COV ZAJ NYEEM HNUB 01/07/2012
( Chiv13 nyob hauv nruab xyoo  - Xyoo B )
  • Zaj nyeem 1 : Ntawv Thoob Tsib 1,13-15 ; 2,23-24
13 Vim Tswv Ntuj tsis tau ua kev ploj tuag, nws tsis qab siab rau cov ciaj sia puas ntsoog.
14 Nws tsim puas tsav yam kom nyob txawm thiab txhua tsav hauv lub sim ceeb zoo khuv leej thiab tsis muaj ib yam yuav nkim hauv lawv, kev puas ntsoog kav tsis tau daim av.
15 Txoj kev ncaj ncees tsis txawj tuag.
23 Tswv Ntuj tsim tib neeg kom txhob txawj pluam thiab ua neeg yam nkaus li nws tus kheej.
24 Vim dab phem kev khib kev ploj tuag nkag los hauv ntiaj teb ; cov mloog nws cob khaws nkaus tau coj.
  • Zaj nyeem 2 : 2 Kos Lis Nthos 8, 7.9.13-15
7 Nej muaj txhua yam txhij tag, kev ntseeg thiab txawj lus, txuj ci kev kub siab thiab peb kev hlub nej, xav kom nej lub txiaj ntsim loj npaum li ntawd.
9 Nej twb paub peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev txiaj ntsim : yog tus nplua nuj, tuaj yeem pluag tim nej, kom nej pluag li ntawd nej thiaj yuav nplua nuj
13 Tsis yog kom luag tau zoo, txom nyem rau nej, tsuas kom sib luag zos,
14 Zim txwv no qhov tshaj ntawm nej tug kom txog rau cov nqhis, kom cov tshaj ntawm lawv tug txog rau cov nqhis hauv nej tib yam thiaj sib luag zos,
15 Raws tej lus sau tseg : tus muaj ntau cav tsis tau tshaj thiab tus muaj tsawg kuj tsis nqhis.
  • Mas Kos Ntawv Moo Zoo 5,21-43
21 Thaum Yes Xus caij nkoj mus txog sab ntug dej tid, ib pab neeg coob tuaj sib sau ntsauv nws. Nws tseem nyob ntawm ntug pas dej.
22 Yes Los, yog ib tug tswj tsev txoos tuaj txog, pom dheev Yes Xus, nws tsa ncauj thov pe nkaus Yes Xus ko taw :
23 “Kuv tus me ntxhais siav yuav tu, thov koj tuaj tsa tes cawm nws kom nws ciaj.”
24 Yes Xus nrog nws mus. Npoj neeg raws nws qab coob leej, sawv daws sib txiv pes daws ua ntwg niab.
25 Muaj ib tug poj niam tsob ntshav tau kaum ob xyoos los lawm.
26 Nws ntoog dhau ntau tus kws tshuaj thiab poob txiaj ntau kho los tsis khees li, tseem mob heev zuj zus ntxiv.
27 Nws hnov luag cav Yes Xus ntsuag qees, nws nrog sawv daws sib txiv sab nraub qaum los chwv lub tsho.
28 Vim nws xav tau hauv siab : “Tsuav kuv chwv tau nws lub tsho, kuv yeej yuav dim xwb.”
29 Ua ciav, hnov tus mob ntaug ntshav tu ib ce zoo hlo.
30 Tam sim ntawd, Yes Xus hnov dheev ib lub zog tawm plaws hauv nws mus. Nws thiaj tig los nug sawv daws : “Leej twg kov kuv lub tsho ?”
31 Nws cov thwj tim teb tias : “Koj pom neeg txiv qev koj npaum no, koj tseem nug tias leej twg kov kuv ?”
32 Tiam sis nws tsa muag ntsia ib ncig saib puas pom tus neeg tau kov nws.
33 Tus poj niam txhawj tshee na, vim nws paub yam nyuam qhuav tshwm tuaj hauv nws ; txhos caug ntua ntawm Yes Xus taw ncaj qha lees rau nws.
34 Tiam sis Yes Xus teb tias : “Me ntxhais, koj lub siab ntseeg cawm tau koj. Rov mus siab kaj lug thiab koj tus mob zoo lawm os.”
35 Nws tseem hais lus, ib co neeg tuaj ntawm tus tswj tsev txoos lub tsev tuaj hais tias : “Koj tus ntxhais siav nyuam qhuav tu lawm, txob Xib Hwb ua tus tsi ?”
36 Yes Xus hnov dheev lawv hais li, nws hais rau tus tswj tsev txoos tias : “Tsis txhob txhawj, tsuav koj ntseeg xwb.”
37 Nws tsis kheev neeg nrog nws mus, cia Pob Zeb, Yas Kos thiab nws tus kwv Zam lawv nrog nws.
38 Lawv tuaj txog tus tswj ntawd tsev. Yes Xus pom sawv daws ua ntxhov hnyo : muaj cov quaj thiab qw qog qees.
39 Nws chaws los hais lawv tias : “Ua cas yuav ua ntxhov hnyo thiab quaj npaum li ? Tus me ntxhais tsis tuag, nws tsaug zog xwb.”
40 Sawv daws thuam nws. Ces nws ntiab sawv daws tawm nraum zoov, tseg tus me nyuam leej txiv thiab leej niam thiab pab nrog nws tuaj nrog nws. Chaws zoj mus hauv lub chaw tus me nyuam pw.
41 Nws tuav nkaus tus me nyuam txhais tes thiab hais tias : “Tas liv tas kus” txhais tias : “Kuv me ntxhais, sawv tsees yuad !”
42 Tam sid, tus me ntxhais sawv tsees los rhais ruam mus kev- nws muaj kaum ob xyoos - Sawv daws yoob tag.
43 Yes Xus txwv nkaus lawv nruj tsis pub qhia leej twg paub ; nws kom lawv muab mov rau tus me ntxhais noj.

0 commentaires: