Rau hnub tim 06 lub 5 hlis 2012


Ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa phooj ywg,


Hnub no zoo hnub, peb tseem muaj txoj hmoo tuaj sib fim ua ke koom siab koom ntsws teev hawm Huab Tais Tswv Ntuj peb Leej Niam Leej Txi hlub peb tsis muaj caij kawg. Peb tsis muaj tus tsi yuav pauj tau Huab Tais Tswv Ntuj txiaj ntsim. Peb nqa tes tuaj txaum yim hais ib lo lus ua peb Leej Niam Leej Txiv Tswv Ntuj tsaug. Peb tseem yuav vam Tswv Ntuj tej koob hmoov roos peb, tiv thaiv vij mob vij ntsag, txiab nkeeg hauv peb lub neej. Vim li ntawd, tej koob hmoov nyias yuav tau txais los ntawm nyias txoj kev teev hawm thiab npuab Leej Txiv Tswv Ntuj thiab mloog nws lus.

Peb yeej paub ntsoov tias tsis yog tus neeg teev Tswv Ntuj thiaj nyiam ua neeg zoo xwb, tas ntiaj teb neeg puav leej nyiam zoo. Tiam sis, peb leej tib neeg tsis muaj zog ua zoo xis Tswv Ntuj siab. Tib neeg tsuas txawj hlub neeg raws li peb lub siab hlub taus xwb. Peb tsis muaj zog hlub taus neeg li peb Leej Niam Leej Txi Tswv Ntuj hlub peb. Muab piv li tus neeg mloog lus, tus neeg zoo nyiam, tus nquag thiab tsim txiaj peb thiaj xav hlub. Peb tsis muaj zog hlub tau tus neeg lim hiam, neeg siab dub siab phem. Peb tib neeg twb tsis muaj txoj kev sib zam, peb tsis muaj zog zam tau peb tus yeeb ncuab, zam tus neeg ua txhaum peb. Tiam sis, Tswv Ntuj tsis zoo li peb, Tswv Ntuj hlub tau thiab zam tau rau tus neeg phem. Peb pom Tswv Ntuj ua tshav ua nag ywg tus neeg phem tej qoob loo ib yam li tus neeg ncaj neeg zoo tej qoob loo. Tswv Ntuj ua hnub kaj tus neeg phem txoj xub ke mus los tib yam tus neeg siab dawb siab zoo txoj xub ke. Tus neeg phem thiab tus neeg zoo puav leej tau dej haus yug siav, puav leej muaj taws rauv ua zaub ua mov noj. Tswv Ntuj hlub tus phem tus zoo sib npaug zos. Peb thiaj li hais tau tias Tswv Ntuj yog tag nrho peb tib neeg Leej Niam Leej Txi. Tiam sis, kom sawv daws to taub, peb tsis txhob xav tswv yim yuam kev. Peb txhob xav yuam kev tias yog Tswv Ntuj twb hlub tus neeg lim hiam ib yam tus neeg zoo, txawm peb yog neeg siab phem siab nkhaus, Tswv Ntuj yeej hlub peb, tsis tas yuav siv zog ua neeg zoo, tsis tas yuav sib hlub, sib zam, tsis tas yuav hwm yus niam yus txiv, tsis tas yuav mus teev teev ntuj. Peb tsis txhob xav tej zaj tswv yim yuam kev li ntawd thiab txhob khib tias ua cas Tswv Ntuj tseem hlub tus neeg phem npaum li tus neeg ncaj neeg zoo. Peb yuav tsum ua neeg thoob tsib, muaj tswv yim. Tos Tswv Ntuj hlub tus neeg phem ib yam tus neeg zoo, vim Tswv Ntuj yog tus tsim sawv daws, yog tag sawv daws tus neeg phem neeg zoo Leej Niam Leej Txi. Tus neeg lim hiam, neeg nkhaus, yog Tswv Ntuj ib tug me nyuam cam thawj ib yam li nej tus me nyuam qig lus, tsis txawj hlub nej, tsis txawj hlub nws tej nkauj muas los tej kwv tij, nws tsuas xam pom nws tib leeg xwb. Nej tus me nyuam qig lus thiab cam thawj no, txawm ua rau nej npau taws, ua rau nej muaj kev tu siab los nej yeej hlub nws vim nws yog nej yug, yog nej me nyuam. Ntawm cov me nyuam mloog nej lus thiab tsim txiaj, lawv yeej tsis nyiam ua neeg phem, ua neeg qig lus li lawv tus nkauj tus muam, los tus kwv tus tij ntawd, puas yog. Peb kuj tib yam thiab, peb tsis txhob khib tias ua cas Tswv Ntuj tseem hlub cov neeg lim hiam tsis tsim nyog hlub. Tsis tas li ntawd xwb, peb tseem yuav mloog thiab ua li Huab Tais Yes Xus qhia rau peb cov neeg teev Tswv Ntuj, kom peb hlub cov neeg tsis zoo hlub li Tswv Ntuj hlub. Peb yuav hlub thiab yuav zam rau peb cov yeeb ncuab ua txhaum rau peb, thuam peb, saib tsis taus peb. Yog lub neej ua neeg ntseeg Tswv Ntuj, yog txoj kev khwv ua neeg teev Yes Xus, tshaj Yes Xus lub Moo Zoo ib ncig ntawm peb nyob, yog peb lub nra, yog peb tus ntoo cuam peb kwv taug kev lawv Yes Xus qab. Txoj kev sib hlub, sib pab, sib zam raws li Huab Tais Yes Xus qhia, ua tau peb ciaj tus neeg teev Yes Xus thiab ntseeg Yes Xus. Yog peb ciaj neeg teev Yes Xus, peb yuav yog lub teeb pom kev rau ntiaj teb neeg maub tsaus ntuj nti, peb yuav ua Yes Xus ib tug tub ntxhais txib cev Huab Tais Yes Xus lus rau cov neeg nyob hauv tsev loj faj, cev tes hlub thiab plhws cov neeg tshaib thiab nqhis tsis muaj leej twg hlub : “18 Cov me nyuam, peb tsis txhob sib hlub hauv lo lus thiab ntawm ncauj xwb, tiam sis hauv tes num thiab qhov tseeb tiag; 19 Li no, peb paub tias peb ua qhov tseeb tiag thiab peb lub siab yuav nyob tus yees ntawm nws” Nyob hauv peb lub Koom Txoos Kav Tos Liv, Huab Tais Yes Xus tso nws cov koob hmoov rau tej tus poj niam los tej tus txiv neej mloog Huab Tais Yes Xus lus qhia. Lawv ua tau tej yam dej num muaj hwj huam ib yam li Yes Xus. Qhov tseeb, tsis yog lawv ua, yog Huab Tais Yes Xus tus kheej qiv lawv lub siab hlub neeg, qiv lawv lub ncauj hais lus thiab qiv lawv tes los leg tej yam dej num plhws ntiaj teb neeg kev mob nkeeg, kev txom nyem pov tseg. Peb twb pom cov leej ntshiab, cov neeg siab dawb siab ncaj tsis khuv xim dag zog, tsis cuaj khaum lawv kev hlub neeg. Lawv hlub tus neeg phem, tus neeg zoo, tus muaj tus pluag, tus qhev los tus nom…lawv yim hlub neeg, yim ua lawv muaj zog teev Yes Xus mloog Yes Xus lus zoo dua ntxiv. Yam li tus neeg nquag, yim ua hauj lwm yim nquag thiab yim xav ua hauj lwm : “5 Kuv yog tsob txiv nej yog cov ceg. Tus txawm hauv kuv thiab kuv hauv nws, tus no yuav txi txiv ncw hna, tus tsis nrog kuv nej ua tsis tau dab tsi 6 Yog tus tsis txawm hauv kuv, yuav cuam pov tseg li tus ceg qhuav, luag yuav sau pov hauv hluav taws thiab yuav kub hnyiab.” Tus neeg ntshiab tes dej num yim ua Huab Tais Yes Xus nto koob meej ib ncig ntawm nws txawv deb tus neeg txhaum los tus saub cuav. Tus neeg txhaum los tus saub cuav tes num, nws yim ua tus txawj kho neeg, nws yim muaj plhus tias nws ciaj huab tais thiab nws tseem loj tshaj Tswv Ntuj Leej Tub Yes Xus. Yeej ib txwm muaj tej saub cuav (Des faux prophètes) tsis hais tiam neej twg : “11 Coob tus saub cuav yuav sawv los ua yuam kev coob leej. Mt24,11Cov saub cuav no tsuas zoo li tus kws txuj fab kis Jean de La Fontaine zaj txhais : tus qav xav kom nws luaj tus nyuj (La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Bœuf. Livre I,3) Tus qav tsuas luaj lub nyuag qe, tiam sis ntshaw kom nws luaj tus nyuj. Nws txawm siv siv zog ntsub kom piv tau nyuj : Leej viv ncaus, puas tau txaus yuad ? Tshuav ntau. Nenni, li no ne ? Koj yuav txog siav xwb lauj. Tos pliag ov. Ua ciav su loj zus, ces plab tawg nphoob lawm lauj. Tag nrho tsoom saub cuav saum daim npoo av tej lus sau zog ua ke twb piv tsis nyog Huab Tais Yes Xus tus tseem Tswv Ntuj Leej Tub ib lo lus. Vim li ntawd, tsoom neeg teev Yes Xus, peb yuav tau ceev faj txhob ntshaw ua saub thiab tseg kiag tsis txhob mus cuag tej niag saub cuav coj nej yuam kev. Peb thiaj tsis zoo li tus qav Jean de La Fontaine zaj txhais li hais no. Peb nco ntsoov Hmoob niaj txhis piv txoj lus tias : xav luaj nyug, xu luaj ntug.

Ib tsoom phooj ywg txhua leej txhua tus, peb yuav rua qhov muag ntsia ib tsoom leej ntshiab, cov neeg mloog Huab Tais Yes Xus lus lawv muaj Tswv Ntuj txiaj ntsim thiab yoog cov neeg siab dawb siab ncaj tus lwj lwm peb thiaj nrog lawv txais Huab Tais Yes Xus koob hmoov. Peb tsa ncauj thov tsoom leej ntshiab pab peb cev peb tej lus rau Tswv Ntuj daws peb tej kev txhawj xeeb hauv peb lub neej, lawv tej lus thov Tswv Ntuj muaj txiaj ntsim pab peb tiag tiag thiab peb yuav tau txais cov koob hmoov ntawm peb Leej Niam Leej Txiv Tswv Ntuj tus hlub peb.

01.05.2012                      Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: