COV ZAJ NYEEM HNUB 27/05/2012
( Hnub Chiv Leej Ntuj Plig nqes los - Xyoo B )
  • Zaj nyeem 1 : Hauj Lwm  2, 1-11
1 Lub caij nyoog Tsib Caug hnub tuaj txog, tas lawv sawv daws ua ke nyob tib lub chaw,
2 Lawv tseem zaum caws vos, ib sij huam, nroo ntws saum ntuj tuaj tam li ib nthwv cua ntsawj muaj ceem yim pliag thoob plaws lub tsev;
3 Tshwm plaws tej ntshua lus tam li nplaim taws faib zoj rau lawv ib leeg ib ntshuas tsaws ntua saum lawv,
4 Leej Ntuj Plig Ntshiab puv npo tag sawv daws, lawv cia li hais tau lwm xeem lus raws li Leej Ntuj Plig pub kom lawv hais ;
5 Cov nyob Yes Lus Xas Les, neeg Yus Das thiab cov neeg zoo ntawm tas cov teb chaws hauv qab ntuj.
6 Thaum lub suab no nroo ntws, neeg tuaj ntsauv vij vog ib npoj ua sawv daws siab ceeb deeg daws, vim nyias hnov lawv hais nyias xeem lus.
7 Ua rau neeg qhuas thiab ceeb tag hais tias : “Tas pab no tsis yog cov hais lus Nkas Lis Lais lod ?
8 Tim li cas peb nyias hnov hais nyias xeem lus li nyias lub keeb yug nyias ?
9 Neeg Pas Tos, Mes Dias, Es Las Mias, cov nyob Mes Xos Pos Tas Mias, Yus Das, Kas Pas Dos Xias, Poos Tos thiab As Xias,
10 Fw Nkias, Pas Fis Lias, Hais Nkws Tos thiab cheeb tsam Lis Npias ze Kw Les Nes thiab neeg Los Mas,
11 Neeg Yus Das thiab cov los ntseeg tshiab, cov Khes Tas, cov As Las Npias, peb puav leej hnov lawv qhuas Tswv Ntuj lub hwj huam ua peb xeem lus.”

  • Zaj nyeem 1 : Nkas Las Tais 5, 16-25
16 Kuv hais rau nej, yog nej taug Leej Ntuj Plig qab, nej yuav tsis qaug rau lub cev nqaij kev ntshaw ntxiv.
17 Yam lub cev nqaij ntshaw tsis raws li ntsuj plig, thiab ntsuj plig tsis raws li cev nqaij, nkawd thiaj sib tib, li ntawd, nej thiaj ua tsis tau raws li nej siab xav.
18 Yog nej yoog Leej Ntuj Plig, nej yuav tsis raug txoj cai khoo nej.
19 Lub cev nqaij tes num muaj tseeb li no : ua plees ua yis, neeg qias, neeg lwj liam,
20 Hwm dab, txi dab, ntxub neeg, sib tshum, muaj khib, siab luv, sib cuab, sib nyom, sib cais,
21 Txhav khem, quav cawv, neeg plhom thiab ntau yam zoo li ntawd ; kuv hais rau nej, kuv twb ceeb toom tias cov ua li ntawd yuav tsis tau Tswv Ntuj qaum ntuj ua lawv tug.
22 Lub txiv raws li Leej Ntuj Plig yog kev sib hlub, kev zoo siab, thaj yeeb, neeg siab ntev, neeg siab zoo, txawj xav, ua neeg ntseeg,
23 Hwm neeg, kav tau yus tus kheej ; kom tswj tau tej ntawd, tsis muaj lwm txoj cai nyob qhov twg ;
24 Cov ua Leej Pleev tug muab cev nqaij kev nyiam thiab kev ntshaw ntsia nthos saum nkhib ntoo cuam,
25 Tos peb ho ciaj sia vim Leej Ntuj Plig, peb yuav taug kom cuag Leej Ntuj Plig ;
26 Peb yuav txhob ua neeg khav, ib leeg cuab tos ib leeg thiab ib leeg xam khib rau ib leeg.
  • Zam ntawv Moo Zoo 15, 26-27 ; 16, 12-15
26 Nws hais rau nws cov Thwj Tim tias : “Thaum Leej Pab Neeg tuaj txog, yog nws tus kuv yuav xa ntawm Leej Txiv tuaj rau nej, nws yog tseem Leej Ntuj Plig, txhawv ntawm Leej Txiv, nws yuav ua tim khawv nres kuv.
27 Ntawm nej thiab, cov nej tau nrog kuv ua ke puag thaum chiv keeb los nej yuav ua tim khawv tib yam.”
12 Kuv tseem tshuav ntau yam yuav hais rau nej, tab sis ziag no nej tsis muaj cuab kav nres.
13 Thaum nws tuaj txog, tus tseem Ntsuj Plig, nws yuav coj nej taug qhov tseeb tiag ; nws yuav tsis hais txog nws tus kheej, tab sis yuav hais tas nrho yam nws hnov thiab nws yuav qhia tej xwm yuav sawv tuaj rau nej.
14 Tus ntawd yuav qhuas txog kuv vim nws yuav muab kuv tug los qhia rau nej.
15 Tas txhua yam Leej Txiv muaj yog kuv li ; vim li ntawd, kuv thiaj hais tias  nws yuav txais kuv tug thiab hais qhia rau nej.

0 commentaires: