Rau hnub tim 01 lub 04 hli 2012

Ib tsoom niam txiv, kwv tij neej tsa phooj ywg nquag mloog Tswv Ntuj lus,

Hnub no, tas nrho zeej tsoom neeg teev Yes Xus hauv Koom Txoos Kav Tos Liv thoob ntiaj teb ua lub hmoov nqaum nplooj qhib lub lis piam ntshiab. Peb zoo siab caw tas sawv daws mloog Mas Kos zaj ntawv Moo Zoo piav txog Yes Xus lub neej kawg. Yog ib zaj lus ntev hauj sim, peb yuav piav tsis tag zaj lus no. Tiam sis, peb thov Leej Ntuj Plig Ntshiab coj sawv daws kev, qhib sawv daws lub siab los npuab Huab Tais Yes Xus. Peb tsuas nthuav tib lub ntsiab lus tseg ua piv txwv txhawb peb lub neej nyob ntiaj teb no. Vim ib hnub twg los txog, peb lub neej yuav xaus yuav kawg nyob ntiaj teb no. Txoj kev Huab Tais Yes Xus rhawv ua Vaj Ntxwv rau peb taug ua peb ntej lawm, peb yuav taug Yes Xus hneev, peb thiaj tsis mus ciaj dab phem tub ki, mus tshwm qaum ntuj txais Tswv Ntuj txiaj tsim ciaj noob vaj ntxwv lawv Yes Xus qab.

Thaum Huab Tais Yes Xus tseem ua neej nyob, nws coj nws cov thwj tim tuaj mus koom lub hmoov hla nyob saum lub tuam ceeb Yes Xus Xas Les. Lawv tuaj txog ze ze ntug nroog lawm, lawv tseem so hauv lub zos Npes Tas Nis, hauv ib yig neeg mob ruas Xis Moos tsev. Yog thawj zaug thiab yog zaum kawg, muaj ib tug poj niam hlub Yes Xus tag npaum li ntawd : “muaj ib tug poj niam chaws los, nqa tau ib hwj tshuaj tsw qab hom zoo tshaj tej thiab tus nqe hnyav kawg, muab lub hwj tsoo, nws muab hliv rau saum Yes Xus taub hau. 4 Ces qees leej yws zom zaws : “Nkim tej tshuaj tsw qab no ua tus tsi ? 5 Yog muab muag ces twb tau peb puas lub txiaj nyiag thiab pab tau tej pluag lawm.” Lawv tau yws tus poj niam. 6 Yes Xus thiaj hais lawv tias : “Cia nws ua nws ! Pheej yuav ua ntxhov nws siab ? Yog nws kev khuv leej nws ua rau kuv…8 Nws ua tag nrho li nws muaj peev xwm ua. Nws tsuag kuv lub cev tsw qab log kuv ua ntej.” Tsuas kawg Yes Xus tib leeg thiaj paub lub caij kawg los txog rau nws lawm. Yes Xus hla lub zos Npes Tas Nis no zaum kawg. Tshuav tsis ntev, Yes Xus yuav hla lub ntiaj teb thiab, tsis muaj lwm zaus rau tus poj niam no hlub Yes Xus, nws hwj tshuaj tsw qab (300 txiaj thaum ub yog ze 900 €) coj los tshuag Yes Xus no, yog lub cim khee tag nws kev hlub Yes Xus. Vim thaum Yes Xus sawv ciaj rov los, Yes Xus tsis noj tej txhiam xws ntiaj teb no lawm, nyiaj txiag los tsis siv thiab tej tshuaj tsw qab no los tsis muaj txiaj ntsim lawm. Tib yam nkaus rau Yes Xus kev hlub nws cov thwj tim thiab hlub lub ntiaj teb neeg, peb puas rua muag pom Yes Xus khee tag Yes Xus kev hlub lub ntiaj teb neeg hauv nws cov hnub kawg. Yog peb tsis pom Yes Xus kev hlub peb, lub lis piam ntshiab no yuav tsis ntxiv nuj nqes dab tsi rau peb txoj kev ua neeg teev ntuj, hwm ntuj. Tsis txhob ua li Yus Das, tseem yog tus ntxeev siab muab Yes Xus muag 30 lub txiaj rau cov txwj laus, vim Yes Xus kev hlub Yus Das tsis muaj txiaj ntsim rau Yus Das : “Kuv hais tseeb rau nej : ib leeg hauv nej, nrog kuv noj mov, nws yuav muab kuv rau luag.” 19 Sawv daws ntshaus tag, lawv ib leeg zuj zus nug nws : “Puas yog kuv ?” 20 Nws teb lawv tias : “Yog ib leeg hauv pab kaum ob, nws nrog kuv koom tib taig.” Yes Xus cawm cov thwj tim dim kev tuag hauv paj dej Tis Npes Lias nplaim dej nphau khwb lawv nkoj yuav tog, Yes Xus cheem tau cua thiab dej tus yees ua lawv siav dim. Zoo li pab 12 no yeej tsis xeev pom Yes Xus tej txiaj ntsim no li. Ziag no, Yes Xus raug teeb meem, tus twg los tus hle, nyias tso nyias tes khiav ntshiab tag. Pob Zeb, tus thawj ntawm pab 12 twb tsis kam lees paub Yes Xus.
Luag tej ob cag, lwm cov sab nraud, cov thawj leej choj, cov thoob xwm thiab cov txwj laus tuaj mloog Yes Xus lus qhuab qhia, tsis yog tuaj qhib siab los ntseeg Yes Xus hwm Yes Xus. Lawv tuaj npaj thuam Yes Xus tej hwj huam kho neeg dig muag, kho neeg zuav ces, kho neeg mob ruas vim Yes Xus tsis caiv xas npas. Lawv ntsia Yes Xus kev hlub cov pluag loj tsis npaum li lawv kev caiv xas npas. Tiam sis, tsoom pej xeem ntseeg Yes Xus coob zuj zus, qhuas Yes Xus yog tus Mes Xias, tus Pleev muaj hwj huam tsa tau neeg tuag rov ciaj sia, ua rau cov thawj coj mob siab thiab khib. Lawv hais tais Yes Xus txw neeg yuam kev, lawv yim ntxub Yes Xus heev, vim Yes Xus tsis ua li lawv zaj. Ziag no, zoo caij zoo nyoog, lawv ntes tau Yes Xus hauv lawv tes lawm, lawv yuav tsis tso Yes Xus tseg : “60 Tus thawj leej choj thiaj sawv tsees hauv nruab nrab nug Yes Xus hais tias : “Koj tsis teb dab tsi rau lawv cov no tej lus hais koj ?”61 Nws nyob ntsiag to tsis teb ib los. Tus thawj leej choj rov nug nws dua hais tias : “Leej Pleev, tus nto koob meej Leej Tub yog koj lod ?” 62 Yes Xus hais tias : “ Yog kuv, thiab nej yuav pom neeg Leej Tub zaum ntawm tus muaj hwj huam sab xis tuaj nrog twv huab saum ntuj tuaj.”63 Tus thawj leej choj dua rhe nws lub tsho tshaj sab hais tias : “Peb tseem nrhiav pov thawj ntxiv li cas ? 64 Nej twb hnov ntsoov nws rov taw tuam ntuj, nej xav li cas ?” Tas nrho cov ntawd txiav txim rau nws tsim nyog tuag.” Ib txwm keeb, neeg kev sib ntxub kawg ua nqaij ntuag ntshav nrog. Txawm ob kwv tij xwb los yeej kawg sib rhuav, nkawm niam txiv los yeej yuav tsum sib nrauj, tej yeeb ncuab los kawg sib tua, tej teb chaws los kawg ua tsov ua rog. Kev sib ntxub yog kev tuag, kev txhaum, kev ciaj dab phem tub ki.
Tsuas muaj tib txoj kev pab tau peb dim kev sib ntxub, yog kev npuab Yes Xus kev ua Vaj Ntxwv. Yes Xus kev ua Vaj Ntxwv yog kev hlub neeg (La charité). Yes Xus kev ua Vaj Ntxwv tsis zoo li ntiaj teb kev ua huab tais vaj ntxwv cia tub mab tub qhe thiaj yus tiam yus, noj pej xeem huab hwm dag zog. Yes Xus kev ua Vaj Ntxwv yog tiam ntiaj teb neeg, tuaj hu ntiaj teb neeg mus lawm qaum ntuj. Yes Xus tuaj hu ntiaj teb neeg ua Yes Xus thwj tim. Hauv cov thwj tim, kuj muaj tus sawv tiv Yes Xus los Yes Xus nrog nws tus yeeb ncuab thwj tim ua phooj ywg, tos ntsoov hnub yeeb ncuab thim xav hloov nws lub siab dub siab lim hiam. Yes Xus paub ntsoov Yus Das yog tus thwj tim lim hiam ; Yes Xus paub ntsoov Pob Zeb yog neeg tais caus ; Yes Xus paub peb sawv daws txhua leej, ib txhia siab dub, ib txhia siab hlob, ib txhia siab ntse rov qwb tsi ntse rov hniav…txawm peb zoo li ntawd los Yes Xus xaiv peb los ua nws thwj tim, koom tsum thiab koom tais, koom ib cuab ib yig ua nws haiv neeg ntseeg. Yes Xus niaj hnub tos saib peb puas thim xav li Pob Zeb, hloov siab tshiab ; los peb yuav ua neeg twm xeeb li Yus Das yeem mus dai tuag, tsis yeem hloov siab tshiab. Yes Xus tsis siv tej hwj huam Yes Xus muaj los hlawv tej yeeb ncuab kom yaj ua plua tshauv, tsis nqa riam phom tua tej yeeb ncuab kom tu noob nhro. Yes Xus kev ua Vaj Ntxwv tsis muaj ntxub tej yeeb ncuab, tsuas muaj hlub xwb, tsuas muaj hlub tus neeg txhaum, hlub tus pluag, hlub tag ntiaj teb neeg txhua leej txhua tus. Yes Xus kev ua Vaj Ntxwv tsi hla tib neeg kev ploj tuag, tiam sis tuag theej tus neeg phem lub txim txhaum thiab tuag nrog cov neeg raug txim ua ib nqag : “31 Cov thawj leej choj ib leeg dhau ib leeg hnyos nrog cov thoob xwm : “Nws pom xeeb cawm tau luag, nws ho cawm tsis tau nws tus kheej; 32 Kom Leej Pleev His Xas lais tus vaj ntxwv nqes nroos saum ntoo cuam ziag no rau peb pom kom peb ntseeg.” Yog nej tus me nyuam nej hlub hlub ntxeev siab nqa phom los muab nej tua, nej yuav nrog nej tus me nyuam sib hais tim li cas nws thiaj xav tua nej. Tiam sis, yog nws yuam qhi muab nej tua, nej kuj tsis pom qab cheem tau nws thiab nej txoj kev hlub nws yeej tsis tu. Yes Xus kuj tau thov Tswv Ntuj tshem lub nra raug txom nyem hauv Yes Xus lub neej. Peb yuav tsis txhob to taub yuam kev tias Yes Xus nrhiav kev raug txom nyem. Tim li cas Tswv Ntuj nyob ntsiag to thaum Yes Xus hu txog Tswv Ntuj tuaj pab : “Es Los His, Es Los His, Les Mas Xas Npas Thas Nis, txhais tias : Kuv tus Tswv Ntuj, kuv tus Tswv Ntuj, ua cas koj tso kuv tseg ?” Peb ua neej nyob, muaj tej lub caij nyoog, thaum peb raug kev txhawj xeeb, peb hu niam hu txiv pab, hu ntuj pab : “Niam aw! Pab aw ! Ntuj aw ! Pab aw !” Niam txiv los pab tsis tau, ntuj teb los nyob ntsiag to tsis pom kev pab tuaj txog. Yog tim li cas ? Peb yuav tig mus mloog cov neeg siab dawb lus qhuab qhia : “Hmo tsaus tshaj tej, txhawj xeeb thiab tshaib kev hlub, Awb ! Hmoov zoo kawg ! Kuv tawm rooj tsis muaj tug pom, Tiam sis kuv chaw nyob thaj yeeb lug, Hauv hmo zoo ntawd, Kuv nraim twj ywm tseg, tsis muaj tug pom, Kuv kuj tsis pom tus tsi, Tshuav qhov pom kev cig hauv kuv nruab siab coj kuv kev. Nws coj kuv kev tau zoo tshaj nruab hnub nrig, mus rau thaj chaw tus hlub kuv nyob tos kuv, Tsis muaj lwm tus yuav pom tau. Awb kev tsaus tus coj kuv ! Awb kev tsaus zoo hlub dua kev kaj ! Awb kev tsaus qaws tus hlub nrog tus tshua ua rau tus tshua plhis hauv tus hlub ! Par une nuit profonde,  Étant pleine d'angoisse et enflammée d'amour, Oh! l'heureux sort!  Je sortis sans être vue, Tandis que ma demeure était déjà en paix. Dans cette heureuse nuit, Je me tenais dans le secret, personne ne me voyait, Et je n'apercevais rien, Pour me guider que la lumière Qui brûlait dans mon cœur. Elle me guidait, Plus sûrement que la lumière du midi, Au but où m'attendait,  Celui qui m'aimait, Là où nul autre ne se voyait. O nuit qui m'avez guidée! O nuit plus aimable que l'aurore! O nuit qui avez uni, L'aimé avec sa bien-aimée, Qui a été transformée en lui! La nuit obscure Saint Jean de la Croix 1578” Txawm peb kev hu ntuj hu teb ntsiag qas to, ua tsaus peb ntuj npaum twg, yuav ua rau peb txhawj npaum li cas, kom peb txhob poob siab. Cov leej ntshiab thiab Huab Tais Yes Xus puav leej mus tib txoj kab chaws tib lub dawm ua peb ntej, peb tsuas taug lawv qab, kom peb cim ntsoov Huab Tais Yes Xus kev hlub peb rau nruab siab. Peb yog tus nws tshua yuav plhis tau hauv Huab Tais tus hlub peb xub ntiag.

Ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa, lub lis piam ntshiab no qhia rau peb kom peb pom tias Yes Xus lub neej kawg, kuj yog peb txoj kev kawg ib hnub twg nyob ntiaj teb no. Peb kev tig los mloog cov zaj nyeem hauv lub lis piam ntshiab yuav cawm tau peb, pab tau peb zoo siab ris peb lub nra thiab ua peb tuaj zog kwv peb tus ntoo cuam lawv Yes Xus qab : “21 Lawv yuam Xis Moos Kws Les Nais, As Les Xas Nrais thiab Lus Fus nkawd txiv, mus teb los hla ntawd, kom kwv nws tus ntoo cuam.” 

29.03.2012                        Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: