Rau hnub hla tim 20 lub 5 hlis 2012


Tsoom ntseeg thiab kwv tij neej tsa phooj ywg hmov tshua,

Peb nyob hauv lis piam hnub chiv 7 lub caij nyoog Hla. Yog ib lub sij hawm peb yuav nco txog peb Leej Txiv Tswv Ntuj lub txiaj ntsim hlub peb ntiaj teb neeg tsis muaj caij tag. Rau peb cov neeg ntseeg Tswv Ntuj, peb nyias yuav tsum nug nyias tus kheej saib, txoj kev ntseeg kev teev hawm Tswv Ntuj puas muaj nuj nqes dab tsi rau peb.

Nej pom, peb muaj tej txhia kwv tij neej tsa twb los ua neeg teev Tswv Ntuj ntev xyoo lawm. Tos thaum nej paub : “Yawg twb khiav rov mus ua dab lawm os !” Tej kwv tij neej tsa thim lus rov mus teev dab teev qhua no, yog tej lub cim qhia rau peb txhua tus neeg ntseeg paub, peb yuav ceev faj thiab xyuam xim txog txoj kev ua neeg ntseeg Tswv Ntuj, teev Tswv Ntuj. Kev ntseeg Tswv Ntuj, teev Tswv Ntuj yog ib lub neej peb txhua leej yuav niaj hnub niaj hmo raus tes txhim npaum nkaus peb txhim peb lub cuab lub yig, kom peb ua neej tsheej cuab tsheej yig. Yog peb lam ua neeg ntseeg Tswv Ntuj xwb, tsis pom txoj kev teev Tswv Ntuj muaj qab hau, tsis pom Tswv Ntuj lub txiaj ntsim hlub peb, ces peb txoj kev ntseeg, kev teev hawm Tswv Ntuj yeej muag nthas tuag zawv xwb. Peb yim nkees teev ntuj, yim ua peb txoj kev ntseeg Tswv Ntuj yim tsuag yim me qauj luj les li tus nplaim teeb ; lam muaj pob ntseg, tiam sis tsis hnov lus, khaws tsis tau Huab Tais Yes Xus tej lus ua koob hmoov pov hwm, txhawb yus kev cia siab rau Tswv Ntuj kom loj thiab ntug txaus. Yog yus txoj kev teev hawm Tswv Ntuj twb tsis qab tsis tsuag, thaum yus ntsib dkeev kev txhawj xeeb, muaj kev txom nyem tuaj nphav tuaj laum yus ces yus cia li plam tes plam taw ntog ntxeev tiaj raws kev haub kev ntxias. Tus neeg ntseeg twg tsis ruaj cag rau Huab Tais Yes Xus, qaug quav rau nws cov txheeb cov ze, rau tej saub cuav, tus ntawd kawg yuam kev. Nws yuam kev thim Huab Tais Tswv Ntuj rov mus thawj dab. Tswv Ntuj yog tus muaj hwj huam tshaj plaws zeej tsoom dab tib si. Yog yus khiav Tswv Ntuj tus muaj hwj huam mus thawj nyuag dab, tus ntaim yus noj yus haus, ces yog yus tsis sawm zoo. Tus neeg ntseeg Tswv Ntuj thim lus, rov taw tuam ntuj, zoo tam nej tus phooj ywg niaj hnub nrog nej ua ke, tos nco, muab nej tso pov tseg mus xyav nej lub moo, nej kuj yuav muaj kev tu siab tib yam : “Pob Zeb sawv ntsug hauv nruab nrab lawv, nws hais tias : 16 “Kwv tij, tau muaj tshwm raws li Leej Ntuj Plig Ntshiab hais tseg hauv ntawv ceeb Das Vis lub ncauj hais txog Yus Das ua tus coj luag kev tuaj ntes Yes Xus, 17 Nws yog ib tug nyob hauv peb, nws kuj nrog txais txoj dej num no.20 Ntawv Nkauj Seev sau muaj tias : Cia kom nws lub loog nqha nrig txhob muaj neeg nyob. Cia muab nws txoj dej num rau lwm tus.” Peb cov neeg thim kev ntseeg Tswv Ntuj rov mus teev dab teev qhua yog Yes Xus cov phooj ywg ntxeev siab rau Yes Xus. Tsis tas li ntawd, peb leej twg tsis mloog peb lub Koom Txoos lus, tawm khiav hauv Koom Txoos mus ua li nws siab nyiam, tam zoj tus thwj tim Yus Das ntxeev siab, mus coj neeg tuaj ntes Yes Xus tua pov tseg. Vim peb tawm hauv Koom Txoos mus xyav Koom Txoos npe rhuav Koom Txoos kuj yog rhuav Yes Xus npe, Yes Xus yog Koom Txoos taub hau coj Koom Txoos kev.
Peb cov neeg ntseeg Tswv Ntuj yuav tsum paub, peb lam ua neeg ntseeg teev Tswv Ntuj li peb siab nyiam tsis raug kev raug cai. Yog peb ua neeg ntseeg Tswv Ntuj tsis raug kev cai, peb ua neeg yuam cai (Sectes) coj nyias pab nyias pawg neeg tsis muaj hauv paus hauv ntsis. Sawv daws yuav tau xyuam xim, zwm rau ib lub hauv paus tswj kav sawv daws. Peb yuav ntseeg thiab teev Tswv Ntuj raws kab raws ke, raws li poj ua tseg yawm ua cia, mloog cov thwj tim Pob Zeb thiab Paj Lug nkawd lus. Koom Txoos Kav Tos Liv yog tus sawv Pob Zeb thiab Paj Lug chaw taj Huab Tais Yes Xus : “Leej Txiv Ntshiab, txuag lawv hauv koj lub npe uas koj pub rau kuv, kom lawv ua tib leeg tam li wb.12 Thaum kuv tseem nrog lawv nyob, kuv saib lawv teev hawm koj lub npe koj tau muab pub ua kuv ntiag tug. Kuv saib xyuas lawv, tsis muaj ib tug ploj, tshuav tus mus taug nws kev ploj raws li Ntawv Ntshiab tau sau tseg.” Lub Koom Txoos Kav Tos Liv mloog Huab Tais Yes Xus lus thiab qhuab qhia Huab Tais Yes Xus npe rau ntiaj teb neeg. Vim li ntawd, sawv daws koom tib tug txhooj yuav tib txoj cai teev hawm Yes Xus lub cev thiab cov ntshav, mloog tib tsab ntawv Moo Zoo qab ntug txog hauv ntuj, hwm vaj qhia tus sawv Pob Zeb lub chaw ua sawv daws leej txiv saib sawv daws, coj tas txhia haiv neeg nyob ntiaj teb los ua tib cuab tib yig, tsis cais pab cais pawg li Leej Txiv tsis cais Leej Tub thiab Leej Tub tsis cais Leej Txiv. Tas cov haiv neeg Kav Tos Liv thoob ntiaj teb koom tib lub siab (l’unité dans la diversité) li Leej Txiv thiab Leej Tub koom tib lub siab. Huab Tais Yes Xus rov dua pem ntuj, nws yog tus xa cov thwj tim mus thoob ntiaj teb tshaj nws txoj kev hlub neeg. Peb leej twg mloog Yes Xus lus, tus ntawd yog Yes Xus thwj tim nyob thoob ntiaj teb tshaj peb tus Huab Tais Yes Xus kev hlub neeg ib ncig ntawm peb nyob : “18 Ib yam li koj xa kuv tuaj hauv ntiaj teb no, kuv thiab, kuv xa lawv mus rau lub ntiaj teb.19 Kuv rov qee kuv pub rau lawv, kom xwv lawv thiab, lawv rov qee lawv mus rau qhov yog tseem.” Peb muaj ib cuab ib yig neeg, peb thiaj li ciaj neeg. Peb muaj nkauj muaj muam, muaj kwv muaj tig pab, muaj niam muaj txi hlub, peb thiaj li ciaj ua neeg. Tos peb ciaj ua neeg ntseeg Tswv Ntuj, vim muaj lub Koom Txoos ua peb lub cuab lub yig, muaj zeej tsoom neeg ntseeg ua peb nkauj muam, ua peb kwv tij txhawb peb kom ciaj ua neeg ntseeg, muaj vaj qhia ua peb niam peb txiv hlub peb cob qhia peb kom peb pom kev taug txoj tseem kev ntseeg lawv Yes Xus qab. Yog tus me nyuam twg cav ncauj tsis mloog niam mloog txiv lus, tus me nyuam ntawd yeej tsis tsim txiaj, kawg mus ua tub sab. Peb leej twg cav ncauj tsis mloog vaj qhia thiab cov tswv qhia lus, tus ntawd kawg yuam kev hauv kev ntseeg Yes Xus, ncaim npoj, cais pab cais pawg, tsis paub txoj tseem kev teev Yes Xus ces tsis tau txiaj ntsim.

Ib tsoom ntseeg sawv daws, peb yuav ua neeg ntseeg Tswv Ntuj xyuam xim thiab mloog lus kom peb txhob yuam kev. Yog peb tawm khiav ntawm Huab Tais Tswv Ntuj tus hlub peb, kawg peb haj yam pluag thiab txom nyem. Kom peb nco ntsoov, cov neeg tuaj khaub zig Huab Tais Yes Xus puav leej tau txais kev cawm tas txhua tus : txiv vaj qhia Zam Paj Lug II yog ib lub cim peb qhov muag ntsia ntsoov muaj Huab Tais Yes Xus txiaj ntsim.


15.05.2012          Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: