Rau hnub hla tim 27 lub 5 hlis 2012


Tsoom ntseeg thiab phooj ywg hmov tshua,

Peb twb ua lub Hmoov Hla nco txog Yes Xus raug hiam dai saum nkhib ntoo cuam, tuag thiab sawv rov ciaj sia. Plaub caug hnub tom qab, Yes Xus nce mus saum qaum ntuj, kaum hnub tom qab ntxiv, hnub Tsib Caug, Yes Xus xa nws Leej Ntsuj Plig Ntshiab tuaj rau nws cov thwj tim. Hnub no, Koom Txoos Kav Tos Liv ua lub hmoov Tsib Caug (πεντηκοστῆ) Pes Tes Kos Tes, Leej Ntuj Plig Ntshiab lub hmoov. Vim li ntawd, hnub no, peb yuav cev ob peb los txog Leej Ntuj Plig Ntshiab thiab lub txiaj tsim Leej Ntuj Plig Ntshiab pub rau tsoom neeg ntseeg Tswv Ntuj.

Peb yuav tsum mloog peb lub Koom Txoos Kav Tos Liv tej lus qhia coj peb taug lub hauv paus kev ntseeg Tswv Ntuj peb thiaj teev hawm Tswv Ntuj raws kev raws cai, txawj coj raws li Tswv Ntuj siab. Nej yeej paub, peb los ntseeg Tswv Ntuj, teev Tswv Ntuj, peb tsis lam xeem pheev xeev tsim txoj kev teev hawm Tswv Ntuj raws li peb lub siab nyiam, raws li peb zaj tswv yim xav. Peb los ntseeg Tswv Ntuj, teev Tswv Ntuj, peb txais txoj kev teev hawm Tswv Ntuj muaj kab muaj ke, raws poj ua tseg yawm ua cia. Peb tsis lam taus lam xev tsim ib txoj kev teev hawm los khoo neeg li tej txhia xib hwb. Sawv daws yuav ceev faj nyias tus kheej kom tsis txhob poob hauv npoj neeg teev hawm Tswv Ntuj txuam tsoov thiab cuav (Sectes). Vim muaj ntau pab ntau pawg neeg teev Yes Xus ntxias tau peb tej txhia yuam kev thiab ua peb plam ntxhiab ntawm Tswv Ntuj lub tseem Koom Txoos Niam Kav Tos Liv. Ntawm lwm pab lwm pawg neeg teev Yes Xus txuam tsoov thiab cuav no zoo tam zoj tej noob qoob noob loo txuam tag, txia tag tsis tseem noob lawm. Peb mloog Lus Kas hais txog tus thwj tim Paj Lug cov lus ceeb toom rau tsoom thawj coj cov neeg teev Yes Xus kom ceev faj cov neeg cuav no yog zoo li hma tuaj tom tsiaj hauv tej tshav zaub ua rau tsiaj tawg puv roob puv hav : “28 Nej yuav ceev faj rau nej tus kheej thiab rau npoj neeg Leej Ntuj Plig Ntshiab tsa nej ua tswv saib coj Tswv Ntuj lub Koom Txoos nog zaub, nws tau nchuav nws roj ntsha los txhiv 29 Kuv paub ntsoov tias kuv tuaj dhau dua ntais, ib co hma tsiv tsaim yuav txeem tuaj ntawm nej, yuav tsis txuag npoj tsiaj 30 Ib co tib neeg yuav tawm ntawm nej, lawv yuav hawv qhia tej yam kom rub tau cov thwj tim mus caum lawv HL 20,29-30” Cov thawj coj Koom Txoos Kav Tos Liv vaj qhia thiab cov tswv qhia yog cov sawv los taj Pob Zeb thiab Paj Lug chaw thaum hauv paus los txog hnub no. Peb yuav cuab pob ntseg mloog Koom Txoos Kav Tos Liv tej lus qhia, peb thiaj taug txoj tseem kev teev hawm Yes Xus raws kab raws ke, raws poj ua tseg yawm ua cia li Yes Xus qhia. Peb cov poj koob yawm koob yog tsoom neeg siab dawb siab ncaj mloog Yes Xus lus tiam dhau tiam, tsoom leej ntshiab muaj Yes Xus txiaj ntsim. Lawv yog cov paub qhia Leej Ntuj Plig Ntshiab rau peb. Yog peb vam txog lawv, peb kuj yuav muaj Leej Ntuj Plig Ntshiab lub txiaj ntsim coj peb lub neej. Ze ntawd xyoo 410, leej ntshiab Augustin qhia li no rau zeej tsoom neeg ntseeg : “Peb paub Tswv Ntuj Leej Ntsuj Plig ua ntau lub cim tshwm sim rau neeg pom. Thaum Yes Xus txais lub cim ntxuav, nws tshwm li tus nquab, hnub Tsib Caug, lub suab nroo ntws li thwv cua nplawm, cov thwj tim pom tuaj li tej tug nplaim taws tuaj tsaws saum lawv…Peb yuav tsum to taub tias Leej Ntuj Plig Ntshiab tsis yog tus nquab los tus nplaim taws…Tus nquab los tus nplaim taws tsuas ua cim rau neeg pom tias Leej Ntuj Plig Ntshiab tuaj lawm…De la Trinité livre 2 Leej Ntuj Plig Ntshiab yog Tswv Ntuj txoj pa ib yam li Leej Tub yog Tswv Ntuj lo lus. Leej Txiv hais li cas txawm muaj li ntawd, vim Leej Tub yog Leej Lo Lus ua li Leej Txiv siab nyiam. Leej Ntuj Plig Ntshiab yog peb ib tug phooj ywg ncaj ncees ib sim neej tsis ntxeev siab rau peb, ib tug phooj ywg hlub peb tag siab nrho pab tau peb tas txhua tsav puas yam, muaj hwj huam loj txhawb kom peb muaj hwj huam cuag Tswv Ntuj, ua tau peb neeg txhaum ntshiab huv nrog Tswv Ntuj nto koob meej saum ntiaj teb no thiab ciaj Tswv Ntuj sia nyob ib txhiab ib txhis saum qaum ntuj : “18 Yog nej yoog Leej Ntuj Plig, nej yuav tsis raug txoj cai khoo nej 19 Lub cev nqaij tes num muaj tseeb li no : ua plees ua yis, neeg qias, neeg lwj liam 20 Hwm dab, txi dab, ntxub neeg, sib tshum, muaj khib, siab luv, sib cuab, sib nyom, sib cais 21 Txhav khem, quav cawv, neeg plhom thiab ntau yam zoo li ntawd ; kuv hais rau nej, kuv twb ceeb toom tias cov ua li ntawd yuav tsis tau Tswv Ntuj qaum ntuj ua lawv tug 22 Lub txiv raws li Leej Ntuj Plig yog kev sib hlub, kev zoo siab, thaj yeeb, neeg siab ntev, neeg siab zoo, txawj xav, ua neeg ntseeg 23 Hwm neeg, kav tau yus tus kheej NLT 5,18-23” Peb neeg ntiaj teb tsis mloog Leej Ntuj Plig ntshiab coj peb ua neej, nyias thiaj ua li nyias nyiam, nyias yuav nyias siab, peb thiaj tsis sib haum, tsis muaj kev sib zam, peb nyob tsis taus ua ke. Ob niam txiv xwb los ib tug tsis mloog ib tug hais, thaum kawg thiaj sib nrauj ; ib cuab kwv tij xwb los thiaj tawg tas tsis ua ib pab ; tib co neeg teev Yes Xus tiag, nyias khav nyias txiv yeej koom tsis tau npoj, kawg cais pab cais pawg, lam muag npe ua neeg teev Yes Xus, tiam sis, twb tsis mloog Yes Xus lus qhia, tsis koom ib lub siab li Yes Xus hais. Cov neeg teev Yes Xus tau koob hmoov yog cov mloog Yes Xus lus, hwm Pob Zeb ua tus thawj, hwm vaj qhia ua tus sawv Pob Zeb lub chaw tshaj Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo hauv ntiaj teb no, coj ntiaj teb neeg ua kwv ua tij, ua ib cuab ib yig, ua tib lub Koom Txoos.

Ib tsoom phooj ywg sawv daws, peb yuav tig ntsej los mloog, rua muag los ntsia lub Koom Txoos Kav Tos Liv hla dhau 2000 xyoo, tsis yog ib tiam neej, 2000 xyoo yog pes tsawg tiam neej. Tsoom ntseeg Kav Tos Liv thoob ntiaj teb puav leej koom tib tug txhooj, zwm vaj qhia ua sawv daws txiv. Koom Txoos Kav Tos Liv kuj ntsib dua kev txhawj xeeb, raug kev sib cav sib ceg tawg ua pab ua pawg, muaj peb lub taub hau, peb tug vaj qhia. Tiam sis, peb ntseeg tias Leej Ntuj Plig Ntshiab tshoj tsoom leej ntshiab, piv li leej ntshiab Catherine de Sienne (1347-1380), kom rub cov vaj qhia los sib poog, tuav lub Koom Txoos Kav Tos Liv kom thaj yeeb. Cov vaj qhia thiaj rov sib kho ua rau Koom Txoos Kav Tos Liv thaj yeeb los txog niaj hnub no. Peb yuav thov Leej Ntuj Plig Ntshiab coj peb tsoom neeg teev Tswv Ntuj kom muaj zog hla dhau peb txoj kev sib ntxub, sib thuam los sib hlub npaum li Leej Txiv thiab Leej Tub thiab Leej Ntuj Plig ntshiab.


24.05.2012                   Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: