Rau hnub tim 08 lub 04 hli 2012

Tas zeej tsoom ntseeg thiab phooj ywg,


Hnub no yog ib hnub txawv txhia hnub, yog ib hnub muaj txiaj ntsim loj dua tej rau peb tus neeg ntseeg Tswv Ntuj teev Tswv Ntuj. Vim li ntawd, peb yuav los nthuav ob peb los txog Huab Tais Yes Xus lub txiaj ntsim Hmoov Hla no.

Ib tsoom phooj ywg, peb yuav pauj tsis tau lub txiaj ntsim peb tus Huab Tais Yes Xus muab pub rau peb noob neej hauv lub hnub nyoog Hmoov Hla no. Peb yuav ua neeg ntsej lag muag dig tsis paub tsis pom lub txiaj ntsim Hmoov Hla li tej nyuag me nyuam koom txoos teev Yes Xus tsis tau. Yog peb tsis lauj zias lub caij lub nyoog teev hawm Huab Tais Yes Xus sawv ciaj sia hauv lub caij nyoog Hmoov Hla, peb ua tsis nyog ib tug neeg teev Tswv Ntuj hwm Tswv Ntuj. Lub Koom Txoos Kav Tos Liv saib kev teev hawm Huab Tais Yes Xus sawv ciaj Tswv Ntuj sia nyob ib txhiab ib txhis loj kawg. Peb yuav xyiv fab mloog peb lub Koom Txoos Niam qhia txhij qhia txhua Huab Tais Yes Xus cov lus rau peb kom peb txawj ua neeg hwm ntuj thiab hwm neeg nyob ntiaj teb no. Peb txhob lam mloog tej nyuag koom txoos teev Yes Xus loj cov kem tsuab tsis paub teev hawm Yes Xus raws caij raws nyoog. Peb yuav mloog thiab raws kom cuag lub Koom Txoos Niam tej lus qhuab qhia, tsis txhob yuam kev tawm hauv lub Koom Txoos Niam mus : “49 Zam txawm teb hais tias : “Xib Hwb, peb pom muaj ib tug ua koj npe ntiab dab phem, peb xav txwv nws, vim nws twb tsis caum peb.”50 Yes Xus hais rau nws : “Nej txhob txwv, tus twg tsis tiv nej yog tuaj nej tog Lk 9,49-50.” Tus neeg ncaim thiab tiv lub Koom Txoos Niam, nws kuj ncaim thiab tiv kev teev hawm thiab plam txoj kev ntseeg lub ntsiab (le dogme). Tus plam txoj kev ntseeg lub ntsiab zoo li lub thoob tshau qab cug dej tsis tau dej, pluag tsis muaj tej txiaj ntsim Yes Xus muab tuaj rau tsoom ntseeg hauv Koom Txoos Kav Tos Liv. Tsis tas li ntawd, tsis yog nws tus kheej yuam kev xwb, nws tseem pus luag tej ob cag yuam kev nrog nws thiab. Tus neeg teev Tswv Ntuj, hwm Tswv Ntuj raws kev raws cai li Koom Txoos Kav Tos Liv qhia, nws mloog Huab Tais Yes Xus lus qhia. Tus neeg cam thawj tsis mloog thiab tsis hwm lub Koom Txoos Kav Tos Liv, kuj yog tsis mloog Huab Tais Yes Xus cov lus qhia : “18 Kuv hais rau koj, koj yog Pob Zeb, saum lub pob zeb no, kuv yuav txhim kuv lub koom txoos Mt 16,18” Nej sim xav, peb ntseeg thiab peb vam tias cov neeg teev Yes Xus muaj Yes Xus txiaj ntsim. Yog muaj tseeb li ntawd tiag, tus mloog thiab hwm Yes Xus tej lus tag nws lub siab lub ntsws, tag tswv yim, tus ntawd yeej txais Yes Xus txiaj ntsim ntau tshaj tej. Vim li  ntawd, cov leej ntshiab, yog cov neeg muaj Huab Tais Yes Xus txiaj ntsim tshaj sawv daws, Huab Tais Yes Xus pub lawv ua tau tej lub cim muaj hwj chim loj tib neeg ua tsis tau. Cov leej ntshiab yog cov neeg teev hawm Yes Xus raws kab raws ke, raws li cov thwj tim qhia.
Hnub no, tag ib tsoom neeg ntseeg Kav Tos Liv thoob ntiaj teb ua lub Hmoov Hla, hawm Huab Tais Yes Xus sawv tsees ciaj Tswv Ntuj sia raws li cov thwj tim qhia tseg : “6 Xis Moos Pob Zeb lawv nws qab tuaj txog, nws chaws mus hauv lub ntxa. Nws xam pom cov hlab ntaub nyob ntawd, 7 Daim ntaub, daim qhwv nws taub hau, tsis xyaw cov hlab ntaub nyob ntawd, tiam sis kauv cia rau ib qho nyob nws ib cag. 8 Lwm tus thwj tim, tus xub tuaj txog tom ntxa, chaws los thiab nws pom nws ntseeg…” Peb txoj kev ntseeg Tswv Ntuj, peb txais ntawm cov thwj tim los, peb tsis lam xev coj qhia sawv daws teev ntuj. Peb nco ntsoov cov thwj tim tej txiaj ntsim, vim lawv yog cov qhia kev ntseeg Tswv Ntuj, teev Tswv Ntuj rau peb. Vim li ntawd, peb tsis muaj cuab kav thuam vaj qhia thiab cov tswv qhia, cov sawv los taj cov thwj tim chaw. Peb kev qhia neeg ntseeg Tswv Ntuj yuav tsum mus raws li zaj ntseeg (le credo) lub Koom Txoos tau sau tseg. Peb tsis paub yuav ua cas piav Yes Xus raug hiam dai saum nkhib ntoo cuam tuag lawm, nws ua li cas sawv tsees ciaj sia. Cov thwj tim yog cov mus pom daim ntaub qhwv tuag tais zoo zoo tseg, tsis pom Huab Tais lub cev lawm. Yog lub cim zeem tias Yes Xus ua Huab Tais ciaj Tswv Ntuj sia lawm. Lub neej sawv ciaj Tswv Ntuj sia, tsis yog yuav rov los thawj thiab khee lub qub neej ua, hnav tej tsoos tsho, noj tej txhiam xws, tej zaub mov li qub lawm. Lub neej sawv ciaj Tswv Ntuj sia yog lub neej tshiab tag nrho : txoj sia, tsoos tsho, txhiam xws, lub cev…tag txhua yam tshiab tag nrho peb qhov muag pom tsis tau thiab tsis muaj lo lus yuav piav tau. Cov thwj tim pom Huab Tais Yes Xus sawv cia sia tuaj ntsib lawv, muaj lub cev thiab ntsuj plig nyob nruab nrab hauv lawv, nrog lawv noj, nrog lawv haus, tiam sis lawv txhais tes vuag tsis tau Huab Tais Yes Xus li yav tag los. Neeg ntiaj teb, muaj nqaij, muaj txha, koj pom koj kov tau. Huab Tais Yes Xus sawv ciaj sia muaj nqaij muaj txha, tiam sis koj pom koj kov tsis tau vuag tsis tau. Lawv pom Huab Tais Yes Xus nyob thoob txhua txhia lub nroog, thoob teb chaws. Ib sij huam, Huab Tais tshwm plaws rau lawv pom dheev nws nyob nruab nrab hauv lawv, nrog lawv ua ke thiab ploj ntais ntawm lawv xub ntiag lawm.
Lub txiaj ntsim Hmoov Hla yog lub txiaj ntsim Leej Txiv Tswv Ntuj muab pub rau peb tib neeg ntiaj teb, kom peb muaj Huab Tais Yes Xus txiaj ntsim nrog Huab Tais Yes Xus ciaj Tswv Ntuj sia. Nej sim xav, nws yog ib lub txiaj ntsim zoo tag npaum li ntawd, tim li cas peb tseem ua tej tug neeg tsis paub cai, twb tsis txawj vam tsis txawj ntshaw lub txiaj ntsim ntawd. Vim lub txiaj ntsim Hmoov Hla, peb tib neeg ntiaj teb ploj tuag tsis mus ua dab los ua tsov li Hmoob tej laus hais ; peb kuj tsis mus thawj thiab ua kab npauj kab xi, ua mab ua suav yuav rov yug dua los khee lub qub neej ua ; peb kuj tsis zoo li tej txhia neeg lam yuav npe teev Yes Xus, ib sim neej tsis paub cai teev hawm Yes Xus muaj caij muaj nyoog. Txog caij nyoog ua Hmoov Tsuj Xeeb Yes Xus los tsis paub ua Hmoov Tsuj Xeeb li ; txog lub caij nyoog hawm Huab Tais Tswv Ntuj Peb Leeg los tsis paub cai mus hawm luag ; txog lub lis piam ntshiab Yes Xus raug txom nyem theej yus tej kev txhoj kev txhaum los tsis paub cai mus pe mus thov txim ntawm luag ; txog Hmo Hla nco Huab Tais Yes Xus sawv tsees hauv kev ploj tuag los nqus peb tib neeg ciaj Tswv Ntuj sia nyob niaj txhiab ib txhis los ua tib co neeg nyob dawb dawb ncaj ncaj xwb ; txog hnub nyoog hawm Leej Ntuj Plig Ntshiab nqes los coj yus kev ua neeg thoob tsib, ua neeg siab loj siab dav phim tus neeg teev ntuj hwm ntuj los tsis paub kev cai hawm Leej Ntuj Plig Ntshiab li…Ntshai yog li ntawd, cov neeg lam ua “Church” teev Yes Xus xwb, pluag txiaj ntsim thiab tej siab ntsws thiaj twm xeeb npaum li ntawd. Cov neeg pluag txiaj ntsim no tseem muaj ntsej muag thuam Nkauj Xwb Mab Liab tus siab dawb thiab thuam ib tsoom leej ntshiab. Peb yuav zam kev deb tsis txhob npuab cov neeg pluag txiaj ntsim no. Tsis tas li ntawd, peb yuav tsis txhob muab peb txoj dej num saib hlob, cia peb tej dej num khuam peb tseg, mus tsis tau teev hawm Huab Tais Yes Xus sawv ciaj sia : “42 Nws tau ceeb toom rau peb kom mus tshaj rau zeej tsoom thiab ua pov thawj zeem tias nws yog tus Tswv Ntuj tsa los txiav txim rau cov ciaj thiab cov tuag. 43 Tas cov yaj saub twb ua tim khawv txog tus ntawd : tus ntseeg nws, txais tau kev daws txhaum vim nws lub npe.”

Ib tsoom phooj ywg thiab ib zeej tsoom neeg mloog Tswv Ntuj lus, peb thov kom Huab Tais Yes Xus kev sawv tsees ciaj Tswv Ntuj sia txhawb peb cov neeg raug kev nyuaj siab ntxhov plawv, pub kev kaj siab lug rau peb txhua leej. Ib hnub twg los txog, kom peb txhob muaj ib tug twg mus ciaj dab xas tas tub ki, tiam sis, kom Huab Tais Yes Xus kev yeej txoj kev ploj tuag nqus peb nrog Huab Tais Yes Xus ciaj Tswv Ntuj sia mus niaj txhiab ib txhis, ua Tswv Ntuj tub ki.

05.04.2012                               Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: