COV ZAJ NYEEM HNUB 10/06/2012
( Hwm Yes Xus Lub Cev thiab cov Ntshav - Xyoo B )
  • Zaj nyeem 1 : Kev Tsiv 24, 3-8
1 Nws hais rau Mos Ses : Koj nce mus cuag Huab Tais nrog As Loos, Nas Das thiab As Vis Hus thiab xya caum leej txwj laus His Xais Lais nej tuaj deb txhos caug pe.
2 Mos Ses ib leeg kheej txav mus cuag Huab Tais, lawv cov tsis nrog mus thiab tsoom pej xeem tsis nrog nws nce mus.
3 Mos Ses los nws tshaj tag Huab Tais cov lus thiab nws cov cai rau tsoom pej xeem thiab tsoom pej xeem ua tib los teb : Peb yuav ua kom tau tag Huab Tais cov lus li nws hais.
4 Mos Ses muab Huab Tais cov lus sau tag nrho tseg thiab nws cuab ntxov sawv los nws txhim ib lub thaj ntawm taw roob tsa kaum ob lub zeb sawv rau kaum ob xeem His Xais Lais.
5 Nws txib His Xais Lais cov tub kom coj nyuj tuaj lawv txi ua lub txim thaj yeeb rau Huab Tais.
6 Mos Ses cug ib nrab cov ntshav hauv phiab thiab muab ib nrab tsuag saum lub thaj.
7 Nws nthos phau ntawv cog lus muab nyeem rau tsoom pej xeem mloog : lawv hais tias lawv yuav mloog nraim thiab ua kom tau tag nrho li Huab Tais tau hais ;
8 Mos Ses thiaj muab cov ntshav los tsuag saum tsoom pej xeem thiab hais tias : nov, yog cov ntshav Huab Tais nrog nej cog lus hauv tag cov lus no ;

  • Zaj nyeem 2 : Hes Nplaws 9, 11-15
11 Leej Pleev tus tshwm tuaj, tuam leej choj ntawm tej cuab tam yav tom ntej vim lub tsam phooj loj tshaj zoo tshaj tsis yog neeg tes num, tsis yog tsim nyob tiam neej no;
12 Tsis yog ntshav nyuj los ntshav yaj, hos yog nws tus kheej roj ntsha ua nws nkag tau hauv lub tsev ntshiab mus txais txoj kev cawm ib txhis.
13 Yog ntshav nyuj thiab ntshav yaj thiab paj tshau nphoo rau saum cov neeg txhaum twb ua tau lawv nqaij ntshiab si thiab huv lis si,
14 Leej Pleev cov ntshav yim huab zoo tshaj hauv Leej Ntuj Plig tus nyob ib txhis, muab nws tus kheej dawb paug txi rau Tswv Ntuj, nws yim ua tau peb kev tuag huv si los tiam Tswv Ntuj tus ciaj sia.
15 Vim li, nws yog tus sawv peb kev cog lus tshiab, nws kev tuag ua nqe txhiv lub txhoj tau rhuav thawj lo lus cog tseg, pub lub cuab tam ib txhis cog cia rau cov muaj feem txais.

  • Mas Kos Ntawv Moo Zoo 14, 12-16.22-26
12 Hnub xiab ib ua lub hmoov ncuav mov tsis nphoo xab, yog hnub tua tus yaj hla, Yes Xus cov thwj tim nug nws tias : “Koj xav kom peb mus npaj koj pluas hmo hla nyob qhov twg ?”
13 Nws xa ob tug thwj tim : “Mus tom nroog ; nej yuav ntsib ib tug txiv neej nqa ib hub dej, raws nws mus,
14 Hauv lub tsev nws chaws mus, nej hais rau tus tswv tias : Xib Hwb hais rau koj : kem tsev kuv yuav nrog kuv cov thwj tim noj pluas Hla nyob qhov twg ?
15 Nws yuav coj nej mus qhia nyob txheej saud, muaj ib kem dav txhij tag cia ua ib pluag noj. Kav tsij npaj rau peb nyob ntawd.”
16 Cov thwj tim sawv kev mus tom nroog ; muaj tas raws li Yes Xus tau xub hais rau lawv, ces lawv thiaj npaj pluas Hla.
22 Hauv pluas hmo, Yes Xus nthos lub mov, hais zaj foom hmoov zoo, muab ntais faib rau lawv thiab hais tias : “Txais mus, yog kuv lub cev.”
23 Thiab nthos lub ntim ua ntuj tsaug, nws muab rau lawv tag sawv daws haus.
24 Nws hais lawv tias : “Yog kuv roj ntsha, ntshav cog lus nchuav pub rau zeej tsoom.
25 Kuv hais tseeb rau nej : kuv yuav tsis haus cov kua txiv cawv mus txog hnub kuv yuav haus cov cawv tshiab hauv Tswv Ntuj qaum ntuj.”
26 Thaum hu zaj nkauj cav txiaj ntsim tag, lawv sawv kev mus tim thaj teb txiv ntoo roj.

0 commentaires: