Rau hnub tim 15 lub 04 hli 2012


Ib zeej tsoom neeg ntseeg teev Huab Tais Yes Xus thiab phooj ywg,

Peb nyuam qhuav ua lub Hmoov Hla, nco txog peb tus Huab Tais Yes Xus qaij qaug mus zwm av sawv tsees ciaj Tswv Ntuj sia. Ntawm no mus, peb yuav piav ob peb los txog Huab Tais Yes Xus kev ciaj sia.

Ib tsoom phooj ywg, xav kom nej txhua leej txhua tus paub tseeb qhov no : Huab Tais Yes Xus yug los ciaj neeg nyob ntiaj teb no kom pab tau peb tib neeg lim hiam, neeg txhaum. Huab Tais thiaj raug txom nyem, raug ntxub, raug tua tuag, nrog peb noob neej ploj thiab tuag mus zwm av. Yog Huab Tais Yes Xus tsis sawv ciaj Tswv Ntuj sia, peb txoj kev ntseeg teev Yes Xus tsis txawv thiab tsis tsim nuj nqes dab tsi tshaj ntiaj teb neeg tej kev teev dab qhuas, kev teev mlom, kev teev Mas Hos Mes los lwm yam kev teev hawm. Vim Huab Tais Yes Xus hla dhau plaws kev ploj tuag, sawv tsees ciaj Tswv Ntuj sia nyob niaj txhiab ib txhis. Vim li ntawd, peb txoj kev ntseeg Yes Xus thiab teev Yes Xus muaj txiaj ntsim dua tej kev teev hawm tib si. Tag txhua txoj kev teev hawm hauv ntiaj teb puav leej zoo, tiam sis zoo tsis txaus. Tag cov thawj neeg rhawv tej kev cai teev hawm no puav leej yog neeg zoo neeg thoob tsib, txawj coj, txawj qhuab qhia, tiam sis, lawv dua toj tag tsis muaj ib tug yuav hla dhau kev ploj tuag. Tsuas yog Yes Xus tib tug xwb thiaj sawv tsees hauv kev ploj tuag ciaj sia.
Phus Thas, tus tsim kev cai hauj sam, nws yog ib tug neeg thoob tsib, siab dawb siab ncaj txawj hlub neeg. Tiam sis, nws tsuas muab tau nws cov lus thoob tsib qhia neeg, coj neeg kom siab dawb siab ncaj li nws. Phus Thas txhiv tsis tau lwm leej lwm tus neeg mob nkeeg thiab tsis nws muaj hwj huam cawm tau tib neeg tuag kom lub cev thiab ntsuj plig sawv ciaj sia. Phus Thas tus kheej tseem khuam ntiaj teb no li tej tib neeg.
Mas Hos Mes, tus tsim kev teev hawm Mawv Xim Lim, tsuas qhia kev thoob tsib kom tib neeg txawj sib hlub, sib haum xeeb. Nws kuj tsis muaj rab peev xwm muab tau hwj huam rau leej tib neeg twg kom ua tau hwj huam.
Peb tej poj yawm txwv txoob muaj koob hmoov pub rau peb tej ua xeeb leej xeeb ntxwv. Tiam sis, lawv kuj tsis muaj zog yuav tiv thaiv roos tau peb cov ua xeeb leej xeeb ntxwv. Vim li ntawd, peb tej poj yawm kuj tseem qhia kom peb fiv lub ntuj tuaj pov tuaj roos peb ntxiv poj yawm lub hwj xyeej thiab.
Peb thiaj hais tau tias, tag txhua txoj kev teev hawm nyob ntiaj teb no zoo los zoo tsis kawg thiab zoo tsis txaus. Tsuas kawg nkaus txoj kev teev Yes Xus thiaj txawv tag nrho lwm txoj kev teev hawm tib si. Txoj kev teev Yes Xus yog txoj zoo dua tej, zoo txij ntiaj teb no tshab plaws puag qaum ntuj. Yog txhais li cas ? Txhais tias kev teev Yes Xus zoo npaum no : tus tib neeg lim hiam, muaj txhaum, tiam sis, yos nws hloov tau siab ua neeg ncaj, ua neeg me, tsis txhob khav theeb, tsis txhob muab hlob, Tswv Ntuj pub tau kom tus neeg ntawd ntshiab huv tuaj, ciaj tau Tswv Ntuj tub ki thiab ua tau tej yam hwj huam neej thiab dab tsis muaj peev xwm ua tau. Tsuas kawg Tswv Ntuj thiaj pub tau tib neeg muaj Tswv Ntuj txiaj ntsim ua tej lub cim loj txaus ntshai txaus qhuas, txaus neeg hwm. Vim li ntawd, cov neeg ncaj neeg zoo muaj Tswv Ntuj hwj huam tiag tiag, yam li leej ntshiab Martin de Tours : “Muaj ib hnub, ze ntawm xyoo 389-391, Martin tseem rhuav ib lub thaj txi dab pov tseg, npoj neeg teev dab qhuas pom, ua rau lawv meem txom heev, sawv daws khiav nplawg ntia los muab nws mos. Muaj ib niag txawm rho loo tau nws rab ntaj hauv hnab los. Martin txawm muab nws lub tsho loj ua ntia pem teb, cev caj dab qoos qoos tos tus hniav ntaj. Tus yawm ntawd txawm tsa loo nws sab tes tuav ntaj, tiam sis nws cuab tau tes siab dhau ua rau nws ntxeev tiaj hlo rov qab ; nws cia li ntshai Tswv Ntuj tshee na, sawv tau los, nws thiaj los thov txhaum ntawm tswv qhia Martin.” Tej hwj huam Huab Tais Tswv Ntuj muab tuaj rau Martin no yog Tswv Ntuj kev hlub peb ntiaj teb neeg lim hiam, siab phem kom ntiaj teb muaj hwj huam npaum li saum qaum ntuj. Tus yawm ntawd ntxeev tiaj hlo rov qab ua nws siab nqig kiag ; Martin tau txais Tswv Ntuj txiaj ntsim tiv thaiv nws tsis raug hniav ntaj. Peb tib neeg ntiaj teb leej twg ntshaw, leej twg thov Tswv Ntuj txiaj ntsim ces tus ntawd yuav tau txais Huab Tais Yes Xus kev cawm. Cov neeg siab dawb siab ntshiab yog cov neeg me, neeg pluag tos rawv Huab Tais Yes Xus kev cawm. Huab Tais Yes Xus cawm tau Martin hnub ntawd. Huab Tais Yes Xus kuj yuav cawm tau peb tib yam. Txoj kev teev Yes Xus yog txoj zoo coj tau neeg ntiaj teb ciaj ua Tswv Ntuj neeg : “4 Vim tag cov yug ntawm Tswv Ntuj los yeej tuag nthi lub ntiaj teb : peb lub siab ntseeg ntawd yog kev yeej tuag nthi lub ntiaj teb.5 Leej twg yog tus yeej lub ntiaj teb, kawg tus ntseeg tias Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub.” Nej sim xav, puas muaj lwm txoj kev teev hawm dua ntawm txoj kev teev Yes Xus, yuav nqus peb neeg ntiaj teb lub cev thiab ntsuj plig mus tshwm qaum ntuj, nrog Tswv Ntuj nyob, ciaj Tswv Ntuj sia ? Dua ntawm txoj kev teev Yes Xus, tsis muaj lwm txoj kev yuav pab tau thiab cawm tau peb neeg ntiaj teb mus ciaj Tswv Ntuj sia nyob niaj txhiab ib txhis li Tswv Ntuj. Peb puas tso tau siab, puas ntseeg tau tias peb tib neeg yuav ciaj tau Tswv Ntuj sia ? Yog peb muab xav rau peb tib neeg ntiaj teb xwb, peb yuav ntseeg tsis tau. Peb leej tib neeg tsis muaj leej twg hla dhau txoj kev tuag. Tab txawm yog cov neeg ntseeg teev Yes Xus los kawg ploj tuag thiaj tag, tsis pom leej twg yuav sawv tsees ciaj sia. Tiam sis, tos peb hais tias peb tib neeg yuav sawv ciaj tau Tswv Ntuj sia, vim peb txoj kev teev Huab Tais Yes Xus qhia rau peb : “26 Yim hnub tom qab, nws cov thwj tim tseem nyob rawv sab hauv thiab Tos Mas nrog lawv ua ke. Cov qhov rooj puav leej kaw tas, Yes Xus tshwm plaws tuaj sawv hauv nruab nrab, nws hais : “Nyob thaj yeeb nej sawv daws !” 27 Thiab hais rau Tos Mas : “Cev koj ntiv tes ntawm no ntsia kuv cov tes thiab cev koj txhais tes ntawm kuv phab tav thiab txhob ua tus tsis ntseeg, tiam sis ua tus ntseeg.” 28 Tos Mas teb rau nws : “Kuv tus Huab Tais thiab kuv tus Tswv Ntuj.” Peb txoj kev teev Yes Xus qhia peb ntseeg tias, txawm peb lub cev qaij qaug ib hnub twg yuav ciab zib yaj ua plua av, plua tshauv, txhob poob siab. Huab Tais Yes Xus yuav pub peb lub cev thiab ntsuj plig sawv ciaj sia muaj hwj chim nrog Huab Tais Yes Xus hla dhau rooj ntxa. Cov neeg mloog Yes Xus lus muaj Yes Xus txiaj ntsim tiag tiag.
Peb sim xav rau ntawm peb Hmoob, peb twb ntseeg peb tej poj yawm tej lus qhuab qhia. Thaum ib tug laus qaij qaug txwm caij txwm nyoog, Hmoob twb ua kab ke tso plig kom ntsuj plig tau kev mus thawj thiab. Yog peb Hmoob ntseeg tias ntsuj plig yuav rov los thawj thiab ua kab ua ntsaum, ua nyuj ua nees rau luag thauj, ua mab ua sua, ua noob nom noob tsw…peb tej poj yawm yog nyuag tib neeg tsis muaj hwj huam, peb twb ntseeg lawv tej lus qhia. Huab Tais Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub, tus muaj hwj huam yeej tuag nthi kev ploj tuag cog lus pub peb yeej tuag nthi kev ploj tuag thiab pub peb nrog nws ciaj Tswv Ntuj sia nyob ib txhis, peb yim huab yuav ntseeg Huab Tais Yes Xus. Tsis tag li ntawd, tos peb ntseeg tias peb tib neeg yuav sawv tsees lawv Yes Xus qab ciaj Tswv Ntuj sia ua Tswv Ntuj neeg, vim peb leej niam Nkauj Xwb Mab Liab, yog peb ntiaj teb neeg thawj thawj tug lub cev thiab ntsuj plig mus dua qaum ntuj ua peb ntej tseeb tiag. Nkauj Xwb Mab Liab twb tshwm sim rau coob leej ntau tus neeg siab dawb siab ncaj pom : tshwm rau ib tug txiv neej Mev, Juan Diego, Mexico xyoo 1531, tshwm rau Catherine Labouré, Rue du Bac, Paris 1830, tshwm rau Bernardette Soubirous, Lourdes 1858…thiab tseem tshwm nyob ntau thaj chaw ntxiv. Peb txoj kev ntseeg Huab Tais Yes Xus sawv ciaj sia muaj txiag muaj ntsig rau peb tus neeg ntseeg. Niaj hnub no, Huab Tais Yes Xus sawv ciaj sia nyob nruab nrab hauv peb nrog peb ua ke, peb txhob txhawj.

Ib tsoom phooj ywg sawv daws, peb twb muaj lub txiaj ntsim nrog Huab Tais Yes Xus sawv ciaj sia ua Tswv Ntuj tub ki, peb yuav tsis txhob ua neeg nkees, peb yuav nrauj peb txoj kev lim hiam pov tseg, tig los nrhiav Huab Tais Yes Xus tag peb lub siab, muab peb lub neej cog rau hauv Huab Tais Yes Xus xib teg.

11.4.2012                           Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: