COV ZAJ NYEEM HNUB 20/05/2012
( Hnub Chiv 7 Hla  - Xyoo B )
  • Zaj nyeem 1 : Hauj Lwm 1, 15-17.20a.20c-26
15 Lub caij ntawd, muaj ze ntawm ib puas nees nkaum leej kwv tij tuaj sib txoos ua ke. Pob Zeb sawv ntsug hauv nruab nrab lawv, nws hais tias :
16 “Kwv tij, tau muaj tshwm raws li Leej Ntuj Plig Ntshiab hais tseg hauv ntawv ceeb Das Vis lub ncauj hais txog Yus Das ua tus coj luag kev tuaj ntes Yes Xus,
17 Nws yog ib tug nyob hauv peb, nws kuj nrog txais txoj dej num no.
20 Ntawv Nkauj Seev sau muaj tias : Cia kom nws lub loog nqha nrig txhob muaj neeg nyob. Cia muab nws txoj dej num rau lwm tus.
21 Hauv cov neeg tau nrog peb ib txwm ua ke puag thaum Huab Tais Yes Xus mus los nruab nrab hauv peb,
22 Txij li Zam lub cim ntxuav txog hnub nws sawv tsees ntawm peb mus lawm, ib tug ua tim khawv txog nws txoj kev sawv rov los nrog peb cov no.”
23 Txawm coj tau ob leeg, Yos Xes Npas Xas Npas, tseem hu ua Zws Tws,  thiab Mas Thias.
24 Lawv thov ntuj hais tias : “Huab Tais, koj paub sawv daws siab, koj qhia leej twg tus koj xaiv hauv nkawd ob leeg no
25 Los tuav txoj dej num tshaj xo Yus Das muab tso tseg nws xuas nws txoj xub ke.
26 Lawv muab ntawv los rho, txoj hmoo poob ncaj Mas Thias, yog nws tus nkag los ua ke nrog pab Kaum Ib leeg tshaj xo.

  • Zaj nyeem 2 : 1 Zam 4, 11-16
11 Cov zoo hlub, Tswv Ntuj twb hlub peb npaum li, peb thiab, peb yuav tsum ib leeg hlub ib leeg.
12 Tsis muaj leej twg pom dua Tswv Ntuj ; yog peb ib leeg hlub ib leeg, Tswv Ntuj nyob nraim hauv peb thiab nws kev hlub hauv peb kawg tsheej xeeb.
13 Li no, peb paub tias peb nyob nraim hauv nws thiab nws hauv peb, vim nws pub nws tus Ntsuj Plig rau peb
14 Thiab peb pom ntsoov thiab peb ua pov thawj tias Leej Txiv tau xa Leej Tub tuaj ua tus cawm lub ntiaj teb.
15 Leej twg lees tias Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub, Tswv Ntuj nyob nraim hauv nws thiab nws hauv Tswv Ntuj
16 Thiab peb yog cov paub thiab peb ntseeg tias Tswv Ntuj muaj kev hlub peb tiag.

  • Zam Ntawv Moo Zoo 17, 11b-19
11 Kuv tsis nyob hauv ntiaj teb, kuv tuaj cuag koj. Leej Txiv Ntshiab, txuag lawv hauv koj lub npe uas koj pub rau kuv, kom lawv ua tib leeg tam li wb.
12 Thaum kuv tseem nrog lawv nyob, kuv saib lawv teev hawm koj lub npe koj tau muab pub ua kuv ntiag tug. Kuv saib xyuas lawv, tsis muaj ib tug ploj, tshuav tus mus taug nws kev ploj raws li Ntawv Ntshiab tau sau tseg.
13 Tam sis no, kuv los cuag koj, kuv hais li ntawd hauv ntiaj teb no, kom xwv lawv muaj kuv kev kaj siab hauv lawv, kom muaj puv npo hauv lawv.
14 Kuv pub dawb koj lo lus rau lawv, tiam sis lub ntiaj teb ntxub lawv vim lawv tsis yog lub ntiaj teb tug, ib yam kuv tsis yog lub ntiaj teb tug.
15 Kuv tsis thov kom koj txhem lawv tawm lub ntiaj teb, thov koj txuag lawv ntawm tus phem.
16 Lawv tsis yog lub ntiaj teb tug ib yam kuv tsis yog lub ntiaj teb tug.
17 Thov koj qee lawv rau qhov tseem : Koj lo lus thiaj yog tseem,
18 Ib yam li koj xa kuv tuaj hauv ntiaj teb no, kuv thiab, kuv xa lawv mus rau lub ntiaj teb.
19 Kuv rov qee kuv pub rau lawv, kom xwv lawv thiab, lawv rov qee lawv mus rau qhov yog tseem.0 commentaires: