoo 1990 ntawm peb cov moob nyob cob tsib teb thiaj le los ntseeg yexu thiab teev hawm huab tais yexu lawm
nom tswv nyab laj thiaj tsi txaug siab rau peb cov moob nyob cob tsib teb. thiab nom tswv nyab laj tau muab peb cov moob nteg coj mus kaw thiab muab ib txhia ntaug tuag
rau hauv tej tsev rau txim thiab muaj ntau tus raug ntau tuag rau tom tej kev thiab muaj ntau tus raug muab tua pov rau hauv dej tsi tag le ntawm nom tswv cob tsib tseem liam hais tias qhov ua peb ntseeg yexu no yos ntseeg raws mekas thiab fabki xwb no
nom tswv tau muab peb tej liaj teb rho tag hauv tib sis tsi pub peb ua noj ua haus le txij le xyoo 1990 los txog rau xyoo 2011 peb ib tsoom moob raug tuag lawm ntau los ntawm nyab laj koom sam txoj kev tsim txom quab yuam tau 20 lub xyoo dhau los
ua rau sawvdawg nyiaj tsi taug le lawm thaum lub 05/2011. tsoom moob thiaj li tau mus taij thov nom tswv cob tsib kom pub peb teev ntuj raws le txoj kev cai lij choj ua nom tswv tau hais
thiab pub liaj pub teb rov rau peb tau ua noj ua haus ntxiv kom peb zoo le ib tus pej xeem cob tsib thiab
ces lub sij hawm ntawm nom tswv tau siv fwj chim ntaus thiab tua peb cov moob cob tsib tuag lawm ntau heev thiab tseem nteg ib txhia coj mus kaw lawm thiab ib txhia cia li ploj rau lub sij hawm ntawm lawm
tam sim no tseem tshuav txog li ntawm 1000 tus moob khiav mus nkaum hav zoov hav tsuag noj mab noj qos thiab noj ntsuag xyoob ntsuag ntoo cawm txoj sia kom nyob nub dhau nub mo dhau mo lawm xwb
tam sim no peb muaj 270 tus moob cob tsib tuaj thov ua neeg thoj nam tawg rog rau bang kok thailand muaj 4 tsev twb tuaj tau 3 lub xyoo lawm los UNHCR tsi kam pab li ho peb muaj 46 tsevnyuav tuaj rau thaum lub 08/hli xyoo 2011 los txog rau xyoo 2012 tam sim no peb sawvdawg nyob bang kok thailand no ntsib txoj kev txom nyem tshaib nqhes thiab muaj mob muaj nkeeg tsi pom qab yuav mus kho rau qhov twg li txom nyem heev
tag nrho peb cov moob cob tsib muaj yog 50 tsev thiab 270 lub tau hau neeg muaj ib nub peb 4 tus kwv tij tau mus ntsib xf txiv plis txhiaj foom thiab tham txog peb tej teeb meem rau txiv plis noog.
tam sim no peb sawvdawg txom nyem heev lawm lauj thiaj sau tsab ntawv no tuaj thov txog txiv plis txhiaj foom thov koj tus ua txiv pab nrhiav kev los cawm peb lauj
thiab thov nej ib tsoom xf txiv plis thiab ib tsoom moob uas nyob rau sab  USA thov nej sawvdawg pab hlub peb thiab cawm kom peb dim hauv qhov chaw ua txom nyem no mus
thiab tam sim no nub 16/03/2012. UNHCR nyob bang kok tab tom muab peb moob cob tsib txiav tsi pub xam phaj mus USA lawm thov nej sawvdawg los pab nrog hais rau tseem hwv UN saib lawv puas yuav qheb qhov rooj txais peb lawm peb niaj nub tog ntsoov nej sawvdawg txoj kev pab cawm tsi hais zaub mov noj los yog nyiaj txiag los yog pab los hais txoj cai los yog

peb yuav nco ntsoov nej tej txiaj ntsim mus ib txhis li thiab muaj lug ua txiv plis T.F. thiab nej sawvdawg  tsaug ntau ntau
muaj dab tsi thov nej hu kuv tus xov tooj tau.
                                                              
Tus sawv cev thov sau npe

VKX

0 commentaires: