Rau hnub tim 29 lub 4 hlis 2012


Ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa phooj ywg,

Peb nyob hauv lis piam hnub chiv 4, caij nyoog Hla, nco txog Huab Tais Yes Xus sawv ciaj sia. Peb xav caw ib tsoom phooj ywg sawv daws qhib nyias nruab siab los txais peb tus Huab Tais Yes Xus cov lus qhia. Huab Tais Yes Xus yog lub yaj ceeb no thiab hauv yeeb ceeb tus Tswv, tus Huab Tais.

Hnub no, Yes Xus hais li no rau peb hnov : peb leej tib neeg nyob hauv lub ntiaj teb zoo li pab tsiaj nog zaub ncig toj ncig pes txhua nrho. Peb tib neeg yug los nyob ntiaj teb, tas txhua leej tau daim av ua sawv daws tug khwv noj khwv haus dawb do, tau kev nrom noob qoob noob tsa ua txhiam xws yug sawv daws kom ciaj neeg, muaj xyoob ntoo txhij txhua rau sawv daws ua vaj ua tsev nyob muaj tug, muaj ntses nuj ntses niag laim ntoom nruab deg nruab hiav txwv zoo nkauj rhib zoo daws neeg kev tshaib, muaj tsiaj loj tsiaj me khiav log laig nruab nqhuab nruab zoo ua toj roob hauv pes sov lis so thiab zoo daws neeg kev nqhis, muaj kab ntsaum xiv lis niab qhib niaj, nas noog xiv lis nkoov quas xyoo deev peb tib neeg kev kho siab, qab siab lug nquag plias ua lub neej tshav ntuj nrig. Peb tib neeg nyob hauv ntiaj teb zoo li ib pab tsiaj nog zaub hauv lub tshav zaub mos. Huab Tais yog peb tus tswv, zoo li tus tswv zov tsiaj nog zaub kom txhob raug hma tom : Kuv yog tus zov yaj zoo, tus zov yaj zoo muab nws txoj sia rau cov yaj. 12 Tus tub zog tsis yog tus zov yaj, cov yaj tsis yog nws li, pom hma tuaj, nws tso tes khiav puam chawj cov yaj, hma tuaj txhom tau ua yaj tawg tas. 13 Vim nws tsuas yog ib tug ua zog, tsis txhawj cov yaj.”  Tswv Ntuj yog ntiaj teb neeg tus Huab Tais. Vim Tswv Ntuj yog tus tsim lub ntuj thiab daim av, tsim yaj ceeb no rau neej thiab yeeb ceeb rau ntsuj mam ntsuj plig. Kheev lam peb tib neeg txhua leej thoob tsib, pluaj siab pluaj ntsws to nrog, zoo li pab yaj mloog lus, mloog peb tus tswv lub suab xiv suab nqee hlub peb tsis txawj tag. Tswv Ntuj khuv xim peb tib neeg txhua leej, tsis xav cia leej twg poob zoo, yuam kev mus ciaj dab xas tas tub ki. Leej Txiv Tswv Ntuj thiaj xa nws Leej Tub Yes Xus yug los ua neeg li peb, qhuab qhia peb tiv xas tas. Peb yuav ntsia Yes Xus ua peb tus qauv, txhob ntseeg dab, dab pab tsis tau peb. Tsuas yog Huab Tais Yes Xus tib tug, peb yuav caum kom cuag, mloog nws cov lus qhia. Yes Xus muab nws txoj sia cawm peb neeg txhaum, poob rau kev lim hiam, ua tub sab, tua neeg, txeeb luag tug, huab noj huab haus ciaj dab xas tas tub ki, tso peb dim ua neeg siab dawb siab ncaj, sib hlub sib zam, nrog Yes Xus ciaj Tswv Ntuj sia, ua Tswv Ntuj tub ki. Peb los ua neeg teev Tswv Ntuj li Yes Xus qhia, peb yuav coj tag peb lub siab lub ntsws, tag peb lub cev thiab ntsuj plig los teev hawm Tswv Ntuj. Peb tsis txhob ua ntau lub siab, ib lub teev Yes Xus, lwm lub ntshaw rov saib neeb saib yaig ua zaj qub, peb yuav tsis tau koob hmoov. Peb los teev Huab Tais Tswv Ntuj tus muaj hwj huam, peb tsis txhob ua siab me, tsis txhob poob siab tsam Tswv Ntuj hlub tsis tau peb. Tsis txhob txhawj, yog Tswv Ntuj tsis hlub peb, Tswv Ntuj yuav tsis xa nws Leej Tub Yes Xus tuaj txhiv peb, tso peb dim kev ploj tuag, cawm peb sawv ciaj Tswv Ntuj sia. Leej Tub paub Leej Txiv kev hlub peb, kawg Leej Tub xwb thiaj hlub tau peb tam li Leej Txiv hlub, kawg Leej Tub xwb thiaj ua tau kom peb ciaj Tswv Ntuj me nyuam. Vim Leej Txiv yog tus tswv tsim peb, Leej Txiv hlub peb npaum li cas, Leej Tub hlub peb npaum li ntawd. Leej Txiv thiaj xa Leej Tub tuaj ua tswv saib peb taj Leej Txiv, yam li tus tswv yaj zov nws pab yaj tsis pub tshaib, tsis pub ploj. Dua ntawm Leej Tub, tsis muaj lwm leej yuav hlub tau peb, vim Leej Tub yog peb tus tswv zov peb tam zoj Leej Txiv zov thiab hlub peb. Leej Tub kev hlub peb tsis yog muaj nyiaj muab kub rau peb yuav, tsis yog muab qaib npua tua rau peb noj, tsis yog hlub peb ntawm ncauj hais lo lus qhuav, hais tau ua tsis tau. Leej Tub kev hlub peb, yog muab tag Leej Tub Yes Xus lub cev los tiv mob tiv ntsaj, muab nws Ntsuj Plig thiab txoj sia tso hauv Leej Txiv txhais xib teg, ua ib siab nrog peb tib neeg ploj thiab tuag nthi mus zwm av tos ntsoov Leej Txiv kev pab thiab kev cawm. Leej Txiv muab txoj sia nyob ib txhis tuaj txuas cawm tau nws Leej Tub tuag ciaj mus ib txhis. Peb ntseeg tias hnub kawg, peb yuav nrog Huab Tais Yes Xus sawv ciaj sia mus ib sid. Huab Tais Yes Xus yuav ua kom tau rau peb li nws lo lus hais. Peb pom Yes Xus kev hlub neeg yog nrog peb ntiaj teb neeg raug iab liam, raug ntxub, raug hiam, raug tsim txom…Neeg ntiaj teb muaj npaum li cas leej raug iab liam dawb paug tsis txhaum dab tsi ; neeg ntiaj teb raug luag ntxub vim tsis muaj teb muaj chaw nyob, vim tsis muaj liaj teb ua noj, raug tshaib raug nqhis tsis muaj leej twg xav pab, xav hlub ; muaj npaum li cas tus me nyuam mos xeeb tau hauv plab raug tej niam txiv thiab tej kws tshuaj lom, raug tsuav thiab zom thau tawm pov tseg, raug hiam tsis pom lub ntuj thiab daim av ; muaj npaum li cas tus poj niam thiab txiv neej raug tsim txom kaw qhov taub, nyob hauv nkuaj tuag kus li tus tsiaj tsis muaj neeg quav ntsej…Huab Tais Yes Xus raug luag ntxub, raug luag hiam, raug luag tsim txom, poob tsim li peb tib neeg tub sab poob tsim, raug luag tua tuag. Huab Tais Yes Xus koom tib nqag nrog peb tib neeg txom nyem, vim nws hlub peb neeg txhaum tsis zoo hlub, pab peb neeg lim hiam tsis phim pab, cawm peb neeg phem tsis tsim nyog cawm. Huab Tais Yes Xus tsis yog yaj ceeb no tus tswv xwb, yog yeeb ceeb tus tswv thiab. Yaj ceeb no yog neej lub nkuaj thiab lub tshav zaub, peb yog pab yaj no. Yeeb ceeb yog tsoom tuag lub nkuaj lub tshav zaub, ua lwm cov yaj. Tiam sis hnub kawg, Huab Tais Yes Xus yuav coj neej thiab ntsuj los ua ke, ua tib pab zwm rau Huab Tais Yes Xus tib tug koom tib txoj sia : 16 Kuv tseem muaj lwm cov yaj tsis yog cov ntawm lub nkuaj no; kuv yuav tsum coj cov ntawd kev; lawv yuav mloog kuv lub suab, yuav muaj tib pab yaj thiab tib tug tswv nkaus. 17 Tos Leej Txiv hlub kuv, vim kuv muab tau kuv txoj sia thiab rho tau txoj sia rov qab.” Tswv Ntuj tsis yog cov neeg teev Tswv Ntuj tus Tswv Ntuj xwb, yog tag nrho lub ntuj thiab daim av, yog tag yaj ceeb qhov muag pom thiab yeeb ceeb qhov muag pom tsis tau, yog tag ib zeej tsoom neeg thiab ib tsoom ntsuj tus Huab Tais Tswv Ntuj. Vim li ntawd, Huab Tais Yes Xus raug ploj tuag kom rhuav tsoom tub tuag kev ploj tuag pov tseg, txij li As Das thiab Es Vas, peb tej poj yawm txwv txoob mus txog hnub ntiaj teb kawg kom tag txhua leej tub tuag ciaj Tswv Ntuj sia nyob ib txhis nrog Huab Tais Yes Xus : “18 Tsis muaj leej twg rho tau nws ntawm kuv, tiam sis kuv tus kheej muab tau ; kuv muaj peev xwm muab tau txoj sia thiab muaj peev xwm rho tau rov qab ; kuv muaj cai ntawm kuv Txiv los.” Yes Xus yog neej thiab ntsuj, yog tsoom ciaj thiab tsoom tuag tus Huab Tais thiab tus Tswv. Yog Huab Tais Yes Xus peb yuav teev yuav hawm ; Huab Tais Yes Xus xwb yuav txuas tau Tswv Ntuj txoj sia rau tus tsim nyog ciaj Tswv Ntuj tub ki.

Ib tsoom phooj ywg sawv daws, peb paub tias Leej Txiv Tswv Ntuj hlub peb tiag, peb los teev Tswv Ntuj raws li Yes Xus qhia rau peb, tsis txhob poob siab tim li cas peb lub cev muaj mob muaj nkeeg thiab raug tshaib raug nqhis. Peb muab peb lub mob lub nkeeg thiab kev tshaib kev nqhis ua txim nrog Huab Tais Yes Xus kev raug tsim txom thiab raug txom nyem txi rau Leej Txiv. Yog lub txiaj ntsim peb nrog Huab Tais Yes Xus tos Leej Txiv kev cawm peb. Leej Txiv twb tuaj cawm tau nws Leej Tub sawv ciaj sia. Vim li ntawd, peb txoj kev koom nrog Huab Tais Yes Xus muaj txiaj muaj ntsig, Leej Txiv yuav cawm peb lub mob lub nkeeg, kev tshaib kev nqhis thiab kev ploj tuag ciaj ua Tswv Ntuj tub ki, txhob poob siab.


24.04.2012                      Cwj Vuam Chiv


0 commentaires: