Rau hnub tim 13 lub 5 hlis 2012


Ib tsoom ntseeg thiab phooj ywg txhua leej,

Peb nyob hauv lis piam 6, caij nyoog Hla, nco txog lub txiaj ntsim peb tus Huab Tais Yes Xus sawv hauv tsoom tub tuag los ciaj sia nyob ib txhis. Hnub no, peb yuav hais txog peb tus Huab Tais Tswv Ntuj lub siab zoo thiab kev hlub neeg. Peb tsuas hais me me txog Tswv Ntuj txoj kev hlub neeg raws li nram qab no, peb yuav piav tsis tag hais tsis kawg.

Peb sim xav txog peb tib neeg kev hlub neeg thiab Huab Tais Tswv Ntuj kev hlub neeg, peb yuav pom sib txawv deb npaum li cas.
Peb txoj kev hlub neeg. Yeej muaj kev sib hlub nyob hauv ib cuab ib yig neeg, peb lub cuab lub yig thiaj ciaj ua neej nyob. Tos peb tib neeg ho ciaj ib cuab koom ib yig, vim txoj kev sib hlub tuav peb, rub peb los ua ke. Thaum ib tug tub thiab ib tug ntxhais sib hlub sib ntshaw, ib tug yeej tseg tsis taus ib tug. Nkawd ob leeg thiaj zoo siab hlo sib qaws ua txij nkawm mus tag ib sim neej. Nkawd txoj kev sib ntshaw ua rau nkawd ob leeg tuaj zog ua neej mus khwv noj khwv haus tsheej hnub tsheej hli tsis nco sab, tsis nco nkees; hnub thiab hmo twb tsis ntev, twb yug tub yug ki huam vam puv vaj puv tsev. Lub neej twb tsis muaj pes tsawg niaj pes tsawg xyoo, nkawd twb ua pog ua yawg, ua poj koob yawm koob. Peb yeej xav tib yam, yus tseem hlub yus tej tub ki tsis taus txaus, lub neej laus twb los txog. Peb tib neeg txoj koob tsis sib luag txhua leej, txoj hmoo tsis sib xws txhua tus. Nyias muaj nyias koob nyias hmoov. Txhua leej muaj niam muaj txi yug, tiam sis, tsis muaj niam muaj txi hlub tas txhua tus. Hmoob hais tias : yog nplooj tsis zeeg zoov yuav tsis nqha, ntiaj teb tib neeg tsis ploj tsis tuag, daim av yuav tsis txaus nyob. Vim li ntawd, lub neej ntsuag yog lub neej poob kua muag. Txoj kev ntsuag, tub ntsoj ntxhais ntsuag, poj ntsuam yawg ntsuag, yeej tsis zoo ua neeg, lam ua neej dai siav rau ntiaj teb, vim tshuav siav tsis tu thiaj ntxeem nyob hnub dhau hnub ua npau suav toog leej niam txhais tes puag, leej txi txhais tes hlub.
Peb neeg ntiaj teb kev sib hlub tsis dawb do. Peb kev sib hlub mus raws txhooj raws cai. Vim peb muaj kev sib txib sib vam ua neej nyob, koj khiav kuv, kuv khiav koj. Thaum peb hais lus, peb nyiam hais lo tseeb, lo yog. Thaum peb ua dab tsi, peb xav kom ua raws kev raws cai, tsis lam taus lam hais, txhob lam taus lam ua. Peb txoj kev sib hlub, sib vam thiaj muaj txiaj muaj ntsig. Cov tub ki thoob tsib thiab tsim txiaj, yog cov tub ki txawj hlub, txawj nco niam txiv kev iab kev khwv tsa tub ki ua neej tsheej cuab tsheej yig. Peb txoj kev hlub tub ki, peb xav hlub kom tau txiaj ntsim. Vim li ntawd, luag tus ntxub yus tsis pom yus txiaj ntsim hlub luag, nkim yus txoj kev hlub dawb do. Hais tau tias peb tib neeg ntiaj teb pluag kev sib hlub, sib pab, sib zam. Peb kev hlub kev zam tsuas tam li pauv zog xwb. Peb tsuas hlub tau tus yuav hlub tau peb. Vim li ntawd, tus neeg ntxub peb, qig peb kev hlub dawb. Peb tsis muaj kev hlub txaus rau tus neeg ntxub peb, vim peb pluag kev hlub dhau. Tus khaub dab ntsoj ntsuag thiaj txom nyem tsis muaj neeg hlub.
Tswv Ntuj kev hlub neeg. Tswv Ntuj tsis pauv zog hlub tib neeg tos ntsoov kom tib neeg hlub Tswv Ntuj. Peb yuav pauj tsis tau Tswv Ntuj kev hlub peb tag npaum li. Tswv Ntuj hlub tag nrho lub ntuj thiab daim av, yaj ceeb no ntxee hlo yeeb ceeb sab. Hauv yaj ceeb no, tus nroj tsuag, tus kab ntsaum, tus tsiaj txhu, tus tib neeg Tswv Ntuj hlub txhij ; tus ntsuj duab ntsuj plig hauv yeeb ceeb Tswv Ntuj hlub tag nrho. Tswv Ntuj kev hlub tus nroj tsuag, yog ua nag ua lwg kom nroj tsuag ciaj sia rau kab ntsaum tau ua zes thiab tau noj. Yog Tswv Ntuj tsis hlub, tas txhua tsav puas yam yuav tsis ciaj sia nyob saum yaj ceeb no thiab ntsuj yuav tsis tsheej ntsuj hauv yeeb ceeb. Tswv Ntuj hlub tas txhua yam dawb do tsis tau them se, tsis them tus nqe dab tsi rov rau Tswv Ntuj : “9 Tswv Ntuj muab nws kev hlub rau peb zoo li no : Tswv Ntuj xa nws Leej Tub ib leeg kheej tuaj nyob ntiaj teb no, kom peb ciaj sia vim muaj nws.10 Kev hlub yog li no : tsis yog peb hlub Tswv Ntuj, yog nws hlub peb, nws thiaj xa nws Leej Tub tuaj ua txim dawb paug theej peb cov txhaum.” Yog Tswv Ntuj tsis hlub peb tib neeg, peb twb tsis yug los saum daim av. Zim txwv no, peb nyob saum daim av, peb txais daim av dawb paug rau peb ua neej, muaj nqaij qus nqaij nyeg, muaj zaub mov rau peb ua txhiam xws yug peb lub cev. Yog Tswv Ntuj tsis hlub peb, tsis pub nag los, tsis pub dej ntws, nroj tsuag yuav qhuav nkig nkuav, dej yuav tu, hiav txwv yuav nqhuab, av yuav kub hnyiab, kab ntsaum, tsiaj txhu, tib neeg yuav ploj tuag tu noob nrho, ntiaj teb yuav ciaj plua tshauv. Thaum zoo li ntawd, peb tib neeg yuav ua tau tus tsi los thov Tswv Ntuj hlub peb. Yog Tswv Ntuj zoo li peb, peb tsuas hlub peb pawg nyuag niaj hnub tuaj tso nyiaj hauv peb lub “church” xwb, yog Tswv Ntuj tsuas hlub cov neeg hlub Tswv Ntuj xwb, ntshai Tswv Ntuj twb nplua ntiaj teb no ciaj plua tshauv tav twg los lawm. Peb twb hlub tsis txaus peb lub cuab lub yig, peb twb pauj tsis tau yus niam yus txiv kev iab kev khwv, peb twb hlub tsis taus tej khaub dab ntsoj ntsuag. Peb pom ntsoov, peb cov neeg los teev hawm Tswv Ntuj, txoj nyuag kev mus pe, mus txaum yim ua Tswv Ntuj tsaug 7 hnub 1 nyuag zaus twb tseem tsis cuag ncua, twb dhuav twb nkees. Peb sim xav tshuav dab tsi peb muaj muab pauj Tswv Ntuj yog peb tsis teev Tswv Ntuj. Tseem muaj peb tib neeg thuam Huab Tais Tswv Ntuj, rov taw tuam ntuj. Yog Tswv Ntuj hlub peb dhau peb thiaj tseem muaj txoj sia nyob. Peb los ua neeg teev Tswv Ntuj, peb yuav thim xav, hloov siab ntsws, ua neeg mloog lus : “12 Kuv lo lus qhia yog lo lus no : nej sis nyiam sis hlub zoo npaum li kuv hlub nej. 13 Tsis muaj lwm txoj kev hlub loj dua yus muab yus txoj sia pub yus tej phooj ywg. 14 Nej yog kuv phooj ywg, yog nej ua raws li kuv lo lus qhia.” Peb ua neeg ntseeg Tswv Ntuj thiab teev Tswv Ntuj, xav kom peb txhua leej pom Tswv Ntuj hlub peb dawb paug npaum li hais saum no. Kev mloog Tswv Ntuj lus tsis yog kev ua ywj peb lub siab nyiam, ua li peb siab xav tam li tus neeg phem, neeg tub sab. Tus neeg tub sab lim hiam yeej tsis cheem nws lub siab phem, nws xav li cas yeej ua li ntawd. Tus neeg lim hiam tseem ua tau tej yam luag twb xav tsis tau. Peb los ua neeg ntseeg Tswv Ntuj, teev Tswv Ntuj, peb yuav hloov peb lub qub siab, hloov peb tus qub neeg ua tus neeg tshiab, taug txoj kev Yes Xus taug ua peb ntej. Peb tsis txhob lam yuav lub npe teev Tswv Ntuj, twb tsis nyiam, tsis paub teev Tswv Ntuj tam zoj tej neeg teev dab qhuas. Tsis txhob ua li tej neeg teev dab qhuas, tos sim neej luag tsis paub teev ntuj, vim luag twb tsis los teev Tswv Ntuj. Ntawm yus, yus twb kawm kev ntseeg, twb paub teev ntuj, tiam sis, yus xwb tim nkees, tsis mus fim, tsis mus teev hawm, tsis mus ua Tswv Ntuj tsaug. Puas tsim nyog Tswv Ntuj meem txom rau yus tshaj rau luag. Peb yuav kub siab thiab ua neeg khwv, ua neeg nquag mloog Huab Tais Yes Xus lus.

Ib tsoom ntseeg sawv daws, peb paub hais tias ua neej nyob, tus muaj thiab tus pluag, tus phem thiab tus zoo Tswv Ntuj yeej hlub ib yam. Peb txoj kev teev hawm Tswv Ntuj qhib txoj kev loj muaj txiaj ntsim tshaj plaws rau peb leej tib neeg txais. Zim txwv no, peb twb muaj txoj hmoo ciaj Tswv Ntuj phooj ywg, ciaj Tswv Ntuj neeg, peb yuav mloog Huab Tais Yes Xus lus qhia, peb yuav sib hlub thiab sib zam ib yam li Huab Tais Yes Xus hlub thiab zam rau peb.

10.05.2012                                Cwj Vuam Chiv


0 commentaires: