Rau hnub chiv tim 01 lub 7 hlis 2012

Tsoom niam txiv, kwv tij neej tsa phooj ywg,

Peb nyob hauv lis piam nruab xyoo 13, yog zoo caij zoo nyoog, peb yuav los piav ob peb los txog peb noob neej kev tu siab. Tsis muaj ib yam dab tsi ua peb txhawj thiab muaj kev tu siab loj tshaj txoj kev qaij qaug tso lub ntiaj teb no tseg. Tiam sis, peb tsis txhob txhawj, vim muaj tus pab tau peb daws peb txoj kev tu siab no pov tseg lawm du lug. Vim li ntawd, peb yuav tau ua siab loj khaub zig Huab Tais Tswv Ntuj tag nrho peb lub siab lub ntsws.

Huab Tais Tswv Ntuj txhais tes tsim lub ntuj thiab daim av, lub hnub lub hli, tej hnub qub, huab cua, nroj tsuag, tsiaj txhu, tib neeg thiab ntsuj mam tsuj plig puas tsav yam zoo tag nrho, tsis muaj ib yam twg hais tias nkim Tswv Ntuj lub zog tsim. Vim tag txhua yam puav leej muaj nuj nqes raws li Tswv Ntuj ntshaw. Yam muaj nuj nqes ntawd yog kev ciaj sia raws li Tswv Ntuj siab. Tswv Ntuj tsim txhua yam koj muaj sia. Tiam sis, tim dab phem sawv tiv Tswv Ntuj rhuav Tswv Ntuj tes num, ua kev ploj tuag rhuav peb txoj sia Tswv Ntuj muab rau peb, yam li tus me nyuam nej yug tau nej hlub, tiam sis nws tsis ris nej txiaj kev hlub nws, tsis mloog nej hais, ua tej yam lim hiam nej xav tsis txog rhuav nej plhu, ua rau nej tu siab. Vim li ntawd, dab phem kev ploj tuag tsis ua rau peb tib neeg tu siab xwb, ua rau Tswv Ntuj tu siab tshaj peb : “14 Tswv Ntuj tsim puas tsav yam kom nyob txawm thiab txhua tsav hauv lub sim ceeb zoo khuv leej thiab tsis muaj ib yam yuav nkim hauv lawv, kev puas ntsoog kav tsis tau daim av 15 Txoj kev ncaj ncees tsis txawj tuag…23 Tswv Ntuj tsim tib neeg kom txhob txawj pluam thiab ua neeg yam nkaus li nws tus kheej ThTs 1,13-14;2,22” Txawm tias kev ploj tuag tshwm tuaj hauv lub sim ceeb rhuav peb txoj sia los kev ploj tuag tsis yeej Tswv Ntuj kev ncaj ncees cawm tau peb. Txawm tias peb tib neeg tsis muaj tus dhia dhau kev ploj tuag, peb tib neeg nyiam qhov zoo, nyiam lub siab loj siab dav, nyiam kev ncaj ncees, nyiam ua neeg tsim txiaj thiab siab zoo. Peb leej twg ncaj ncees thiab siab zoo, peb txawm qaij qaug lawm los Huab Tais Tswv Ntuj tsuas pom peb zoo li tus neeg tsaug zog xwb, Tswv Ntuj yuav tsa kom peb sawv, txuas Tswv Ntuj txoj sia rau peb : “Yes Xus pom sawv daws ua ntxhov hnyo : muaj cov quaj thiab qw qog qees 39 Nws chaws los hais lawv tias : “Ua cas yuav ua ntxhov hnyo thiab quaj npaum li ? Tus me ntxhais tsis tuag, nws tsaug zog xwb MK 5,38-39” Vim Tswv Ntuj muaj peev xwm sam txoj sia rau peb tib neeg tus ncaj ncees kom ciaj sia nyob txawm li Tswv Ntuj thiaj txaus Tswv Ntuj siab. Tsis muaj leej twg muaj peev xwm tiv dab phem kev ploj tuag. Leej Txiv Tswv Ntuj thiaj xa nws Leej Tub Yes Xus tuaj ua peb kwv tij pab peb, qhia peb thim xav ntawm peb txoj kev tu siab los tsob hwb Yes Xus mloog nws lus. Thaum Yes Xus tseem ua neej nyob, zeej tsoom neeg ua npoj ntws caum Yes Xus. Cov neeg raug kev txhawj xeeb yam li Yes Los, tus tswj tsev txoos tuaj pe thov Yes Xus pab nws : “41 Yes Xus tuav nkaus tus me nyuam txhais tes thiab hais tias : “Tas liv tas kus” txhais tias : “Kuv me ntxhais, sawv tsees yuad !” 42 Tam sid, tus me ntxhais sawv tsees los rhais ruam mus kev- nws muaj kaum ob xyoos - Sawv daws yoob tag MK 5,41-42” Cov neeg tuaj khaub zig Yes Xus, lawv puav leej tau txais txiaj ntsim txhua tus. Qhov teeb meem loj ua rau Tswv Ntuj tu siab ntxiv dab phem kev ploj tuag, yog peb lub siab twm xeeb tsis mloog Yes Xus lus, tsis ntseeg Yes Xus qhia, tsis ua li Yes Xus hais ib yam As Das thiab Es Vas tsis mloog Tswv Ntuj lus, hla Tswv Ntuj lo lus cog tseg rau nkawd. Thaum nkawd pom tias nkawd yuam kev, ces lig lawm, nkawd txawj tshaib, paub nqhis, txawj mob txawj ntsaj, txawj ploj txawj tuag. Tim yus yuam cai ua rau yus yuam kev, tus neeg yuam cai thiab yuam kev yog tus neeg cam thawj thiab cav ncauj. Ib tug me nyuam cav ncauj yog ib tug me nyuam tsis mloog lus. Peb yog Tswv Ntuj tsim, peb tsis teev tsis hwm Tswv Ntuj, peb sawv tiv Tswv Ntuj tus tsim peb ib yam li dab phem : “24 Vim dab phem kev khib kev ploj tuag nkag los hauv ntiaj teb ; cov mloog nws cob khaws nkaus tau coj ThTs 2,24” Yog peb tsis mloog Yes Xus lus, peb kuj tsis ntseeg tias Yes Xus pab tau peb. Yog peb tsis ntseeg Yes Xus, peb puas txawj teev thiab puas txawj hwm Yes Xus ? Ib tug neeg tsis teev tsis hwm Yes Xus, yog nws thuam Yes Xus, tus thuam Yes Xus thuam Tswv Ntuj tus kheej. Peb tus neeg thuam Tswv Ntuj, nej pom txhaum loj npaum li cas. Txoj kev thuam Tswv Ntuj tsis yog dab phem xwb, yog tag nrho peb leej tib neeg. Tus neeg peb saib tsis taus, tus neeg peb ntxub, tus pluag peb tsis xav pom, tus mos ab hauv leej niam plab peb rho pov tseg…muaj ntau txoj kev peb ua tub qaug Tswv Ntuj hauv peb lub neej. Tus neeg ntseeg thiab teev Tswv Ntuj yuav mob siab nrhiav kom tau kev ntsib Huab Tais Yes Xus ib yam li tus poj niam tsob ntshav, peb thiaj yuav txais Huab Tais Yes Xus lub txiaj ntsim cawm tau peb li tus poj niam ntsib Yes Xus ua nws tus mob zoo hlo.

Ib tsoom phooj ywg sawv daws, peb txawm raug txom nyem loj npaum li tus poj niam tsob ntshav thiab raug kev txhawj xeeb li Yes Los, tus tswj tsev txoos, peb yuav niaj hnub nrhiav kev ntsib Huab Tais Yes Xus vim Leej Txiv xa nws tuaj cawm peb. Tus poj niam lub siab xav tau li cas, nws txawm pom Yes Xus pab tau nws dim nws tus mob li nws siab xav. Dua ntawm Huab Tais Yes Xus, tsis muaj dab tsi, tsis muaj lwm leej lwm tus yuav pab yuav cawm tau peb. Vim peb ua leej tib neeg peb muaj kev txhawj xeeb loj rau peb, raug luag ntxub, raug luag hiam, raug kev tshaib kev nqhis, raug mob raug ntsaj, raug kev ploj tuag, muaj kev chim kev tu siab ntau yam, vim li, peb yim huab yuav vam Huab Tais Yes Xus pab peb.

Le 27.06.2012                                  Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: