COV ZAJ NYEEM HNUB 24/06/2012
( Zam Ntxuav Plig Hnub Tsuj Xeeb - Chiv12 - Xyoo B )

  • Zaj nyeem 1 : Es Xais 49, 1-6
1 Nej cov pov txwv mloog kuv thiab cov haiv neeg nyob deb nej ceev faj, Huab Tais twb hu kuv hauv nruab plab, twb tuav kuv npe hauv kuv niam nruab cev.
2 Nws twb hom kuv lub ncauj zuag plias li rab ntaj, nws twb tso kuv nkaum hauv nws txhais tes ntxoov, twb rhais kuv li ntiv xub hauv nws lub raj.
3 Nws hais rau kuv : “Koj, His Xas Lais, kuv tus tub txib, yuav muaj kuv lub koob meej hauv koj.”
4 Hos kuv hais tias : “Tsam kuv khwv dag tsis muaj qab hau, nkim kuv lub zog, tiam sis Huab Tais hwj kuv phab xis thiab Tswv Ntuj yog kuv chaw muaj.
5 Nyem no, Huab Tais tsa ncauj hais tias nws tsim kuv puag hauv plab ua nws tus tub txib coj Yas Kos rov los cuag nws thiab His Xas Lais nrog nws ua ke, Huab Tais pom kuv muaj koob meej thiab kuv tus Tswv Ntuj yog kuv lub zog.”
6 Nws tsa ncauj hais : “Koj ua tub txib tsa Yas Kos cov xeem sawv ruaj thiab His Xas Lais cov kub siab thim los rau kuv tsawg dhau, kuv yuav pub koj ua teeb pom kev rau cov teb chaws, ua kuv tus cawm seej mus txog npoo ntiaj teb.”

  • Zaj nyeem 2 : Hauj Lwm 13, 22-26
22 Thaum xyeeb nws tag, Tswv Ntuj tshoj Das Vis ua vaj ntxwv rau lawv thiab ua tim khawv : kuv pom Das Vis Yes Xais, yog tus raws li kuv siab, nws yuav ua tag li kuv pom zoo.
23 Tswv Ntuj tshoj Yes Xus tus cawm seej noob Das Vis rau His Xais Lais raws li nws lo lus cog tseg,
24 Ua ntej nws tshwm ntsej muag, Zam twb xub tshaj qhia kab ke ntxuav thim xav rau tas tsoom pej xeem His Xais Lais;
25 Thaum Zam qhia kev thoob tas, nws hais tias : “Nej yuav xav tias yog kuv, tsis yog kuv ; tiam sis yog tus lawv kuv qab tuaj, kuv twb tsis tsim nyog daws nws txoj hlua khau.
26 Kwv tij, Has Nplas Has cov xeeb ntxwv thiab cov hwm Tswv Ntuj cov lus cawm neeg no yog xa tuaj rau peb.”
  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 1, 57-66.80
57 Thaum txog Es Lis Xas Npes lub caij daws cev, nws yug tau ib tug tub.
58 Nws tsev neeg thiab cov nyob ncig nws paub tias Huab Tais ua tau tej ntawd khuv leej nws, lawv nrog nws zoo siab.
59 Thaum txog hnub yim, nkawd coj tus me nyuam mus ua cim hlais, luag kom hu nws txiv Zas Kas Lias npe rau nws.
60 Nws leej niam hais tias : “Tsis yog, kom hu nws npe ua Zam.”
61 Lawv hais rau nws : “Hauv koj tsev neeg tsis muaj leej twg hu lub npe ntawd.”
62 Lawv thiaj piav tes rau leej txiv saib nws xav hu lub npe twg.
63 Nws thiaj nug ib daim phiaj thiab sau li no : “Zam yog nws lub npe.” Sawv daws yoob tag.
64 Tam sis ntawd, nws lub ncauj thiab tus nplaig qhib plho hais tau lus ua Tswv Ntuj tsaug.
65 Tas cov nyob ib cheeb tsam ntawd ntshai rwg, cov nyob saum Yus Dais roob tham nroo ntws tej no;
66 Cov tau hnov cim ntsoov rau hauv lawv nruab siab tias : “Xyov tus me nyuam no li lauj ?” Vim Huab Tais txhais tes nrog nraim nws.
80 Tus me nyuam loj hlob muaj ntsuj plig puv npo thiab nyob txawm hav suab puam txog hnub nws tshwm rau His Xais Lais.


0 commentaires: