Rau hnub hla tim 17 lub 5 hlis 2012


Ib zeej tsoom neeg ntseeg thiab phooj ywg txhua leej,

Hnub no, yog ib hnub ntshiab ib hnub huv, tag lub Koom Txoos Kav Tos Liv thoob ntiaj teb ua lub hmoov nco txog peb tus Huab Tais Yes Xus nce mus saum qaum ntuj, zaum ntawm Leej Txiv Tswv Ntuj sab xis ua Vaj Ntxwv kav qaum ntuj thiab ntiaj teb no. Peb yuav hais txog cov txiaj ntsim hauv lub hnub nyoog no.

Lub hmoov Huab Tais Yes Xus nce mus saum qaum ntuj muaj txiaj ntsim loj tas nrho rau peb ntiaj teb neeg thiab rau tus neeg teev Yes Xus. Txawm ntiaj teb neeg tsis teev Yes Xus tas txhua leej, los Yes Xus yog tag sawv daws tus Huab Tais. Thaum peb tseem teev dab qhuas, tsis tau paub teev Tswv Ntuj, peb ua lub neej tsaus ntuj nti hauv ntiaj teb no. Ib qho ob qho los peb hais tias muaj dab, yuav tau txi dab, ntxias dab tas lub neej kom dab txhob looj koov rau peb. Txoj me kev ntshai dab tom tsuam rawv peb caj qwb ruaj thiab khov npaum nkaus yej thiab cav tais nas tuag nthi nti tsis taus. Peb yuav tau tig ntsia peb Hmoob kev ua neej, peb thiaj yuav to taub peb Hmoob kev ntshai dab. Hmoob yog neeg ua liaj ua teb, nyob roob nyob hav, txawm zej zog rau tej hauv toj hauv pes, qab vag tsib taug yeej fab qas hnyo, tsis khoom tu tej zog kom du lug zoo nkauj rhib. Tej poj niam me nyuam yeej tsis tshua tau luag, tsaus ntuj zus yuav yoj hluav taws, yuav tsum cev tes fawb thiaj xuas tau kev taug. Tej nyuag kooj, nyuag kab xiv los peb hais tias ntshai yog ntsuj mam ntsuj plig txia los yuj los seev rau peb. Nruab hnub, nyuag nab raj nab rawm taug kev, khiav los ncaj qab vag tsib taug, peb twb poob siab nthav tsam lam pus vij mob thiab nplooj ntsws nphau lawm tsheej daig tsam tuaj xa vij ntsag. Pw tseem ua zaj dab ntub npau suav phem ntxiv ces peb yim huab poob plig loj. Yus txoj kev txhawj rov ua rau yus noj mov tsis poob plab haus dej tsis poob cev. Txawm xyeej huab cua hloov lub ntuj ntxoo, ntuj nag nqes ua rau tej txhia neeg lub cev thiab roj ntsha nyeej raws huab cua. Ua rau tej txhia neeg raug khaub thuas thiab kub cev li tej qaib tej npua raug ib phaum aws tig los txog. Sawv daws yuav tsum paub kom tseeb, yeej tsis tim dab los tshoj, tsis yog ntsuj tsis puab cev, tsis tim poob plig li. Tiam sis, vim peb txoj kev ntshai dab rov hem peb poob siab xwb ; yus tus plig nws puab nws cev los yus rov hem kom yus ntshai, ces plig cia li ntshaus thiab nyo ib hnub zuj zus raws lub cev tau khaub thuas qaug zog luj luas. Thaum zoo li ntawd, txhob vam tias txiv neeb txiv yaig yuav pab tau yus. Txiv neeb txiv yaig ncauj lus nug rov nug rais yim ua rau peb txhawj loj ntxiv xwb : teem caij teem nyoog kho li ub, yuav nrhiav lub taub hau tsiaj li no los txi, thiaj mus raws cuag, mus puav tau yus tus ntsuj duab ntsuj plig rov los puab cev, nws twb nim kho siab zim ntab sis yeev nrog zaj dab ntub npau suav phem, los twb nrog niag nab rab nab rawm sib pus ntoj rau tej yas toj, los nrog tej kab npauj kab xi seev lis yees rau tej yas ke lawm. Sawv daws yuav tsum paub kom tseeb, qaib npua zoo tsaws tshuaj noj thiab ua kom neeg lub cev muaj zog nkaus xwb ; qaib npua tsis yog tshuaj kho neeg lub mob lub ntsaj. Kev tua tsiaj kho mob kho ntsaj tsuas zoo them txiv neeb txiv yaig nqe nkaus xwb, tsis zoo dab tsi ntxiv, peb yuav tsum nkag siab, ris siab txij li no. Yuav kom yus tus neeg mob zoo, kawg nrhiav kom tau kuab tshuaj los noj thiab los txhaj lom tus kab mob, yus tus neeg mob thiaj yuav nquag nkaus xwb, zoo tam zoj yuav tsum txhaj tshuaj tiv aws rau qaib npua thiaj tsis tuag aws nkaus xwb. Yog leej twg tsis ntseeg, pes tsawg los nws tseem pheej khuv xim xav tiam dab qhuas, kawg dab qhuas yuav ntaim nws noj nws haus mus kom kawg.
Cov neeg ntseeg Tswv Ntuj thiab teev Tswv Ntuj los tsis txhob ua ywj fab ywj fwj. Peb yuav nco ntsoov, txij li peb nrauj dab qhuas, tsis ua neeb ua yaig, tsis tua tsiaj txhu txi dab, peb lub neej tshav ntuj nrig lawm pes tsaug npaug. Tsis yog peb tsis muaj mob muaj nkeeg, peb kev mob kev nkeeg yog huab yog cua ua, yog kab yog yoov tom, yog kev noj haus, tsis txawj caiv ncauj ua kab mob, kab peem ntxooj yus lub cev ua rau yus ntshav qab zib, muaj roj txhaws yus tej hlab ntsha, tej hlab siab hlab ntsws. Yog kws tshuaj peb yuav tsum thawj nkaus xwb, tsis yog peb raug dab li tej laus hais. Tsis tas li ntawd, peb txoj kev ntseeg Tswv Ntuj, teev Tswv Ntuj ua rau peb siab loj, tsis ntshai tus dab twg li, dab tom tsis tau peb. Tawm rooj plaws, dab tseem yog tus ntshai peb, khiav tsiv nraim peb txoj xub ke. Tsis yog lam hais, Huab Tais Tswv Ntuj yog peb Niam peb Txiv hlub peb, pab peb. Vim peb teev Tswv Ntuj, peb muaj Tswv Ntuj hwj huam. Peb txais Tswv Ntuj hwj huam yeej tag nrho ib tsoom dab ib tsoom ntsuj thiab yeej tag kev mob kev ntsaj, kev ploj kev tuag. Tsis yog peb tsis txawj ploj tsis txawj tuag, peb txais kev ploj tuag nrog Huab Tais Yes Xus kev tuag. Vim Huab Tais Yes Xus yeej hlo kev tuag, tsuj nthi kev tuag hauv nws qab xib taws. Ib hnub twg, peb nrog nws yeej hlo kev tuag, sawv tsees ciaj sia ib yam li nws. Peb cov neeg teev Tswv Ntuj, tsis ntshai tus dab tus ntsuj twg, nws yeej meem tuaj nrog peb sib ntsuas zog : “16 Tus ntseeg thiab ntxuav plig yuav tau kev cawm ; tus tsis ntseeg yuav raug txim.17 Cov ntseeg, tej cim no yuav nrog nraim lawv : hauv kuv npe lawv yuav ntiab dab phem rau sab nraud, lawv yuav hais tej cov lus tshiab, 18 Lawv yuav tuav tau nab hauv tes thiab txawm haus tau tshuaj lom neeg yuav tsis ua tau li cas rau lawv thiab lawv tsa tes saum cov neeg mob nkeeg yuav zoo tuaj.” Tswv Ntuj hlub peb npaum li ntawd, pub peb tib neeg txhaum no muaj Tswv Ntuj hwj huam ciaj tau ua Tswv Ntuj tub ki, yog lub txiaj ntsim loj tas nrho. Yog peb ntseeg thiab teev Tswv Ntuj raws li Huab Tais Yes Xus cov thwj tim qhia, mloog lub Koom Txoos Kav Tos Liv lus ces peb txoj hmoo zoo. Lub hnub nyoog Huab Tais Yes Xus nce pem ntuj no pub lub txiaj ntsim loj npaum li ntawd rau peb sawv nws lub luag dej luag num hauv ntiaj teb no. Yog vim li ntawd, peb thiaj muaj cuab kav hais tias tus neeg teev Yes Xus muaj koob hmoov. Nws txhais tes hlub, txhais tes plhws neeg txom nyem yog Yes Xus tus kheej cev tes hlub thiab plhws neeg txom nyem. Cov neeg teev Yes Xus raug luag ntxub, raug luag hiam tsis yog lawv tus kheej xwb, yog Yes Xus tus kheej raug ntxub raug hiam : “22 Tas puas tsav yam zwm rau nws qab xib taws, ntawm nws, pub nws ua tas lub koom txoos taub hau, 23 Koom Txoos yog nws lub cev, muaj tag nws txiaj ntsim puv npo.” Yog peb tsis nyob hauv Koom Txoos, txawm ua dab tsi peb tsis sawv Koom Txoos npe ua, tsis yog Huab Tais Yes Xus dej num peb ua. Yog peb ua peb tus kheej dej num, peb ua kom neeg cav thiab qhuas peb xwb. Tiam sis, tus mloog Koom Txoos thiab ua raws li cov thwj tim qhia, peb ua kom Huab Tais Yes Xus nto koob meej : “19 Thaum Huab Tais Yes Xus hais lus rau lawv tas, nws cia li mus dua saum ntuj zaum ntawm Tswv Ntuj sab xis. 20 Lawv cov ntawd cia li tawm mus tshaj lus qhov txhia chaw, Huab Tais nrog nraim lawv tes num thiab lus ciaj sia ua tau cim tshwm tuaj.” Niaj hnub no, txawm peb tsis pom Huab Tais Yes Xus pliaj plhu los tus neeg teev Yes Xus txoj dej num muaj Huab Tais Yes Xus hwj huam, piv li tej cim cov leej ntshiab ua tau pub rau tej txhia neeg.

Ib tsoom phooj ywg, lub txiaj ntsim peb tus Huab Tais Yes Xus nce pem ntuj loj heev rau peb ntiaj teb neeg sawv dawv. Peb yuav pauj tsis tau Huab Tais Yes Xus lub txiaj ntsim no. Peb yuav nco ntsoov Huab Tais Yes Xus yog lub Koom Txoos taub hau coj lub Koom Txoos kev, nws nrog peb nyob nraim ntawm peb lub luag dej luag num.

12.05.2012                      Cwj Vuam Chiv


0 commentaires: